H.C. Andersen

Et Besøg i Portugal 1866

1868

I »Mit Livs Eventyr« har jeg fortalt fra min første Ungdomstid i Kjøbenhavn, hvilket Hjem jeg fandt i Admiral Wulffs Huus paa Søcadetacademiet. Her kom paa den Tid to unge portugisiske Drenge, José og George O’Neill, Sønner af Chefen for Handelshuset Tolades O’Neill i Lissabon; Faderen vilde, at hans Børn skulde kjende Folket og Sproget i det Land, hvis Consul han var; maaskee ogsaa de politiske Uroligheder i det dengang ulykkelige Portugal bestemte ham dertil. De bleve af vor spansk-portugisiske Minister dal Borgo anbefalede Admiral Wulff, optagne i hans Huus og satte i Professor Nielsens Skole; snart lærte de vort Sprog og fik Kjærlighed til vort Land. Jeg saae dem næsten daglig i de fire Aar de levede her, de reiste derpaa til Sverrig for ogsaa at kjende dette Land og dets Sprog. Fra den Tid ligge mange Aar imellem, vi vare ikke i Brevvexling, hørte ikke fra hinanden. Da kom for et Aarstid siden en Landsmand og bad mig om et Par anbefalende Ord til En eller Anden i Lissabon, et Sted han troede, at jeg havde besøgt. Jeg vidste ingen Bedre at skrive til end min Ven fra Ungdomstiden, Hr. George O’Neill, der efter sin Faders Død var bleven dansk Consul. Jeg skrev, fik Brev fra ham igjen og atter Brev, der gjentog paa det Varmeste den Indbydelse, ogsaa selv at komme til ham, see hans skjønne Fædreland, boe hos ham og hans Brødre, ret blive hjemme der, have det saa godt som et varmt Hjertelag formaaede, og det er opfyldt. Jeg har gjenseet Ungdomsvennerne, levet med dem og deres, seet en Deel af deres skjønne Fædreland, det jeg ikke før kjendte, og som de Fleste af mine Landsmænd kun vide saa Lidet om. Jeg bringer her de flygtigt nedskrevne Erindringer fra denne Udflugt i Aaret 1866.

I

Bordeaux. Ristori som Medea. I Baskernes Land. Burgos. Jernbanefart til Madrid og Ophold der. Romantisk Reise med Coureer over Truxillo til Badajoz. Skjønhedsblomsten.

Gjennem Tydskland, Holland og Belgien var jeg naaet Paris, hvorfra jeg efter en Maaneds Ophold kom til Bordeaux, det egenlige Udgangspunkt for mit Besøg i Portugal.

Den Fem og Tyvende i hver Maaned gaaer fra Bordeaux til Rio Janeiro et af de største, velindrettede keiserlige Skibe; det anløber Lissabon; allerede havde jeg meldt min Ankomst der med Fartøiet, som man antog vilde indtræffe den otte og tyvende April.

Veiret var ugunstigt og stormende, den spanske Sø, vidste jeg, var ingen Lystfart; men gjennem Spanien, hvor endnu ikke Jernbanen var aabnet mellem Madrid og den portugisiske Grændse, vilde det blive en besværlig og længere Reise; jeg var ubestemt. Da læste jeg paa Gadehjørnet: »Ristori er i Bordeaux«, hun træder op som Medea og som Maria Stuart. Endnu har ingen tragisk Konstnerinde i Udlandet, selv ikke Rachel, saaledes betaget og opfyldt mig som Ristori; jeg havde tidligere i London seet hende som Lady Machbeth; Scenen, hvor hun gaaer i Drømme, er bleven mig uforglemmelig som det meest Fuldendte af tragisk Konst. Jeg besluttede at blive et Par Dage endnu for at see Ristori, og da at lægge Reisen over Land, opgive Søveien, hvor Stormen idelig blæste, see igjen en Deel af Spanien, som jeg for et Par Aar siden, med saa meget Udbytte, havde besøgt. Nu, først og fornemmeligt var det at see Ristori som Medea.

Det var i Sandhed storartet! Det var Tragedien selv, der i hende aabenbarede sig; her var en saa plastisk Skjønhed, en saa gjennemtænkt og følt Gjengivelse af Medeas Charakteer, man forstod, at en Qvinde som hun kunde dræbe sine Børn, og selv heri just være Moder af det fulde Hjerte. Ristoris Stemme er saa klangfuld, den er som en Musik, der, i Forening med Betoningen og det sjælelige Udtryk, gjør, at selv Den, som ikke forstaaer det italienske Sprog, dog forstaaer Tanken af det, hun siger. Uforglemmelig er mig Slutningsscenen, det Blik fuldt af Kjærlighed og Sjælekamp, hvormed hun seer paa sine Børn, og derpaa Smerten, Moderhjertets hele Inderlighed, hvormed hun All page comment: <div ref="txtcmnt-421-00">Den i kapitlet omtalte rejserute førte fra København 31. januar og via Hamborg, Utrecht, Amsterdam, Leiden, Haag, Antwerpen, Bruxelles til Paris, hvor han opholder sig 29. marts-13. april, derpå i Bordeaux 14.-24. april, i Bayonne 24.-26. april, i San Sebastian 26.-28. april, i Burgos 28.-29. april, i Madrid 30. april-3. maj og endelig via Mérida og Badajoz til Lissabon (Pinieros), hvor han har sin faste base 6. maj-14. august, men med afbrydelser i form af udflugter.</div> betragter de Smaa, hun har dræbt; man faaer Taarer i Øinene derved. Og nu, idet deres Fader spørger hende: »Hvo har dræbt dem?« løfter Medea sit Hoved, fæster sit Blik paa ham og siger: »Du!« I dette ene Ord veed Ristori at lægge en saa gribende Kraft, at det risler os koldt ned ad Ryggen. Med Ristori døer Tragedien; hvo skal kunne træde i hendes Sted?

Næste Dag var jeg i Banetoget over Tours til Bajonne; Pyrenæerne løftede sig foran. Jeg skulde atter betræde Cervantes’ og Murillos romantiske Fædreland.

Nu var ikke, som sidst jeg reiste her, Afbrydelse i Jernbanen imellem Paris og Madrid. Toget foer afsted, Dampen løftede sig som Skyer i Luften og fordunstede; et Blik paa den Biscaiske Havbugt og den skjultes af Landhøider, hvorfra man paa en kort Vandring naaer Biarrits, hvis porøse Klippehuler med rullende, tordnende Søer, lyslevende kom mig i Tanke. Uden Spørgen om Pas foer vi denne Gang ind i Spanien; endelig ogsaa her er denne Reiseplage og Uleilighed ophørt. Jeg har saa ofte ved dette for den Veifarende kjedelige og kun ved Pengepresseri længe bevarede Standsningssystem tænkt paa Historien, man har om en Grændsesoldat, der spurgte en Reisende: »Har De Pas?« og fik til Svar: »Nei!« Da svarede han: »det er meget heldigt for Dem, ellers havde De faaet megen Uleilighed, nu har De ingen!« og han lod ham passere; det Samme lode de os, takket være Jernbaneflugten og Oplysningen.

Da jeg for tre og tredive Aar siden første Gang var i Rom, saae jeg i Peterskirken, paa ophøiede Fløielsstole, to kongelige Flygtninge, Don Miguel af Portugal og Dronning Christine fra Spanien; nu drog jeg til den Førstes Fædreland, men Dronning Christine selv drog netop med samme Banetog, som jeg, ind i Spanien, for at aflægge Besøg hos sin Datter, den regjerende spanske Dronning Isabella den Anden; de kongelige Vogne vare sendte hende imøde; baskiske Bønder med deres røde Nationalhuer musicerede, medens hun tog Middag i Irun, den første Stad over Grændsen; jeg vilde blive et Døgn i det nære, romantisk liggende St. Sebastian.

Paa Reisen hjemme fra, gjennem de forskjellige Lande, havde jeg i de fleste større Byer seet i Boutiksvinduer som Photographibillede Kaulbachs skjønne Fremstilling af mit Eventyr »Engelen«, der bærer det døde Barn og dets Blomster op mod Himlen; sidst saae jeg det i Bajonne, men ogsaa her i St. Sebastian var det at see. »Engelen« var fulgt mig over Pyrenæerne; maatte det være mig et billedligt, godt Varsel, bad jeg.

Da jeg sidst reiste gjennem Baskernes Land laae alle Bjerge og Dale med Snee, nu var her Foraar, Solen skinnede varmt, Alt var vaarligt grønt. Jernbanetoget fløi gjennem de sprængte Bjerge; Tunnel fulgte paa Tunnel, uendelige lange og mørke, ikke ganske at stole paa, sagde en af de Reisende. – Vildt og eensomt, forskjelligt fra det veldyrkede, stærkt beboede Frankrig, bredte sig Landskabet med enkelte halvt forfaldne Gaarde og smaa, sorte, opklistrede Byer; men Sagn og Sange i digterisk Kraft og Fylde lever og klinger her; en Samling af disse Folkedigtninger, oversatte paa Fransk, fulgte mig, befolkede Landet og gød Poesiens Skjær over disse Egne.

Atter saa jeg Burgos’ mægtige Kathedral, atter gik jeg under dens prægtige Buer og fornam den samme tunge, ildedunstende Luft, blandet med Røgelsen, som da jeg sidst var her. Jeg tænkte paa Cid, der ikke længer som i mine yngre Aar, seet gjennem Digtningens Farvespil, staaer mig saa ideal ridderlig. Heller ikke som sidst følte jeg mig glad i dette besjungne Land; allerede ved Indtrædelsen mødte jeg saa mange mørke, ildeseende Ansigter, det være nu tilfældigt eller ei, fornøieligt var det ikke. I St. Sebastian og ogsaa her i Burgos vare Hotellets Folk tvære; i Barberens Bod sad en Kreds af skjæggede Folk, skidne og lasede; Alt var ubehageligt lige til Barberens løglugtende Fingre; men det kunde jo være værre! jeg tænkte paa en endnu uhyggeligere Situation som en Landsmand havde været i, da han paa sin italienske Reise kom ind til en Barbeer i Terracina. Idet han der sad paa Stolen og Kniven gik ham over Ansigtet, saae han en Mængde Folk staae udenfor Gadedøren og gjøre sære Tegn til ham. Han spurgte Barberen hvad dette havde at betyde, og denne svarede ganske ligefrem: »jeg har nylig været gal, de troe, at jeg endnu ikke er ved Forstanden og ere bange for, at jeg skal skære Halsen over paa Dem!« Det var en værre Situation end min; og det er altid en Trøst, at man ikke prøver det Værre.

Næstfølgende Nat vilde jeg reise med Banetoget til Madrid; Folk i Burgos bare endnu den tre og tyvende April store tykke Kapper, saa koldt var det. Jeg sad i min Vinterfrakke og med en stor ulden Plaid om mig, og dog frøs jeg, mine Tænder klapprede, Natten var lang og iisnende, stærk Røg af daarlige Cigarer fyldte Vognen, udenfor skylregnede og haglede det.

Over Valladolid og Escorial naaede vi i Morgenstunden Madrid, hvor for tredie Gang, siden jeg kom over den spanske Grændse, min Koffert blev aabnet og gjennemrodet. Leietjeneren førte mig til Fonda del Francia, der er aldeles spansk og ligger i Calle del Carmen.

Under mit forrige Besøg behagede Madrid mig ikke, denne Gang tiltalte det mig endnu mindre; jeg følte mig uhyggelig, ilde stedt og utilfreds; Murillos og Velasquez’ mageløse Billeder formaaede ikke at lyse ind i mig. Ligesom forrige Gang fandt jeg nu heller ikke her nogen Repræsentant for Danmark, vor danske Consul var reist til Paris, jeg havde staaet aldeles forladt om ikke den portugisiske Gesandt, til hvem jeg var anbefalet, paa det Smukkeste og Bedste havde viist Interesse for mig.

Jernbanen mellem Madrid og den spanske Grændse var, paa et lille Stykke nær, længst fuldført; Kongen af Portugal havde nyligt passeret denne; men til privat Brug var Banen endnu ikke aabnet og vilde neppe blive det, sagde man, før til Udstillingstiden i Paris, det kommende Foraar; vilde jeg altsaa paa den hurtigste Maade fra Madrid til Lissabon, maatte jeg med Coureren; hver Aften tager denne afsted med Breve og smaa Pakker; det er en lille Vogn, der kun har Plads til Kudsk, Coureer og to Reisende; jeg maatte, for at være sikker paa en Plads, tegne mig fem Dage før Afreisen, og altsaa vente saa længe i det ikke hyggelige Madrid. Med Undtagelse af Billedgaleriet frembyder Spaniens Hovedstad ikke noget Eiendommeligt for en Fremmed, ikke engang Udseendet af en ægte spansk By med romantiske, mauriske Minder. Koldt var her, Solen vilde ikke komme til Kræfter, man vidste vel, at Regjeringen havde faaet Magt over de revolutionaire Bevægelser, General Prims Tropper vare ude af Landet, men hvorledes egenlig Folkestemningen var, vidste jeg ikke. »Vi gaae paa en Vulkan!« blev der sagt og tilvisse, denne brød ogsaa ud nogle Uger efter at jeg var naaet til Lissabon; Telegrammer meldte i Avisen om Urolighederne i Madrid, om blodige Kampe i Gader og Stræder, hvormange der vare blevne dræbte og hvormange der senere bleve nedskudte.

I de Dage jeg maatte blive i Madrid var her en stor Nationalfest til Erindring om de Spaniere, der for Aaringer tilbage, under Napoleon den Første vare blevne skudte som Oprørere. Nu vaiede Sørgeflor og Faner over deres Grave, Musik og Taler løde, det var en Folkefest; man fortalte mig, hvor glødende og heftigt Gemytterne udtalte sig mod Franskmændene, og for Almuesmanden vare alle Fremmede strax Franskmænd.

»Det er bedst jeg følger Dem, naar De imorgen gaaer ud!« sagde Leietjeneren; »der er meget Folk paa Gaderne, meget Militair, stor Bevægelighed.«

Paa mit Spørgsmaal om der var Noget at befrygte, svarede han Nei! jeg besluttede da at gaae ene om og gik uden Ledsagelse, dog paa den lange Vei til den portugisiske Gesandt, hvor jeg skulde tilbringe Middagen, fornam jeg Raab og Tiltale af daarligt klædte Folk, der, uagtet jeg ikke forstod Ordene, sagde mig, at man var ikke den Fremmede venligt stemt. Ud paa Aftenen kjørte Gesandten mig til mit Hotel, og Natten gik stille hen uden Forstyrrelse.

En særdeles Glæde under mit korte Ophold blev mig, idet jeg i disse Dage mødtes her med den høist elskværdige svenske Baron Stedingk, hvem jeg kjendte fra hans Studentertid i Upsala og senere som Intendant ved det kongelige Theater i Stokholm; han var kort før min Ankomst indtruffen til Madrid som svensk Minister, hos ham fandt jeg mig hjemligt, kunde tale mit danske Sprog, tale om Hjemmet i Norden; hos ham fandt jeg de hyggeligste Timer under Opholdet her.

Torsdag Aften, den tredie Mai, skulde jeg endelig afsted; det vilde blive en besværlig Reise, vidste jeg; den vilde vare henved to Dage, havde man sagt; saalænge skulde jeg sidde knuget ind i Diligencen, men det drog endnu længere ud, det blev hele tre Nætter og to Dage; først tresindstyve Timer efter Afreisen fra Madrid i saagodtsom uafbrudt Fart naaede jeg Maalet. Den portugisiske Gesandt Marquis de Sobrals sendte sin Tjener til Diligence-Contoret for der at være mig til Tjeneste; min eneste Reisekammerat var en ung Læge fra Lissabon, han talte lidt Fransk, vi kunde underholde os med hinanden; han var paa den hele Reise høist elskværdig og forekommende.

Endelig efter lang Nølen smældede Kudsken med sin Pidsk og vi foer afsted gjennem de just ikke stærkt belyste Gader, ud gjennem en af Byens Porte, over gamle, murede Broer. Det gik i vild Fart, ret som om Muuldyrene ogsaa ønskede snarest at slippe bort fra Madrid; Lysene blinkede, Campagnen aabnede sig, udstrakt og øde. Vi saae ikke en Bygning; stille og mennesketomt syntes der rundt om. En eensom Borgruin viste sig i det klare Maaneskin. Milevidt var det mellem de enkelte opreiste Vaaninger for Gensdarmerne, der med Kone og Børn her have deres lille Stykke Jord, hvorfor de, tilfods og tilhest, velvæbnede maae vogte Landeveien og sikkre de Reisende mod Overfald. Sex til otte Muuldyr trak i flyvende Fart vor Vogn, der hoppede og stødte mod Veiens løse Steen og Ujævnheder. Maanen skinnede rund og stor i den klare, gjennemsigtige Luft; der var noget uforglemmeligt Romantisk i denne eensomme Nattefart i Cids og Don Quixotes Land.

I den tidlige Morgen, efter at have passeret Floden Tajo, hvis sivbegroede Bredder og Slyngninger her viste sig paa det meest Maleriske, under de ildfarvede Skyer, naaede vi Byen Talavera de la Reina; her vrimlede allerede paa Pladsen af Bønder i side, lasede Kapper og med en bred Hat paa Hovedet, der gav hver Udseendet af en Bandit; en Skare endnu mere pjaltede Tiggere, Mænd og Qvinder, omringede os foran det ynkelige Vertshuus, hvor en gammel Qvinde uappetitlig lavede os vor Chocolade. Tiggersværme formeligt lagde Hænder paa os, trak os i Ærmer og Skjøder for at faae et Par Kobberskillinger. Vi ligesom omslyngedes af Polyper i Pjalter; den ene Las slog den anden, idet de hang sig op om Vognen, til denne endelig kom i Fart.

Veien førte gjennem smukke Skovstrækninger. Ud paa Eftermiddagen naaede vi Bjergene, der prangede med en Rigdom af blomstrende Hækker; det var som laae der Snee hen over det Grønne; men det var hvide Blomster, ikke ulige vore vilde Roser, kun at hvert Blad var større og mere reent hvidt med en kulsort Prik. Veien steg i Zikzak; vi fik Oxer til Forspænd og kunde altsaa tilfods i jævn Gang følge med og nyde det vidtudstrakte Skue. Nedfarten førte til den første større By paa vor Vei, Truxillo, Pizarros Fødeby.

Man havde i Madrid gjort mig opmærksom paa, hvad der ogsaa viste sig nødvendigt, at føre en god Madkurv og Viin med sig; med Coureren bliver saa godt som intet Ophold for den Reisende, og i Vertshusene kan man ikke være sikker paa at erholde andet end Chocolade. Min Vert i Fonda del Francia havde forsynet mig med en heel stegt Kalkun, Brød, Ost og Viin, min Medreisende førte ogsaa Proviant med, endnu havde vi hele Dagen ikke ret nydt noget ordenligt Maaltid, nu blev der forundt os en heel Times Ophold i Truxillo.

Postens Ankomst er en Begivenhed i en saa lille, midt inde i Landet liggende Stad; medens vi sad tilbords fik min Medreisende Besøg af et Par unge Venner, der fra Byens Casino, ligeover for Vertshuset, havde seet os komme og kjendt ham. To af Husets Piger vartede os op og sladdrede med megen Ligefremhed og godt Humeur. Den Yngste spurgte mig, fra hvilket Land jeg var, og hørte nok nu første Gang Navnet »Dinamarca«. Med spansk Livlighed, under Latter og Lystighed, forsikkrede hun, at derhen vilde hun gjerne reise, Navnet lød saa smukt, og nu spurgte hun med en halv alvorlig Mine om jeg vilde tage hende med, hun var beredt dertil.

Conducteuren kom, tog Deel i Maaltidet og snart sad vi igjen i Vognen for at prøve den anden Reisenat og det paa den meest ubarmhjertige, slette Vei, hvor Vognen hoppende slingrede hen over Hul og Stene; hvert Øieblik var den ved at vælte, at dette ikke skete, at vi ikke brak en Arm eller et Been, hører til det Vidunderlige.

Klokken fire om Morgenen naaede vi Merida; det var endnu ganske mørkt, alle Huse lukkede og ikke et Menneske at see i den lange snevre Gade hen til det Sted, hvor Diligencen skulde standse. Vi fik Folk drevet op, en Karl skaffede os et Slags Kjøretøi, en bedækket Karre, der kunde føre vort Tøi ned til Banegaarden; thi endelig her begynder det korte Stykke Jernbane, der i Spanien er fuldført som Fortsættelse af Portugal-Banen. Medens vore Sager kjørte til Stationen, førte min Reisekammerat mig i Dagningen om i nogle Gyder og Stræder, for at see paa Ruiner fra Romernes Tid, Buer og Søilerækker. Jeg var saa træt, saa aldeles lidt begjerlig efter at kjende Alderdoms-Minder, at jeg uvillig og humpende, med halv søvnige Øine, i den kolde Morgenluft saae paa de gamle Steen; det var mig langt fornøieligere at høre Locomotivets Stønnen og see Dampen hvirvle ud. Egnen rundt om mindede om Roms Campagne, seet fra Jernbanen mellem Rom og Civita Vecchia. Kun kort havde vi at fare, og vi vare i den spanske Grændseby Badajoz, der er stor og anseelig med malerisk Udseende og ligger ved Floden Guadiana.

Kun hertil havde jeg taget Plads med Coureren, forvisset om, at mine Kræfter neppe sloge længere til; men jeg var stærkere end jeg havde troet og fandt det da beqvemmest og behageligst at følge videre med min Reisekammerat, der endnu samme Dag vilde fortsætte Reisen til Lissabon, hvor vi da kunde indtræffe næste Morgen. Et Par Timers Hvile i Badajoz vilde give Styrke dertil.

Det var da endelig en Stad at see, den eneste betydelige vi havde paa hele Reisen fra Madrid. En lang, snavset Vei førte derind fra Stationen; desuagtet benyttede ingen Andre den store rummelige Omnibus end min Reisekammerat og jeg, samt to Damer, der pludseligt kom os i Syne. De vare vist, tænkte jeg, komne herud for at tage mod Slægtninge eller Bekjendte, de ventede. Den Ene var en ældre, noget tarvelig klædt Kone med et speidende Blik, hun sad bestandig og hviskede til den Anden; denne var en velklædt, fuldendt Skjønhed, ung og yndig, frisk som en Rose; der var Noget saa fiint i dette jomfruelige Ansigt; de store blaae Øine bag de lange mørke Øienhaar havde Noget saa drømmende; stille og næsten forlegen, syntes det, sad hun her. Det var som om det Skjønneste, hvad Badajoz havde at fremvise, forsvandt, da hun forlod os.

Min Reiseven og jeg forfriskede os og hvilede en Times Tid i et virkeligt godt Hotel; Mad og Drikke var upaaklagelig, Stuerne høie og luftige, grønmalede Altaner med Blomster i Krukker vendte ud til Gaden. Vi gik en kort Vandring i Byen, og snart holdt igjen vor Omnibus for Døren. Vi stege ind, og forbi os svævede Skjønhedsskikkelsen, den unge, stille, drømmende Spanierinde.

»Hvor var hun deilig!« sagde vi begge To.

»Og dog ikke Idealet!« sagde min Reiseven; »man har for et Øieblik siden sagt mig, hvem hun er. Det stakkels Syndens Barn!«

Naar Banetoget kom, kjørte jævnlig den Gamle med Omnibus til og fra Stationen, for at vise de Fremmede sin smukke Vare, Skjønhedsblomsten, der ikke var Idealet.

Vi foer afsted; det varede kun nogle faa Minuter, og vi forlode spansk Grund og vare over den portugisiske Grændse.

Her blev ikke spurgt om Pas, kun om Navn; jeg sagde mit, man udtalte det aldeles galt og nedskrev det vist endnu mere feilagtigt. Jeg følte mig glad og halv hjemme idet jeg havde naaet Landet, hvor Venner og et nyt Hjem ventede mig; hele Veien var nu Jernbane.

Hvilken Overgang at komme fra Spanien ind i Portugal! det var som at flyve fra Middelalderen ind i Nutiden. Rundt om saae jeg hvidtede, venlige Huse, indhegnede Skove, dyrkede Marker, og ved de større Stationer vare Forfriskninger at faae. Man ligesom fornam en ny Tids Beqvemmeligheds Brise fra England eller den øvrige levende Omverden. Malerisk smuk, med sine hvide Huse i det Grønne, skinnede i Høiden for os den første portugisiske By, Elvas.

Det blev snart Aften, mørkt og regnfuldt; mod Midnat foer vi forbi Abrantes og naaede snart den lille By Entroncumento, hvor Jernbanen fra den spanske Grændse slutter sig til Hovedbanen mellem Lissabon og Coimbra. Vi fandt her et aldeles storartet, moderne Banehotel, idetmindste forekom det saaledes mig, der paa Farten hertil fra Madrid var ganske vænnet fra al saadan Beqvemmelighed. Kongen af Portugal havde paa sin sidste Gjennemreise fra Spanien overnattet her. Her var en stor, smuk Sal, god Restauration og Forfriskninger. Selv Thee og Portviin var at erholde; vi vare jo midt inde i Civilisationens Hjem.

Efter et fortræffeligt Midnatsmaaltid lavede min Reisekammerat og jeg os et Sovested, saa godt vi kunde, hele Banevognen stod til vor Raadighed; vi forstyrredes ikke af nogen ny Gjest. Regnen strømmede ned udenfor, men det glemte vi snart og fik nogen Søvn og Hvile. I Dagningen nærmede vi os Lissabon; Tejofloden bredte sig til en stor Sø; langs Bredden foer vi afsted, Luften blev klarere, Solen brød frem.

Klokken henimod fire vare vi i Lissabon, hvor min omhyggelige Reisekammerat skaffede mig en Vogn og bød Kudsken føre mig til Hôtel Durand paa Pladsen ved ruas dos flores, netop ligeoverfor Huset Tolades O’Neills Contorbygning, men det vilde endnu være for tidligt der at banke paa.

Gaderne vare endnu aldeles mennesketomme, i Hotellet sov de Alle, og da jeg efter lang Hamren fik fat paa en Mand, forsikkrede denne, at alle Værelser vare optagne, i Spisestuen kunde jeg imidlertid faae en Stol at sidde paa. Det var ikke meget fornøieligt og heller ikke det, at O’Neills Huus og Contor her i Byen ikke blev beboet af ham, han havde sit Hjem en halv Miil udenfor Lissabon paa Landstedet Pinieros; det var netop Søndag, og Ingen kom til Byen, sagde man.

Jeg maatte altsaa, ihvor træt jeg var, snarest see at faae en Vogn og kjøre derud. Det gik afsted gjennem Gader og over Pladse, snevre Stræder med fattige Huse, ud ad Porten mellem forfaldne Mure, ad Landeveien til Cintra. Den store Vandledning over Alcantara-Dalen og de mange løvrige Haver gav Omgivelsen Skjønhed. Bønderfolk, Mænd og Qvinder paa deres Asen, knagende, tungtbelæssede Vogne og skrigende Tiggere tæt ved Veien levendegjorde det Hele.

Endelig dreiede vi af mellem snevre Mure op ad en steil besværlig Vei til en eneste gammel Villa, paa en af de største Høider, det var Pinieros, »Pinietræet« kan det oversættes.

II

Pinieros

Mit nye Hjem. Arcos dos aquas livres. Den eensomme Park. Marquien af Fonteiras Villa. Huusligt Liv. En romantisk Historie. Natlig Ro. Nonnernes Sang. St. Johannes Kirkegaard.

Kudsken ringede paa; to livlige, næsten fuldvoxne Drenge, O’Neills Sønner, toge med glade Ansigter mod mig, slæbte mit Tøi ind. Fru O’Neill kom mig saa fornøiet imøde, og snart fløi George, Vennen jeg besøgte, mig om Halsen. Han og Landsmænd med danske Skibe paa Tejo havde heiset Danebrog til Hilsen, da det franske Dampskib kom og de troede, at jeg var med; da det ikke var Tilfældet, tænkte han jeg nu var i Badajoz, derhen havde han telegrapheret, derhen vilde han have reist mig imøde; ogsaa til Madrid havde han sendt mig Breve, jeg ikke havde erholdt. Hvor var han lidet forandret og dog ældre! Øinene loe med samme Ungdomsglands; gamle Tider løftede sig i Tankerne, vort første Møde, vort Samliv i Ungdomsaarene. Der hører mange Ord til at fortælle hvad Hjertet har i een Sum, man seer det i et Blik, som man seer Blomsten med dens mange Blade.

Frokosten blev tidligere sat frem end sædvanligt, og efter den sov jeg hele fire Timer uafbrudt, stod saa op, styrket og glad efter alle Reisebesværlighederne. Efter et Par Dages Ophold her var det for mig, som jeg allerede i mange Aar havde kjendt Huset, Familien og Synskredsen rundt om; den var for udstrakt til at tegnes i eet Billede, men nok at give med Ord; her ere de som jeg da nedskrev dem.

Pinieros kaldes Høiden og Landstedet vi her beboe; det er et gammelt, noget forfaldet to Etagers Landsted med rosenfarvede Mure, grønmalede Døre og Vindueskarme som de fleste ældre Huse inde i Lissabon. En Række Portraitbuster prange langs Taggesimsen. Inde i Bygningen ere en Mængde Stuer og Kamre, flere staae aldeles tomme eller have kun et Sengested, et gammelt Billede eller et enkelt henstillet Huusgeraad. Udsigten strækker sig vidt rundt om, over grønne Høider og Dale; Veien til Cintra løber tæt forbi gjennem Landsbyer, som i lang Strækning danne en fortsat Gade, der synes Forstad til Lissabon. Endnu seent i Mai ere Høiderne grønne, som hjemme i Danmark. Smaa Maismarker titte frem mellem de mange »Quintas«, et Navn, hvormed man betegner Landsted og Have. Rundt om i Kornet groe Olietræer; den store Frodighed og Friskhed, de mange Trægrupper giver det Hele noget Beslægtet med Landskabet Kent. Mod Vest er Horizonthøiderne besaaet med smaa Veirmøller, den ene tæt ved den anden, som dannede de en heel Befæstningslinie; lidt mod Syd løfte sig malerisk Cintras Bjerge, paa hvis øverste Kam man tydeligt seer det gamle Slot med dets Taarne. Tidt sænke sig Skyer om det hele Bjergland og det er som forsvundet. Vinduerne i min Stue vendte just herud og til en Deel af Alcantara-Dalen, hen over hvilken, kjækt og storartet, paa svimmelhøie Buer, strækker sig den store Aqvæduct: Arcos dos aquas livres, »de frie Vandes Bue«. Grønne Høider med Haver og Byens Mure skjule næsten aldeles Lissabon; kun en Deel af den vestlige Forstad og de mod Øst liggende Høider med Klostre og Caserner ere at see. I Horizonten bag Byen og Floden løfter sig Palmella med Bjergene St. Luis og Monte Arrabida.

Fra Havens brat nedgaaende Muur er Udsigten især behersket af den mægtige Vandledning, der paa fem og tredive Buer strækker sig hen over Dybden; høie Træer og fire Etagers Huse ligge som for dens Fod. Øverst er en hvælvet Gang, høi og bred nok for Arbeidsfolkene, som jævnlig maae rense og istandsætte Canalen, der har smaa, aabne Taarne, gjennem hvilke den friske Luft kan virke paa det rindende Vand; det er et Slags bedækket Galeri, med en aaben smal Gang for Fodgængere. Herfra var det, for en tyve Aar siden, at en Røver, som huserede i Egnen, sædvanligviis styrtede sine Offre ned i Afgrunden. Man fortæller, at da dette Umenneske kom i Rettens Hænder og blev spurgt om han aldrig havde kjendt til Samvittighed, svarede Nei; kun eengang, da han fra Vandledningen havde nedstyrtet en ung Kone, og derpaa tog hendes lille Barn og kastede det høit i Luften, for at det kunde komme bag efter hende, havde den Lille nok troet, at han legede med det og i Glæde bredt Armene ud og leet til ham. Denne Leen, sagde han, dette Smiil havde været ham ubehageligt, det havde han ikke kunnet glemme.

I hver Belysning, naar Skyerne hang deres Regnslør ned mod Marken, naar Solen brændte fra den skyløse Himmel, mod Aften, naar et regnbuefarvet Skjær gav sin Tinte til Luften, som i det blankklare Maaneskin, var Aqvæducten en mægtig bydende Skikkelse, der beherskede det hele Landskab. De fjerne høit liggende Veirmøller reiste sig i det Fjerne et Stykke over Buen og afrundede dens Linie.

Haven om Pinieros omsluttedes af en Muur, som foran Huset dog var let at klattre over; en glubsk Hund, hvis Lænke strakte sig forbi den aabne Port, bevogtede Indgangen; en løs omløbende Bulldog havde ogsaa Vogtertjeneste, og foran Huusdøren sad paa sin høie Klattrestang en lille lystig Abe og viste Tænder. Den havde en stor Fornøielse i at klattre op ad Muren og kige ind ad de øverste Vinduer eller at springe paa Ryggen af Bulldoggen og sidde der som Rytter.

I Udhusene var Stald og Badekammer, desuden et Capel indviet den hellige Antonius; to Cypresser stode som stive Kirketjenere udenfor. Vandbassinet var forfaldet og næsten udtørret; i de smaa Kummer svømmede Guldfisk, det danske Flag vaiede ud mod Veien. Gamle, lave Cedertræer dannede en uigjennemtrængelig Skjerm mod de brændende Solstraaler og langs Muren en Allee, der tjente til Skiveskydning og Promenade.

Ved min Ankomst var Haven endnu i sin bedste Flor; her var en Vrimmel af Roser og ildfarvede Geranier; Slyngplanter, ikke ulig vore Skovmærker, hang med Passionsblomsterne som store Tæpper hen over Mure og Buske. Hyldetræets hvide Blomster op mod de røde Granatblomster frembøde forenede de danske Farver. Markerne rundt om havde høie Cacteer, Viinløv og mørke Cypresser, men de havde tillige saa mange Blomster og Planter, der førte Tanken til Danmark. I Kornet stod den røde Valmue og den blaae Cichorieblomst, Gaaseurten tittede saa hjemligt frem i det grønne Græs, og Olietræerne mindede om vore Pile.

Hvor Alt i dette Land er skjønt!

Den danske Mark med Korn og Grønt,

Og Sydens Cacter, Olietræer,

En Sol saa varm, en Luft saa skjær,

Alt ved det store Verdenshav,

Et Hjem saa danskt, Gud her mig gav.

Trofaste Venners Hjerteslag,

Er som Musik for mig hver Dag;

Derfor jeg veed, derfor jeg troer,

En Digtning fra mit Hjerte groer,

Der tone skal fra Strand til Strand,

Camoens, dit skjønne Fædreland.

I Sandhed, jeg følte mig hjemlig herude og længtes slet ikke efter den store Stad, der laae saa nær.

Ganske nær Pinieros, i Dalen, ud til Landeveien, ligger en Villa med en betydelig Park, som tilhører Sønnen efter en rig Banquier; her feiredes for ikke mange Aar siden Fest paa Fest; da stod Parken i rig Deilighed og havde endogsaa sit Theater, udstyret med Rigdom og Smag; Eieren lod her opføre Operetter for sine fornemme Gjester; selv Dronning Maria da Gloria indfandt sig her. Theatret brændte senere af og stod derpaa en Tid under Bygning, nu syntes Arbeidet standset; Parken selv med dens Drivhuse og chinesiske Lysthuse, der see ud som colossale Paraplyer, ere ligesom Canaler og Gange forfaldne og gjøre et sørgeligt Indtryk af Forladthed; jeg maatte tænke paa Walter Scotts Skildring af Slotshaven paa Kenilworth, hvor Grev Leicester besøger Amy Robsart. Et uendeligt langt og bredt Bassin, overfyldt med blomstrende Callaer tildrog sig min Opmærksomhed, ligesom ogsaa to rigtig danske Rødtjørne; her stode de imidlertid med henvisnede Blomster og bidroge til at forøge det Forfaldne, hvori den hele Park syntes at hensynke; en eensom Svane svømmede om i den lille Pyt Vand, der endnu var tilbage under den skrøbelige Hængebro. Slottet, hørte jeg, var beboet af Eieren; men jeg saae Ingen der, ikke heller i Haven, med Undtagelse af den gamle Portner, som tilvisse kunde have fortalt om de livlige Dage før, da den ene prægtige Eqvipage efter den anden rullede gjennem den storartede Indgangsport, da Raketter stege og tusinde Lamper lyste.

Jeg gik omkring under de høie Træer; et Par Hunde, med Rævens Hoved, viste Tænder mod mig fra et stort omstyrtet Træ i det høie, fritvoxende Græs; Sidegangene vare tilgroede, Drivhusene stode tomme, Luften ude var tung og fyldt med Uddunstninger af forraadnede Planter; jeg blev i daarligt Humeur ved at være her.

Et livligt og dertil eiendommeligt Indtryk gjør derimod en anden, ikke langt herfra liggende Villa med dens Have; den er i italiensk Stiil, gammeldags hyggelig og tilhører Marquien af Fonteira.

En høi Terrasse fra Haven sætter Hovedbygningen i Forbindelse med et lille Capel og fører hen til en Orangelund; hele Terrassen pranger med Marmorbuster af portugisiske Konger, man kan her opfriske sine historiske Kundskaber i denne Retning eller forbauses over hvor ringe disse ere. Galeriets Væg frembyder underlige storslaaede Billeder i Mosaik, alle fremstille Qvindeskikkelser, saaledes Geometrien, Astronomien, Poesien o.s.v.; nedenfor Terrassen er et stort Bassin med Baade, hvori man kan roe hen under hængende Grædepile og Pebertræer ved smaa Grotter, sælsomt pyntede med alle Arter Konchylier. I Spisesalen sees i heel Størrelse Portraitet af Slægtens Stamfader, Don Pedro de Mascarenhas, der havde indtaget den høie Stilling at være Vicekonge i Indien. Hans Krigsbedrifter ere afbildede paa de hvide og blaae Porcellains Fliser, som bedække Væggene.

Marquien af Fonteira, til hvem George O’Neill førte mig, modtog os med stor Hjertelighed, sagde mig, at hans Huus stod mig aabent og at han haabede, da jeg boede i det nærmeste Naboskab, jeg ofte vilde besøge ham og Parken.

Jeg følte mig snart hjemme i Omgivelsen af Pinieros og paa vor Villa i Særdeleshed. Fru O’Neill fortalte interessante Barndomserindringer fra Don Miguels Tider; den ældste af Sønnerne, George, der spillede smukt Piano, havde Læsning og interesserede sig for Naturen, sluttede sig snart til mig; den yngre Søn, Arthur, smuk og flink i at voltigere og jage afsted paa sin Hest, interesserede mig ved sin friske Livlighed; Faderen, min Ven George O’Neill, tilbragte hele Dagen, med Undtagelse af Søndag, paa sit Contor, men mod Aften saae vi ham og altid glad og livsfrisk; vi talte da Dansk sammen om gammel Tid hjemme; og kom nu Guitaren ned af Væggen eller Sønnen, George, tog Plads ved Claveret, da sang Vennen med smuk fyldig Stemme af Martha og Rigoletto. Der var endnu i Huset en ung, begavet Dame, Børnenes Lærerinde, født og opvoxet i Portugal, men af tydsk Herkomst. Der hvilede en heel romantisk Duft over hendes Forældres Historie. Moderen var, saa vidt jeg erindrer, fra Hannover og havde som ganske lille Barn med sine Forældre og Bedsteforældre forladt Europa; Skibet, der skulde føre dem til Amerika, forfeilede Coursen; den Ene efter den Anden døde af Sult, Barnet laae og sov paa de døde Legemer. Forældre og Bedsteforældre vare Liig. Matroserne gjorde Oprør mod Capitainen, de sagde, han havde ikke forstaaet at føre Skibet; de kastede ham levende i Havet, hvor meget han end bad for sig. Den gamle Dame kunde aldrig siden glemme dette Øieblik, hun som Barn saae og oplevede. Skibet strandede paa Portugals Kyst; hun blev frelst; det var hendes Indtrædelse i Portugal, hvor hun siden har levet og lever endnu som gammel Kone. Manden var ogsaa født i Tydskland, havde som Frivillig været med i Slaget ved Waterloo, var senere gaaet paa sin Fod til Italien og bleven fanget af Røvere; men da der i hans Randsel kun var et Par Skjorter og Sokker, gave de ham fri og endog lidt Reisepenge. Han kom til Portugal, blev, troer jeg, Professor i de levende Sprog, giftede sig der og døde for nogle Aar siden. Jeg talte med den gamle Dame, hendes elskværdige, smukke Døttre og flinke Sønner, Forældrenes Historie lyste Romantik i min Stemning, og denne løftede sig ved hele Omgivelsen.

»Her er nu saa roligt og sikkert som i Danmark,« sagde man til mig. »De kan sove trygt som laae De i Kjøbenhavn; Røverne, som for Aaringer siden huserede, ere hængte; vi have en glubsk, aarvaagen Lænkehund, og ladt Gevær i Soveværelset; De kan faae det Samme, om De vil.«

Den første Nat vaagnede jeg ved at Himlen paa min Seng styrtede ned over mig, det var et Slags Overfald, om just ikke det jeg tænkte mig; Rotterne sprang paa Loftet i det gamle Huus, det lød som Fodtrin; jeg var den første Nat flere Gange oppe og saae ud i Haven; der stod en Rosenbusk, andet var det ikke, men ved første Blik saae den i Skumringen ud som en liggende, lurende Skikkelse; Vinden lod den nikke som Commandanten i »Don Juan«, da mærkede jeg først at det kun var et blomstrende Træ. Jeg saae ud over Marken; nede i Dalen fra Huulveien gik Mænd med brændende Fakler, hvad betød det. Rimeligviis lyste de sig hjem, hen ad den ujævne Sti. Fra Naboens Huus lød et forfærdeligt Brøl. Det var en Løve, som der var bleven optaget i Familien, en Løve fra Afrika; men den var bunden, sagde man mig, bunden som et andet glubsk Huusdyr. Vinden hylede voldsomt den første Nat, den hylede alle Nætter, saa efteraarshjemlig; jeg hørte den, som da den fortalte mig om »Valdemar Daa« og »en Historie mellem Klitterne«. Jeg priste min Gud at jeg ikke var paa Havet.

»Derude, et Par Miil fra Kysten, kan det være blikstille,« sagde man. »Det er den portugisiske Kystvind, som blæser og gjør Portugals Clima velsignet og sundt.«

Det knagede i det gamle Huus, Træerne udenfor bøiede sig for Vindens Kast, hvor var det hjemligt og dog var jeg milevidt fra mit Fædreland.

Den første Søndag jeg var her, og senere endnu et Par Gange, gik jeg i den tidlige Morgen med Fru O’Neill og Sønnerne til Messe i det nærliggende Nonnekloster; her var smuk Musik, den lille Klosterkirke saa andagtsstemmende; vi maatte knæle paa det kolde Steengulv, Røgelseduft og Melodier ombølgede os. En Kirkemusik, jeg her hørte, var af stor Virkning, uagtet den udførtes af gamle Qvindestemmer; i store Tonebølger rullede Sangen; enkelte Stemmer begyndte svagt, svulmede saa høiere og høiere for atter at synke; men i denne Synken, denne hendøende Harmoni, løftede sig atter andre Stemmer, der meer og meer tog til i Fylde for igjen at døe hen; der var Strophe og Antistrophe. Jeg tænkte derved paa Menneskeslægters Henbølgen mod det Evige.

Mellem Klosteret og selve Lissabon, dog nærmere denne, ligger paa en Høide, med viid Udsigt over Tejofloden, et af Stadens større Begravelsessteder, St. Johannes Kirkegaard. Den midterste Plads indtages af et Capel, i hvis mange Nischer prange Helgenskikkelser, hugne i Marmor; men slettere gjort har jeg intet Arbeide seet; det er Vrængbilleder af Helgene, forfærdelige Idiotskikkelser, det er en Forsyndelse mod det rene Marmor. Ud fra Capellet strække sig i Alleer Monument ved Monument, formede som smaa, tunge Taarne eller opstillede Pyramider; man gaaer herude i Billedhuggerkonstens Barndom.

Den større Kirkegaard saae jeg ikke, den fører Navnet »Prazeres«, det vil sige »Fornøielse«, de Franskes plaisir. Man maa troe, at en Humoristiker har døbt Stedet; ligesaa eiendommeligt er ogsaa Navnet paa Dronningens Slot: »Necessidades«: »Nødvendighed«.

Det er en lang Vei om Byens Mure, alle Udstrækninger ere store, og Vognleien utrolig, ja utilladelig. For en Tour omtrent paa to Timer maatte jeg hvergang betale 2,700 Reis, det er omtrent fem Rigsdaler dansk.

III

Lissabon. Camoens. Castilho. Kong Fernando. Tilbageblik i Portugals Historie. Corpus domini Festen.

Efter alle de Beskrivelser af Lissabon, jeg kjendte, havde jeg forud dannet mig et Billede af denne By, men hvor langt anderledes lys og smuk laae den nu for mig i Virkeligheden. Jeg maatte udbryde: hvor er her de smudsige Gader, jeg har læst om, de udkastede Aadsler, de vilde Hunde og de ynkelige Skikkelser fra de afrikanske Besiddelser, der med hvidt Skjæg i den sorte Hud og med væmmelige Sygdomme her skulle drive om. Jeg saae Intet af alt Dette, og da jeg spurgte herom, svarede man, at det hørte til en Tid for henved tredive Aar siden; Mange erindrede det fuldt vel. Nu er her brede, rene Gader; venlige Huse, hvis Vægge prange med blanke Porcellains Fliser, med Tegning, Blaat i Hvidt; Døre og Altaner ere grønmalede eller røde, to Farver, der overalt træde frem, selv paa Vandbærernes Tønder. Den offentlige Promenade, en lang, smal Have midt inde i Byen, er om Aftenen oplyst ved Gas, her musiceredes, og fra de blomstrende Træer strømmer en Duft, næsten altfor stærk, det er som stod man ved en Kryderbod eller et Conditori, hvor just Vanille-Iis blev lavet og frembaaren.

I Hovedgaderne er Liv og Røre; lette Cabrioletter jage forbi, tunge Bøndervogne af antediluviansk Udseende bevæge sig langsomt, trukne af Oxer; her seer man en Mælkebonde, han er tilfods, har to, tre Køer med sig; de malkes paa Gaden; sædvanligt følger der en stor Kalv med Lædermundkurv, han tør kun erholde sin bestemte Mælkeportion. Gadehjørnerne prange med store Theaterplacater, Operahuset var under mit Ophold lukket; Price’s Circus, hvor smaa Syngestykker og Operetter opførtes, ligesom ogsaa Theatret Maria secunda, vare de meest besøgte; det sidste er ingen stor, men en meget smuk Bygning, med Søilerækker og Statuer, ud til en stor Plads, beplantet med Træer, og med en høist ziirlig Mosaikbrolægning. Lige udfor strækker sig den brede Guldgade, Rua do Ouro; her boe alle Guldsmedene; Boutik ved Boutik pranger med Kjæder, Ordener og  slige Herligheder. Fra denne Gade kommer man til Stadens største Plads, »la praça do comercio«, der strækker sig til den aabne, flisebelagte Bred af Tejofloden, hvor Skibene ligge. Til begge Sider løfter sig Staden terrassemæssig i betydelig Høide.

Det store Hotel »Braganza« ligger saaledes, at man fra dets Kjældervinduer seer ud over Taget paa et fem Etagers Huus i Gaden nedenfor. De mange høiere liggende Stræder og Gader forbindes ved Brohvælvinger hen over den lavere Deel af Byen; Lissabon faaer herved et noget beslægtet Udseende med Genua og Edinburgh.

I den høit liggende, meest besøgte Deel af Staden skal Camoens’ Monument reises; Pladsen er allerede beplantet med Træer og Blomster, Fodstykket stillet op, men endnu ikke Statuen, den blev forkastet; en ny er under Arbeide.

Jeg spurgte: »Kommer Camoens’ Slave derpaa?« Jeg tænkte mig denne siddende paa Fodstykket, udstrækkende Haanden, som han i Camoens’ Levetid sad her i Gaderne og tiggede til sin fattige, forladte Herre, der var nær ved at døe af Sult.

»Den Fremstilling,« svarede man mig, »vilde jo være en vedvarende Bebreidelse mod Nationen, der ikke tænkte paa sin store Digter, da han levede.«

Hvorledes Monumentet bliver, veed jeg ikke, hans eget Værk vil altid blive hans bedste Monument, ved det er Portugals Navn, mere end ved blodige Kampe og Landes Opdagelse, groet i Erindring hos Slægter i alle Lande. Hans Liv giver Stof til Digtning og er ogsaa benyttet; Portugiseren Garrett har vundet Berømthed ved sin »Camoens«, og af Tieck have vi den smukke Novelle »Der Tod des Dichters«.

Louisde-Camoensblev født 1517 og nedstammede fra en spansk Familie; i sin tidligste Ungdom mistede han ved et Skibbrud sin Fader. Moderen var fattig, men sendte dog den opvakte Dreng til Universitetet i Coimbra. En Kjærlighedshistorie og nogle satiriske Digte var Skyld i, at han forlod Landet og i Afrika tog Deel i Kampen med Maurerne; her begyndte han sit store Værk »Lusiaden«, førte, som han selv siger, »i den ene Haand Pennen, i den anden Sværdet.« Han kom igjen til Lissabon, men hans Digtertalent blev ikke erkjendt, hvorfor han atter drog bort, seilede til Goa og tog hæderlig Deel i Krigen; et satirisk Digt af ham vakte Vicekongens Mishag, og han forvistes til Macao, paa den chinesiske Kyst, her blev han anbragt som Skifteforvalter. I de fem Aar, han opholdt sig her, fuldendte eller rettere skrev han i Heelhed »Lusiaden«. Det er ikke blot Vasco de Gamas Søfart, men alt Stort, Skjønt og Rørende, den portugisiske Historie frembyder, som er optaget i dette storartede Digt, der fødtes under den indiske, solklare Himmel. Man viser endnu paa Macao en Grotte, i hvilken Camoens fuldførte Nedskrivningen.

Endelig fik han Tilladelse til at reise hjem, men paa Seiladsen til Goa forliste Fartøiet; dog lykkedes det ham at svømme med sit Manuscript hen til en Sandbanke, hvor han blev frelst. I Goa gik det ham kun slet, hans Fjender fik ham i Gjeldsfængsel, friet ud herfra vendte han hjem til Portugal; »Lusiaden« blev trykt og vakte Opmærksomhed. Don Sebastian, Portugals ridderlige, romantiske Konge, forundte Digteren en aarlig Understøttelse, men ihvor ringe den var, omtrent 334 Rigsdaler, den ophørte aldeles efter Kongens Død, da Portugal bemægtigedes af Spaniens Konge, Philip den Anden. Camoens døde ussel i et Hospital i Lissabon. Hans sorte Slave tiggede i Gaderne til hans Livs Ophold. Der fandtes ikke efter ham saa Meget, at der kunde kjøbes et Liigklæde, dette maatte laanes til ham, Portugals Storhed. Ingen fulgte ham til Graven, Ingen veed hvor den er. Til den sidste Stund, i Sorg og Savn, i den yderste Armod, elskede han sit Fædreland. I et af sine sidste Breve skriver han derom: »Snart er mit Liv til Ende, og da ville Alle erfare, hvor kjært jeg har mit Fædreland!« Det, hvorom han synger:

»Høit, som Europas Pande,

Er Lusitanien sat,

Her slippe Jordens Lande;

Og her i Havets Vande

Faaer Solen Ro hver Nat.«

Den portugisiske Literatur begynder, som alle Literaturer, med Folkepoesien; den afløses af Konstpoesien, der her blev Hofpoesi, klingende Hyrdedigte. Gil Vicente anslog igjen de folkelige Strænge i sine Lystspil, men mødte stor Modstand, idet man hyldede, hvad man da kaldte det Classiske; den nationale Digtning var ved at bukke under, men Camoens hævdede dens Betydning og Storhed ved sin »Lusiade«. Den gav Glands og Glorie, men snart fulgte atter Mørke, Klingklang og Efterabelse, indtil Digterne igjen ved det folkelige Element hævdede deres Betydning; saaledes Gomez, der skrev Tragedien »Ines de Castro«; Bocage, hvis Sange ere trængte ind i Folket; hans Fødeby, Setubal, hvor han levede i Fattigdom, reiser ham nu et Monument. I vor Tid er det at Digterne atter, som ved Instinct, gribe de nationale Strænge; her maa særlig nævnes Carvalho og Garret, den Sidste har malende besjunget Portugals Natur og skrevet det store Digt »Camôes«.

En af de betydeligste Nulevende er Antonio Feliciano de Castilho, født i Lissabon ved dette Aarhundredes Begyndelse. Han er gift med en Landsmandinde af os Danske, Frøken Vidal fra Helsingør.

Castilho hører til en Familie, i hvilken Kjærlighed til Literaturen var arvelig. I sit sjette Aar fik han Kopper og mistede i denne Sygdom aldeles Synet, men hans Lyst til at studere tog idelig til; denne brændende Lyst i Forening med hans rige Begavelse hjalp ham saaledes, at han allerede i sit femtende Aar havde tilegnet sig særligt Grammatik, Historie, Philosophi og Græsk. Ved sin Broders Hjelp lærte han at kjende de classiske Forfattere. Ikke fjorten Aar gammel havde han allerede skrevet et latinsk Vers, der vakte Opmærksomhed: hans første Digtning i Modersmaalet blev en Elegi ved Dronning Maria den Førstes Død. Han hengav sig imidlertid til Studiet af Botanik, Historie og Physik. Med sin Broder vandrede han i Coimbras deilige Omegn; Broderen var Øine for ham; med ham og hos ham opfattede han den hele Naturs Skjønhed, saa han maatte besynge den i et Digt: »Foraaret«. Ogsaa i Coimbra skrev han Hyrdedigtet Echo e Narcisso, der i faa Aar oplevede flere Oplag. Han oversatte Ovid og udfoldede stor Digtervirksomhed.

En ung Dame, Maria Isabel de Buena-Coimbra, blev opdraget hos Benedictiner-Nonnerne i et Kloster nogle Miil fra Oporto; efterat hendes Opdragelse her var endt, blev hun endnu nogen Tid i Klosteret og læste der flere classiske og Nutids Forfattere; hun læste Digtet Echo og Narcis og skrev, uden at undertegne sig, de Ord til Forfatteren: »Dersom der fandtes en Echo, vilde De da efterligne Narcis?«

Nu begyndte en Brevvexling mellem Castilho og den unge Ubekjendte. Efter en Tid bad han om at turde erfare hendes Navn. Hun skrev det; Brevvexlingen fortsattes, og i Aaret 1834 bleve de forlovede og gifte. Tre Aar efter døde hun. Det Digt, han skrev til hendes Minde, stilles af hans Landsmænd ved Siden af det Bedste i Literaturen.

Senere giftede han sig med Charlotte Vidal, hvis Fader var Consul i Helsingør. Ved hendes Hjelp har Castilho oversat paa Portugisisk Baggesens »Der var en Tid, da jeg var meget lille«, Oehlenschlägers »Underlige Aftenlufte«, Boyes »Kirkeklokken i Farum« og flere danske Forfatteres lyriske og fortællende Digte; af alle disse har Boyes Digt meest tiltalt Portugiserne.

Min Ven George O’Neill førte mig en Dag hen til Castilho, der boer i en høit liggende Gade ud mod Tejo, og hvor altsaa, selv i den stærkeste Solvarme, to Gange daglig, vifter en kølig Brise fra Havet. Jeg blev modtaget som hos gamle Bekjendte og Venner. Fru Castilho, O’Neill og jeg talte Dansk sammen; vi talte om det fjerne Danmark, der nu ved Jernbanerne ikke længere er saa fjernt; Byerne, ja selve Landene, rykke hinanden nærmere, og ved Telegraphtraaden er selv Amerika nu blevet vort nærmeste Naboland, kun nogle Secunder fra os, over Verdenshavet.

Den kjære Castilho talte saa livlig, saa ungdomsfrisk; han arbeidede i denne Tid paa at oversætte Virgil; Sønnen, der ogsaa er Digter og meget talentfuld, hjelper den blinde Fader; Datteren er den yngste og har prægtige Øine, fyldt med Sydens Sol, jeg improviserede til hende et lille Digt om Stjernerne, jeg før havde seet om Natten, men nu saae ved den lyse Dag.

Faa Dage efter glædede Castilho og hans Familie mig med et Besøg i mit Hjem: O’Neill’s Landsted. Mellem mine Erindringsskatte har jeg fra Castilho et Par af ham paa Fransk dicterede Breve, under hvilke han selv kun har kunnet tilføie sit Navn; mine Breve til ham vare skrevne paa Dansk, han gav sine paa Fransk og siger i et af disse: »Vi tale med hinanden som Pyramus og Thisbe, min Hustru er Væggen.« Ved Fru Castilhos Hjelp blive danske Breve og danske Digterværker paa Portugisisk meddeelte den blinde Digter.

Kun nogle faa Dage havde jeg været paa Pinieros, da jeg gjennem O’Neill underrettedes om, at jeg førstkommende Mandag vilde blive modtaget af Hans Majestæt Kong Fernando paa hans Slot inde i Byen; dette har tidligere været et Kloster og ligger, som altid disse, meget smukt, har en viid Udsigt over Tejofloden til dens Munding i Oceanet.

Gammeldags klædte Drabanter, ikke uliig, hvad Costumet angik, de pavelige Soldater i Vaticanet, paraderede ved Hovedtrappen. En Hofbetjent førte mig til den høiereliggende Deel af Slottet, hvor Greve de Foss, til hvem jeg var anbefalet, modtog mig i et stort med Malerier smykket Værelse, der tillige frembød Skuet af velopstillede Vaaben og Rustninger, selv en heel Ridderskikkelse tilhest.

Kong Fernando, en høi, meget smuk Mand, kom mig mild og velvillig imøde, talte om mine Skrifter, om mit Besøg her i Portugal og nævnte med rosende Udtryk Familien O’Neill. Selv førte han mig om i sin smukke store Have, hvor sjeldne Slyngplanter dækkede i rig Fylde med Blade og Blomster de høie Mure; forunderlig skjønne Palmer med store Bladskjerme gave Skygge. Her var uendeligt deiligt. Hele den gamle forfaldne og tilgroede Park var ved Kongens Omhu og Smag forvandlet til en frisk, yndig Have med Græsplainer, Blomster og store Glashuse, hvor de meest sjeldne tropiske Planter groede.

Ved Afskeden rakte Kongen mig Haanden og tilføiede: »Jeg tager ikke Afsked, vi sees igjen!« Der var Noget saa godlidende, ligefremt og dog kongeligt, som gjorde mig dette Besøg kjært og uforglemmeligt.

Som bekjendt er Kong Fernando Fader til den nu regjerende Konge Luis. Paa min Hjemfart hen ad Quaien gjennem Gaderne ud til Pinieros var Tid nok til med Tankerne at følge de sidste tre og tredive Aars Historie i dette Land, der har prøvet saa mange Kampe, men nu synes at groe i Hvile og Velsignelse.

Johan den Sjette, Konge af Portugal og Brasilien, var under constitutionel Forfatning alene Konge i Portugal. Brasilien havde erklæret sig uafhængig under hans ældste Søn Don Pedro; den yngre Søn Don Miguel forsøgte i sin unge Alder at sætte Faderen fra Thronen; det lykkedes ham ikke og han maatte forlade Landet, men blev, efter Faderens Død, af det absolutistiske Parti betragtet som den Arveberettigede, Don Pedro var jo Keiser i Brasilien; denne havde imidlertid ikke opgivet sine Førstefødsels-Rettigheder, men alt fra han forlod Portugal overdraget disse til sin Datter, Maria da Gloria, der blev opdraget i Wien, ved sin Bedstefaders, Keiseren af Østerrigs Hof. Da hun paa Hjemreisen nærmede sig Portugals Kyst, forbød Don Miguel hende at lande, hun søgte til England og derfra til Brasilien. Da Don Pedro snart mistede sit Herredømme der, kom han til Europa for at værne om Datterens Ret, og Kampen mellem Brødrene og Partierne begyndte.

Don Miguel var ung og lidenskabelig, elskede Dyrkampe og Jagtens Glæder; han var en udmærket Rytter. – Det var en mørk ulykkelig Tid under hans Herredømme. Man har fortalt mig derom. Fængslerne fyldtes med politiske Fanger, i Fængselskjælderne ved Tejo vare Mænd af alle Samfundsclasser. I Flodtiden trængte Vandet ind til Fangerne og steg dem høit op om Livet; i de vaade Klæder og ved al den Fugtighed rundt om reves Mange hen af Sygdom før de kom til Retterstedet. En ung Mand derinde led utaalelige Mavesmerter, hans Underliv ophovnede, han bad om en Læge og denne kom; barsk og vred bød han Fangen at blotte den syge Deel, saae paa den og slog ham med Stokken et Slag over Maven, idet han sagde: »æd Agurker, saa creperer Han nok!« Daglig fandt Henrettelser Sted paa Torvet. Det var en Tid fuld af Angest og Rædsel. De Fleste vidste endnu at tale derom, den havde først Ende i Begyndelsen af Aaret 1833, da Don Pedro blev den Seirende.

Det var vidunderligt lykkedes ham med sin lille Escadre at lande, Gud var med ham; allerede var han med sine Tropper paa den anden Side af Tejofloden lige overfor Lissabon, som endnu var i Hænderne paa Don Miguels Hær, selv var han ikke langt derfra, i Santarem. Endnu den sidste Dag han var der, bleve i Lissabon flere politiske Fanger hængte paa Torvet, de hørte Befrierens Kanonskud paa hiin Side Floden, men for dem var ikke Frelsens Time. Flere Fanger, som næste Dag skulde lide Døden, førtes ind i Capellet, hvor de i Præsternes Selskab maatte tilbringe deres sidste Levenat; turde de haabe Frelse?

De Liberale vare for den legitime Don Pedro og hans Datter, de Absolutistiske for Don Miguel; Seirens Udfald blev, at denne maatte vige. Hvilken Jubel, Luften rystede af Sang og Glædesskrig. En Dame, som den Tid var Barn, fortalte mig, hvilket Indtryk hun i sin Forbauselse og Uvidenhed om det Hele fik ved at see dette lidenskabelige Røre. Middagsbordet stod dækket, den Lille havde ganske ene sat sig der, Ingen kom, hun saae sin Moder staae paa Altanen med Frihedsfanen i Haanden og synge Frihedshymnen; Folk paa Gaden jublede og sang; Folk trængte høittalende ind i Stuen, omfavnede hinanden, de loe, de græd. Alle Fængsler vare blevne aabnede; forunderlige Skikkelser bevægede sig i den jublende Vrimmel.

I Aaret 1834 holdt Maria da Gloria sit Indtog; hun ægtede Hertug Ferdinand af Sachsen-Coburg-Gotha, som erholdt Titel af Konge og ved hvem hun blev Moder til to Døttre og fem Sønner. Den Ældste, Don Pedro den Femte, fik ved Moderens Død 1853 Regjeringen under Faderens Formynderskab. Den unge Konge med to yngre Brødre døde i een Uge af en Epidemi paa Slottet; han omtales med stor Erkjendelse og Kjærlighed, hans Monument reises. Den fjerde yngre Broder Luis, formælet med Victor Emanuels Datter Pia, er nu Regent. Dette er den korte historiske Skizze, der er at læse bedre andre Steder, men her er den lagt som min Tanketraad, idet jeg kom fra mit Besøg hos Kong Fernando.

Sønnen, Kong Luis, havde jeg endnu ikke seet; det blev første Gang ved Corpus domini Festen, som endnu feires med stor Pomp i Portugals Hovedstad. Denne Gang kom den dog ikke til ret at udfolde sig, det var en skyllende Regn; Dronningen tog ikke Deel i Festligheden, kun den unge Konge viste sig. Processionen begyndte ud fra Kirken, men standsede strax ved en voldsom Byge; først da denne hoftede, skred Toget igjen frem med Geistligheden i Spidsen, efter denne fulgte til Hest Sanct Georg selv, en stor Træfigur i Rustning med Spyd i Haanden, der ved Hestens Trit bevægede sig dinglende frem og tilbage. Nu kom Ridderens Svend, et virkeligt levende Menneske, og Ridderens Page, en af de smukkeste Drenge, der havde været at finde; man saae tydeligt, at den Lille var frygtsom ved at sidde alene paa den store Hest. Efter disse bares Hostien under en pragtfuld Baldachin, Kongen selv var en af de forrest Bærende. Han var en ung smuk Mand, meget blond, med et særdeles mildt Ansigt; han var i Fløiel og Silke. Den hele Procession var endnu ikke ude af Kirken, da Regnen begyndte at styrte ned. Toget var netop naaet ud foran det Huus, hvor jeg havde Plads paa Balconen, tæt ved Kirken, og vendte nu atter om til denne, medens kun Geistligheden og Sanct Georgs Billedfigur med Svend og Page drog gjennem Gaderne, hvor der i det slette Veir ikke var mange Folk, som ellers er Tilfældet, idet at Landboerne da festligklædte strømme til Byen.

IV

En Maaned i Setubal

Landstedet Dos Bonegos. Klosteret Brancanas. I Campagnen. St. Antonii Fest. Digteren Portella. Tyrefægtning. Jesuskirken. Silhouet af Setubal. Monte Arrabida. En af Sandflugt begravet By. Aftenstemninger.

I den tidlige Morgen, Luften var klar og blaa, selv om Cintras Bjerge vare Skyerne borte, kjørte vi fra George O’Neills Villa ind til Lissabon, en halv Times Vei, og gik strax ombord paa Dampskibet, der daglig staaer i Forbindelse med Jernbanen paa den sydlige Side af Tejo-Floden, der her er bred som en mægtig Indsø; Dampskibet behøver næsten en heel Time for at naae over.

Skibet var overfyldt med Reisende og Reisegods; Farten begyndte, der var en forunderlig Stilhed og Alvor ombord, Herrerne sad og læste Aviser, Damerne skjulte sig under deres Parasoller, man fik slet ikke Indtryk af Sydboens Livlighed, men velvillige og høflige mod den Fremmede viste de sig Alle. Op ad, ind i Landet, breder Floden sig, Vandspeilet smelter sammen med Horizonten; mod Udløbet i Oceanet begrændses den ved de fremspringende Kyster; den hele Bred er bebygget; mest fremtræder det kongelige Slot og det gamle Belem.

Solen skinnede i den klare Luft og i det blikstille Vand, og foran laae paa sine stolte Høie Lissabon, som en photographeret Dønning af Bygninger; alt som vi kom længere ud, tog den tydeligere Skikkelse som mægtige Bølger af Huse og Paladser. Den sydlige Bred, som vi styrede over imod, løfter sig med Klosterbygninger, Fæstningsværker og Pinieskove. Paa en uendelig lang Træbro naaede vi der Banegaarden til Setubal.

Før Jernbanen kom i Stand, gik Hovedlandeveien her hen over den høitliggende Fæstning Palmella, der som et Akropolis løfter sig over den udstrakte Slette; da var Veien aldeles usikker, Ingen reiste uden Escorte. De gamle, mægtige Korkskove her ere nu af mindre Udstrækning end dengang, dels ere de fældede, dels ere de afbrændte. Skovbranden skal flere Gange have været saa stærk, at man paa den anden Side af Floden, i selve Lissabon, fornam Varmen.

Jernbanen gjør en Bøining mod Øst, hen over en sandet Strækning med Mais og Viin; Indhegningen bestaaer af store Aloer; en Plantning af lave Cactus, prangende med gule Blomster, ligger som et Net og holder fast paa den løse Sandjord.

Under Palmellas Bjerghøide bliver Egnen mere malerisk, og snart har man foran sig Setubal, Englændernes St. Ybes, hvor den ene Orangehave ved Siden af den anden fylder Dalen mellem Palmella, St. Luis og Monte Arrabida ud mod Oceanet.

Carlos O’Neills Vogn holdt ved Banegaarden, og snart foer vi afsted gjennem en Del af Byen, der ikke manglede paa grønmalede Altaner, ud igjennem Vandledningens Buer, snart i det dybe Sand, snart over den haarde, nøgne Klippegrund; Veien synes at være bleven til ved sig selv, en Naturvei, flere Steder saa smal, at to Vogne ikke kunne komme forbi hinanden, snart bred nok for fire. I første Øieblik troede jeg at see ved alle dens Bøininger opreiste Telegraphstænger, men nærmere seet var det et langt herligere Skue, blomstrende Aloer, den ene tæt ved den anden, hver Blomsterstængel vist over ti Alen høi med henved tredive Forgreninger. Det var som Bronce-Candelabrer, der paa hver Arm bar en Skaal med gule Blomster. Foran mig, i Høiden, saae jeg Fæstningen Palmella, nærmere, mellem mægtige, skyggefulde Træer, det nu øde Munkekloster Brancanas og tæt op til dette, mit nye Hjem, Carlos O’Neills Landsted Dos Bonegos (Dukkehuset), et Navn, denne Bygning i sin Nyhed erholdt af de Omkringboende; de mange Statuer, Buster og Vaser, hvormed Huset og Havens Terrasser ere smykkede, fremkaldte Navnet.

Til Bygningens Physiognomi hører, at der høit oppe er en susende, spinkel Veirmølle, der løfter Vandstraalerne fra de dybe Brønde op til de store Bassiner, fra hvilke det gjennem Rør vælder ud og forfrisker Haven. Et stort, prægtigt Palmetræ breder sin Skjerm foran min Balcon, hen over det murede Bassin og Vandspring. Haven deler sig i flere Terrasser, en bred Stentrappe fører fra den øverste ned i et stort Blomsterparti. Hvilken Farvepragt og hvilken Forskjellighed af Blomster! selv fra Muurrevnerne skyde frem Nelliker og Cactus, hvilke man hjemme i Norden vilde opelske i Drivhuset. Pebertræerne helde sig som Grædepile hen over de store Vandkummer, hvor Guldfiskene svømme og de hvide Aakander groe; vi stige atter ned ad en Stentrappe og staae i Frugthaven. Citron- og Orangetræerne ere betyngede med Frugt, enkelte frembyde tillige deres hvide, stærktduftende Blomster. Her er Friskhed, Frodighed, Skygge og rislende Vande. Fra den øverste Vandbeholdning, hvor store Skildpadder svømme om, ledes paa maurisk Viis, gjennem Rør og hen ad Havens Muur, det friske, klare Vand ned til de forskjellige Haveterrasser og taber sig som Vanding om hvert enkelt Frugttræ. Lidt dybere ligger Viingaarden med sit bladrige Løv og de tunge, saftige Druer.

Paa Pinieros, hvor jeg kom fra var i disse sidste Dage Sommeren endelig begyndt, her paa Bonegos var man midt inde i den. Det var en storartet Varme, den største Deel af Dagen lukkedes derfor alle Husets Døre og Vinduer, ikke en Solstraale kunde trænge ind; der blev halvmørkt i Stuerne, der ellers vare lyse og luftige, pyntede med Malerier, Statuer og Grupper; her var Bibliothek, Badekammer og Billard, og fremfor Alt, her var elskelige Mennesker.

Ved Dag kunde man i Haven kun holde det ud under de tætteste Træers Skygge, og vilde man over en Plet, hvor Solen skinnede, da skred man langsomt frem under sin udspændte, hvide Paraply. Morgen og Aften var det en Forfriskelse at træde ud i den stille, yndige Luft. Hvilken paradisisk Deilighed rundt om! jeg fornam en Fred, en Ro, som jeg kunde unde alle Mennesker. I Orangehaven blev tidligst Nat; Mørket lagde sig ind mellem Træerne, hvert Blad blev som et sort Fløiel, og hen over svævede de deiligt funklende Ildfluer; Lysene blinkede fra Setubals hvide Huse; de høie Sandklitter vare endnu at see ud mod det mørkeblaae Ocean, og i et Nu tændtes Stjernerne. Al den Deilighed kan ikke males, ikke gives med Ord.

En snever Dal, bevoxet med Viinranker, og hvor en lille Flods gjennemsigtige Vand strømmer under blomstrende Granatbuske, gjør Grændsen mellem Villaen og det gamle Trappistkloster Brancanas, et Navn, det har efter Stifterinden Donna Branca Annas. Her, som overalt i Portugal og Spanien, bleve i Revolutionen Munkene jagne bort. Et fattigt Ægtepar boer nu i Klosteret og har Tilsyn med den store, forladte Bygning; kun en Pind lukker Porten; i Kirken er ikke længer Gudstjeneste, denne holdes i en af de smaa Stuer i O’Neills Villa, og er der ikke Plads nok, knæle de Andægtige ude i Haven foran Capellets aabne Dør.

Vor Nabo, Martinez, havde Nøglerne til Klosterets Kirke, Celler og Sale, med ham saae jeg disse; rundt om, ved at bryde Skillevæggen ned mellem de to nærmeste Celler, vare disse blevne eet større Værelse med den deiligste Udsigt, deels over Dalens Orangehaver, dels til Setubal, Bugten og det aabne Hav. Øverst oppe stode endnu uforandrede Novicernes Celler; de saae ud som Fængsler med smaa Kighuller. Her høit oppe, ud mod den indre Klostergaard, er en stor, tillukket Spadseregang, trist og øde, en lang Grav at gaae i, man tænker her kun paa Død og Begravelse; men aabnes Porten ud til Balconen, hvis Mure og Bænke ere prydede med Porcellainsfliser, da strømmer Lys og Orangeduft herind, og man har det deiligste Skue; dog endnu mere udstrakt er det fra Klosterets flade Tag hen over Novicernes Celler. End mere interessant blev det mig her, da jeg senere tilfods, tilvogns eller paa mit Esel havde tumlet mig fjern og nær i Dalen og paa Bjergene, hvert fremtrædende Punkt var da et kjendt Sted, hvis hele Deilighed jeg erindrede. Klosterhaven med dens Cypresser og Korktræer er ikke ved Muur eller Hegn skilt fra de omliggende Haver; i de stortudseende Landsteder boer kun Gartnerfamilien, Eieren holder sædvanlig mest af at blive i Byen.

Bjergsiden om Brancanas har et tykt Krat, der i hele den varme Sommertid forunderligt holdt sig grønt; øverst ligger Veirmølle ved Veirmølle. Haverne i Dalen prange med Citron- og Appelsinlunde, der vexle med Viinløvsalleer, hvor Rankerne støtte sig paa murede Buer; Granattræerne stode i deres Pragt med de ildrøde Blomster og de glindsende grønne Blade, Magnolietræet prangede med store, skinnende hvide Lotusblomster.

O’Neills Søn Carlos og jeg besøgte et øde lille Kloster paa Bjergsiden under Palmella; vi rede derfra op til selve Fæstningen; Landeveien her, der tidligere var den eneste mellem Setubal og Lissabon, var nu ikke til at befare med lette, almindelige Vogne, vi kom frem som over Barricader, store Stene laae løsnede og kastede omkring. Men hvilket Skue jo høiere man steg! dybt nede Orangehaverne med Setubal, Oceanet, hele Bugten og Adofloden med dens Slyngninger.

Det blev vinterligt koldt heroppe, Vinden var gjennemtrængende som paa en Octoberdag i Norden, jeg var glad ved at kunne tage min tykke Vinterfrakke paa; endelig vare vi under Fæstningens forfaldne Mure, og Udsigten mod Nord aabnede sig; foran Korkskovene ned mod Tejo, paa den modsatte Bred Lissabon belyst af den nedgaaende Sol, Bjergene om Cintra løftende sig i den blaae Luft. Det var ikke let at rive sig løs fra dette Skue; men Aftenen faldt paa, vi maatte vende hjemad; den Hest, min unge Ven Carlos O’Neill red, gjorde dristige Spring over Skrænter og Dybder, medens jeg fulgte den brede Vei, der i Danmark vilde kaldes halsbrækkende, vi sang vore Sange, Luften gjenlød af portugisiske og spanske, danske og svenske Melodier; saa snart vi taug, hvilede en forunderlig Taushed over hele Egnen, Mørket vældede frem fra Buskenes Tykning; her syntes at være Sceneriet til en heel Røverhistorie, og vist nok, flere end een har her udfoldet sig; for endnu ikke ti Aar siden hørte denne Egn til en af de mest berygtede; man fortalte mig om en ung Landmand, bekjendt fra Tyrefægtningerne ved den Dristighed, hvormed han kastede sig mellem Tyrens Horn og lod sig løfte, den Forvovenhed, han viste paa Vildsvinejagten; han havde en Gang ene tumlet med et Vildsviin, begge styrtede de til Jorden, og først der lykkedes det ham med sin Kniv at dræbe Dyret. For en halv Snees Aar siden, da Røverne endnu huserede her, red han paa Jagt med sin Tjener, denne saae i Afstand to Menneskehoveder stikke frem fra Buskene, han sagde det til sin Herre. »Det har ikke Noget at betyde,« svarede denne, men under sin Manta lavede han Geværet til, og da de vare nær nok, raabte han: »svar hvem I er, eller jeg skyder!« der fulgte intet Svar, og Kuglen gik gjennem Røverens Bryst, før denne fik løsnet Geværet, den Anden sendte nu sit Skud og tog derpaa Flugten, men i samme Øieblik ramte ham i Ryggen et nyt Skud af den unge Mand. Det var i Ufredstid, nu er her sikkert, kun høit oppe i de nordlige Provindser høres en enkelt Gang om Røvere og deres Færd.

En større Tour i det varme Solskin gjorde jeg en af de følgende Dage op paa det nærliggende Mont Luis. Carlos var tilfods med sit Gevær i Haab om at finde Jagt, jeg sad paa mit Esel. Fra Viinhaverne, der omgjerdes af høie, tykke Rør, kom vi ud paa den stiløse Mark, mit Esel vilde aldeles ikke frem, Carlos maatte føre det ved Tømmen, uvilligt steg det op ad Bjergstien, som kun blev kjendelig der, hvor Regnvandet havde taget Løb; snart stod os en Lyngbusk i Veien, snart en mægtig, blomstrende Tidsel med den deiligste blaae Farve; jo høiere vi kom, desto rigere blev Vegetationen, her voxte i Mængde en Slags tornløse, blegrøde Roser, en Forskjellighed af Lyng, en Rigdom af mig ubekjendte Blomster og stærktduftende Grønt; men Vei og Sti forsvandt aldeles, Stenene rullede for Eselets Fødder, det steg med Vanskelighed, altid ført og fremskyndet af Carlos, der flere Gange var ved at falde og ideligt stak Bøssepiben mod mit Ansigt. »Er den ladt?« spurgte jeg. »Ja,« svarede han, og saa blev den løftet, men snart igjen sank den ned, dog rundt om var saa megen Herlighed at see, at jeg glemte Dødens Nøglehul.

Enkelte Skyer laae tungt hen over Monte Arrabida og kastede Mørke ned i den mellemliggende dybe Dal. Jo høiere vi kom, des høiere løftede sig i Horizonten det udstrakte Ocean. Den hele Natur havde en Alvor, en Stilhed, som ikke afbrødes af nogen Fugl; det var som før Dyrenes Skabelse. Flere Gange maatte jeg vende mig bort fra det mægtige Skue, idet mit Esel gik tæt ved den bratte Fjeldskrænt, og jeg følte nogen Svimmelhed ved at see ud over Dybet.

Først efter en Times Ridt naaede vi igjen nedad paa synlige Bjergstier; vi øinede et eensomt Huus, der maatte vi hen for at skaffe Eselet Vand at drikke; vi overgav det til Bonden, der tøirede det ved et stort blomstrende Laurbærtræ; Carlos meente at faae Skud, jeg fulgte ham tilfods gjennem Viinmarken ind i den løvrige Skov, hvor en klar Bæk slyngede sig og dannede smaa Fald over Klippestykkerne. Det uvante lange Ridt og den noget besværlige Vandring over den ujævne Jordbund havde gjort mig træt, Carlos skyndte sig ustandselig frem og foreslog mig at blive tilbage; her var just en smuk mosbegroet Plads mellem Myrter og Krusemynter, han skulde nok finde tilbage igjen hvor jeg sad, og snart forsvandt han mellem Buskene.

Uforglemmelige ere mig de Minuter, jeg her, fjern fra Alle, ganske ene, tilbragte i denne Stilhed, denne Skoveensomhed. Jeg tænkte kun lidt paa Røvere eller Vildsviin, de sidste vare her at frygte. Jeg følte mig saa opfyldt af den hele Naturdeilighed, i denne lette, milde, varme Luft, det var som en Kirkegang i den store, fremmede Gudsnatur; jeg følte en Tryghed i Gud, Følelsen fik Ord:

Er Du i Verden vide,

Du er dog Hjemmet nær,

Gud aander ved din Side

I Luft og Blomst og Træer;

Du høre kan hans Stemme

I Dig og rundten om,

Og føle Du er hjemme

Hvor Du i Verden kom.

Og stedes Du i Fare,

Er uforskyldt i Nød,

Han vil Dig vel forsvare,

Og der er ingen Død,

Og der er ingen Smerte;

Vort Jordlivs Stjerneskud

Er fra en Moders Hjerte

At flyve op til Gud.

Jeg hvilede nogle Minuter, men fik da Lyst at vove mig dybere ind i Pinieskoven, i den Tanke, at fandt jeg ikke Carlos, skulde jeg dog nok finde tilbage til Hytten, hvor Eselet stod. Snart blev Skovens lave Krat tættere, her var en Rigdom af blomstrende Myrtehækker; gamle Træer løftede deres Krone; Stien, hvor jeg gik, blev smallere, i korte Strækninger forsvandt den ganske; jeg var betænkt paa at vende om, da jeg foran mig, paa et stort mosgroet Klippestykke, hvor den rindende Bæk dannede et klart Bassin, saae min unge Jæger ligge at hvile sig; det var et heelt levende Billede, fuldt af Harmoni, den forunderlige Blanding af Syd og Nord, som Planteverdenen her frembød, viste sig ogsaa i hans hele Skikkelse, det kjække mandige Ansigt, solbrændt bruunt, de kulsorte Haar og Øienbryn, de aldeles lyseblaae Øine og det sørgmodige Smiil om Munden, maaskee lagt der i de sidste Maaneder; en eneste Søster, kun fjorten Aar gammel, Husets Skat og Kjærlighed, havde Gud kaldet til sig, det havde slukket Solskinnet i Forældrenes før saa glade Hjem, slukket Smilet om Broderens Mund.

Jeg fik ham fra at blive her længer i denne stille Eensomhed og snart naaede vi tilbage. Hjemreisen begyndte; Fugle viste sig i Luften, min unge Ledsager fulgte sin Jagtlyst og var mig snart igjen af Syne; jeg lod Tømmerne hænge løse paa mit Esel, det vidste Veien bedre end jeg, og da jeg endelig øinede Klosteret Brancanas, saa vidste jeg hvorhen jeg havde at styre for at naae Hjemmet. Solen brændte, mit Asen vilde kun frem i Fodgang, med Eet standsede det, spidsede Øren, udstødte et forfærdeligt Hyl, steilede og tog til at løbe. Det var en Aseninde med sin skjønne Byrde, en Landbo-Matrone, der kom. Mit Esel gjorde høie Spring, det var vanskeligt at lære det Lydighed. Tilsidst maatte jeg staae af og trække det.

Gjennemstegt af Solen naaede jeg, efter et Par Timers Vandring, Bonegos, hvor et varmt Bad igjen forfriskede Lemmerne.

Efter Solnedgang sad jeg paa Terrassen under det høie Palmetræ ved Springvandet. Naturskjønheden rundt om, Aftenens Deilighed, den Stemning den løftede ind i, kan Erindringen gjemme, men ikke gjengive, og dog forsøgte jeg at lægge den paa Papiret, Vers for mig selv og for Vennerne.

Hvor Aftenen er deilig, forfriskende mild,

Og Stjernerne store og klare!

Ildfluer, som Gnisterne fra en Ild,

Hen over Orangerne fare.

Jeg hører det rullende Verdenshav,

Min Hjemvei, den snoer sig om Jorden,

Den friske Luftning sit Kys mig gav,

En Hilsen derhjemme fra Norden.

I den det klinger om Atterkomst,

Gud lade de Tærninger trille!

Mit Danmark, du deiligste Kløverblomst,

Saa sød, saa frisk og – saa lille!

Jeg skrev dette lille Vers ind i en Stambog og føiede til:

Deroppe i Nordens græsgrønne Dal,

Med alle de gamle Minder,

Vil Tankerne flyve til Setubal

Til Venner og til Veninder.

Det var Sanct Antonii Fest. Ud paa Aftenen tændtes store Blus, deels foran paa Bjerghøiderne, saa langt man kunde øine, deels foran Landboernes Huse i Orangehaverne; her dandsede Piger og Karle rundt om Ilden til den tidlige Morgen. Hele Setubal laae i Glands og Glorie; Blus ved Blus lyste paa Pladsene, i Gader og i Stræder. Raketter stege rundt om, fra Byen, fra Skibene og selv ovre fra Sandklitterne, hvor en enkelt Sømand eller Hyrde tilfældigt var.

Vor Nabo Martinez kjørte mig og Husets lille Broderdatter ind til Byen for ret at see al den flammende Herlighed. Det var aldeles en halsbrækkende Fart, ad den forfærdeligt slette og krinkelkrogede Vei, hvor vi snart foer afsted i Natmørke, snart i blendende Ildlys fra de store Baal foran Landhusene vi kom forbi; vi foer afsted indtil vi naaede ind i Byen, der gik det kun langsommeligt. Næsten alle Mennesker vare ude paa Gaden; stor Trængsel var der i de smalle Stræder, hvor paa et eller andet Sted St. Antonii Billede, illumineret med Lamper, eller et Alter med Lys, var reist til Helgenens Ære. Et heelt Tog, meest Søfolk, kom, fulgte af Qvinder og Børn med Sang og Musik, det vil sige med Fløite og Tromme. I flere Stræder, hvor vi maatte frem, var der ikke Andet for end at kjøre hen over Baalet; halvnøgne Smaadrenge morede sig med at springe over Ilden, Gløder og Gnister fløi rundt om. Musiken klang saa vildt, den mindede om Negerdands-Melodi. Troldkjærlinger og Raketter fløi hen over os og hen under os, de spruttede og surrede hen ad Brostenene, over og under Vognen og Hesten; at denne ikke løb løbsk er mig ligesaa ubegribeligt, som at vi ikke væltede i al den Ild og alt det Mørke, der skiftede med hinanden; jeg var aldeles forberedt paa at brække et Been eller en Arm.

Byen tog sig ved Aftenen, i denne festlige Belysning, ganske livlig og lystelig ud, ved Dagen derimod, naar Solen brændte, havde den et stille, forladt Udseende. I Gaderne eller hen over Pladsene gik da kun, og under stor hvid Paraply, eller red paa sin Hest eller sit Esel, et enkelt Menneske. Den største og smukkeste af Pladsene er unegtelig den som bærer Navnet efter den portugisiske Digter Bocage, der er født i Setubal og, som det sædvanligviis skeer, er død i Armod; men nu skal her reises ham et Monument, hvortil der indsamles Bidrag; Setubal er stolt af sin Digter.

En af Portugals unge lovende Digtere, Portella, der lever her og har udgivet et Bind Digte, opmuntret af den høitskattede Poet Castilho, skrev i Byens Avis, ved min Ankomst, et digterisk Stykke i Prosa, en Hilsen til den nordiske Digter i Bocages By.

Setubal tager sig smukkest ud fra Fjorden; man seer her Byen i hele dens Udstrækning, med de noget forfaldne Huse; her ud mod det gamle Fort ligger Brødrene Carlos og Eduard O’Neills Gaard, med Contor og hængende Have; en ægte gammel Consulatbygning. Man kommer derind gjennem et Slags Dile, en bred paladsmæssig Trappe fører op til Contoret; Corridor og Trappevæg ere smykkede med næsten alle Landes Vaaben, malede paa Træskiver, som Consulatsskilt. Det var et heelt Billedgaleri, en Congres af Magter, England, Rusland, Preussen, Frankrig, Danmark, Sverrig, Norge, Pavestaten, ja jeg troer ikke at noget europæisk Land savnedes, ogsaa Amerikas forenede Stater var her med Vaaben og Flag.

Setubal har militair Besætning; i Gjenbobygning, det gamle Fort, er Casernen; det var, saa vidt jeg saae, unge Mennesker, sortbrune af den brændende Sol. I et stort offentligt Haveanlæg udenfor Byen, hvor et Musikcorps spillede om Søndag Eftermiddag, viste sig noget Folkeliv, men ikke støiende og ildfuldt som ellers hos Sydboerne; de gode Borgermadamer sad alvorlige og stille paa Bænkene, Mændene bevægede sig livligere op og ned. Støiende Munterhed saae jeg kun paa den omtalte St. Antonii Fest og ved en stor Tyrefægtning, der, St. Peters Dag, holdtes i det mellem Byen og Banestationen reiste Amphitheater.

Alt det Barbariske og Blodige, som en Tyrefægtning i Spanien frembyder, er allerede fra Omskiftelserne til det Bedre, under Don Pedro, bortfaldet. Tyrens Horn blive omvundne, at de ikke skulde dræbe de stakkels Heste.

Amphitheatret er en stor fiirkantet Bygning med Loger gjennem tre Etager, alle under Tag, Arenaen er derimod en Ottekant under aaben Himmel. Det var meest Almuesfolk, Bønder og Fiskere jeg her saae samlede, Logerne vare overfyldte og frembøde det meest brogede Skue. Orchestret spillede spanske Boleros; nu kom tilhest en selskabsklædt, velfriseret ung Herre, han hilsede til alle Sider; Tyren blev indladt og længe varede det ikke før der blev jaget den en Piil ind paa Siden af Halsen. To unge Landboere, der stode for disse Tyrefægtninger, traadte op og viste sig som veløvede Banderilleros, de vare smukke Mænd, klædte i Fløiel og Guld, dertil velfriserede, som skulde de paa Bal. Foruden disse vare endnu tre ældre Banderilleros og nogle Bønder, i hvide Buxer og storblomstrede brogede Trøier. Som i Spanien, saa ogsaa her, efter Kampen aabnedes Skranken for en Flok tamme Tyre med Klokker om Halsen, de hentede de stridbare Tyre, der brølende og bloddryppende ved de mange Pile, der vare stukne dem gjennem Halshuden, forlode Kamppladsen. Noget Nyt, jeg ikke havde seet i Spanien, var, at Bønderne, der havde ført Tyrene herhid fra Campagnen, ogsaa viste deres Dristighed. De stillede sig lige for Døren til Stalden eller lagde sig ned paa Jorden foran og lode sig nu angribe af Tyren, men vidste strax ved et Spring, ved en rask Svingning at unddrage sig Stødet, og lægge sig mellem Hornene paa den, der da til almindelig Jubel løb et Stykke med dem. De andre Bønder grebe nu fat i Tyrens Horn og Hale, spændte alle Kræfter an og befriede Kammeraten. Een af de dristige Bønder blev dog saaledes traadt paa af det rasende Dyr, at han maatte bæres bort og blive aareladt af Lægen.

Dette Slags Tyrekamp tage ogsaa Private Deel i, og man fortalte, at den fordrevne Don Miguel just heri har viist en stor Forvovenhed og ved den erholdt Folkets jublende Bifaldsklap.

Kun saaledes ved festlige Leiligheder saae jeg i Byen noget til Folkemængden, det skulde da være i Kirkerne, og af disse maa jeg med et Par Ord omtale Jesuskirken, en af de smukkeste Smaakirker, jeg endnu har seet. Den har Noget saa luftigt og lyst; hver enkelt Søile herinde dannes af tre andre slanke og smidige, der spiralformede omsnoe hverandre; det konstigt udskaarne Alter straaler af Forgyldning; hele den nederste Deel af Muur og Vægge ere beklædte med Porcellainsfliser, der have fromme Billeder til en heel Legendebog; imellem Kirkens Oliemalerier ere to af Portugals største og meest berømte Maler Gran Vasco; de forekom mig i Farve og Tegning at minde om Holbein.

I Bugten laae en Deel Skibe med forskjellige Nationers Flag, og enkelte Lystbaade tilhørende Bosiddende i Setubal. Paa Eduard O’Neills Baad vaiede Danebrog, det var et smukt lille Fartøi; et lignende havde Portugiseren Hr. Arenz, en Mand, der blev mig interessant ved sit Sprogtalent; han talte ganske fortræffeligt Dansk og havde dog aldrig været i Danmark, ja ingensinde været udenfor sit Fædrelands Grændse. Den Forbindelse han stod i til Skippere fra Danmark, Norge og Sverrig, havde lært ham at tilegne sig disse Landes Sprog og at kunne tale med de tre Nationer i deres Modersmaal.

Ved Quaien laae store Fiskerbaade, man kunde faae til en Roeller Seiltour, vilde man besøge Setubals Pompeji, den forsvundne, nu halvopgravede Fiskerby Troja, eller see det flere Timer herfra ud mod Oceanet liggende Monte-Arrabida med det forladte Trappistkloster og sin vidunderlige Hule.

En smuk Solskinsdag, men desværre temmeligt seent, Flod-Tiden nærmede sig allerede, steg jeg med Carlos O’Neill og hans Familie i en af disse Baade, roet af flere kraftige Sømænd. Vi sad under et udspændt Solseil, Fartøiet styrede ud imod det aabne Atlanterhav og vippede ikke lidt, det salte Vand sprøitede hen over os. Det var et smukt Skue at see mod Setubal og den hele Kyst, vi gyngede forbi. Først kom den lange hvide Række Huse med grønmalede Altaner, røde Døre og Porte. Kirkerne kigede kun lidt hen over Husene; Skibene flagede inde i Havnen, der vare russiske, franske og spanske. Byen laae bag os; Billede vexlede paa Billede, her et gammelt Kloster, der et forladt mægtigt Castel, jeg øinede de kæmpestore Aloer ved Veien, og paa Bjerghøiden Veirmølle ved Veirmølle. Vi saae Klosteret Brancanas, vor Villa Bonegos, St. Luis og Palmella.

Efter at have roet en Timestid nærmede vi os Kystens Hjørne, hvor paa Klippen, høist malerisk ud mod Oceanet, ligger et Castel med en lille militair Besætning, der skal bevogte Indløbet til Setubal. Brændingen slog mod Klippen og de lave Mure, vi maatte holde fra; Baaden dreiede forbi, og ud for og om os laae det store aabne Verdenshav. Hvor udstrakt, stille, og dog en saadan Brænding mod Kysten og hen over de mange Sandbanker; vi styrede mellem disse hen mod den alvorligt udseende Fjeldryg Monte-Arrabida. Lange Bølger, skinnende hvide, løftede os, endnu havde vi næsten Halvveien tilbage før vi kunde naae den mørke Klippekyst. Luften var klar og gjennemsigtig, tydeligt saae vi paa Bjergsiden det forladte Trappistkloster, eengang helligt og hædret; altid i Eensomhed, altid besværligt at naae. Helst vælge de Besøgende Søveien, thi fra Landsiden er det kun den sikkert klattrende Fodgænger og det forsigtige Muuldyr, som finder Sti og Fodfæste. Klosteret i sin Forladthed og Eensomhed er vel en besværlig Reise værd, og dog besøges det kun af og til af en enkelt Fremmed. Mærkeligere end selve Klosteret er den mægtige Drypsteenshule nedenfor ved Havspeilet; dens høitpriste Storhed og maleriske Deilighed er forbausende.

Mod disse Klipper strandede et Skib, der havde ombord et malet Billede af Gudsmoder; ved Strandingen løftede hun sig fra Lærredet, svævede og lyste til Frelse høit fra Klippen, og der blev Klosteret bygget og Billedet at see. Under Klosteret selv op fra det dybe rullende Hav løfter sig den vidunderlige Grotte, en heel Fjeldkirke med phantastisk Kuppel, nedhængende Orgelpiber, Søiler og Alter; hen til dette, paa sin Baad, gled i Klosterets Dage Fiskeren, naar han vendte hjem fra sin Fangst; her lagde han som Offer en Deel af de fangne Fisk, læste stille sin Bøn, og lod saa Baaden glide ud igjen fra den lydløse Kirkehal, hvor altid en Lampe brændte. Vi nærmede os Grotten paa omtrent halvanden engelske Miil, alle Omrids af Fjeldet var at see, men stærkere rullede Søen hen over Sandbankerne, Flodtiden raadede, jeg maatte vende om, opgive at glide ind i den sælsomme Hule, naae det eensomme Kloster, hvor Søfuglene kredse om, og hvor Vildtet ikke opskræmmes af Jægeren.

Vi vendte tilbage, men ikke hjem, styrede over mod Isthmen for at see Resterne af den i Sand begravne By: Troja. Phoenicier have grundlagt den, siden have Romerne boet her og samlet Saltet paa samme Maade som det endnu samles; de store Beholdninger vidne herom.

I den ældste Tid skal Havets Indløb have været heelt østligt oppe; den nuværende Indfart er bleven brudt ved en stor Oversvømmelse, der lukkede med Sand den tidligere. Alle Beboerne maae være flygtede, man troer at de først have søgt Bjergryghøiden og anlagt det nuværende Palmella, men senere ere flyttede ned ved Strandbredden og der grundet det nuværende Setubal.

Over en Time gik, før vi naaede Sandklitterne; disse ere begroede med Buske, Tidsler og Blomster, værdige at prange i vore Drivhuse. Hvor vi stege i Land laae store opstablede Steenbunker, blevne til af Ballast fra Skibe, som her i Bugten havde hentet deres Ladning Salt. Her laae saaledes store og smaa Stene fra alle Verdens Lande, fra Danmark og Sverrig, fra Rusland, som fra China, der kunde skrives et heelt Eventyr herom. Vinden luftede, men gav dog ikke Køling nok i det brændende Solskin her mellem Klitterne. En stor Udgravning var begyndt, men igjen standset af Mangel paa Pengemidler; Udbyttet havde heller ikke været stort, dog saae man Grundlagene af Huse, flere Alen høie Mure, Rester af en heel Gade; i denne var et endnu nogenlunde bevaret Badekammer, Gulvet af Mosaik og Væggene med Marmorplader. Heelt ud i Vandet laae Stumper og Stykker af antike sønderbrudte Krukker og store Muursteen, ogsaa gamle Mønter vare at finde.

En Timestid tilbragte vi herovre i dette Øde; ikke en Hytte var at øine, Sandhøiderne strakte sig ud mod det aabne Ocean. Paa Hjemfarten havde vi stærk Søgang, mere end en Time gik før vi naaede over Bugten til Setubal. Ved Landingsstedet laae flere Baade ladede med Salt i store Stykker, som var det Iismasser, hentede for Sommerbeholdning.

Vognen ventede os, Aviserne ventede os; dem især grebe vi efter for at høre og vide hvorledes det stod til ude i Verden. Det skjønne, ulykkelige Spanien, hvorledes stod der til? Tydskland var sin egen Krigsskueplads; Jernbanerne der vare brudte op, Kampen begyndt; medens der Blodet flød og Dødssuk lød, hvilede Fredens Velsignelse deiligt over det fjerne, afsluttede Portugal; jeg fornam og nød denne Ro, denne Skjønhed og Fred.

Aftenen var saa smuk, saa stille, saa drømindbydende; Stjernerne funklede, Blus lyste i de store Frugthaver, Ungdommen dandsede. Jeg besøgte med et Par unge Venner en Dandseplads, og da jeg senere alene gik under Granatbuskene til Hjemmet, sænkede sig det hele Billede i min Sjæl, for altid at blive der.

Paa en af de første Dage plantede jeg udenfor vor Villa, nær ved den høie Palme, et lille nordisk Naaletræ. Det vil groe, Nordvinden suse deri en Hilsen oppe fra Norden.

Derop gik snart min Vei. Allerede havde jeg her i Setubal tilbragt en Maaned, denne med de fem Uger paa Pinieros var mere end den halve Tid jeg havde bestemt til Opholdet i Portugal; vilde jeg altsaa endnu før Afreisen besøge Coimbra og Cintra, da maatte jeg afsted eller bestemme mig til at overvintre herude.

For Øieblikket stillede Hjemreisen sig besværlig; enten maatte jeg igjen med Diligence gjennem det nu sommerhede, urolige Spanien, eller med Dampskib fra Lissabon til Bordeaux; hvorledes vilde Reisen videre stille sig? Hvilke Dimensioner kunde Krigen i Tydskland tage, vilde Frankrig komme med ind i denne; vilde jeg være nødt til at prøve hele Søveien fra Frankrig til England, op til Norge, for derfra at naae hjem. Et Øieblik var jeg tilsinds at blive i Portugal og see Tiden an; et andet Øieblik kom mig i Tanke det gamle Ordsprog: »Kjær Gjest bliver kjedelig naar han sidder for længe i fremmed Huus.« Jeg havde vel endnu aldrig prøvet Sandheden heraf og vilde tilvisse heller ikke her være kommen dertil, men Ordsproget var mig i Tanke; jeg tænkte saa længe over Søreisens Besværlighed og Alt hvad der kunde møde i en krigerisk bevæget Tid, at min dobbelte Natur, Frygt for Fare og Lyst til at prøve den, kom i stærk Bevægelse, og da, som altid, slog Villien Frygten ihjel. Jeg tog Bestemmelse at forlade Portugal midt i August og derfor i de faa Uger, jeg endnu havde tilbage, ret at see mig om i dette skjønne Land.

Det var ikke med let Hjerte jeg kunde sige Lev vel til Vennerne paa Dos Bonegos, disse elskelige Mennesker, dette hyggelige Hjem, denne deilige Natur. Den sidste Aften gik jeg ind i Brancanas’ Klosterhave; her var en Stilhed, en Eensomhed, en forfriskende Duft fra Træer og Buske; Stjernerne funklede; mit Sind var tungt, mit Hjerte fuldt af Veemod, min Stemning blev Sang:

Jeg Guds Verden har seet,

Jeg har grædt der og leet,

Visner hen, Roser, røde og hvide!

Naar min Stjerne gaaer ned,

Mon i Klarhed jeg veed

Hvad ustandseligt jeg gaaer imøde?

I den rullende Sø,

Skal min Tanke der døe,

Det Levende blive det Døde?

Hvad jeg følte og sang,

Skal det døe som en Klang

I det udstrakte mægtige Øde?

I den tidlige Morgen fulgte Carlos O’Neill og Søn mig paa Jernbane og Dampskib til Lissabon, om Aftenen var jeg paa Pinieros.

Fra Havemuren saae jeg i Horizonten mod Syd i Skygge-Omrids Palmella, St. Luis og hele Bjergstrækningen Monte-Arrabida, nu et Hjemland for mig, kjendt og kjært. I Udkanten af Lissabon skinnede Lygterne, som var der stor Illumination; Vognrummel, Støi og Raab lød herud i Stilheden; jeg saae mod Byen og hen mod den store Vandledning over Alcantara-Dalen, snart skulde jeg ogsaa, og vistnok for altid, sige dette Hjem Lev vel! Alt flyver hen, skifter og omvexler.

Paa Pinieros havde Naturen heelt forandret sig i den Maaned jeg havde været borte herfra. Græsset rundt om var afsvedet, Havens Blomster veirede hen, Passionsrankerne hang med store Frøæbler, som grønne og orangegule Æg, mellem det mørke Løv. Udenfor paa Marken laae Kornet høstet og henlagt paa en dertil indrettet Plads, det blev ikke tærsket men traadt af Oxer. Hele Campagnen frembød et eneste guult Stykke Land, kun Cypresserne, Figen- og Olietræerne gave Afvexling.

V

Besøg i Aveiro og Coimbra. Cintras Deilighed. Afsked fra Pinieros.

Universitetsbyen Coimbra skulde jeg see, og dertil en endnu nordligere liggende By, Aveiro. George O’Neill havde Forretninger; hans Broder José vilde gjøre Reisen med; vi havde Jernbane endogsaa til Oporto.

I godt Humeur og deiligt Veir foer vi afsted, langs Tejofloden, der ud fra Lissabon breder sig som en Sø heelt over mod Byerne Salvaterra og Benavente, men derpaa bliver mere og mere smal, med store Sandbanker, der gjør Skibsfarten vanskelig; med Eet dreier den Øst paa og forsvinder mod Estrella, Bjergene, der gjør Grændse mod Spanien; endnu laae Snee deroppe.

Vi kom gjennem flere Korkskove; de nærmeste store Træer stode afpillede deres Bark. De friske, grønne Riismarker mindede om vore Kornagre i det tidlige Foraar. Skovhøider, enkelte Ruiner, Grupper af Mennesker gave Landskabet Afvexling. Henne i Skyggen af maleriske Olietræer sad med sin Hjord en Svinehyrde, et fortræffeligt Billede til den bibelske Parabel. Han sad og spiste sit Brød og sin Ost, drak Vand dertil, ikke Viin, saa nøisom er den portugisiske Bonde.

Gjennem Skov og Krat naaede vi, paa Jernbanen fra Lissabon, det malerisk liggende Coimbra, hvor det ene høie Huus løfter sig over det andet, omgivet af Haver og Skov, tæt ved den brede Mondegoflod. Vi standsede ikke; først paa Hjemfarten skulde vi kjende Portugals Universitetsstad.

Lidt Nord for Coimbra hørte Skoven op, og Egnen sænkede sig til fladt Land. Ved Aveiro er man aldeles i et portugisisk Holland, sumpet og fladt, med gravede Canaler; men den hollandske Frodighed og Friskhed mangler.

I gammel Tid var Egnen her frugtbar og god, men efterhaanden som Sandet stoppede Mundingen af Floden Vouga, blev snart den flade Landstrækning milevidt forvandlet til Sump og Morads og derved den meest usunde Deel af hele Landet. I Aaret 1801 begyndte man at lade grave en Canal, der blev færdig i 1808. Vandet fik igjen Afløb, Egnen blev igjen sund og beboelig; Canalen blev ført heelt op til Byen, der af Floden Vouga deles i to Dele.

Det flade Land, de mange Trækbaade, Aveiro selv og den nære, sandede Strandbred førte Tanken op til vore nordlige Vestkystbyer; den graae Luft, den fugtige Taage, der laae over hele Landskabet, bidrog til, at man maatte troe sig oppe i Norden og ikke i det varme, skjønne Portugal.

Idet vi kom, sænkede sig Taagen, vaad og raa, ret et Stykke jydsk Vesterhavsguse. Det var netop Ebbe, vi saae en moradsig Flodbund, men intet rindende Vand. Den lange, lave Vandledning viste os sine vaade Mure. De mange Qvinder, vi mødte og kom forbi, vare tæt tilhyllede og saae forfrosne ud i deres store Kudskekavaier; dog, det maa jeg indrømme, her saae jeg de første smukke Ansigter, jeg havde seet i Portugal, men Qvindeskjønheden blev aldeles ikke understøttet eller fremhævet ved Klædedragten. Selv de ganske unge Piger bare den samme tunge Kavai som de gamle Koner; den hang dem ned om de nøgne, snavsede Fødder. Hatten var af sort Filt med en Skygge over en halv Alen bred; ovenpaa dette Hovedtøi stillede de den store Kurv, hvori de opstablede den Reisendes Koffert og Natsæk, som de saaledes bare til Hotellet. De vare, trods den svære Byrde, dog livlige og sladdrede baade med Mund og med Øine.

Staden Aveiro med dens Omgivelser tilhørte engang Hertugen Don Joseph Mascarenhas, der under Joseph Emanuel blev anseet som Hovedet for et af Jesuiterne ledet Parti af Misfornøiede og tillige med Marquien af Tavora blev dømt skyldig i Mordforsøg paa Kongen. I den senere Tid er Dommen bleven anseet for overilet; sex af de Dødsdømte ere blevne erklærede for at have været uskyldige. Det var i hiin skjønne, romantiske Tidsalder, som vi kalde den i Modsætning til vor humane Tid, at Hertugen af Aveiro blev med Strikke om Halsen ført til Retterstedet, der radbrækket og endnu levende lagt paa Baalet. Denne mørke historiske Erindring var den eneste, min Hukommelse havde at knytte til Aveiro.

Man har kaldet denne By: det portugisiske Venedig, men Intet her, uden de gondolformede Trækbaade, minder om Adriaterhavets Stad.

Med mine Reisefæller travede jeg om i de snevre, brogede Gader; at her viste sig Fremmede syntes næsten en Begivenhed, idetmindste vakte vor Ankomst Opmærksomhed, og man stirrede fra Døre og Balconer efter os tre Fremmede. Byen selv frembød os intet Mærkeligt; Leietjeneren nævnte imidlertid som en Mærkelighed en Plads ved Erkebispens Bolig og førte os derhen samt et Slags offentlig Have, hvorfra vi, ved Besøget næste Dag, medens Sollyset kæmpede mod Taagen, kunde øine Fartøier ude ved Flodmundingen.

I Aveiro var der ikke lysteligt at være! Heldigviis vare O’Neills Forretninger her snart bragte til Ende, og efter et Døgn forlode vi den kjedsommelige By for at naae det romantiske, smukt beliggende Coimbra, Portugals Universitetsstad.

Endnu laae en kold, vaad Taage over den hele Egn, men alt som vi foer frem fra Lavlandet og kom mellem Høider og Skove, begyndte Solen at vise sig; i Stationen ved Coimbra skinnede den med sydligt varme Straaler, og at disse ogsaa vare i Folket selv, fik man her at fornemme. Her var en Tummel, en Støi, en Vildhed som hos Folkefærdet i en neapolitansk By. Droschkekudskene styrtede sig over os og vore Sager; to brødes om en Koffert, hver vilde have den paa sin Vogn; de hverken saae eller hørte Eiermandens Indsigelser; de reve og slede i Tøiet; Een løb med eet Stykke, en Anden med et Andet, det var som en Plyndring; det manglede kun, at Kniven skulde have blinket. Det var en heel Kamp, før det lykkedes os at komme i een Vogn sammen; flere Reisende sad her allerede; lidt Plads var her, knuget og presset sad vi Alle som i en spansk Diligence, og under Raab og Skrig foer vi saa frem langs Mondegofloden, hvis brede Leie snarere frembød Skuet af Sandbunden end af rindende Vand. Dog, hvilken Friskhed og Skovdeilighed rundt om! Byen selv løftede sig som Pragtblomsten i hele Bouquetten.

Coimbra ligger op ad Bjergsiden, den ene Gade høiere oppe end den anden; flere af Husene rage med tre, fire Etager hen over de andre. Gaderne ere snevre, krogede og gaae bestandigt opad; høie Steentrapper føre gjennem enkelte Bygninger fra et Stræde op og ud i et andet; Boutiker og Boglader ere her i Mængde. Overalt møder man Studenter, nu en Enkelt, barhovedet, læsende i en Bog, nu Flere Arm i Arm. Deres Dragt er malerisk, og de minde os i den om Faust og Theophrastus. Klædningen bestaaer i en lang sort Talar og en kort Kappe af samme Farve. De Fleste gik barhovedet paa Gaden og langs Mondegofloden. Huen, de ellers bære, er stor og tung, et Slags nedhængende polsk Hue. Man fortalte, at i Vintertiden gave Studenterne eengang om Maaneden en dramatisk Forestilling, hvortil da indbødes Professorer og Borgere med deres Hustruer og Døttre. I Gaderne klinge tidt Guitaren og Sangen til en Serenade; med Guitaren eller Geværet over Skulderen jager den muntre Ungdom afsted paa de leiede Heste ud fra den gamle By, ud i den friske Skov, i Bjergene, til Livslyst og Eventyr, og Ungdomshjertet bringer Erindringer for de kommende, gamle Dage. Freidigt og frit synes Livet her i denne paradisiske Natur. Man fortalte imidlertid, at under Don Miguel gjorde nogle af Coimbras Studenter lidt Optøier, og han lod strax et Par hænge op i Galgen; det var i den Tid ikke noget Mærkeligt.

Klostret Santa Cruz, som ligger i den nederste Deel af Byen, er tilvisse et Besøg værd; det er ikke beboet; øde og eensomt er her, men Klostergangene om den lille Have ere saa romantisk skjønne og have beundringsværdigt udhugne, lette Buer. I Kirken, paa hver Side op imod Høialteret, hæve sig to pragtfulde Gravmonumenter med de Afdødes i Marmor meislede Skikkelser. Her hvile Kongerne Sancho den Første og Alfons Henriques; ogsaa opbevares her et Billede, malet af Gran Vasco, men i Tegning og Farve meget forskjelligt fra de Malerier af ham, jeg havde seet i Setubal.

Fra Klosteret og Kirken stige Gaderne høit op mod Universitetet, en vidtstrakt Bygning, der indtager Høidepunktet af Staden. Her oppe, gjennem en af Stadens høiestliggende Porte i den forfaldne Fæstningsmuur, kommer man ind i den botaniske Have, der er rig paa sjeldne Blomster og Træer. Store Palmer og blomstrende Magnolier prangede mellem en Fylde af Løv- og Naaletræer; her var imidlertid ikke et Menneske at see, og næsten ligesaa eensom var den smukke Vei herfra under Byens gamle Mure; et frodigt Græs og friske Slyngplanter voxede rundt om, og tilhøire inde i Haverne prangede Orangetræer, store Cypresser og Korktræer. Jeg mødte nogle Studenter, alle i deres middelalderlige Dragt; en Enkelt gik eensomt, læsende i en Bog, tre Andre kom i livlig Samtale, med Guitaren over Skulderen; deres Optræden i disse Omgivelser satte mig i Stemning, det var, som om jeg levede tilbage i et tidligere Aarhundrede; en heel Digtning fra hiin Tid løftede sig i Tankerne, men ikke Alt, hvad de bære, kommer paa Papiret.

Veien førte ned til Floden, hvor, midtveis ude, laae et Par Træskure, der tjente som Badehuse. Qvinder med opkiltrede Skjørter vadede over for ikke at gaae den længere Omvei ad den gamle, paa mange Buer udstrakte Bro, der fører fra Byen til det paa den anden Flodbred liggende Nonnekloster, Santa Clara, en umaadelig stor Bygning, tæt ved La Quinta dos lagrimas. I Haven der ligger endnu, halvt i Ruin, Slottet, hvor den skjønne, ulykkelige Ines de Castro med sine uskyldige Børn blev myrdet. Det er vidt bekjendt, at den portugisiske Infant, Don Pedro, ægtede den skjønne Ines, som ogsaa var af kongelig Slægt; Ægteskabet var imidlertid hemmeligt, Don Pedro vovede ikke at tilstaae det for sin strenge Fader, og denne, underrettet om hvad der var skeet, tvang ham til at ægte en Anden og lod imidlertid Ines og hendes Børn myrde. Det skete i denne Havebygning. Faderen døde snart efter, og da lod Don Pedro, som nu var Konge, Liget af sin Elskede tage ud af Kisten, lod det iføre kongelig Pragt og sætte paa Thronen, hvor det hele Hof maatte knæle og kysse den Dødes Haand.

I Quinta dos lagrimas, som Haven hedder rundt om Bygningen, hvor hun blev myrdet, risler endnu den Kilde, hvor Ines og Don Pedro saa ofte sad under de høie Cypresser; endnu skygge disse, paa eet Træ nær, hvori stod skrevet: En diy ombra a Ignes formosa. Træet faldt i et Stormveir, Kilden selv vil ogsaa engang høre op at risle, men Versene om Ines i Camoens’ »Lusiade« ville aldrig forgaae; de staae indgravede i en Marmorplade tæt ved den endnu levende Kilde og sige, men i klangfulde Ord og i melodiske Rhythmer, som vi ikke mægte at gjengive: »Mondegos Døttre græd i lang Tid, erindrende de Taarer, som her vare grædte; de forraadte det til Kildens klare Væld og gav Vældet et Navn, som endnu vedvarer: »Kjærligheds Lykke«.« Den fandt hun her. Seer Du, hvor friskt Vældet sprudler, hvor det bedugger Blomsten? Vældet er Taarer, og dets Navn er »Kjærligheds Lykke«.«

Allerede samme Dag jeg var indtruffen, fik jeg, ud paa Eftermiddagen, Besøg af Professoren i Literaturhistorie, en født Slesviger, af hvem jeg hørte, at enkelte af mine Eventyr, saaledes: »Verdens deiligste Rose«, vare oversatte paa Portugisisk, og at han, med en yngre Videnskabsmand i Coimbra, tænkte paa at oversætte flere ikke blot af mine Skrifter, men af Ingemanns historiske Romaner, idet han antog, at det danske Literatur i det Hele havde Noget, der maatte tiltale det portugisiske Folk.

Ved ham blev jeg næste Morgen ført til Festlighederne i Universitetet, hvor en ung Mand fik »Doctorhatten«. Universitetssalen var opfyldt af Mennesker, størstedelen Studenter. Paa hver Side af Salen sad de forskjellige Faculteter i deres forskjellige Farver, Hvidt og Blaat, Rødt og Guult; den creerede Doctor laae knælende paa en Ophøining nær ved den kongelige Throne. Fra Sideværelserne vare heelt ind i Salen store Balconer opfyldte med Damer. Et Musikcorps havde Plads paa Salens Gulv, nær ved Indgangen. Jeg blev indbudt til at overvære Festen og mødte al Forekommenhed; jeg saae det pragtfulde Capel, Thronsalen og Bibliotheket, der er opført i Rococo-Stiil, prangende med stolte Buer, Forgyldning og Loft-Malerier. Bibliothekaren tog frem flere sjeldne Udgaver af »Lusiaden«, forzirede med gode Kobberstik. Jeg saae to skrevne Bibler, i hvilke flere Blade syntes lutter konstige Slyngninger og Sving, men seete gjennem et Forstørrelsesglas var hvert Blad et lille Mesterstykke af Konst og Udholdenhed; det viste sig, at hver Linie i disse Sving og Slyngninger vare skrevne Ord, Bibelens Ord paa Hebraisk, udførte med en forbausende Flid og Udholdenhed.

Hele denne Morgen og Formiddag var det en styrtende Regn, noget Usædvanligt her for denne Aarstid. Man sagde i Spøg, at det var mig, der havde bragt en nordisk Sommer derned. Ja tilvisse, hvilket Veirlig! Folk holdt sig inden Døre, Gaderne vare som rindende Floder, Veie og Stier laae under Vand. Saaledes vedblev det endnu, da jeg under Paraply, hoppende fra Steen til Steen, steg ned fra Universitetet og saae ud over Floden, som nu fik Vand. Regnen pidskede med Vandsvøber; der laae som et Slør af Vand hen over Haverne og hele Egnens Skovherlighed. De sorte Cypresser ved Kjærlighedskilden i »Taarernes Have«, som Camoens og Folket kalde den Quinta, hvor Ines blev dræbt, stode som floromvundne Marchalsstave foran Huset, Mindernes Sarkophag.

Coimbra er et Sted, hvor man skal blive ikke blot nogle Dage, men flere Uger, leve sammen med Studenterne, flyve ud i den frie, deilige Natur, give sig hen til Eensomheden og lade Erindringen oprulle Billeder fra Sagn og Sange, fra Stedets Historie.

O’Neill vilde til Lissabon, Jernbanesignalet lød, Locomotivet pustede, afsted gik det over Mondegofloden, endnu et Blik til Coimbra, der med sine brogede Huse skinnede som en stor Bouquet paa Høiden i alt det Grønne. Regnen begyndte at sagtne; det vaade Veir forskaffede mig imidlertid Synet af et her i Egnen eiendommeligt Costume: Landboerne bare Regnkapper af Halmstraae, gule eller skinnende hvide; det var et Slags Straapelse med lange Slag, aldeles af Straahalm.

Da vi kom gjennem Korkskovene, var Regnen aldeles forbi, Solen skinnede rød som et Blod mellem de høistammede Træer; det blev med Eet Aften, Stjernerne mylrede frem, Vinden var frisk, næsten kølig.

Vi naaede Lissabon, Gaslanternerne lyste, Boutikerne straalede, Folk søgte til Theatret Maria secunda, paa den smukke, store Plads. Vi kom forbi den offentlige Have; Gasblus lyste derinde mellem de duftende, grønne Træer, Musiken lød, og snart vare vi ude af Stadens Port og paa Pinieros, hvor det sildigt dækkede Middagsbord ventede os.

En Nats Hvile eller to og da afsted igjen til en ny Egn, det af Digtere besjungne Cintra.

Den allerede paa nogle Kort angivne Jernbane mellem Lissabon og Cintra er ikke bragt istand, et Par Banehuse bleve opførte, men Banen selv lagt hen, ja, om jeg har forstaaet ret, aldeles opgivet. Vil man til Cintra, maa man med Omnibus derhen fra Lissabon eller skaffe sig anden Vogn, Hest eller Esel.

Den smukkeste og meest besjungne Deel af Portugal er unegtelig Cintra. »Det nye Paradiis«, bliver det kaldt af Byron. »Her har Foraaret sin Throne«, synger den portugisiske Digter Garret. Derhen ville vi.

Paa det gamle Slot i Byen tilbringer den regjerende Konge, Don Luis, en Deel af Sommeren. Hans Fader, Don Fernando, boer paa Penha, Bjergslottet i Skyregionen. Diplomater og en Deel af Portugals Rigmænd have deres Villa i denne deilige, livsfriske Natur, Hotellerne ere opfyldte af Reisende, deels Udlændinge, deels Landets egne Folk.

I den tidlige Morgen tog jeg fra Pinieros; Veien gik gjennem Lissabons Forstad, ud paa den aabne Mark, ind gjennem Vandledningernes Buer, snart i Høider, snart i Dale. Alt rundt om laae tørt og henvisnet, kun en enkelt Cactus viste Liv.

I den første Landsby vi kom igjennem, traf vi en vandrende Spillemand med sin unge Kone; han accompagnerede med Violin hendes improviserede Sang, en yngre Knøs slog Tambourin. I flotte Vers sang hun til Krostuens Signora om dennes røde Skjørt og gule Halstørklæde. Sangen strømmede som et Væld, Ordene fløi frem som en Ramse, det var ganske vist en tidligere lavet Vise, i hvilken hun nu med en vis Øvelse indsatte andre Ord end før, og omdannede og afpassede til den Signora, hun øieblikkelig var hos.

Paa hiin Side Landsbyen saae vi i nogen Afstand en stor Park med Lystslot. Don Miguel, der elskede Jagtlivet, havde foretrukket dette Sted for det ved sin Naturskjønhed henrivende Cintra. Endnu viste sig rundt om kun magre Jorder, intet malerisk Punkt, ingen Busk, intet Træ; kun udenfor et fattigt Bondehuus prangede en blomstrende Magnolie, dens mørkegrønne Blade skinnede i Solen.

Et tæt Taageslør skjulte endnu det nære, frodigtgrønne Cintra, men snart saae vi den første Forkyndelse om det: en Have med mægtige Løvtræer; her laae en storartet Bygning, den havde for ikke længe siden været et kongeligt Slot, men tilhørte nu en Privatmand, der havde kjøbt det for en utrolig, ringe Sum. Gjennem Gitterporten saae man ind over Blomster og Grønt, over rindende Vand og store nedhængende Grene.

Som en lille By for sig, ligger ovenfor Cintra, mellem Klipper og Grønt, Santa Maria, i hvis Udkant, under høie Træer, José O’Neill havde sit Landsted, nu mit nye Hjem. En bred Haveterrasse, behængt med Glasklokker, vendte ud mod Landeveien, som snoede sig forbi, klemt af Villaen og Gjenboens store, øde Huus. Eieren var død bort før det blev færdigt; den halvfuldendte, vindueløse Side vendte mod os og havde, især ved Maaneskin, noget aldeles Spøgelseagtigt ved sig. I Bagbygningen, med Udsigt i Dybden, ud over Cintra og Campagnen, boede Folk, men dem saae vi ikke noget til.

Vort Huus, med dets mange Kamre og Stuer op til Klippevæggen, hvor en Kilde rislede, havde sin egen Have overfyldt af Citroner og Figen, men saa lille, at en tøiret Høne havde Raaderum over den; man saae herfra paa den skovgroede Klippe, mellem sønderrevne Skyer, Kong Fernandos Slot, bygget halvt maurisk, halvt italiensk. Den egenlige større Have, som tilhørte O’Neill, laae et Stykke fra Villaen i Dybden paa den anden Side af Landeveien. Dernede var Køling, Skygge og Eensomhed. Det var som om jeg her traadte ind i dansk Skovnatur; jeg maatte tænkte paa Høiderne ved Silkeborg; jeg gik under løvfulde Træer, saae Birk og Fyr. Vandet rislede koldt og klart mellem frodigt Græs, hvor Forglemmigeien groede; jeg saae den danske, hvide Kløver, den blomstrende Hyld og Convolvolus. »Her er jeg i dit deilige Danmark!« sagde José og udtalte af varmt Hjerte sin Kjærlighed for det Land, hvor han havde tilbragt de tidligste Ungdomsaar.

Man siger, at enhver Nation finder i Cintra et Stykke af sit Fædreland, jeg fandt Danmark her; jeg troede at gjenfinde mangen kjær Plet fra andre skjønne Lande, det grønsværklædte Kent, Brockens vildt omkastede Steenblokke; jeg kunde her troe mig ved Genfersøens Bred og i Leksands Birkeskove. Alt vexlede forunderligt rigt. Her stod Laurbærtræet med sin sortrøde Frugt, her løftede og bredte sig Geranierne som store Buske, og Fuchsien stod som Træ. Fra Kastanier og Bananer hang Slyngplanterne i en Fylde, der maatte minde Sydamerikaneren om hans Hjemstavns Skove.

Tæt ovenfor Haven saae man fra Veien ud over Cintra, hvis gamle Slot har Udseende af et Kloster med smaa tilklistrede Bygninger. De mange, smaa Haveterrasser prangede alle med Springvande; to kuppelagtige Skorstene, ikke uliig Champagneflasker, dominere den hele Bygning, der mangler al Skjønhed.

Anderledes smukt og malerisk løfter sig over hele Egnen Don Fernandos Sommerslot. Heroppe var i Fortiden kun en stor Skovstrækning, som endnu findes, ligesom ogsaa det berømte Korkkloster, en lille Bygning, hvis Vægge ere beklædte med Bark af Korktræet; Slottet selv har sin Oprindelse fra Vasco de Gamas Tid. En Dag, under dennes berømmelige Tog, holdt Kongen Jagt heroppe, og netop paa det Sted, hvor Slottet staaer, øinede han Vascos Flaade, som vendte hjem, i sin Glæde lovede han da at bygge her et Kloster; han holdt sit Ord; det blev reist og udgjør endnu den smukkeste og meest maleriske Deel af hele Bygningen. Da Klostrene siden bleve hævede, Munkene forjagne, kjøbte Kong Fernando dette Kloster og anvendte en betydelig Formue paa at tilbygge og anlægge Parken.

Den hele stigende Bjergvei derop er et Stykke Have, hvor Natur og Konst deiligt understøtte hinanden; her er den skjønneste Spadseregang, man kan tænke sig. Den begynder med Cacteer, Plataner og Magnolier og ender med Birk og Gran mellem vildt omkastede Klippeblokke. Geranier af alle Arter og Farver blomstrede her i Fylde, forunderlige deilige Tidsler prangede tæt ved Myrtebuskene, med deres duftende hvide Blomstersnee; eensomme Stier snoede sig op mellem gamle, vedbendklædte Mure og Klippestykker, som i deres Fald have dannet naturlige Buer. Man seer saa vidt omkring heroppe, hen mod Lissabon til Bjergene paa hiin Side Tejo; man seer ud over Atlanterhavet, og hvor Cintra ligger i Dybden, har man den store Slette hen til Klosteret Maffra. Luften var saa gjennemsigtig, at jeg troede at kunne tælle Vinduerne i Bygningen, der dog ligger flere Miil borte.

Den aabne almindelige Landevei fra O’Neills Huus forbi Cintra, en heel Miil frem, indbød til Vandring, der under Afvexling og Skygge var den deiligste Promenade, og blev ogsaa mod Aften særligt besøgt. Jeg gik den tidt selv ved den solvarme Middagstid; næsten altid kom her en Brise fra Havet; Træer løftede sig, store som vore Bøge og Elle; i Fylde hang hen over Klipper og Mure bladfulde Slyngplanter. Kastanietræerne heldede deres mægtige Grene til et heelt Løvtag, Grædepilene bøiede sig mod den støvede Vei.

Nær Cintra ligger en Villa i maurisk Stiil, tilhørende en rig Brasilianer; han lod den bygge netop paa den Tid, da Folk læste Dumas »Monte Christo«, og efter den har Villaen beholdt Navnet. Herfra blev Landeveien endnu mere snever under et Tag af Kastanietræer; et pladskende Vandfald syntes at forøge Køligheden. Nu aabner sig en bred Plads med ligesaa skyggebringende Træer foran en Rococobygning, hvor Fredsslutningen under Abrantes afsluttedes. Bestandigt har man Penhas Skove tilvenstre, og i Skyhøiden det maurisk byggede Slot, bærende sit fiirkantede store Taarn med Smaataarnene. Her var paradisisk smukt; jeg maatte tænke paa min Barnelærdom fra Badens latinske Grammatik: »Tempe en deilig Dal i Thessalien«. Mon Tempe kunde frembyde noget Skjønnere end Cintra?

Min Ven José holdt af Eensomhed, blev helst i sit stille, hyggelige Hjem, og jeg var gladest ved at drive alene om. Ganske Fremmed for de Mange, der boede her, var jeg ikke. I Cintra opholdt sig en Landsmandinde, Fru Vicomtesse Roboredo, Datter af Admiral Zahrtmann; hun var netop indtruffen til Lissabon med det sidste Dampskib fra Bordeaux under de sørgelige Omstændigheder, at bringe sin afdøde Gemals Liig til hans Familiebegravelse i Portugal. Ved hende blev jeg indført i flere høiadelige Huse, saaledes hos den elskværdige Grev Almeida, som med sin Familie beboede Palazzo Pombal, en endnu halv maurisk Bygning, hvor et Springvand pladskede i den luftige Spisestue og hvor Haveterrassen med sit mægtige Viinløvstag syntes en heel Pragtsal. I Cintra traf jeg atter paa Marquis Fonteira med Datter og Svigersøn; dennes Moder er dansk født. Jeg samledes med en Ven fra Kjøbenhavn, Sønnen af Digteren Lytton Bulwer, der en Tid var hos os i den engelske Legation; han havde mig kjær for mine Skrifter, var selv en i sit Fædreland yndet Digter; i Danmark gjorde jeg denne elskværdige unge Forfatters Bekjendtskab. Nu indtog han Pladsen som engelsk Gesandt i Lissabon, var gift og tilbragte Sommeren med sin smukke, yndige Kone og deres lille Barn i det paradisiske Cintra.

I Vennen, Lyttons Huus fandt jeg den hjerteligste Modtagelse, de meest deeltagende Venner; med ham og hans Frue saae jeg en Deel af Cintras uforglemmelige Deilighed.

Vi kjørte en Eftermiddag Landeveispromenaden, under de mægtige, skyggefulde Træer, forbi Monte Christo, forbi Vicekongens Have, hvor Hjertet af Ines de Castro gjemmes, ud til Monserrat, der eies af en meget rig Englænder, som kommer og bliver her kun to Foraarsmaaneder. I Haven voxe frit en Mængde tropiske Træer og Planter; jeg saae et Buskads af alle mærkelige Bregnearter, fra de ringeste til de, udviklede i Kraft og Størrelse, staae Side om Side med Palmetræerne. Store, hvide Klokkeblomster hang fra et Træ, perleagtige, rosenfarvede Bær fra et andet. Saftfyldte Frugter, jeg ikke kjendte, solfyldte, farvede Blomster stode her, og ned over en deilig, fløielsgrøn Græsplaine rislede det klare Kildevand, der lededes for at Græsset ikke skulde savne Væde. Ovenover dette friske Grønne laae Slottet i maurisk Stiil, aldeles en Vignet til »Tusinde og een Nat«, et eventyrligt, feeagtigt Skue. Solen sank i Havet, der laae rosenfarvet, udstrakt og stort, skinnende med magisk Glands paa de marmorhvide Vægge og Forziringer, fyldende med Glands de store, speilklare Vinduesglas. Luften var saa varm, saa stille, saa gjennemgydt med Blomsterduft, at man følte sig som ført bort fra Virkeligheden, blev betagen og kom først til sig selv inde i den nære skyggefulde Korkskov. Her mødte vi og hilsede paa det unge Kongepar.

Veiret var altid smukt under Opholdet i Cintra; dog i de sidste Dage jeg var her, blæste det stærkt fra Nordvest. Havet, en heel Miil borte, saae jeg saa nær, saa udstrakt, lignende et udstrammet, blaat Klæde. Jeg øinede Brændingen, den løftede sig som en hvid Røg langs Kysten; snart skulde jeg derud, bort fra det skjønne Fastland, prøve det rullende Hav.

Dagen til Afreisen kom; det var mig tungt at skilles fra den kjære hjertefulde José, skilles fra al Cintras Deilighed. I flyvende Fart, i susende Vind gik det igjen til Pinieros; hele Natten her stormede det, jeg troede, at Huset maatte styrte sammen; næste Døgn var ligesaa stormende, men Himlen klar, Solen skinnede varmt; jeg fik et deiligt Veir til Hjemreisen, sagde George O’Neill; om faa Dage vilde Dampskibet fra Rio indtræffe og strax afgaae til Bordeaux.

Kun Timer, høist halve Dage, havde jeg tilbragt inde i Lissabon; jeg vilde derfor nok før Afreisen være der lidt længere, see i Aftenen det Liv og den Færdsel, der da rørte sig i Gader, Cafeer og Theatre.

Før jeg forlod Pinieros og Vennerne her, skrev jeg i Fru O’Neills Album:

Naar, om Gud vil, snart jeg vandrer

I den danske Bøgesal,

Vil min Tanke ofte flyve

Til det skjønne Portugal.

Dvæle længst da paa Pinieros,

Hvor jeg fandt mit danske Hjem;

Jeg staaer atter paa Terrassen,

Alle Syner flyve frem:

Aqvæducten og Palmella,

Cintras Bjerge, hver en Ven.

Sødt at mødes, tungt at skilles,

Mon I huske mig igjen?

Portugal

Et Besøg i Portugal 1866

Trykt første gang i Samlede Skrifter bind 28, 1868 s. 117-193. BFN 976

Digtet »Paa Nytaarsmorgen!« er trykt første gang i Børne-Tidende 14. januar 1866 (BFN 899); jf. ANDERSEN bd. 8, s. 364. Digtet »Jeg Guds Verden har seet« er trykt under titlen »En Stemning« i Vintergrønt. Nye Fortællinger og Digte, danske, norske og svenske, december 1866 (BFN 916); jf. ANDERSEN bd. 8, s. 369.

Hertil kommer fire rejsebreve, der i indhold ligger tæt på Et Besøg i Portugal, men med så store forskelle fra denne, at et variantapparat ikke slår til. De aftrykkes derfor nedenfor i fuld skikkelse.

1.

»Af et Brev fra H.C. Andersen, dateret Lissabon, den 16de Mai«, trykt i Figaro nr. 10, 3. juni 1866. Ej BFN

Af et Brev fra H. C. Andersen, dateret Lissabon den 16de Mai, meddele vi Følgende:

»Det har været som en Festreise, den hele Tour hjemme fra, gjennem Holland, Belgien og Frankrig; mine Arbeider eller i det Mindste mit Navn er mere kjendt end jeg havde troet, selv i Bordeaux, saa langt Syd paa, havde jeg en talrig Kreds af Venner. Herfra, det vil sige gjennem Spanien til Lissabon, havde Reisen en Del Besværlighed. Til Madrid er Jernbane, men derfra til den portugisiske Grændse maa man endnu reise med Deligence eller Coureer; jeg valgte denne sidste Befordring som den hurtigste, men har dog maattet holde ud at kjøre i to Dage og tre Nætter uafbrudt, før jeg naaede Lissabon; jeg har fornummet at jeg har flere Kræfter end jeg troede. De store, øde Udstrækninger i Spanien, Reisen der i den stille, maaneklare Nat, denne Ensomhed var ganske eiendommelig; strax ved fra Spanien at komme ind i Portugal, hvor de vildsomme Bjerge sænke sig i frodige, grønne Høie med mange Løvtræer og hvidtede Huse, og ved her igjen at faae fat paa Jernbanen, føler man sig lige som igjen flyttet tilbage til Frankrig og den større Forbindelse med Omverdenen. Jeg boer ikke i Lissabon selv, men en halv Mil udenfor Byen paa et høitliggende Landsted tæt ved den store Vandledning; for tyve Aar siden huserede her en af de værste Røvere, han kastede sine Offre ned i Afgrunden høit fra Vandledningen; da han domfældtes, spurgte man ham om han aldrig havde følt Samvittighedsnag, og han svarede nei, men tilføiede at kun een Gang, da han havde dræbt en ung Kone og nu tog hendes lille Barn og kastede det i Veiret deroppe paa Aqvaducten, troede Barnet at han legede med det og derfor loe det, smilede til ham – denne Leen, dette Smil havde været ham pinligt.

Nu er her fredeligt og godt, Portugiserne ere gode og elskværdige, Naturen rundt om er en Blanding af Danmark og Syden, her ere grønne Marker med alle vore Blomster, her groer Kornet som hjemme hos os, men Gjærderne ere Aloer og Cactus, hen over Murene hænge store Hækker af Geranier med glødende Blomster. Slottet i Cintra løfter sig som en gammel Ridderborg høit op i Horizonten; der boer Kong Fernando. Igaar havde jeg den Ære inde i Lissabon at blive modtaget af ham, han var høist elskværdig og naadig; selv førte han mig om i sin smukke tropiske Have, der pranger med de mest pragtfulde Blomster og høie, kraftige Palmetræer. I Slottet var herlige Billeder og sjeldne Vaaben. Jeg vil snart faae at see hans Slot i Cintra, der skal have en mageløs vid Udsigt over Oceanet. Ogsaa i Setubal tilbringer jeg nogen Tid. Mit Ophold i Portugal, afhænger af Varmen, hvor stærk den bliver og hvorledes jeg kan climatiseres.

Jeg sender Dem til »Figaro« det første lille Digt eller Eventyr, min Musa bringer mig, men jeg maa først finde nogen Ro og Stadighed; den har jeg indtil nu ikke fundet.«

2.

»Professor H. C. Andersen opholder sig for Tiden i Portugal«, trykt i Dagbladet nr. 142, 22. juni 1866. BFN 903

Professor H. C. Andersen opholder sig for Tiden i Portugal, hvor han besøger Familien O’Neill, hvis mandlige Medlemmer ere opdragne i Danmark og have bevaret deres Kjærlighed til dette Land. I Begyndelsen af Mai reiste han fra Bordeaux, hvor han havde fundet den mest forekommende Modtagelse, og om sin Reise samt om de første Dage af sit Ophold i Portugal skriver han i et Brev: »Det urolige Veir var Skyld i, at jeg opgav den bekvemme Reise fra Bordeaux lige til Lissabon med Dampskibet, men jeg fortrød det, thi Veiret blev godt de tre første Døgn, og Reisen over Land var besværligere, end jeg havde tænkt. Jeg overnattede i San Sebastian og i Burgos, førend jeg naaede Madrid, hvor jeg ikke fandt det hyggeligt, og hvor jeg under den danske Konsuls Fraværelse kun ved Hjælp af den portugisiske Gesandt fik Alt besørget. Den hurtigste Reisemaade fra Madrid til Portugal er med Kureren, der kun har Plads til to Personer og farer afsted over Stok og Steen; Mad og Drikke maa man selv føre med. Først ved Badajoz, tæt ved den portugisiske Grændse, begynder igjen Jernbanen, og man kommer ind i det civiliserede Portugal; det er en heel Overgang, som kom man fra den gamle Tid ind i den nye. To Dage og tre Nætter maatte jeg reise uafbrudt for at naae fra Madrid til Lissabon, og jeg forstaaer ikke selv, hvor jeg fik Reisekræfter fra, men jeg maatte holde ud. Eensomt og øde var det i det spanske Land, kun hist og her laae et lille Huus for Gendarmerne, som vogte Veien for Røvere; Ruiner og store Hjorder af Faar vare den eneste Afvexling. Søndag Morgen den 6te Mai naaede jeg Lissabon og kjørte strax til O’Neills Villa, hvor jeg modtoges med hjertelig Glæde, men over al Maade træt. Nu har jeg udhvilet og været et Par Gange inde i Lissabon. Jeg har besøgt den regerende Konges Fader. Kong Fernando (af Familien Koburg), som selv førte mig om i sin prægtige Have og viste mig den største Venlighed. Jeg glæder mig ret til at see hans deilige Slot i Cintra, der ligger høit paa Bjergkanten som en Svalerede og har Udsigt over Oceanet. I Cintra skal jeg boe hos José O’Neill, men før dette Besøg tager en af Sønnerne med mig til Setubal, hvor en tredie Broder boer. Det Landsted, hvor jeg her boer, hedder Peniéros eller «Grantræesbjerget»; Marken rundt om er ganske dansk med Korn, Kløver og Gaaseurter, men henover Gjærdet af store Kaktus og Aloer hænge de ildrøde Geranier og de friske Passionsblomster; Nord- og Syd-Naturen omfavne her hinanden, og hvor varm end Solen er, lufter dog en frisk Brise til os fra Havet. Portugal er et deiligt Land! Naturen er rigere og friskere end i Spanien, og man siger ogsaa, at Folket er godt. Her i Huset tales Portugisisk, Fransk, Dansk, Svensk og Tydsk imellem hinanden; her læses, musiceres, øves Gymnastik, man rider og kjører omkring. Men jeg maa dog allerede i Middagstimerne holde mig inde for Varmen og føler, at Syden forlanger sit dolce farniente.«

3.

»Fra H. C. Andersens Reise. Setubal den 19de Juni 1866«, trykt i Figaro nr. 14, 1. juli 1866. BFN 904

Fra H. C. Andersens Reise. Setubal den 19de Juni 1866.

... Nu er Sommertiden begyndt, det er en storartet Varme! Den største Del af Dagen lukkes for alle Døre og Vinduer at ikke Solstraalerne skulle trænge ind. Kun i den tidlige Morgen og ved Solnedgang kan man træde ud og forfriskes i den stille, yndige Luft. Hvilken paradisisk Deilighed rundt omkring! Her er en Fred og Ro, som man kunde unde alle Mennesker. For Øieblikket er jeg i Besøg hos Carlo O’Neill, hvis smukke med Smag og Hyggelighed inrettede Landsted ligger paa Bjerghøiden kun en halv Times Vandring fra Setubal; det Stykke Vei herud, snoer sig som det vil og kan, snart mellem høie Mure, snart under Vandledningens Buer, saa over Klippegrund, saa i de dybe Sand, Aloernes favnhøie Blomsterstængler staae i Række som Telegraphstænger, men have pragtfuld Form som vare de mægtige Bronze-Candelabrer og give Landskabet et eget malerisk Udseende, kommer her nu en Skare ridende Bønderfolk, tidt to Qvinder paa et og samme Æsel, da faaer det Hele Liv og Bevægelse.

Fra min Balcon har jeg den deiligste Udsigt, lige foran løfter sig et stort Palmetræ, et Vandspring pladsker i det murede Basin; Haven sænker sig i tre Terrasser med den rigeste Farvepragt og Forskjellighed af Blomster; selv fra Muurrevnerne skyde Nelliker og Cactus frem, som man hjemme vilde opelske i Drivhuset. Pebertræerne hælde sig som Grædepile hen over de store Vandbeholdninger hvori Guldfiskene svømme og de hvide Aakander groe; en bred Stentrappe fører ned i en Frugthave med store Apelsin- og Citrontræer og denne igjen ind under det hængende Vinløv; strax efter Solnedgang blinke Stjernerne, den ene prægtigere end den anden, funklende Ildfluer flyve mellem Træerne, Lysene blinke fra Byens hvide Huse og bag Bugten og de skinnende Sandklitter, strækker sig det store Ocean. Al den Deilighed kan ikke males, ikke gives med Ord. Jeg har endnu kan seet mig lidt om, og dog seet Saameget. Vor Have fører til et stort gammelt Kloster, der staaer øde fra den Tid Munkene joges bort. Her oppe er en eiendommelig romantisk Ensomhed, i den øde Klostergaard, som i den lille Pinieskov og under de gamle Korktræer. Nede i den udstrakte Dal ligger den ene Orangehave op til den anden og foran, oppe paa Bjergryggen, seer man den gamle Fæstning Palmela, der i Afstand minder om Akropolis. Forleden, det var Aftenen før St. Antonius Fest, havde man tændt Baal rundt om paa Bjergene og nede i Dalen. Hele Setubal gav et Ildskjær, der brændte Blus i Gader og i Stræder, Børnene morede sig med at springe over de glødende Kul; Troldkjærlinger knaldede, Raketter gik tilveirs; Folk kom med Fløite og med Tromme, der var levende og livligt. Byens største Indtægt er nok fra Orangehaverne og fra den masse Salt Solen her koger ud af Havvandet; allerede Phønicierne og Romerne have kjendt, ja endogsaa vidst i større Maal at tilegne sig Saltet, det seer man i Resterne af den gamle By Troja, der nu, som et Pompeji i det Smaa, ligger begravet i Flyvesandet derovre paa den anden Side Bugten; for ikke længe siden havde man der et helt Badekammer al fresco. Ikke langt fra Setubal, ud mod Oceanet hæver sig det portugisiske Montserat; Munkene ere borte, men Klosterets Grotte og hele den vilde Ensomhed findes endnu. Setubal selv har kun, synes mig, en eneste mærkelig Bygning og det er Jesu-Kirken, men den er een af de smukkeste Smaakirker jeg endnu har seet. Hver enkelt Kolonne herinde dannes af tre andre slanke og smidige Søiler der spiralformig omsnoe hverandre; den nederste Del af Væggene er beklædt med Porcellains-Fliser, der frembyde Billeder til en hel Legendebog; det kunstigt udskaarne Alter straaler af Forgyldning; mellem Malerierne findes to af Portugals største og mest berømte Maler Gran Vasco; de forekom mig i Farve og Tegning at minde om Holbein ...

4.

»Professor H. C. Andersen befinder sig endnu i Portugal«, trykt i Dagbladet nr. 185, 11. august 1866. BFN 905

Professor H. C. Andersen befinder sig endnu i Portugal, men tænker stærkt paa Hjemreisen. I et Brev fra Cintra af 31te Juli skriver han:

Nu har jeg allerede været tre Maaneder i Portugal; de første Uger paa Penhiero tæt ved Lissabon, senere ligesaa lang Tid ved Setubal i en rig sydlig Natur, hvor den dybe Dal er saa at sige een eneste stor Orangehave, gamle Klostre, forladte af Munkene, ligge øde og eensomme paa Bjerghøiderne, der prange med Pinie- og Korktræer, blomstrende Myrter og duftende Urter. Jeg besøgte der den i Sandklitterne begravne Phønicier-By Troja og roede udenom Klipperne ved Sierra arabida, Portugals Montserat med det nu mennesketomme Trappistkloster. For en fjorten Dage siden reiste jeg med Jernbanen Nord paa, høit op i Landet imod Oporto. Jeg besøgte Staden Avairo, der ligger i en Egn, aldeles forskjellig fra enhver anden her i Portugal; man troer sig med Eet flyttet til Holland eller til den jydske Vestkyst; en vaad Taage fra Havet bidrog for mig ogsaa Sit til denne Forestilling. Det hele Landskab var engang meget frugtbart, men efterhaanden som Floden Vanga tillukkedes ved Sand, blev her en udstrakt Sump, der forpestede Luften; 1801 begyndte man da at grave en Kanal, 1807 blev denne færdig, og Egnen fik igjen sin Sundhed og sin Forbindelse med Havet, hvorfra Seilbaadene, der ligne de venetianske Gondoler, nu komme igjen heelt op til Byen. Befolkningen, synes man, er af græsk Afkom. Kvinderne forekom mig ogsaa at være de første smukke, jeg havde seet i Portugal; deres Klædning bidrager imidlertid ikke til at hæve Skjønheden; de bære store, brede Mandfolkehatte og en tung Kudske-Kavai, der hænger dem langt ned over de nøgne Been. Herfra drog jeg til Studenterbyen Coimbra, der ligger malerisk deilig paa de skovgroede Klipper ved Floden Mondego; det ene Huus løfter sig over det andet, og øverst Universitetsbygningen; de snevre, bugtede Gader, med gamle Huse have noget middelalderligt Romantisk, der endnu mere levendegjøres ved Synet af de mange eensklædte Studenter, hvis Dragt erindrer om Faust og Paracelsus. Kun Enkelte saae jeg med en nedhængende sort Hue, de Fleste gik barhovedede om i Gaderne og paa Promenaderne; en stor sort Kappe hang om Skuldrene; næsten Alle vare smukke unge Mennesker. Som jeg i det Hele taget har bemærket, ere Mændene i Portugal smukkere end Kvinderne, ganske modsat i Spanien. Man fortalte mig, at een Gang om Maaneden give Coimbras Studenter en dramatisk Forestilling, hvortil Professorer og Borgere med deres Koner og Døttre indbydes. Under mit Besøg erholdt en af Studenterne Doktorhatten; jeg bivaanede en Deel af Festligheden og saae da Repræsentanterne for de forskjellige Fakulteter i deres eiendommelige Pragtklædning. Med stor Forekommenhed viste man mig Bibliotheket, Kapellet, Thronsalen og flere af Universitetets Sale. Udenfor strømmede imidlertid Regnen ned, jeg maatte opgive Vandringen nede i Haven, hvor endnu, nær Santa Clara Kloster, den gamle Bygning ligger, i hvilken Ines de Castro blev myrdet, og hvor den af Camoens besjungne Kilde endnu sprudler under de mægtige Cedertræer. Det regnfulde Veir forundte mig imidlertid Skuet af en egen Slags Klædning, nemlig Bøndernes store Straa-Peltse; Landboere som i en saadan Række med stort Slag, aldeles af Rughamstraa, saa lange disse findes, det ene Straa syet fast til det andet. I Coimbra Avis stod et Par velvillige Ord om mig og mit Besøg, og der udtaltes, at Indtrykket af den gamle Stad, med Natur-Skjønheder rundt om, vistnok vilde give mig Stof til Digtning, det jeg selv troer og haaber. I Coimbra hørte jeg, at allerede et Par af mine Eventyr, saaledes »Historien om en Moder«, vare oversatte paa Portugisisk, og at snart flere ville følge efter; man tilføiede, at den nordiske Literatur netop faldt i Portugisernes Smag. – Tiden flyver hen! Jeg har kun seet Lidet og dog saa uendelig Meget. Setubal har Sydens Glød og Deilighed ved det store rullende Ocean; Coimbra en forunderlig fængslende Romantik. Nu overvældes jeg af en ny Skjønhed, jeg er paa det af Lord Byron og Portugiseren Garret saa begeistret besjungne Sted, »Foraarets Throne«, »det nye Paradiis«, jeg er i Cintra. Her er paradisisk deiligt! Her er en Skov-Friskhed, en Rigdom i Naturen, en afkjølet reen Luft! Hvert Folkefærd finder her en Plet, der minder det om dets Hjemstavn, fra Sydhavsøerne til op i Norden. Her blomstrer Magnolietræet med sine store hvide, lotuslignende Blomster ved Siden af det danske Hyldetræ, her løfter Palmen sig, her blomstrer Lindetræet, og Birken hæder sine bladfulde Grene. Som paa Brocken taarne sig her store Steenblokke over hverandre, og øverst oppe, over den lavtsvævende Sky, ligger en Ridderborg, Rhinens Bred har ingen skjønnere, der oppe boer Kong Ferdinando; Veien slynger sig imellem Blomster og Træer hen til det mauriske Kastel. Nede fra selve Cintra, til den middelalderlige Borg heroppe gaaer man som i en Have; Plataner, Figentræer, Kastanier og Pinier give Skygge, Geraniebuske blomstre og dufte rundtom. Man seer vidt omkring fra Bjergets forskjellige Sider, øiner Lissabon og Bjerghøiderne ved Setubal; man troer sig nær det aabne Hav, man har et Landsted imod Nord, der minder om Roms Kampagna, kun mere beboet; Klostret Maffra viser sig ved den klare Luft i hele sin store Udstrækning. Joseph O’Neill, hos hvem mit Hjem for Øieblikket er, blev, veed De, opdraget i Kjøbenhavn, taler Dansk og tænker altid varmt og inderlig paa Danmark; han har her i Cintra en stor Have, der forunderlig minder om det danske Land og vore Skoves Skygge og Friskhed; mægtige Elmetræer, fra hvis Grene nedhænge i frisk Fylde flere Arter af Slyngplanter, give her med Birke, Linde, Plataner og Laurbær, der give en Løvhvælving, forfrisket ved sprudlende klare Kilder og oplivet ved Sang af Fugle, som i en dansk Bøgeskov. Her groe Glemmigei og vor smukke, røde Kløverblomst.

Daglig vandrer jeg om i denne Naturdeilighed, og det vil i Sandhed være mig tungt at sige den Farvel. Hjemreisen over Land bliver noget besværlig; Jernbanen er endnu i lang Strækning ikke aabnet i Spanien, og i de første Maaneder er vistnok endnu Varmen for stærk til der at gjøre den lange Reise med Kureren. I Lissabon, hvor man dog daglig har fra Havet en kjølende Brise, er det saa hedt, at den portugisiske Talemaade siger: »Varmen hugger med Øxe ind i En«. Jeg maa altsaa gaae med Dampskib fra Lissabon til Bordeaux og prøve den spanske Sø. Dog, endnu er ikke Afreisens Dag bestemt, jeg venter paa Skibet, der kommer fra Rio.

Til disse fire føjer sig tre tidsskriftbidrag, som med ubetydelige forskelle indgår i Et Besøg i Portugal 1866:

»Et Blad fra et Besøg i Portugal 1866«, trykt i Figaro nr. 35, 25. november 1866 (BFN 909). Svarer til kapitel III, men slutter med »den blinde Digter« s. 441,26. »Et Blad fra et Besøg i Portugal 1866«, trykt i Figaro nr. 50, 10. marts 1867 (BFN 927). Svarer til kapitel IV, men slutter med digtet »Er Du i Verden vide« s. 450. »Aveiro og Coimbra«, trykt i For Romantik og Historie september 1868 (BFN 970). Svarer til kapitel V, afsnittet s. 461,21-466,1 fn; efter »Folk søgte« fortsætter teksten dog således: »til Theatret, og vi til vort Hjem«.

Tekstrettelser

446,5Carlos < Carlo
459,7»Kjær < Kjær
461,1V < IV
465,22Lykke«.« < Lykke«.
473,1VI < V
475,4 fn»I < I

For det portugisiske Dom, skriver H.C. Andersen konsekvent Don; denne form er fastholdt her. De korrekte stavemåder af en række navne er anført i noterne.

Den i kapitlet omtalte rejserute førte fra København 31. januar og via Hamborg, Utrecht, Amsterdam, Leiden, Haag, Antwerpen, Bruxelles til Paris, hvor han opholder sig 29. marts-13. april, derpå i Bordeaux 14.-24. april, i Bayonne 24.-26. april, i San Sebastian 26.-28. april, i Burgos 28.-29. april, i Madrid 30. april-3. maj og endelig via Mérida og Badajoz til Lissabon (Pinieros), hvor han har sin faste base 6. maj-14. august, men med afbrydelser i form af udflugter.
420
Wulff(s Huus)Peter Frederik Wulff (1774-1842), viceadmiral, oversætter af Shakespeare; den unge H.C. Andersen havde sin gang i hans hjem på Søcadetacademiet, der indtil 1827 lå på Amalienborg. Datteren Henriette (1804-1858) blev en af H.C. Andersens mest fortrolige venner.
José og George O’NeillJosé (1816-1889) og Jorge/George O’Neill (1817-1890), dansk konsul 1841, blev af faderen, José Maria O’Neill, sendt i dansk skole ca. 1828-1832, senere til Sverige; de boede hos familien Wulff under opholdet i København.
ChefenJosé Maria O’Neill (1788-1841), chef for handelshuset Torlades O’Neill og dansk konsul. Den engelsk-skotsk-irske adelige familie O’Neill indvandrede ca. 1740 til Portugal med José Marias bedstefader João O’Neill. Familien drev handel med bl.a. salt til de nordiske lande og etableringen af et konsul-forhold hænger muligvis sammen hermed. H.C. Andersen bogstaverer navnet Tolades.
politiske Uroligheder1820 var der opstand i Oporto og Lissabon, hvilket affødte en borgerlig-revolutionær bevægelse, der blev slået ned 1823.
dal BorgoOlinto dal Borgo de Primo (1775-1856), dansk chargé d’affaires i Lissabon 1823-1828, fra 1830 i Madrid.
Professor Nielsen(s)Michael Nielsen (1776-1846), leder af Borgerdydskolen i København 1813-1844.
en LandsmandBernhard Ruben (1829-1896), dansk grosserer.
Brev fra hamdateret 3. maj 1865.
(421)421
Bordeauxby i det sydvestlige Frankrig ved Biscayabugten ca. 200 km fra grænsen til Spanien.
keiser(lige)Napoleon 3. (1808-1873, fransk kejser 1851-1870).
RistoriAdelaide Ristori (1822-1906), italiensk skuespillerinde.
MedeaMédée. Par droit de conquête, tragedie fra 1855 af Ernest Legouvé (1807-1903) efter Euripides’ (485-406) antikke tragedie om sagnfiguren Medea.
Maria StuartMaria Stuart. Trauerspiel in fünf Aufzüge, 1800, af Friedrich von Schiller (1759-1805); (dansk m. sm. titel 1812).
RachelElisabeth Rachel Félix (1820-1858), fransk skuespillerinde, især berømt for tragiske roller.
tidligere i Londoni 1857.
Lady MachbethLady Macbeth i William Shakespeares (1564-1616) tragedie Macbeth, 1606 (dansk m. sm. titel 1790).
Scenen … i DrømmeMacbeth V,1.
422
Tours200 km sydvest for Paris.
BajonneBayonne, by ved Golfe de Gascogne ca. 25 km fra grænsen til Spanien.
Cervantes(‘)Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), spansk forfatter især kendt for El ingenioso Hidalgo Don Quichote de la Mancha, 1605-1615, (dansk ved Charlotte Dorothea Biehl Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter, 1776-1777).
Murillo(s)Bartolomeo Esteban Murillo (1617-1682), spansk maler.
siden sidst jeg reistepå rejsen til Spanien september 1862.
fordunstedefordampede.
Biarritskystby sydvest for Bayonne.
Don (Miguel)H.C. Andersen bogstaverer konsekvent det spanske Don med m; betegnelsen (afledt af latin dominus, herre); oprindeligt forbehold kongelige, i middelalderen også om riddere og biskopper; nu om adelige, men også med betydningen Hr.
Don Miguel … Dronning ChristineDom Miguel (1802-1866) blev konge ved statskup 1828, men efter nogle års rædselsregimente fordrevet af broderen Dom Pedro 1834; dronning María Cristina af Spanien (1806-1878) regerede fra 1833 for sin mindreårige datter Isabella (Isabella 2.), men måtte forlade landet 1840.
Isabella den AndenIsabella 2. (1830-1904), spansk dronning fra 1833, erklæret myndig 1843, fordrevet 1868.
Irunførste by efter grænsen på banestrækningen mod San Sebastian.
Kaulbachs … »Engelen«maleriet »Zum ewigen Heimat« til eventyret »Engelen«, 1843 (jf. ANDERSEN bd. 1, s. 267), af den tyske tegner og maler Wilhelm von Kaulbach (1805-1874), udbredt i reproduktioner.
St. Sebastianca. 15 km syd for Irun.
423
Baskernes Landområde ved Biskayabugten, der strækker sig både nord og syd for Pyrenæerne, hvor ca. 30 procent af befolkningen taler baskisk. Baskerne, som er et af Europas ældste folk, boede oprindeligt i området mellem floderne Ebro og Garonne.
Folkedigtningerden franske kulturhistoriker professor Francisque Michel (1809-1887) havde i Bordeaux den 21. april 1866 foræret H.C. Andersen »nogle af sine Skrifter« (Dagbøger VII s. 89), et af disse omtaler han senere i Mit Livs Eventyr, 1855-1867, som den »franske Gengivelse af de baskiske Folkesange« (MLE II, s. 312); formuleringen peger på Romancero du pays basque fra 1859 med prosagengivelser af ballader, som H.C. Andersen ejede.
Burgos’ mægtige KathedralBurgos i det centrale Nordspanien rummer landets tredjestørste gotiske katedral, opført 1221-1731.
CidCid Compeador, egl. Rodrigo Diaz de Vivar (ca. 1030-1099), spansk nationalhelt, hvis bedrifter i kampene mod araberne har inspireret til spansk folkedigtning, vigtigst Poemo de Mío Cid fra ca. 1140, men også litterære værker uden for Spanien, fx Pierre Corneilles tragedie Le Cid, 1636.
skidnesnavsede.
Terracinaitaliensk kystby syd for Napoli.
Valladolidmidtvejs på banestrækningen mellem Burgos og Madrid.
Escoriallidt nordvest for Madrid ved foden af bjergkæden Sierra de Guardarrama.
MadridSpaniens hovedstad beliggende ca. 215 km syd for Burgos i det centrale højland.
424
Fonda del Francia … Calle del Carmenjf. Dagbøger VII, den 30. april 1866, s. 94.
Velasquez(‘)Diego Rodriguez de Silva y Velásquez (1599-1660), spansk maler.
vor danske Consulgeneralkonsul baron Adolph Haber (død ca. 1887).
den portugisiske GesandtVisconde A. Pinto de Soveral (1812-1905), portugisisk gesandt i Madrid.
Kongen af PortugalLuís 1. (1838-1889), konge fra 1861.
Udstillingstiden i Parisverdensudstillingen i Paris 1867.
Courerenkurervognen.
BilledgalerietMuseo del Prado.
mauriske Minderi 711 erobrede de muslimske maurere Spanien, hvor de bevarede herredømmet over Andalusien til 1492; først endeligt fordrevet i 1614.
de revolutionaire Bevægelserden borgerlige revolution i Spanien 1868-1874 førte til udråbelse af republikken og dronning Isabellas afgang, men endte med et statskup 1874.
General Prim(s)Juan Prim (1814-1870), spansk general; havde ledet en opstand i 1866, men måtte derefter flygte. Vendte hjem fra udlandet i 1868, blev krigsminister, ministerpræsident 1869, myrdet 1870.
Urolighederne i Madridfranske troppers indmarch i Madrid 2. maj 1808 udløste en opstand, der hurtigt blev slået ned, men den blev indledningen til spaniernes frihedskamp indtil 1813.
I de DageH.C. Andersen opholdt sig i Madrid 30. april-3. maj.
Napoleon den FørsteNapoleon 1. (1769-1821), fransk kejser 1804-1814 og 1815; i foråret 1808 besatte Napoleon størstedelen af landet, tvang den spanske konge Ferdinand 7. (1784-1833, konge i kort tid 1808 og igen 1814-1833) fra tronen og indsatte sin broder Joseph (1768-1844, konge af Spanien 1808-1813) som konge under navnet José 1. Det blev anledningen til den uafhængighedskrig, som først sluttede i 1814.
425
StedingkFriherre Eugen F.O.L. von Stedingk (1825-71), chef for Hofkapellet og de kgl. teatre i Stockholm; fra 12. april 1866 svensknorsk ministerresident i Madrid.
SobralsSoveral.
en ung Lægejf. Dagbøger VII, 3. maj 1866: »Dr: Domingo Gar[c]ia Perés, der talte lidt fransk«.
Campagnenhøjsletten (omkring Madrid).
Vaaningerboliger.
Don Quixote(s)hovedpersonen i den spanske forfatter Miguel de Cervantes Saavedras roman (1547-1616) El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha I-II, 1605-1615 (dansk Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter, 1776-1777).
426
Tajospansk, portugisisk Tejo.
Talavera de la Reina120 km sydvest for Madrid ved Tajo; provinsen Toledos hovedby.
sidelange.
formeligtbogstaveligt.
Polypervanddyr med fangarme.
TruxilloTrujillo, godt 100 km sydvest for Talavera.
Pizarro(s)Francisco Pizarro (1478-1541), spansk opdagelsesrejsende og grusom erobrer, Inkarigets ødelægger.
427
brakbrækkede.
Meridaca. 85 km syd for Trujillo, grundlagt af romerne 25 f.Kr.
Karretohjulet arbejdsvogn.
Alderdoms-Minderoldtidsminder; alder jf. tysk Altertum.
Roms Campagnesletten omkring Rom.
Civita Vecchiakystby nordøst for Rom.
Badajoz60 km vest for Merida.
Omnibushestetrukket offentligt transportmiddel.
428
Elvas10 km fra grænsen.
Abrantes125 km nordvest for Elvas.
EntroncumentoEntroncamento (portugisisk: knudepunkt), 80 km vest for Abrantes.
LissabonPortugals hovedstad ved Atlanterhavskysten.
Coimbra200 km nord for Lissabon, hovedstad 1139-1256, hjemsted for Portugals ældste universitet, grundlagt 1290.
var at erholdekunne fås.
429
ruas dos floresRua das Flores, blomsternes gade i Porto tæt ved domkirken.
Toladesdvs. Torlades.
PinierosQuinta do Pinheiro, (portugisisk) Pinievillaen eller -landstedet.
CintraSintra, gammel kongeby 32 km nordvest for Lissabon.
Vandledning over Alcantara-DalenAqueduto das Águas Livres, opført 1713-1748, men først færdiggjort i 1800-tallet. Hovedvandledningen er 19 km og føres med 35 buer over Alcantaradalen.
Asenæsel.
431
Kenti det sydvestlige hjørne af England.
det gamle Slotkongeslottet Paço Real, nu kaldt Palácio Nacional de Sintra, bygget af João 1. i slutningen af 1300-tallet, tilbygninger i maurisk stil fra begyndelsen af 1500-tallet, residens til 1880’erne.
Arcos dos aquas livresAqueduto das Águas Livres.
PalmellaCastelo de Palmela, beliggende på en klippe højt over bjerglandsbyen Palmela i Serra da Arrábida; se kort. Fæstningen, som går tilbage til maurertiden, blev erobret af portugiserne i 1100-taller, ombygget til kloster i 1423 under João 1.
St. Luis og Monte ArrabidaSerra da Arrábida, kæde af kalkstensbjerge langs kysten mellem Sesimbra og Setúbal.
for en tyve Aar sidenanekdoten er ikke lokaliseret.
Tintefarvenuance.
432
AntoniusAntónio (1195-1231), portugisisk helgen; hans dag er den 13. juni.
Geranierstorkenæb.
Granatblomstergranatæbletræets blomster.
Cacteerkaktusser.
Gaaseurtentusindfryd, bellis.
Hvor Alt i dette Land er skjøntif. Dagbøger VII 13. maj er digtet skrevet i en unavngiven frøkens »Album«.
Olietræeroliventræer.
VerdenshavAtlanterhavet.
CamoensLuís Vaz de Camões (ca. 1525-1579), Portugals nationaldigter, især kendt for eposet Os Lusíadas, dvs. sønner af Luso, der if. myten er Portugals grundlægger; det er affattet under hans forvisning til Goa 1553-1570, udgivet 1572 efter hjemkomsten til Lissabon, (dansk ved H.V. Lundbye Luis de Camoen’s Lusiaden, 1828-1830).
433
Villa med … Parkgrev de Farrobos palæ, nu Zoologisk Have.
Maria da GloriaMaria 2. da Gloria (1819-1853) portugisisk dronning fra 1826-1828, regerende dronning 1833-1853.
Walter Scott(s)Walter Scott (1771-1832), engelsk romanforfatter.
KenilworthScotts roman Kenilworth fra 1821 var grundlag H.C. Andersens romantiske syngespil Festen paa Kenilwort, opført 1836 med musik af C.E.F. Weyse.
Calla(er)stor (stue)plante med spidst hvidt bæger.
Eqvipagefornemt køretøj med hesteforspand.
Marquien af FonteiraMarkien af Fronteira, José T.M. Barreto (1802-1881), civilguvernør i Lissabon.
HovedbygningenGaleria/Varanda dos Reis. –
434
Don Pedro de MascarenhasDom Pedro da Mascarenhas, vicekonge i Indien 1554-1555.
Don Miguel(s)Dom Miguel (1802-1866) konge af Portugal 1828-1834.
GeorgeJorge Torlades (1848-1925).
ArthurArthur Torlades (1852-1880).
voltigereforetage spring.
Marthakomisk opera fra 1847 af Fr. von Flotow (1812-1883).
Rigolettoopera fra 1851 af Giuseppe Verdi (1813-1901).
Børnenes Lærerindeefternavnet var Wittnick.
Slaget ved Waterlooby 15 km syd for Bruxelles, hvor Napoleon led sit afgørende nederlag 18. juni 1815.
Randselrygsæk.
435
de levende Sprogmoderne europæiske sprog i modsætning til latin og oldgræsk.
Commandanten i »Don Juan«genfærd tilsidst i Wolfgang Amadeus Mozarts (1756-1791) opera Il dissoluto punito, ossi il Don Giovanni, 1787 (den tøjlesløses straf eller Don Juan), som forviser sin morder, Don Juan til Helvede, (dansk Don Juan, 1833).
Huulvei(en)vej mellem høje skrænter.
»Valdemar Daa«»Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre«, 1859; jf. ANDERSEN bd. 2, s. 245.
»en Historie mellem Klitterne«»En Historie fra Klitterne«, 1859; jf. ANDERSEN bd. 2, s. 303.
436
Strophe … Antistrophestrofe og modstrofe i samme versemål fremført af to halvkor.
PrazeresCemiterio dos Prazeres.
437
afrikanske BesiddelserPortugal oprettede fra 14- og 1500-tallet en række handelsstationer; de vigtigste kolonier var Mozamique og Angola.
Cabriolet(ter)tohjulet enspænder med kaleche.
antediluvianskfra før syndfloden, ældgamle.
tør kun erholdemå kun få.
Price’s Circuseller Prices teater, der var indrettet således, at det kunne forvandles til cirkus for kunstberider-selskaber; jf. Claudius Rosenhoff Kjøbenhavn. Illustreret Veiviser og Beskrivelse over Byen og Omegnen, 1857 s. 136. H.C. Andersen hævder i et brev fra den 22. maj 1866 til teaterdirektør R.H.C. Kranold i Odense (1819-1889), at »der er et vist Familieskab mellem denne Price« og den danske (opr. engelske) kunstnerfamilie.
la praça do comercio(portugisisk) handelseller markedspladsen.
438
GenuaGenova, italiensk havneby ved Det Liguriske Hav.
Edinburghhovedstaden i Skotland.
Camoens’ Slaveden malaysiske António; i virkeligheden havde Camões to slaver, nemlig også den indiske slave og elskerinde Luisa Barbara, der i 1569 fulgte med digteren tilbage til Lissabon.
Landes Opdagelsei 14- og 1500-tallet var portugiserne blandt de førende opdagelsesrejsende, mest berømt er Vasco da Gama (ca. 1466-1524), der fandt søvejen til Indien 1497-1498.
GarrettJoão Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett (1799-1854), portugisisk dramatiker, digter, journalist og politiker; hans store digt i ti sange Camões fra 1825 er banebrydende for den portugisiske romantik.
TieckJohann Ludwig Tieck (1773-1853), tysk digter; hans historiske digt om Camões »Der Tod des Dichters« er fra 1834.
Goaførende handelsby på Malabarkysten, nu kun ruinby.
Macaoportugisisk koloni på Kinas sydkyst 60 km vest for Hongkong.
Skifteforvalter(under)dommer der især tager sig af skifteretssager.
439
Don SebastianDom Sebastian (1554-1578), konge fra 1557, faldet i slag.
Philip den Andenen tronfølgestrid i Portugal 1580 endte med, at den spanske konge erobrede landet, der til 1640 var under den spanske krone.
Camoens døde usseltraditionen om negerslaven og om Camões død af sult er uhistorisk.
Høit, som Europas Pandecitat fra Lusiaden 3. sang, strofe 20; citatet stammer ikke fra H.V. Lundbyes oversættelse, der lyder således »Kast paa Europas sidste Spids Dit Øie; / der vil Du skue Lusitaners Rige, / der Landet ender, Havets Vover støje, / og Phoebus i dets kolde Skjød sees stige« (s. 91).
Gil Vicente(ca. 1465-1536), portugisisk dramatiker.
GomezFrancisco Gomes de Amorim (1827-1891) har ikke forfatter et stykke med denne titel; formodentlig er der tale om tragedien Inês de Castro, ca. 1557, først publiceret 1587, forfattet af António de Ferreira (ca. 1528-1569).
BocageManuel Maria de Barbosa du Bocage (1765-1805).
Setubalpå engelsk St. Ubes eller St. Ybes; en af landets ældste byer; se kort.
CarvalhoAlexandre Herculano de Carvalho de Araújo (1810-1877), oftest kaldt Herculano; Silva Duarte bruger dette navn.
440
CastilhoAntónio Feliciano de Castilho (1800-1875), spansk digter og oversætter.
Frøken VidalAna Carlota Xavier Vidal, datter af Manuel Claude Vidal, portugisisk konsul i Helsingør 1824-1840; hun blev gift med Castilho i 1840 og døde i 1871.
Elegiklagesang, vemodigt digt.
»Foraaret«»Primavera«, 1822.
Maria den Første(s)med tilnavnet den vanvittige (1734-1816); da sindssygen gjorde hende uarbejdsdygtig i 1792 overtog sønnen João (1767-1826) regeringen, men først i 1816 blev han formelt regent som João 6.– Echo e Narcisso: Cartas de Eco e Narciso, 1821, hans debutværk. Narkissos var i græsk mytologi en yngling, der omkom i betagelse over sin egen skønhed, nymfen Echo var en af de mange, der forelskede sig i ham. Emnet er behandlet af Ovid o.m.fl.
OvidPublius Ovidius Naso (43 f.Kr.-17 e.Kr.), romersk digter.
Maria Isabel de Buena-CoimbraMaria Isabel de Baena Coimbra, niece til den satriske digter Nicolau de Almeida Tolentino (1740-1811), skrev brevet i 1828. Hun blev gift med Castilho i 1834 og døde i 1837.
Oportose kort.
turdefå lov at.
Ved hendes … oversatde oversatte digte indgår i Excavações poéticas, 1844.
Baggesen(s)Jens Baggensen (1764-1826), dansk forfatter. Digtet »Da jeg var lille« står i Poesier. Første Samling, 1785, s.1.
Oehlenschläger(s)Adam Oehlenschläger (1779-1850), dansk forfatter. Digtet »Hiemvee (I Fraværelsen)« står i Digtninger, Første Deel, 1811, s. 83.
Boye(s)Caspar Johs. Boye (1791-1853), dansk præst og forfatter. Digtet »Kirkeklokken i Farum« står i Udvalgte og samlede Poetiske Skrifter bd. 4, 1851, s. 131 ff.
441
oversætte VirgilVergilius Maro (70-19 f.Kr.), romersk digter; oversættelsen af hans digt Georgica (ca. 30 f.Kr.) udkom 1867.
SønnenJulio de Castilho (1840-1919), forfatter og bibliotekar.
et lille Digt om Stjernerne»Ved Natten var Stjernerne min Behag, / Men nu har jeg seet dem ved den lyse Dag.« (Dagbøger VII den 19. maj, s. 110).
Pyramus og ThisbePyramus og Thisbe var to babyloniske elskende, der kun kunne tale sammen gennem en sprække i muren; motivet er behandlet af Ovid i hans Metamorfoser og af talrige andre.
FernandoFerdinand 2., prins af Sachsen-Coburg-Gotha (1816-1885), efter hustruen Maria 2. da Glorias død 1853 regent til 1855, men afslog kronen 1869.
Drabanterfyrstelig persons livvagter.
de FossGil Guedes Correia de Queiros (1824-1898), greve, brigadegeneral og adjudant hos kong Fernando.
442
LuisLuís 1. (1838-1889), konge fra 1861.
de sidste tre og tredive Aars HistoriePortugals historie i begyndelsen af 1800-tallet er kompliceret. Napoleons herredømme blev i tiden efter 1807 afløst af et engelsk, men franskmændene blev først endeligt fordrevet i 1814. Ved Wienerkongressen i 1815 blev Portugal formelt selvstændigt, men den engelske indflydelse fortsatte. I 1820 gjorde portugiserne oprør mod englænderne, og den i Brasilien eksilerede João 6. blev genindsat i 1821, men først efter at have underskrevet en ny borgerlig (liberal) forfatning (Septemberforfatningen af 1822). Underskrivelsen gav anledning til at Brasilien rev sig løs i oktober 1822 og udnævnte Joãos søn Dom Pedro (1798-1834) til kejser (1822-1831). Da João døde i 1826 gav Dom Pedro Portugal en ny forfatning, Carta de lei, og overgav magten til sin syvårige datter Maria 2. da Gloria, som han forlovede med broderen Dom Miguel (1802-1866), der tidligere havde forsøgt at afsætte João 6. og var blevet landsforvist. Miguel, der var tilhænger af absolutismen, ophævede forfatningen og lod sig udråbe til konge i 1828, men blev endeligt fordrevet i 1834 og Carta de lei blev genindført. Samme år døde Dom Pedro og Maria overtog styret. I de følgende år skiftes tilhængere af henholdsvis Septemberforfatningen og Carta de lei til at have magten. Da H.C. Andersen besøgte Portugal var den politiske situation fortsat kompliceret med hyppigt skiftende regeringer.
Johan den SjetteJoão 6. var konge af Portugal 1816-1826 og af Brasilien 1816-1822.
Bedstefader(s)Maria da Gloria var barnebarn af den østrigske kejser Franz 1. (1768-1835, kejser fra 1804).
Retterstedethenrettelsespladsen.
443
Escadremindre enhed af en flåde.
Santaremse kort.
de Absolutistisketilhængere af enevælde.
Hertug Ferdinand af Sachsen-Coburg-Gotha(1819-1885), ægteskabet, som var Marias andet, blev indgået 1836.
Don Pedro den FemteDom Pedro 5. (1837-1861), konge af Portugal fra 1853.
LuisLuis 1. (1838-1889, konge fra 1861).
Piaf. 1847, datter af Victor Emanuel 2. af Italien (1820-1878).
Corpus domini Festenfejres til minde om brødets forvandling under nadveren, ti dage efter påskedag, i 1866 torsdag d. 31. maj.
hoftedeophørte, stilende af.
444
Sanct GeorgSankt Georg eller Jørgen ca. 300, kristen martyrhelgen, som if. legenden dræber dragen, havde tidligere i 1800-tallet været Portugals skytshelgen.
Pageegl. ung adelig mand, der gør tjeneste hos en fyrstelig person.
Hostienalterbrødet.
445
En MaanedH.C. Andersen tilbragte tiden fra den 8. juni til den 9. juli hos Carlos Torlades O’Neill (1820-1874) på Quinta dos Boneros. Den 17. og 18. juni udflugter til fæstningen Palmela og klosteret Brancanes.
Monte Arrabidase kort.
det kongelige SlotPalácio de Belém (også kaldet Palácio Cor de Rosa på grund af sin lyserøde facade) fra 1559, nu den portugisiske præsidents residens.
det gamle Belemforstad til Lissabon; der tænkes antagelig på Torre de Belém, Bethlehemstårnet, et 35 m højt, rigt ornamenteret fort fra 1515-1521, beliggende midt i Tejo-floden.
stolte Høieif. gængs opfattelse ligger Lissabon på syv høje ligesom Rom. Tallet er dog omtvistet.
PalmellaCastelo de Palmela, beliggende på en klippe højt over bjerglandsbyen Palmela i Serra da Arrábida; se kort. Fæstningen, som går tilbage til maurertiden, blev erobret af portugiserne i 1100-taller, ombygget til kloster i 1423 under João 1.
et Akropolisborg i de oldgræske byer, ofte placeret på et højdedrag.
Korkskoveskove af korktræer, stedsegrønne træer af bøgefamilien, af hvis bark man udvinder kork.
Aloe(r)flerårig plante af liljefamilien med savtakkede, kødfulde blade.
446
St. Luisse kort.
Carlo O’Neill(s)Carlos O’Neill (1820-1874), dansk vicekonsul; Jorge og José O’Neills broder.
ikke manglede paamange (ikke mangel på).
(Bronce-)Candelabrerstore lysestager.
Brancanastrappistkloser, stiftet 1682 af Donna Branca Anes; trappistordenen er især kendetegnet ved sit strenge tavshedsbud.
Dos BonegosDos Bonecos (portugisisk), dukkehuset.
Physiognomiher: udseende, fremtræden.
447
Branca AnnasBranca Anes.
Revolutionenden borgerlige revolution 1820-1823.
Novice(rnes)person under prøveår med henblik på at blive nonne eller munk.
448
O’Neills Søn CarlosCarlos Tómas Cunstance (1846-1917).
AdoflodenSadofloden; se kort.
449
Mantakappe.
450
Er du i Verden videikke offentliggjort.
451
Hvor Aftenen er deilig … i en Stamboguvist til hvem; digtet er indføjet i brev til fru Dorothea Melchior 20. juni 1866, men aldrig offentliggjort.
452
Atterkomstgenkomst.
Sanct Antonii Fest13. juni til ære for Sankt Antonius (d. 356), der regnes for munkevæsenets grundlægger.
Broderdatternavnet var Maniele.
illumineret(festligt) oplyst.
454
Troldkjærlingerfyrværkeri, skruptudser.
BocageManuel Maria de Barbosa du Bocage.
PortellaManuel Maria Portella, portugisisk forfatter, sendte i 1865 H.C. Andersen sin første digtsamling Ensaios poéticos (Poetiske forsøg).
Dileforstue.
Pavestatenselvstændig stat på dette tidspunkt; den franske kejser Napoleon 1. garanterede ved det såkaldte konkordat 1801 pavestolens herredømme over egnene omkring Rom, først 1870 overgik Pavestaten til Italien.
St. Peters Dag29. juni.
Amphitheaterfriluftsteater, hvor tilskuerne sidder rundt om scenen på pladser hævet trinvis over hinanden.
455
Bolero(s)spansk dans i 3/4 takt.
Banderilleros(spansk) matadorens hjælpere ved tyrefægtning udstyret med bandarillas, korte udpyntede spyd.
aareladtåreladning er åbning af en blodåre med henblik på at udtømme en vis mængde blod; almindeligt brugt middel mod en række sygdomme.
JesuskirkenIgreja de Jesus, gotisk kirke, tegnet af Diego Boita i 1494.
456
Gran Vascoeller Grão Vasco Fernandes (ca. 1480-1540), aktiv mellem 1501-1540.
Holbeinformodentlig Hans Holbein d.y. (1497-1543).
ArenzHenr. Ahrenz var søn af en købmand i Hamburg, 1839 gift med en kusine til brødrene O’Neill.
Pompejiantik romersk by, begravet ved Vesuvs udbrud i 79 e.Kr.
TrojaTróia, den fønikiske, senere romerske by Cetobriga, se kort.
Castel(mindre) fæstning, skanse.
457
Mod disse Klipper …forlæg ikke identificeret.
engelske Miilen engelsk mil svarer til 1609 m.
Isthmenlandtangen.
Phoenicierfønikere; navnet på folkeslag, der beboede en række bystater i det østlige Middelhav fra 1200-tallet f.Kr. indtil 332 f.Kr. hvor Alexander den Store brød deres magt.
458
ulykkelige Spanienhentyder til konflikterne omkring den borgerlige revolution i 1822 og efterfølgende; jf. noten til s. 442.
Tydskland … Krigsskuepladsden tysk-østrigske krig 1866, 11. juni-26. juli, udkæmpedes mest på tysk territorium, idet Preussen hurtigt nedkæmpede Sachsen, Hannover, Bayern, Baden og Württemberg, derefter Østrig.
459
Kjær Gjest bliver kjedeligfra Eddadigtet »Hávamál« (Den Højes tale).
Jeg Guds Verden har seetif. Dagbøger VII skrevet 13. juli, trykt i Vintergrønt, 1866, en antologi udgivet af Chr. Richardt med titlen »En Stemning« (BFN 916; jf. ANDERSEN bd. 8, s. 369) og efterfølgende optaget i Et Besøg i Portugal.
460
veirede henegl. blæste bort; visnede, døde.
461
Aveirose kort; romernes Talabriga, gammelt bispesæde og vigtig havn med salteksport frem til 1575, da havnen sandede til. På H.C. Andersens tid var byen hensygnende. Udflugten fandt sted den 20.21. juli.
Josélevede som rentier på en smuk ejendom i en lille forstad til Sintra.
Salvaterrase kort.
Benaventese kort.
Estrellase kort.
den bibelske Parabeljf. Lukas 15 (lignelsen om den fortabte søn).
Coimbrase kort; byen har rod i den romerske Aeminium, senere Conimbriga; universitetsby 1308 og i en senere periode hovedstad; se kort.
Mondegoflodse kort.
Universitetsstaduniversitetet blev i 1290 anerkendt ved en pavelig bulle i kong Dinis’ (1261-1325, konge fra 1287) regeringstid.
Vougase kort.
462
Vesterhavsgusekold og klam, tæt tåge, som kommer ind fra havet.
(Kudske)kavaierlang kappe med slag eller krave.
Natsækpose til rejsesager (nattøj, toiletsager o.l.).
Don Joseph Mascarenhas … Joseph Emanuel … Marquien af TavoraDom José de Mascarenhas e Lancaster de Aveiro (1708-1759) forsøgte i 1758 sammen med Markisen af Távora at myrde Joseph Emanuel, kong José 1. Manuel (1725-1777, konge 1750-1776); de blev henrettet 1759 efter det mislykkede forsøg.
Jesuiternejesuitterne, det katolske ordenssamfund Societas Jesu, stiftet af Ignatius af Loyola og i 1540 godkendt af paven; spillede en stor rolle i modreformationen. I 1759 fordrevet fra Portugal, fordi deres virksomhed var i konflikt med magthavernes interesser.
radbrækketat få knust lemmerne med et tungt hjul.
463
Coimbrabesøget fandt sted den 21.-22. juli.
Faustmuligvis historisk skikkelse, kendt fra den tyske folkebog om Dr. Johann Faust fra 1587 og siden behandlet af bl.a. J.W. von Goethe i tragedien Faust, 1808-1832.
Theophrastusden schweiziske læge, naturforsker og alkymist Theophrastus Bombastus Paracelsus ab Hohenheim (1493-1541). Kombinationen af Faust og Theofrastus er inspireret af Felix von Lichnowsky Portugal. Erinnerungen aus dem Jahre 1842, 1843.
Talarlang sort dragt, oprindelig romersk, ofte båret af akademikere.
polsk Hue(pelsbræmmet) hat med firkantet puld.
464
Santa Cruzopført i 1100-tallet, ombygget i 1500-tallet med tilføjelse af Claustro do Siléncio (stilhedens kloster).
Sancho den FørsteSancho 1. (1154-1212, konge fra 1185), fader til dronning Berengaria (latiniseret form af portugisisk Berenguer) af Danmark.
Alfons HenriquesAfonso 1. Henriques, kaldet erobreren, (1109-1185), lod sig i 1139 udråbe til Portugals første konge.
et Billedesandsynligvis Pentecosta (Pinse) fra ca. 1534-1535, der befinder sig i sakristiet i Igreja da Santa Cruz.
Santa Claraformodentlig 1600-talsklosteret Santa Clara-a-Nova, der blev bygget som erstatning for det ofte oversvømmede Santa Clara-a-Velha, bygget i 1300-tallet.
La Quinta dos lagrimasLa Quinta das lagrimas (portugisisk): Tårernes Gård, som tilhørte nedennævnte Dom Pedro og Inêz.
Ines de Castro … Don PedroInêz de Castro, datter af den spanske adelsmand Pedro Fernando de Castro, kom i 1340 til Portugal som hofdame for Dona Constança af Castilien, der var nygift med kong Dom Afonso 4.s (1291-1357, konge fra 1325) søn, den senere Pedro 1. (1320-1367, konge fra 1357). Inêz og Pedro blev heftigt forelskede, og hun blev af Afonso forvist fra hoffet, men de fortsatte med at mødes, efter Constanças død i 1345 åbenlyst, og de fik børn sammen. Baggrunden for Inêz’ død er politisk. Hun fungerede som mellemled mellem sine brødre, der ville have Afonso afsat, og Pedro. Afonso besluttede derfor i januar 1855 at skaffe hende af vejen, og tre af hans folk myrdede hende. Pedro gjorde derpå oprør, men freden blev genetableret.
465
En diy ombra a Ignes formosa»Eu dey sombra a Ignes formosa« (portugisisk): Jeg gav den skønne Inês skygge.
Mondegos Døttre … Lykkejf.Os-Lusíadas Canto III,135ff.: »As filhas do Mondego a morte escura / Longo tempo chorando memoraram, / E, por memória eterna, em fonte pura / As lágrimas choradas transformaram. / O nome lhe puseram, que inda dura, / Dos amores de Inês, que ali passaram. / Vede que fresca fonte rega as flores, / Que lágrima são a água e o nome Amores!«.
Professoren i LiteraturhistorieHermann Chr. Dührssen var 1865-1890 tysklærer ved gymnasiet i Coimbra, Liceu de Coimbrae.
»Verdens deiligste Rose«trykt i Folkekalender for Danmark, 1852 s. 111-112. (BFN 595); jf ANDERSEN bd. 2, s. 35. Oversættelsen findes ikke. If. Bidrag til H.C. Andersens Bibliografi VII, Sv. Juel Møller: Værker af H.C. Andersen oversat til portugisisk, 1975, er det første eventyrudvalg på portugisisk fra 1879.
Ingemanns historiske Romaneren sådan oversættelse er ikke fundet.
creeredeudnævnte.
466
Forekommenhedimødekommenhed.
Rococo-Stiilen videreudvikling i 1700-tallets begyndelse af barokken, karakteriseret ved mere afdæmpede, yndefulde og lette former.
forziredeudsmykkede, dekorerede.
to skrevne Biblerdet fornemme bibliotek i Coimbra har flere sådanne. If. afdelingsbibliotekar Ulf Haxen er disse bibler kendtegnet ved »en minimalistisk dekorationsform, hvor den hebraiske skrift formede indviklede mønstre, og indholdet var dels grammatisk og dels kommentar til selve hovedteksten«; de er muligvis inspireret af arabisk kalligrafi.
konstigekunstfærdige.
Marchalstav(e)stav båret af en marskal som værdighedstegn; feltherres kommandostav.
Sarkophagstor, ofte udsmykket ligkiste af sten.
467
sildigtsent.
Cintrabesøget hos José O’Neill i Sintra fandt sted 26. juli-8. August.
ByronGeorge Gordon, Lord Byron (1788-1824) i den poetiske rejsedagbog Childe Harold’s Pilgrimage fra 1819, I strofe 18: »Lo! Cintra’s glorious Eden intervenes / In variegated maze of mount and glen.«
Garreti hans epos om Camões lyder det: »Sintra, yndige Bolig, / Det yppige Foraars Trone«; Sintra, amena estância, / Trono da vicejaute Primavera«, Canto Quinto, XIII.
Det gamle SlotPalácio Nacional de Sintra bygget af João i slutningen af 1300-tallet i såkaldt gotisk-manuelinsk stil.
PenhaPalácio da Pena, beliggende på Serra de Sintra, opført i 1840-1850 af Dom Fernando på en klosterruin fra 1400-tallet.
øieblikkeligfor øjeblikket, for tiden.
en stor Park med LystslotPalácio de Queluz, barokslot med tilhørende have i fransk stil fra midten af 1700-tallet, hvor Maria 1. boede efter formælingen med Pedro; nu statsligt museum.
468
storartet BygningRamalhão-paladset fra 1700-tallet.
Santa Mariase kort.
Kong Fernandos Slotdet nyopførte (sommer)slot Pena var Fernandos gave til dronning Maria 2. da Gloria.
Convolvolussnerle.
Brocken(s)Bloksbjerg, bjergkæde i Harzen.
Genfersøen(s)Genève søen, Lac Léman.
Leksand(s)i Dalarne.
469
Vasco de GamasVasco da Gamas.
hævedenedlagt.
hiin Sidepå den anden side af.
Maffragrundlagt 1717 af kong João 5.
470
Dumas »Monte Christo«Alexandre Dumas d.æ. (1802-1870) Le Comte du Monte-Christo, 1844-1845, (dansk Greven af Monte-Christo, 1845-1846).
Fredsslutningen under AbrantesNapoleons general Jean-Andoche Junot (1771-1813) erobrede den portugisiske by Abrantes i 1807 og angreb Lissabon derfra; han fik titlen hertug af Abrantes. Formålet var at afsætte Portugals kongehus og dele landet mellem England og Frankrig, men Junot led nederlag.
det maurisk byggede SlotCastelo dos Mouros, der går helt tilbage til 700-tallet; if. Snorri Sturlusons (ca. 1178-1241) Sigurd Jorsalfars Saga erobret fra maurerne 1110 af den norske kong Sigurd Jorsalafarer, dvs. Jerusalemsfarer, (1090-1130, konge fra 1103).
Badens latinske GrammatikGrammatica latina det er Anviisning til det latinske Sprog, udgivet til Skolernes Brug i Dannemark og Norge, 1782; dominerende skolebog af Jacob Baden (1735-1779) med 8 udgaver frem til 1841.
Vicomtesse RoboredoElisabeth (Leila) Roboredo (1828-1897) var datter af viceadmiral C.C. Zahrtmann (1793-1853) og enke efter Visconde (grev) Joaquim de Roboredo (1808-1864), portugisisk gesandt i København 1846-1851.
Grev AlmeidaVisconde Paulo Martins de Almeida (d. 1874).
Palazzo PombalPalácio Pombal eller Palácio dos Carvalhos fra 1700-tallet, som tilhørte Carvalho-familien, hvis kendeste medlem er Marquis Pombal, d.e. Sebastian José de Carvalho e Mello (16991782), diplomat og minister; Pombal var hovedmanden bag henrettelsen af Dom José de Mascarenhas e Lancaster de Aveiro og Markisen af Távora i 1758 og repræsenterede den tidstypiske blanding af fremskridt og rædselsregimente; han blev afsat af Maria 1. i 1777.
Marquis FonteiraFronteira.
Lytton BulwerJarl Edward Robert Bulwer-Lytton (1831-1891), der ligesom faderen var digter, oftest under pseudonymet Owen Meredith, var på dette tidspunkt 2. legationssekretær i Lissabon, senere vicekonge i Indien.
471
Vicekongens HaveJoão de Castro (1500-1548), stedet hedder Penha Verde, men oplysningen om Inez’ hjerte er misforstået.
MonserratMonserrate, palæ i maurisk stil bygget ca. 1856 af Viscount Cook.
Vignetbilledlig dekoration, især på titelblad, begyndelses- og slutsider.
»Tusinde og een Nat«orientalsk eventyrsamling, oversat fra arabisk til fransk af A. Galland Le mille et une nuits, 1704-1717, (dansk Tusende og en Nat, hvorudi paa en fornøielig Maade fortælles allehaande selvsomme Arabiske Historier og forunderlige Hændelser, saa vel som behagelige Elskovs Begivenheder, tillige med de Østerlandske Folkes Ceremonier og Sædvane, 1745).
KongeparLuís 1. og Maria Pia.
472
Naar, om Gud viltil Carolina O’Neill; digtet findes i Dagbøger VII fra 9. august, men er ikke offentligggjort særskilt.
473
Et Par Dageden 8.-14. august. Rejsen gik den 14.-17. august til Bordeaux og herfra videre den 29. august via Hamburg til København med ankomst den 9. september.
Table d’hôte(fransk) værtens bord på hotel, hvor gæsterne spiser sammen.
Vederqvægelselise, lindring.
474
(Baadsmands)pibenfløjten.
Hellebarderegl. spydøkser; her måske bådshager.
Noa Arkjf. 1. Mosebog 6-8.
475
Jette Wulff(’s)Henriette Wulff rejste to gange til sin broder Christian i Amerika, men han døde under det andet ophold. Hendes tredie rejse i 1858 tilsigtede antagelig emigration, men hun omkom undervejs ved en skibsbrand den 13. september, som kun 90 af 543 ombordværende overlevede; verset er første strofe fra mindedigtet, først trykt i Dagbladet 23. oktober 1858 (BFN 777); jf. ANDERSEN bd. 8, s. 307.
476
phosphoriskselvlysende, fosforescerende.
Du Evighedens Gaadetrykt med titlen »Paa Nytaarsmorgen!« i Børnetidende udg. af V.M. Herdahl, 2. årg. nr. 2 den 14. januar 1866 (BFN 899); jf. ANDERSEN bd. 8, s. 364.
477
Braceletterarmbånd.
Creditivkreditbrev, dvs. dokument som bekræfter en pengefordring og kan benyttes som betalingsmiddel.
spansk Søspansk farvand.
Cap Finisterrese kort.
478
Silketøisilkestof.
479
Militairmilitærperson.
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

[fortale] I II. Pinieros. Mit nye Hjem. Arcos dos aquas livres. Den eensomme Park. Marquien af Fonteiras Villa. Huusligt Liv. En romantisk Historie. Natlig Ro. Nonnernes Sang. St. Johannes Kirkegaard. III. Lissabon. Camoens. Castilho. Kong Fernando. Tilbageblik i Portugals Historie. Corpus domini Festen. IV. En Maaned i Setubal. Landstedet Dos Bonegos. Klosteret Brancanas. I Campagnen. St. Antonii Fest. Digteren Portella. Tyrefægtning. Jesuskirken. Silhouet af Setubal. Monte Arrabida. En af Sandflugt begravet By. Aftenstemninger. V VI. Et Par Dage i Lissabon. Paa Dampskibet Navarro fra Lissabon til Bordeaux. [Kort over Portugal]

Del

[Sassy_Social_Share]