H.C. Andersen
Fra Nær og Fjern 1875

Akrostichon-Gaade

To danske Digteres Navne,

som fremkomme, naar Forbogstaverne af de til Gjætning givne Ord læses nedad i den Orden, hvori de staa her.

(I en fuldstændig Opløsning maa alle Ordene være angivne).

Navnet paa den berømteste Blinde i Syden.

Navnet paa den berømteste Blinde i Norden.

Fremtids-Musikens Johannes.

Verdens ældste og største Eventyr-Digter.

Navnet paa hvad der aldrig kan udgrundes.

Hvilken Bro i Danmark naaer til os fra Kæmpeviserne? Spørg Ingemann, Frøhlich og Bournonville.

Hvilken dansk Komponist kan skrive sit Navn med fire Noder?

Familienavnet paa den Peder, som satte sine Sangklokker i Gadekjæret.

Den, som blev mest berømt ved et Æble, og dog ikke er Newton.

Navnet paa den Tid i Danmark, hvori hvert Hus præsenterer paa Gaden sit Vandkar.

Et bekjendt Navn, der knalder i Champagne.

Den eneste Prophet, hvis Kjøretøj nævnes i Bibelen.

Vort Aarhundredes Prometheus.

Dronning Elisabeths ringe Undersaat, nu et Navn i større Glands og Glorie end Elisabeths.

En Sangens Konge, der maatte tigge om et Stykke Brød, og man gav ham en Sten – en Marmorsten.

Tydsklands genialeste Fyrværker i Poesiens Rige, »Digter helt ud i Fingerspidserne,« siger Chamisso.

Goethes sidste Ord i sin Dødsstund.

I Ydre en Kamel, i Indre det guddommelige Snille.

Hvilken ihjelslaaet Krigsmand gav Anledning til den første politiske Folkesang?

Goethe besang Familien, Heiberg satte dens Hus paa Scenen, Gade gav dem sit Mesterskud.

Det første Bogstav aabner »Rosenvænget«,

Det første Bogstav boer i Gravens Ro.

Nævn nu de store Navne begge to,

Viis os din Kløgt! lad rulle op Forhænget!

Opløsning paa Akrostichon-Gaaden i forrige Nummer:

Homer.

Ossian.

Liszt.

Bidpay.

Evigheden.

Riberbro.

Gade.

Oxe.

Eva.

Hundedagene.

Lumbye.

Elias.

Napoleon.

Shakspeare.

Camoens.

Heine.

»Licht!«

Æsop.

Goliath.

Ellefolket.

R.

Af de modtagne Opløsninger var kun »Gamle Rolands« fuldstændig rigtig; navnlig har den gamle persisk-indiske Fabeldigter Bidpay voldet Vanskeligheder; Enkelte have – ikke ilde – restitueret ham med »Barnehjertet,« »Barnesindet« eller »Bibelen;« Andre have i Stedet for Lißt sat »Lohengrin,« i Stedet forHeine »Hoffmann« o. s. fr. Saadanne for Størstedelen rigtige Opløsninger ere indgaaede fra: Colomba, Tevi, Vilhelmine, Charlotte, Lida; den krøllede Egil; la mère de l’enfant; Barnets Søster; Tante Astas 6. Kompagni; en uforsigtig Malerklat; Lovise; en Sild; Pipfuglen; en Familie; tre Venner; Henriette og hendes Moder; Vartovkonen; Gjætterinden paa Gammelholm; Poppegøjen i Pederhvidtfeldtstræde; 54:3; le père de l’enfant; Skovduerne ved »Sorøskovens mi-Acade;« Knyst & Co.; F. H. i Slagelse; det gemytlige Søndagskompagni; en jydsk Degn; H. C. Andersens Overvinder: R. E. Ram; tre Kaniner paa Kultorvet; Tante Astas Kompagni; Birgitte; Foreningen »per aspera ad astra«.

Akrostichon-Gaade

Trykt første gang i Nær og Fjern, nr. 135, 31. januar 1875. Løsningen bragtes i nr. 136, 7. februar 1875. BFN 1041

566
Akrostichon(-Gaade)akrostikon; digt, hvori førstebogstaverne i hver verslinje tilsammen danner et ord.
Opløsningløsning.
berømteste Blinde i Sydenden græske digter Homer (700-tallet f.Kr.), som ifølge traditionen tillagdes de to store eposser Iliaden og Odysseen, var ifølge overleveringen blind.
berømteste Blinde i Nordenden keltiske barde Ossian (1200-tallet), som i sin alderdom skulle være blevet blind. Ossian kendes primært gennem James Macphersons (1736-1796) bearbejdning af og digtning over Ossians digte, udgivet 1760-1763. Udgivelsen har været opfattet som et falsum, men en del af den nyere forskning mener, at værket bygger på delvis autentisk materiale. Oversat til dansk ved St. St. Blicher 1807-1809.
Fremtids-Musikens JohannesFranz Liszt (1811-1886), ungarsk komponist og klavervirtuos; sammen med Richard Wagner (1813-1883) udgjorde Liszt centrum for den progressive nytyske skole, der opponerede mod den klassisk orienterede romantik. Som fremtidsmusikkens Johannes (Døberen) er Liszt den, der først slår ind på en musikalsk retning, men ikke fuldbyrder den.
Verdens ældste og største Eventyr-Digteri den arabiske version af de ellers anonyme dyrefabler i den indiske samling Pancatantra (sanscrit), fembogen, nævnes Bidpai som den formodede forfatter, og via den arabiske version formidles Pancatantra til Europa i 1000-tallet under betegnelsen Bidpais fabler.
Bro … Kæmpevisernefolkevisen »Dronning Dagmars Død«, DgF 135, hvor det i C-versionens 21. strofe hedder om Kong Valdemars ridt til den syge dronning Dagmar: »Der hand reed offuer Randbyl Hede, / da fulde hannem Femtan Suenne: / Der hand kom offuer Riber Bro, / da vaar den Herre alene«.
IngemannB.S. Ingemann (1789-1862), dansk forfatter; i Valdemar Seier. En historisk Roman, anden del, 1826, berettes om Valdemar Seiers ridt til den syge dronning Dagmar: »Med hundrede Riddere og Svende drog han fra Skanderborg. Da han reed over Randbøl Hede, var der kun femten, som endnu kunde følge ham; da han kom til Gridstedbro fulgte Carl af Rise ham kun med Møie paa sin udmattede Ganger, og da han foer over Ribe Bro, var han alene« (199-200).
Frøhlich og BournonvilleJohannes Frederik Frøhlich (1806-1860), dansk komponist og dirigent, og August Bournonville (1805-1879), dansk solodanser og balletmester; der henvises til Erik Menveds Barndom, romantisk Ballet i 4 Akter af Aug. Bournonville; musik af Fr. Frølich (opført første gang på Det Kgl. Teater den 12. januar 1843).
Peder … Sangklokker i GadekjæretPeder Oxe (1520-1575), dansk rigshofmester; en skrøne fortæller, at Peder Oxe skulle have udsat klokkefrøen på Sjælland, og klokkefrøen derfor også bærer navnet »Peder Oxes frø«.
NewtonIsaac Newton (1642-1727), engelsk matematiker og naturvidenskabsmand; flere kilder nævner, at Newton fik ideen til hypotesen om den universelle gravitation (tyngdelov), da han så et æble falde til jorden fra et træ i haven.
den tid i Danmark … Vandkarhundedagene; dagene mellem den 23. juli og den 23. august, hvor solen står nær Hundestjernen, Sirius. Til vejret i hundedagene knytter sig den folketro, at hvis det regner første hundedag, vil det regne de næste 14 dage, jf. Thiele 2, III, nr. 41.
bekjendt Navn … Champagnekomponisten H.C. Lumbye (1810-1874), hvis »Champagnegalop«, 1845, nærmest blev synonym med hans navn.
eneste Prophet … Bibelenprofeten Elias, jf. 2. Kongebog 2,11.
Prometheusi græsk mytologi menneskenes skaber, tilhører titanernes slægt. Han stjal ilden fra Zeus og bragte den til menneskene, der først derved adskilte sig fra dyrene. Som straf blev han lænket til en klippe, hvor en ørn hver dag kom og hakkede i hans lever. Først efter mange år befriedes han af Herakles. I 1800-tallet blev Prometheus et yndet udtryk for oprør og frihedstrang, akkurat som også Napoleon 1. Bonaparte (1769-1821), fransk kejser 1804-1814 og 1815, bevidst udformede den myte om sig selv, at han i virkeligheden havde ønsket at give de europæiske befolkninger frihed, selvstændighed og fred.
Dronning ElisabethElisabeth 1. (1533-1603), dronning af England fra 1558; Elisabeths lange regeringstid blev en blomstringstid både økonomisk og kulturelt; således var Elisabeths England også digteren William Shakespeares (1564-1616) England.
En Sangens Konge … MarmorstenLuís Vaz de Camões (ca. 1525-1580), portugisisk digter og forfatter af nationaleposet Os Lusíadas, 1572 (dansk Luis de Camoens’s Lusiade, 1828-1830). Efter et eventyrligt liv i de portugisiske kolonier vendte han hjem og levede under yderst beskedne kår; Camões’ gravstens indskrift skulle have fortalt, at han var »sin tids digterkonge«, og at han døde lige så fattig, som hav havde levet.
»Digter helt ud i Fingerspidserne,« … Chamissoden tyske forfatter Adalbert von Chamissos (1781-1838) karakteristik af sin landsmand, digteren Heinrich Heine (1797-1856), har ikke kunnet identificeres.
Goethes sidste OrdJohann Wolfgang von Goethe (1749-1832), tysk forfatter; Goethes sidste ord menes at have været: »Mehr Licht!«, (tysk) mere lys.
I Ydredet Ydre en Kamel … Snildeden græske fabeldigter Æsop (500-tallet f.Kr.), hvis fabler er overleveret i gendigtning af den romerske digter Phædrus (ca. 15 f.Kr.-50 e.Kr.); ifølge traditionen var han vanskabt.
Snilleklogskab.
Krigsmand … FolkesangGoliat, ifølge Det Gamle Testamente en kriger blandt filistrene, der blev dræbt af David i tvekamp, jf. 1. Samuelsbog 17. Der hentydes til den sang, kvinder fra alle byer i Israel synger på vej mod Kong Saul, 1. Samuelsbog 18,6-7.
567
Goethe … Familienøjensynligt henvisning til J.W. von Goethes digt »Erlkönig« fra syngespillet Die Fischerin, 1782; selvstændiggjort og optaget i »Vermischte Gedichte«, Goethe’s Schriften, bind 8, 1789.
Heiberg satte dens Hus paa ScenenJ.L. Heiberg (1791-1860), dansk kritiker og forfatter; Elverhøi. Skuespil i 5 Acter blev opført første gang på Det Kgl. Teater 6. november 1828.
Gade … MesterskudNiels W. Gade (1817-1890), dansk komponist; Elverskud blev uropført i Musikforeningen i marts 1854.
»Rosenvænget«kvarter på det ydre Østerbro, grænsende op til Øresund, hvor en række prominente borgere og kunstnere fra 1850’erne, bl.a. Johanne Luise Heiberg (1812-1890), lod opføre villaer.
568
»Lohengrin«romantisk opera i tre akter fra 1850 med musik af Richard Wagner (1813-1883); inspiration til operaen blev især hentet i verseposet Lohengrin, 1280-1290.
569
»Hoffmann«E.T.A. Hoffmann (1776-1822), tysk romantisk digter, komponist og embedsmand.
la mère de l’enfant(fransk) barnets moder.
le père de l’enfant(fransk) barnets fader.
»per aspera ad astra«(latin) gennem genvordigheder til stjernerne.
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

[gåden] Opløsning paa Akrostichon-Gaaden i forrige Nummer:

Del

[Sassy_Social_Share]