H.C. Andersen
Fra Kjøbenhavns-Posten 1839

Anmeldelse af H.C. Ørsteds foredrag om eksperimenterne med den elektromagnetiske telegraf

(Meddeelt.)

Det synes forunderligt, at der kun viser sig et meget ringe Besøg ved den af Selskabet for Naturlærens Udbredelse foranstaltede Fremviisning af almeeninteressante physiske Forsøg. Det kan ikke være Indgangs-Prisen (denne er kun 16 ß), ikke heller, tør vi troe, Mangel paa Interesse for Tingen selv, som holder de Fleste borte. Grunden maa søges i, at Mængden ikke er bleven opmærksom derpaa, eller ikke har gjort sig nogen Forestilling om det interessante Udbytte, et Besøg her paa to korte Timer vil forskaffe den.

En simpel beskueliggjørende Indledning stiller strax Tilhøreren paa det nødvendige Standpunkt for at forstaae hvad der læses og forevises.

Virkningen af Telegraphen maatte i sin Begyndelse forekomme den Uindviede som en Trolddom; hurtigere end ved Fuglens Flugt, bragtes fra Sted til Sted Efterretninger og Svar, og det alene ved et stumt Sprog, nogle sorte Tavler talte gjennem Luften. Hvor langt virksommere, hvor langt mere ubegribelig er ikke den nyere Opfindelse med den electromagnetiske Telegraph! Det uindviede Øie seer nu aldeles intet Tegn, den magnetiske Strøm bærer usynligt Ordet derhen hvor det skal bringes; det er den menneskelige Kløgt og de stærke Natur-Aander, som her virke Haand i Haand.

Experimentet bliver os viist, Alt bliver os saa beskueliggjort, at vi selv staae som den mægtige Magier, der behersker Kræfterne.

Hvor meget tør ikke vor Tid love sig af Electro-Magnetismen, den Opfindelse, Videnskaberne skylde en Dansk, vor berømte Ørsted. I den senere Tid er gjort flere heldige Forsøg med at anvende denne Kraft i Stedet for Dampen; store Summer ville derved spares, mere Plads vindes paa Dampskibene og al Fare fjernes fra disse. En saadan electromagnetisk Bevægelsesmaskine fremstilles; Dampmaskinernes Construction tydeliggjøres – dog, vi see os ikke i Stand til tydeligt nok at udvikle hele det Interessante ved dette Foredrag, vi tillade os kun ved disse Linier at pege hen derpaa og mulig at vække Lyst hos Mængden til selv at gjøre sig bekjendt med disse Gjenstande.

Anmeldelse af H.C. Ørsteds foredrag om eksperimenterne med den elektromagnetiske telegraf

Trykt første gang uden titel i Kjøbenhavns-Posten, nr. 108, 20. april 1839. Artiklen er signeret »α«. BFN 341

484
den af Selskabet for Naturlærens Udbredelse … Forsøgi Kjøbenhavns kongelig alene priviligerede Adressecomptoirs Efterretninger, 12. april 1839, bragtes under »Særskilte Bekjendtgjørelser« følgende annonce: »Fredagen den 12te April begynder den af Selskabet for Naturlærens Udbredelse foranstaltede Fremviisning af almeeninteressante physiske Forsög. Fölgende ere de fornemste Gjenstande: / A. Virkningerne af den midtpunktflyende Kraft ville blive gjorte beskuelige, deels ved Forsög med en ny dertil indrettet Maskine, deels ved en ny Klasse af Forsög. / B. Forsög over den electromagnetiske Telegraph. / C. En liden arbeidende Model af en electromagnetisk Telegraph. / D. Tre Modeller af Dampmaskiner fremvises. Den ene tjener til at fremstille for Öiet de vigtigste Bevægelser, som foregaae i det Indre af Dampmaskinen; den anden er en arbeidende Model af en Dampmaskine, med et af samme drevet Saugværk; den 3die er en Model af en Höitryksmaskine«. Fremvisningerne fandt sted i Den Polytekniske Læreanstalt i St. Peder-Stræde {B2-B3} 2 gange daglig (12-14 og 1719) i perioden 12. april til den 1. maj 1839; det har ikke kunnet afgøres, hvornår H.C. Andersen overværede fremvisningerne.
Selskabet for Naturlærens Udbredelsestiftet 1824 af den danske fysiker og naturfilosof Hans Christian Ørsted (1777-1851) som forum, hvor de nyeste landvindinger inden for fysik, kemi og beslægtede videnskaber kunne præsenteres og drøftes. Desuden ydede selskabet hjælp til studerende og udøvende naturvidenskabsmænd (primært støtte til publicering). Selskabet afholdt to typer forelæsninger: de offentlige forelæsninger og de såkaldte Søndagsforelæsninger, der kun var for selskabets medlemmer; forelæserne til den første type var universitetets lærere i de eksperimentelle naturvidenskaber: H.C. Ørsted (fra 1817 professor i fysik ved Københavns Universitet), J.G. Forchhammer (1794-1865; 1823 docent i kemi og mineralogi ved Københavns Universitet) og W.C. Zeise (1789-1847; 1822 ekstraordinær professor ved Københavns Universitet).
16 ß16 skilling.
sorte Tavlerden optiske telegraf; på høje master placerede man store sorte plader, som i forskellige kombinationer udgjorde et signalsprog; indført i Danmark 1802 og udvidet under Napoleonskrigen 1812; blev bl.a. brugt til kommunikation mellem kongen og centraladministrationen, når monarken var i hertugdømmerne.
electromagnetiske Telegraphmed H.C. Ørsteds påvisning af elektromagnetismen i 1820 åbnedes nye muligheder for elektricitetens anvendelse: den elektromagnetiske telegraf udnyttede de magnetiske kræfter, der opstår omkring en strømleder, til på forskellig vis at frembringe bevægelser i modtagerapparatets dele.
Magiermagiker, troldmand.

Del

[Sassy_Social_Share]