H.C. Andersen
Efter manuskript 1870

Danske Folkesagn

meddeelte af Hans Christian Andersen

Danmark er rigt paa gamle Sagn om historiske Personer, Kirker, og Herregaarde, Markens Høie og bundløse Kjær, Sagn fra Pestens Dage, Krigens og Fredens Tider. Sagnene leve i Skrift og paa Tunge, flyve saa vidt omkring, en Fugleflok, forskjellige hver, som Drossel og Ugle, som Skovdue og Maage. Vil Du høre, skal jeg fortælle Dig et Par.

I gammel Tid, Fjenden hærgede det danske Land; en Aften, Dansken havde vundet en Seier, laae paa Valpladsen mange Dræbte og Saarede, een af disse, en Fjende, var begge Been skudt af. Tæt ved stod en dansk Soldat, han havde just faaet frem en Flaske fyldt med Øl; idet han vilde sætte den for Munden, bad den Haardtsaarede ham om en Drik, han vilde række ham Flasken, men i det han bøiede sig ned med den, affyrede den Saarede sin Pistol paa ham; Kuglen ramte ikke, Soldaten tog sin Flaske til sig, drak Halvdelen af den og gav saa den halve Rest til sin Fjende, og sagde kun: »Slyngel! nu faaer Du kun det Halve!« Da Kongen siden hørte herom, gav han Soldaten og hans Afkom et adeligt Vaabenmærke hvori stod afmalet en halvfyldt Flaske; Minde om hans Daad.

Der er et andet smukt Sagn, værd at høre, om Kirkeklokken i Farum. Præstegaarden laae tæt op til Kirken. Det var mørk Nat, seent paa Efteraaret; Præsten sad endnu saa silde og beredte sig til Helligdags Prædiken. Da hører han en sagte, underlig Lyd oppe fra den store Kirkeklokke; ingen Vind rørte sig; Klangen var ham uforklarlig, han reiste sig, tog Kirkenøglen og gik over i Kirken. I det han traadte derind hørte Lyden pludseligt op, men han fornam et sagte Suk ovenfra. »Hvem er det, som her forstyrrer Kirkens Fred?« spurgte han med lydelig Stemme, og snart fornam han Trin ned fra Taarnet og han saae i Kirkegangen kom en lille Dreng hen imod ham. »Vær ikke vred!« sagde Barnet, »jeg listede mig herind da de ringede til Aftensang; min Moder er saa syg!« – og nu kunde den Lille ikke tale for Graad. Da klappede Præsten ham, bad ham være frimodig, sige Alting. »Moder døer fra mig, har desagt; min søde, gode Moder! men jeg vidste at naar Een er syg til Døden, kan han dog blive rask igjen og leve, naar man midt paa Natten tør gaae ind i Kirken og skrabe lidt Rust af den store Kirkeklokke; det hjælper mod Døden; derfor kom jeg og skjulte mig til Klokken slog tolv. Jeg var saa angst! jeg tænkte paa alle de Døde, at de vist nok kom og holdt Kirkegang. Jeg turde ikke see ned; jeg læste mit Fadervor og skrabede Rusten af Klokken.« – »Kom, Du gode Barn!« sagde Præsten, »Vorherre slipper ikke din Moder, og heller ikke Dig!« – Saa gik de To til det fattige Bondehuus, hvor den syge Kone laae; hun sov stille og sundt. Vorherre lod hende leve; hans Velsignelse lyste over hende og Sønnen.

Der er et Sagn om en fattig Knøs, Poul Vendelbo, som blev en stor og hædret Mand. Han var født i Jylland og havde læst sig frem til Student, men følte endnu en stærkere Lyst til at blive Krigsmand og tumle sig i fremmede Lande. Derom talte han en Dag i Kjøbenhavn; han gik ved Volden med to unge Kammerater, som havde Formue. Pludseligt standsede han og saae op mod Professorens Vindue, der sad en ung Pige, hvis Deilighed forbausede ham og de to Andre, og da de saae hvor rød han blev sagde de i Spøg: »gaae op til hende og kan Du ved Vinduet, saa at vi see det, faae et godvilligt Kys af hende, saa skulle vi give Dig Reisepenge, saa at Du kan reise ud og prøve om Lykken er Dig saa god ude, som hjemme.« Poul Vendelbo gik ind i Huset, bankede paa Stuedøren. »Min Fader er ikke hjemme,« sagde den unge Pige. »Bliv ikke vred!« svarede han, og Blodet steeg ham op i Kinderne, »det er ikke Eders Fader jeg søger!« og nu fortalte han aabent og hjerteligt sin Lyst til at komme ud i Verden og vinde et hædret Navn; fortalte om sine to Venner der stode nede paa Gaden og havde lovet ham Reisepenge under den Betingelse at hun foran Vinduet frivilligt gav ham et Kys; og han saae paa hende med et saa ærligt, aabent og kjækt Ansigt at hendes Vrede forsvandt. »Det er Uret at tale saaledes til en ærbar Jomfru!« sagde hun, »men I seer saa skikkelig ud! jeg vil ikke hindre Eders Lykke!« og hun førte ham hen til Vinduet og gav ham et Kys. Vennerne holdt deres Løfte, gav ham Reisepenge. Han gik i Czarens Tjeneste, kjæmpede ved Pultava, vandt ridderligt Navn og Hæder. Siden da Danmark trængte til ham, vendte han igjen tilbage og blev en mægtig Mand i Kongens Hær og Raad. Saaledes traadte han en Dag ind i Professorens tarvelige Stue, det var heller ikke Professoren han denne Gang vilde tale med, det var igjen hansJomfru Datter, Ingeborg Vinding, som gav ham Kysset, Indvielsen til hans Lykke; fjorten Dage der efter holdt Hr. Peter Vendelboe Løvenørn sit Bryllup.

Paa den danske Ø Fyen hærgede engang Fjenden slemt; een Landsby var dog endnu forskaanet, men snart vilde ogsaa den blive plyndret og afbrændt. Et Par fattige Folk levede i et lavtliggende Huus i en Udkant af Byen. Det var en mørk Vinteraften; man ventede Fjenden og i den Angst toge de Psalmebogen og slog op i den for at se om den Psalme de først traf paa kunde give dem Raad eller Trøst. De aabnede Bogen og læste Psalmen: »Vor Gud han er saa fast en Borg.« Fuld af Fortrøstning sang de den og styrkede i Troen gik de tilsengs og sov i Herrens Varetægt. Da de om Morgenen vaagnede var der mørkt i Stuen, Daglyset kunde ikke trænge ind; de gik til Døren, den var ikke til at aabne, nu steeg de op paa Loftet, fik der Laagen op og de saae at det var høi, lys Dag, men et tykt Sneefog havde om Natten indsneet det hele Huus og skjult det for Fjenden som ved Nattetid havde plyndret og afbrændt Byen. – Da foldede de taknemligt deres Hænder og gjentog Psalmen: »Vor Gud han er saa fast en Borg!« Gud Herren havde bevaret dem, reist af Sneen en Skandse om dem.

Der fortælles fra Nord-Sjælland et mørkt, tankevækkende Sagn. Rørvig Kirke ligger ud mod Sandhøiderne ved det stormfulde Kattegat. En Aften ankrede derude et stort Fartøi, man antog det for et russisk Krigsskib. Ud paa Natten blev der banket paa Præstegaardens Port og flere bevæbnede, formummede Personer befalede Præsten at tage sin Ordensdragt paa og at følge med dem ud til Kirken. De lovede ham en god Betaling, men brugte Trudsler om han vægrede sig. Han gik med. Kirken var oplyst, ubekjendte Folk samlede derinde og Alt i dyb Taushed. Foran Alteret ventede Brudgom og Brud i prægtige Klæder, som vare de af høi Stand, men Bruden var bleeg som en Dødning. Da Vielsen var tilende faldt et Skud og Bruden laae dræbt foran Altaret. De toge Liget og droge Alle bort med det. – Næste Morgen havde Skibet lettet. Ingen have, indtil vore Dage, fundet Forklaring paa denne Begivenhed; Præsten som oplevede den, indskrev det Oplevede i sin Bibel, der er gaaet i Arv til hans Slægt, den gamle Kirke staaer endnu mellem Klitterne ved det rullende Kattegat og Sagnet lever i Skrift og Minde.

Endnu et Kirke-Sagn maa jeg fortælle:

Der boede i Danmark, paa Øen Falster, en rig, fornem Frue,hun havde ingen Børn og hendes Slægt var ved at uddøe. Hun lod da, for en Deel af al sin Rigdom, bygge en prægtig stor Kirke og da den var fuldført og Altarlysene tændte, gik hun op til Altarbordet og bad, paa sine Knæ, Vorherre forunde hende, for hendes gudelige Gave, at hun maatte leve paa Jorden saalænge hendes Kirke stod. Og Aar gik hen. Hendes Slægtninger døde, hendes gamle Venner og Bekjendter, al Gaardens tidligere Tyende, laae i deres Grav; men hun, som havde gjort et saa daarligt Ønske, døde ikke. Slægt paa Slægt blev hende fremmet, Ingen nærmede hun sig, Ingen kom til hende. Hun henlevede i en lang Alderdom, sad forladt og ene; hendes Sandser sløvedes, hun var som en Sovende, men ikke død. Hver Juleaften blussede et Øieblik Livet op i hende og hun fik sit Mæle; da bød hun at de skulde lægge hende i en Egekiste og sætte den i aaben Begravelse i Kirken. Præsten skulde da hver Julenat indfinde sig for hende for at høre hendes Befaling. Og hun blev lagt i Kisten og den bragt hen i Kirken. Hver Julenat kom Præsten, som han skulde det, gjennem Choret hen til Kisten og løftede Laaget, for den gamle trætte Frue, som her laae uden Hvile: »Staaer end min Kirke?« spurgte hun med bævende Røst; og paa Præstens Svar: »den staaer endnu!« sukkede hun dybt og sorrigfuldt, sank tilbage og Præsten lod Laaget falde og kom igjen den næste Julenat, og igjen den næste og atter den næste. Nu er der ikke længer Steen paa Steen af Kirken, intet Spor af de begravne Døde; nu voxer her paa Marken en stor Hvidtjørn, deiligt i Blomster hvert Foraar, som var det Livets Opstandelses Tegn. Den groer, paa det Sted siger man hvor Kisten stod med den høifornemme Frue, hvor Støvet af hende blev Støv i Jorden.

Lærdommen heraf er let at udfinde: vær agtsom i dine Ønsker, de kunne bringe Straf og stor Fortræd, derom er endnu et Sagn, lysteligt at høre, men ikke lysteligt for Konen det fortælles om. Det var saadan en gammel Morlille der boede ikke langt fra Gadekjæret, derhen gik hun for at hente Vand i sin Krukke og mødte der en Dag, en kjøn, fremmet Mand der lovede hende tre Ønskers Opfyldelse og da hun nu var temmelig svag tilfods, saa var hendes første Ønske, at Krukken selv maatte kunde gaae til Gadekjæret og komme fyldt hjem; og da det var hende besværligt at faae sit Brænde kløvet, ønskede hun at Alt hvad hun slog paa maatte gaae istykker og da den Stump som hun havde at spinde var saa kort, ønskede hun at Alt hvad hun trak i maatte blive længer og længer. Da hun nu kom hjem i sin Stue og Vandet var opbrugt, vilde hun forsøge om Krukken virkeligt kunde løbe til Gadekjæret og komme fyldt hjem, og det kunde den! da blev hun saa glad at hun slog Hænderne til Hofterne og de gik strax i Stykker saa at hun faldt om paa Gulvet og græd bitterligt. I sin Bedrøvelse strøg hun sig over Næsen, den kløede og hun trak i den, trak og trak til den blev saa lang at den hang hende ned i Skjødet. Det var en forfærdelig Ulykke saaledes at faae sine Ønsker opfyldt, men ganske lysteligt at høre derom, og da vi nu ere komne ind paa det Lystelige vil jeg endnu fortælle et saadan Sagn om Trolden eller som han kaldes Bjergmanden, der blev narret af Bondens listige Dreng.

Det er en gammel Folketro, at da Vorherre udstødte de faldne Engle faldt nogle ned paa Høiene, derinde boe de og kaldes Bjergfolk eller Trolde; altid flygte og frygte de Tordenveiret, det er dem et Herrens Røst; andre faldt i Ellemoserne, de kaldes Elverfolk og blandt disse ere Qvindfolkene saare deilige at see men ikke at lide paa, de ere ogsaa hule i Ryggen, som et Deigtrug. Andre faldt ned i gamle Gaarde og Huse, de bleve Dværge og Nisser; alle komme de dog stundom i Samqvem med Mennesker, derom er utallige Sagn, underlige at høre. Oppe i Jylland boede saaledes i en stor Høi en Bjergmand med en heel deel Puslinger. Een af hans Døttre giftede sig med Smeden i Landsbyen. Det var en slem Smed, han pryglede sin Kone. Det blev hun træt af og da han en Dag igjen vilde prygle hende, tog hun en Hestesko og brak den tvers over, saadanne Kræfter havde hun og kunne have knækket ham med; det tog han sig til Eftertanke og slog hende ikke oftere; men da det rygtedes i Egnen blev hun ilde anseet og kjendt som et Troldbarn. Ingen i Sognet vilde have Omgang med hende. Det fik Bjergmanden Nys om, og en Søndag, da Smeden og hans Kone stode med Sognefolkene paa Kirkegaarden og ventede Præsten, saae hun ud over Fjorden hvor en Taage hævede sig. »Nu kommer vor Fa’er!« sagde hun; »vred er han!« – Og han kom og vred var han. »Vil Du kaste dem til mig, eller vil Du tage imod dem!« spurgte han og saae med glubske Øine paa Kirkegjængerne. »Tage mod dem!« sagde hun, thi hun vidste at han ikke vilde tage lempeligt paa dem, naar de faldt i hans Hænder. Og Bjergmanden greb den Ene efter den Anden og kylede ham over Rygningen af Kirketaget, mens Datteren, paa den anden Side, tog lempeligt imod dem. Fra den Tid kom hun godt ud af det med Sognefolkene. Alle vare de bange for Bjergmanden og der vare mange af hans Slags rundt om i Landet. Klogest var det at undgaae Klammeri, heller at føre sig Bekjendtskabet til Nytte. Troldfolkene havde jo store Kjedeler fyldte med Guldpenge, det var nok værd at faae en haandfuld af disse, men der til maatte man være snu og snildsom, og det var en Bondemand om hvem jeg skal fortælle, men hans Dreng var dog endnu snildere.

Bonden havde paa sin Mark en Høi, den vilde han ikke lade ligge udyrket, han pløiede den; men da kom Bjergmanden der boede i Høien og spurgte: »hvor tør Du pløie paa mit Loft?« – »Jeg vidste ikke at det var dit!« sagde Bonden, »men det er jo ikke gavnligt for nogen af os, at lade et saadant Stykke Jord ligge udyrket. Lad mig pløie og saae! og da tager Du i det ene Aar hvad der voxer over Jorden og jeg det som voxer i Jorden. I det andet Aar omvendt!« – Det bleve de enige om, og Bonden saaede det ene Aar Gullerødder og det andet Aar Korn. Bjergmanden fik Toppen af Gullerødderne og Rødderne af Kornet. Saa levede de i god Forstaaelse.Men nu skulde der være Barnedaab i Bondensgaard. Bonden var i stor Forlegenhed, da han ikke godt kunde undgaae at indbyde Bjergmanden, som han levede i god Forstaaelse med: men tog Trolden mod Indbydelsen, da kom Bonden i slet Rygte hos Præsten og de andre Sognefolk. I hvor snu Bonden end ellers var, denne Gang kunde han dog ikke hitte paa Raad; han talte derom til sin Svinedreng, han var den snildeste af dem begge. »Jeg skal nok hjælpe os!« sagde Drengen, tog saa en stor Sæk og gik til Bjergmandshøien, bankede paa og blev indladt. Han kom for at indbyde til Barnegilde, sagde han. Bjergmanden tog der imod og lovede at komme. »Jeg faaer vel ogsaa give Faddergave?« sagde han. »Det hører til!« sagde Drengen og aabnede Posen. Trolden øste Penge i den. »Et det nu nok?« Drengen løftede paa Sækken. »Mange give Mere, Faae give mindre!« – Og Bjergmanden øste nok en Skovlfuld Penge i den. »Er det nu nok?« – Drengen løftede paa Sækken. »Saadanne give de Fleste!« – Da bleve alle de Penge der vare i den store Penge-Kjedel heldt i Posen. »Ingen give Mere! de Fleste mindre!« – »Lad mig saa vide,« sagde Bjergmanden, »hvilke store Fremmede I faae!« – »Tre Præster og een Bisp!« sagde Drengen. »Det var stort! – men saadanne Herrer see kun efter Mad og Drikke, de give ikke Agt paa mig. Hvem kommer ellers?« – »Saa kommer Moder Maria!« – »Hm! hm! men der bliver vel for mig nok en Plads bag Ovnen! – nu og saa?« – »Ja, saa kommerVorherre!« – »Hm! hm! hm! det var mægtigt det! dog saa høifornemme Gjæster komme silde og gaae tidligt. Jeg vil, medens de ere inde, liste mig udenfor. Men hvad Musik skulle I have?« – »Trommemusik!« sagde Drengen. »Vor Fader har bestilt et svært Tordenveir, som vi skulle dandse efter! det bliver Trommemusik!« – »Ih, du Forfærdelige!« raabte Bjergmanden. »Siig din Husbond tak for Indbydelsen! men jeg bliver hjemme. Veed han dog ikke at Tordenveir og Tromme er mig og al min Slægt en Rædsel. Jeg gik engang i min Ungdom ud for at spadsere, da begyndte et Tordenveir at tromme, og jeg fik een af Trommestikkerne over Laarbenet, saa det knak. Jeg skal ikke mere til den Musik! Siig Tak og hils hjemme!« Og Drengen tog Posen paa Nakken, bragte Husbond den store Rigdom og Troldens venlige Hilsen.

Af saadanne Sagn have vi mange; nu kunne disse være nok for idag.

Danske Folkesagn, meddeelte af Hans Christian Andersen

Trykt første gang i engelsk oversættelse ved Anna Raasløff med titlen »Danish Popular Legends« i The Riverside Magazine for Young People, der udkom i New York, oktober 1870. En dansk version blev ikke trykt i H.C. Andersens levetid. Teksten gengives her efter manuskript.

Af manuskriptmateriale eksisterer en stærkt rettet kladde (Collinske Samling 40,4º, Det Kgl. Bibliotek) samt en ufuldstændig renskrift med latinsk skrift (The Pierpont Morgan Library, New York / Kgl. Bibliotek MS phot. 197,4º og Holger Laage-Petersens Samling, MS 620, Det Kgl. Bibliotek). Her gengives renskriften, og ved dens lakune (2. blad) indføjes den tilsvarende del af kladden: Frem til 546,41 (»tarvelige Stue«) følges Kgl. Bibliotek MS phot. 197,4º, herefter Collinske Samling 40,4º og fra 549,23 (»Een af hans Døttre«) Holger Laage-Petersens Samling MS 620. Kommentaren bygger på Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs tekstkritiske udgave af H.C. Andersens Eventyr. Kritisk udgivet efter de originale Eventyrhæfter med Varianter ved Erik Dal og Kommentarer ved Flemming Hovmann efter Forarbejder af Erling Nielsen, bind 7, 1990, s. 386-387.

Uden BFN

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

545,30spurgte < Spurgte
546,24hjemme.« < hjemme.
547,2Hr. < Hr
548,20spurgte < Spurgte
549,5paa Gulvet < paa
549,16Røst; andre < Røst andre
549,19Andre < andre
549,23Puslinger. Een < Puslinger. en [grundet manuskriptskift]
549,24Det < De
549,25hun træt < hun
549,26en Hestesko < Hestesko
549,27hun < n
550,24Gang < Gan
550,25derom til < derom
550,26og gik < o
550,29der imod < der imo
550,36Fleste < Fles
551,1Vorherre!« < Vorherre
551,4»Trommemusik!« < »Trmemusik!«
545
I gammel Tid … Minde om hans Daadjf. Thiele 2, I, s. 114-115 med titlen »Den halvfyldte Flaske«; sagnet er også benyttet af Henrik Hertz (1798-1870) i »Den danske Soldat« i Digte fra forskjellige Perioder, bind 2, 1851, s. 117-121.
Valpladsenslagmarken.
Kirkeklokken i Farumjf. Caspar Johs. Boyes (1791-1853) digt »Kirkeklokken i Farum« (trykt i Aandelige Digte og Sange, 1833).
sildesent.
Aftensangaftengudstjeneste.
546
naar Een er syg til Døden … den store Kirkeklokkejf. Thiele 2, III, s. 127, og N. Blicher (1748-1839) Venlige Forestillinger til alle Danske Bønder, i Anledning af et den 18de Martii 1800 af Overtroe begaaet Mord paa en uskyldig gammel Enke, 1800, s. 20.
Der er et Sagn om en fattig Knøs … Bryllupjf. Carl Plougs (1813-1894) digt »Et Kys« i Samlede Digte, 1862, s. 479-492.
Poul VendelboPoul Vendelbo (1686-1740), dansk officer og statsmand; opvokset i et jævnt velstillet købmandshjem i Horsens, 1705 immatrikuleret ved universitetet; gik 1707 i russisk krigstjeneste, avancerede 1710 til oberstløjtnant; 1711 adlet af Frederik 4. (1671-1730) under navnet Vendelbo Løvenørn og knyttet til den danske statsadministration. 1714 gift med Ingeborg Dorthea Vinding (1686-1734), datter af professor Poul Vinding (1658-1712).
godvilligtfrivilligt.
kjæmpede ved PultavaPoul Vendelbo deltog i juni 1709 som kaptajn ved fyrst A.D. Ménsjikows livregiment i slaget ved Poltava (Store Nordiske Krig, 1700-1721), hvor den svenske Karl 12.s (1682-1718; konge fra 1697) tropper led nederlag til czar Peter 1. den Store (1672-1725; czar fra 1682).
547
Paa den danske Ø Fyen … Skandse om demjf. Thiele 2, I, s. 81-82: »De Frommes Frelse« og H.C. Andersens digt »Februar« (BFN 201) i Aarets tolv Maaneder, tegnede med Blæk og Pen, 1833.
»Vor Gud han er saa fast en Borg«Martin Luthers (1483-1546) salme »Ein feste Burg is unser Gott«, 1528 (dansk »WOr Gud han er saa sterck en Borg«, 1533), med melodi af Joseph Klug (død 1552), 1533.
Sneefogsnevejr, fygende sne.
Skandse(jord)vold, der er indrettet til militært forsvar til alle sider.
Rørvig Kirke … Skrift og Mindejf. Thiele 2, I, s. 194-195: »Rørvig Kirke« og H.C. Andersens digt »Bruden i Rörvig Kirke (Et sjællandsk Sagn)« (BFN 112) i Phantasier og Skizzer, 1831.
formummedemaskerede, forklædte.
Præsten, som oplevede den … sin Bibeljf. Thiele 2, I, s. 195: »Præsten Göttsche i Faareveile skal selv have hørt af den afdøde Amtsprovst Wartou, at Sidstnævnte selv har læst Tildragelsen, nedskrevet i en Bibel, som tilhørte den datidige Præst i Rørvig«.
Der boede i Danmark … Støv i Jordenjf. Thiele 2, I, s. 214-215: »Kirken paa Falster«.
548
aaben Begravelsegravkapel, hvor kisterne står fremme.
staaer endstår endnu.
sorrigfuldtsorgfuldt.
Det var saadan en gammel Morlille … ned i Skjødetsagnet er ikke identificeret; sagnet og den forudgående morale, dvs. afsnittet 548,30 til 549,12 er ikke medtaget i den engelske oversættelse.
549
Det er en gammel Folketro … underlige at hørejf. Thiele 2, II, s. 175-176: »Troldfolkets Oprindelse«.
da Vorherre udstødte de faldne Englejf. Johannes’ Åbenbaring 12,7-12.
lide paastole på.
Oppe i Jylland … Sognefolkenejf. Thiele 2, II, s. 224-225: »Smedekonen og hendes Fader«.
550
Bonden havde paa sin Mark … god Forstaaelsejf. Thiele 2, II, s. 240-241: »En Bonde narrer en Trold«.
Saa levede desåledes levede de.
Men nu skulde der være Barnedaab … venlige Hilsenjf. Thiele 2, II, s. 245-248: »Troldenes frygt for Torden«.
I hvor snuhvor snu end.

Del

[Sassy_Social_Share]