H.C. Andersen

»Ærens tornevej«

Der er et gammelt eventyr: »Ærens tornevej for en skytte, navnlig Bryde, som vel kom til stor ære og værdighed, men ikke uden efter lang og megen viderværdighed og livets farlighed«. Mangen en af os har vist som barn hørt det, måske som ældre læst det og tænkt på sin egen ubemærkede tornevej og »megen viderværdighed«. Eventyret og virkeligheden ligger hinanden så nær, men eventyret har sin harmoniske opløsning her på jorden, virkeligheden stiller den oftest ud over jordelivet ind i tid og evighed.

Verdenshistorien er en laterna magica der viser os i lysbilleder på samtids sorte grund hvorlunde menneskehedens velgørere, snildets martyrer, vandrer ærens tornevej.

Fra alle tider, fra alle lande fremtoner disse glansbilleder, hver et moment kun, dog et helt liv, en levetid med dens kamp og sejr. Lad os betragte hid og did enkelte i martyrskaren, den der ikke sluttes før jorden vejrer hen.

Vi ser et opfyldt amfiteater, Aristofanes’ skyer sender strømme af spot og munterhed til vrimlen. Fra scenen latterliggøres i ånd og legeme Athens mærkeligste mand, der var folket et skjold mod de tredive tyranner: Sokrates, han der i slagets tummel frelste Alkibiades og Xenofon, han hvis ånd svingede sig over oldtids guder, selv er han her til stede. Han har rejst sig fra tilskuerbænken og stillet sig frem at de leende atheniensere kan se om han og vrængbilledet af ham på scenen ret ligner. Der står han oprejst for dem, løftet højt over dem alle.

Du saftige, grønne, giftige skarntyde og ikke olietræet være her Athens mærke.

Syv stæder stredes om at være Homers fødestad, det vil sige da han var død! – Se ham i hans levetid! – Der går han igennem disse stæder, fremsigende sine vers for at leve, tanken om den dag i morgen gråner hans hår! – Han, den mægtigste seer, er blind og ensom, den hvasse torn river digterkongens kåbe i pjalter!

Hans sange lever endnu, og ved dem alene lever oldtids guder og helte.

Billede på billede bølger frem fra morgenland og aftenland, så fjernt fra hinanden ved sted og tid og dog samme stykke ærens tornevej, hvor tidslen først sætter blomst når graven skal pyntes.

Under palmerne kommer kameler rigtladte med indigo og andre kostelige skatte. De sendes fra landets hersker til ham hvis sange er folkets glæde, landets hæder, han hvem misundelse og løgn jog i landflygtighed, han er fundet – karavanen nærmer sig den lille by hvor han fandt fristed: Et fattigt lig bringes ud ad porten, det standser karavanen. Den døde er just ham de søger: Firdausi – endt er ærens tornevej!

Afrikaneren med de plumpe træk, de tykke læber, det sorte uldhår, sidder på paladsets marmortrappe i Portugals hovedstad og tigger – det er Camoens’ trofaste slaver, uden ham og de kobberskillinger der kastes til ham, måtte hans herre, »Lusiadens sanger«, sulte ihjel.

Nu står et kostbart monument på Camoens’ grav.

Atter et billede!

Der viser sig bag jernstængerne en mand, dødbleg, med langt filtret skæg: »Jeg har gjort en opfindelse, den største i århundreder!« råber han, »og man har i mere end tyve år holdt mig indespærret her!« – »Hvo er han?« – »En vanvittig!« siger galevogteren: »Hvad kan dog ikke et menneske falde på! Han tror at man kan bevæge sig fremad ved damp!« Salomon de Caus, dampkraftens opdager, der med anelsens uklare ord ikke blev forstået af en Richelieu og dør indespærret i dårekisten.

Her står Columbus! Hvem engang gadedrengene forfulgte og spottede fordi han ville opdage en ny verden – han har opdaget den: Jubelens klokker klinger ved hans sejrshjemkomst, men misundelsens klokker lyder snart højere. Verdensopdageren, han som løftede det amerikanske guldland op over havet og gav det til sin konge lønnes med jernlænker, dem han ønsker lagt i sin ligkiste, de vidner om verden og om samtidens vurderen.

Billede trænger på billede, rig er ærens tornevej:

I mulm og mørke sidder her han som udmålte månebjergenes højde, han som trængte ud i rummet til planeter og stjerner, han den mægtige der hørte og så ånden i naturen, fornemmede at jorden drejede sig under ham: Galilei. Blind og døv sidder han i alderdommens år, spiddet på lidelsens tjørn i fornægtelsens kval, næppe kraftig til at løfte sin fod, den hvormed han engang i sjælesmerte da sandhedens ord slettedes ud, stampede mod jorden og udbrød: »Den bevæger sig dog!«

Her står en kvinde med barnesind, begejstring og tro – banneret bærer hun foran den kæmpende hær, og hun bringer sit fædreland sejr og frelse. Jubelen lyder – og bålet tændes: Jeanne d’Arc, heksen brændes. – Ja, det kommende århundrede spytter på den hvide lilje, Voltaire, videts satyr, synger om »La pucelle.«

På Viborg ting brænder den danske adel kongens love – de lyser i flamme, belyser tid og lovgiver, kaster et glorieskær ind i det mørke fangetårn hvor han sidder gråhåret, krumbøjet, slidende med fingeren fure i stenbordet, han, engang hersker over tre kongeriger, den folkelige drot, borger og bondes ven: Christian 2. Han med det hårde sind i den hårde tid. Fjender skrev hans historie. – Syvogtyve års fængsel vil vi huske på, idet vi mindes hans blodskyld.

Der sejler et skib fra Danmark, der står en mand ved højen mast, han ser mod Hven for sidste gang: Tycho Brahe, der løftede Danmarks navn til stjernerne og lønnedes derfor med krænkelse og fortræd – han drager til et fremmed land: »Himlen er allevegne, hvad behøver jeg mere!« er hans ord. Der sejler han bort, vor berømteste mand, i fremmed land hædret og fri!

»Ak, fri! Om kun selv for dette legemes ulidelige smerter!« sukker det gennem tiden til os. Hvilket billede! – Griffenfeld, en dansk Prometheus lænket til Munkholms klippeø.

Vi er i Amerika ved en af de store floder, en menneskemasse har samlet sig, et skib skal kunne sejle mod vind og vejr, være en magt mod elementerne: Robert Fulton hedder han der tror at kunne det. Skibet begynder sin fart, pludseligt står det stille – hoben ler, fløjter og piber, hans egen far piber med: »Hovmod! Galskab! Løn som forskyldt! Under lås og lukke skal det gale hoved!« – Da brydes et lille søm, som standsede et øjeblik maskinen, hjulene drejer, skovlene støder vandets modstand bort, skibet sejler – –! Dampens væverspole forvandler timer til minutter mellem verdens lande!

Menneskeslægt! Begriber du saligheden i et sådant bevidsthedens minut, denne åndens forståen af sin mission, øjeblikket hvori al sønderrivelse fra ærens tornevej – selv den ved egen skyld – opløser sig i lægedom, sundhed, kraft og klarhed, disharmonien bliver harmoni, menneskene ser åbenbarelsen af Guds nåde vist den enkelte og af ham bragt dem alle?

Ærens tornevej viser sig da som en glorie om jorden, lyksaligt at vorde kåret til vandrer her og uden fortjeneste at stilles mellem bygmesteren af broen mellem menneskeslægten og Gud.

På mægtige vinger svæver historiens ånd gennem tiderne og viser – til mod og fortrøstning, til tankevækkende mildhed – i lysende billeder på natsort grund ærens tornevej, der ikke som i eventyret slutter i glans og glæde her på jorden, men peger ud over den ind i tid og evighed!

»Ærens Tornevei«

Trykt første gang i Folkekalender for Danmark 1856, som udkom i december 1855.

BFN 748/IV,59-62/VII,238-242.

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

138,29Mærke < Mørke
139,22i Aarhundreder! < i Aarhundrede!
138
gammelt Eventyrtitlen »Ærens Tornevei« har H.C. Andersen fra en gammel folkebog. Det er uvist, om han har læst selve bogen eller blot kender den fra Rasmus Nyerups referat i Almindelig Morskabslæsning i Danmark og Norge igjennem Aarhundreder, 1816.
navnligved navn.
Viderværdighedmodgang.
Laterna magica(latin) magisk lanterne, tryllelygte; forløber for det moderne lysbilledapparat.
Snillet(s)klogskab.
veirer henforsvinder, udslukkes.
Amphitheaterantikkens teater, i reglen elipseformet bygning uden tag.
Aristophanes’s Skyeri den græske komediedigter Aristofanes’ (ca. 450-ca. 385 f.Kr.) komedie Skyerne, 423 f.Kr., angribes sofismen, som Aristofanes med urette gør Sokrates til talsmand for.
mærkeligstemest bemærkelsesværdige.
de tredive Tyrannermedlemmerne af den oligarkiske regering i Athen i 404-403 f.Kr.; tyran betyder egentlig blot enehersker.
Sokratesgræsk filosof (469-399 f.Kr.). Blev i 399 f.Kr. anklaget og dømt til døden for at indføre nye guddomme og for at have vildledt ungdommen. Dødsstraffen blev eksekveret, ved at Sokrates drak skarntydesaft.
Alcibiadesgræsk statsmand og feltherre (450-404 f.Kr.), som blev reddet af Sokrates i slaget ved Poteidaia 432 f.Kr.
Xenophongræsk forfatter og historiker (ca. 430-354 f.Kr.), elev af Sokrates, men han har aldrig deltaget i nogen krig sammen med ham.
Olietræetoliventræet; gudinden Athenes symbol, som indgår i Athens mærke.
Syv Stæder … Fødestaden lang række byer gjorde krav på at være den græske digter Homers (700-tallet f.Kr.) fødested. Han tilskrives Iliaden og Odysseen.
blindifølge traditionen var Homer blind.
139
Morgenland og Aftenlandorienten og occidenten (Europa).
Indigomørkeblåt plantefarvestof.
FirdusiFirdausi (ca. 940-1020), persisk digter. Sagnet fortæller, at sultan Mahmud i Ghazna lovede Firdausi 60.000 guldstykker for værket Shahname (Kongebogen), men spiste ham af med sølvstykker. Firdausi delte dem mellem en badekarl og en mand, der bragte ham et glas øl. Det vakte sultanens vrede, og Firdausi måtte gå i landflygtighed, men vendte senere hjem, hvorpå sultanen fortrød. Men da karavanen med de lovede guldstykker drog ind i Firdausis fødeby, mødtes den af hans ligtog.
Camoens’sLuís Vaz de Camões (1525-1580), portugisisk digter og forfatter af nationaleposet Os Lusíadas (Lusiaden), 1572. Efter et eventyrligt liv i de portugisiske kolonier vendte han hjem og levede under yderst beskedne kår.
Hvo er hanhvem er han.
Salomon de Caus(1576-1626), fransk ingeniør, som i et værk fra 1616 beskrev et apparat til at løfte vand ved damptryk. Fysikeren og astronomen F. Arago (1786-1853) tillagde ham derfor æren for opfindelsen af dampmaskinen. At kardinal Richelieu (1585-1642) skulle have ladet ham indespærre som sindssyg, er næppe sandt.
Daarekistengaleanstalten.
ColombusChristoffer Columbus (1451-1506), italiensk opdagelsesrejsende, Amerikas opdager.
lønnes med Jernlænkerpå sin tredje rejse 1498-1500 blev Columbus frataget den øverste ledelse og sendt hjem under arrest.
Aanden i Naturenjf. fysikeren H.C. Ørsteds (1777-1851) værk af samme navn, udgivet 1850.
GallilæiGalileo Galilei (1564-1642), italiensk fysiker, matematiker, astronom og filosof; grundlæggeren af den moderne naturvidenskabelige metode. 1633 anklaget og dømt af inkvisitionen for kætteri på grund af sin tilslutning til Kopernikus’ (1473-1543) lære om solen som det centrum, planeterne kredser om. Galilei slap for at blive brændt på bålet, men blev tvunget til at afsværge sine kætterske ideer og idømt livsvarigt fængsel. I sine sidste år var han næsten blind.
140
Jeanne d’Arcfransk nationalheltinde og helgen (1412-1431), deltog i Hundredeårskrigen, blev taget til fange af burgunderne, men angivet til englænderne, der fik hende brændt for kætteri og for at have båret mandsdragt.
Voltairepesudonym for François-Marie Arouet (1694-1778), fransk filosof og oplysningsforfatter.
Satyrkåd og sanselig skovgud i græsk mytologi.
La pucelle(fransk) jomfruen; Voltaires (1694-1778) komiske heltedigt, La Pucelle d’Orleans, 1762, om Jeanne d’Arc.
Paa Viborgthing … Christian den AndenChristian 2. (1481-1559) besteg den danske trone i 1513, men måtte på grund af sin tilsidesættelse af adelen i 1523 forlade landet. I 1532 vendte han tilbage med frit lejde, men blev fængslet og ført til Sønderborg Slot. I 1549 overførtes han til Kalundborg Slot.
Blod-Skyldblodbadet i Stockholm 1520.
ved høien Masthentydning til Johannes Ewalds (1743-1781) romance »Kong Christjan stoed ved høien Mast« fra Fiskerne. Et Syngespil i tre Handlinger, 1779.
Tycho Brahedansk astronom (1546-1601), fik i 1575 øen Hven i Øresund som len og opførte Uranienborg som observatorium, men måtte i 1597 forlade Danmark af personlige og ideologiske grunde.
Himlen … merefrit citat efter J.L. Heibergs (1791-1860) digt »Tycho Brahes Farvel«, 1819.
GriffenfeldtPeder Schumacher (1635-1699), dansk statsmand, adlet 1673 under navnet Griffenfeld; blev anklaget og dømt for landsforræderi i 1776 og sad efter 4 år som fange i Kastellet i København 18 år på øen Munkholm i Trondheim Fjord, Norge, indtil han i 1698 flyttedes til Trondheim i delvis frihed.
Prometheusi græsk mytologi menneskenes skaber, tilhører titanernes slægt. Stjal ilden fra Zeus og bragte den til menneskene, der først derved adskilte sig fra dyrene. Som straf blev han lænket til en klippe, hvor en ørn hver dag kom og hakkede i hans lever. Først efter mange år befriedes han af Herakles.
Robert Fultonamerikansk opfinder (1765-1815). Byggede i 1806 dampskibet Clermont.
141
vorde kaaret tilblive kåret til.

Del

[Sassy_Social_Share]

Henvis til værket

H.C. Andersen: »Ærens Tornevei«. Udg. af Laurids Kristian Fahl, Esther Kielberg, Klaus P. Mortensen, Jesper Gehlert Nielsen & Finn Gredal Jensen[INFO OM 18-binds-udgaven 2003-2009...] for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Digitaliseret af Dan H. Andreasen & Holger Berg til sitet hcandersen.dk

Creative Commons, Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Draft, not for public accession