H.C. Andersen

Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829

1829

Förste Capitel

(Hvorledes Satan faaer Magt over Forfatteren. – Syndfloden No. 2, en Mythe).

Nytaars-Aften 1828 sad jeg ganske ene paa mit lille Værelse og saae ud over de sneebedækte Tage paa alle Nabohusene; da foer den onde Aand, som man kalder Satan, ind i mig, og indblæste mig den syndige Tanke at blive Forfatter. – Hvorfor han ellers saaledes gaaer paa Jagt efter os arme Mennesker, vil følgende Mythe lære; man kan kalde den:

Syndfloden No. 2.

Og Gud Herren sagde til Noah og hans Slægt: »jeg opretter min Pagt med Eder, at herefter skal ikke alt Kjød ødelægges af Flodens Vande; og der skal ikke komme Flod herefter at fordærve Jorden!« Da hvælvede Regnbuen sig som et Pagtens Tegn, og Noah stolede paa Jehova. Men i Dybet hørte Satan Herrens Ord, og skar Tænder i sin Vrede; thi ogsaa den Herre Gud har sine Fiender, og den største kaldes: Satan. Gjerne vilde han kjæmpe imod Herrens Naade, men det var ham haardt at stampe imod Braadden; Have og Søer, Floder og Bække havde hørt den Herre Jehovas Ord, og vare, som Skyerne, hans Villie underdanige. Da grundede Satan i tre tusinde Aar, og paa det fjerde sprang han op og raabte: »Funtus! jeg har det! – Fra Menneskene selv skal det Onde udgaae; en ny Vandflod skal overskylle Verden, skjøndt han sagde: der skal ikke komme Flod herefter at fordærve Jorden.« Og Satan kaldte paa alle sine Vasaller og sagde: »Messieurs! drager ud over den hele Verden og forfører Adams Sønner til at blive slette Skribenter; fra dem selv skal da Vandfloden udgaae, der fordærver Jorden. Jeg vil gjøre mit, gjøre I nu Eders.« Og de gjorde, som han sagde, og strax flød der Vand i Øst og i Vest, i Syd og i Nord; det strømmer endnu og vil fordærve Jorden.

Enhver maa troe, at jeg af alle Kræfter stræbte imod, men Kjødet er skrøbeligt; den Onde havde nu engang sat sig fast i Kroppen, og jeg maatte afsted. Hvorhen jeg i dette kritiske Øieblik saae, vare alle Poesiens Landeveie saa befarne, at jeg let kunde vælte, og, om ikke brække Halsen, saa dog en Arm eller et Been. – Hvor skulde jeg hen? Ud maatte jeg. – Da stod Amager mig som den bedste Tumleplads for mit unge brusende Blod, denne Vei forekom mig endnu ikke at være befaret af nogen poetisk Rytter. Jeg grundede lidt; læste de Steder i Nyerups »Kjøbenhavns Beskrivelse« og i Pontoppidans »Atlas,« der i historisk Henseende kunde være mig til Nytte paa min Reise, og puttede Hofmanns »Elixiere des Teufels« i Lommen, for dog at have lidt Phantasie i Reserve, dersom min egen stoppede. Endnu engang forsøgte jeg at slaae en Pæl i Kjødet og bekjæmpe de onde Lyster, men den slemme Plageaand inden i mig raabte: »Marche!« – Hvad skulde jeg Stymper da gjøre?

Andet Capitel

(Fodreisen tager sin Begyndelse. – Hercules paa Skilleveien. – Den lyriske Muse).

Lidt veemodig sagde jeg Farvel til mit lune Værelse; hvem veed, hvad der kan møde paa en Reise, om den endogsaa er nok saa kort? denne gik jo dog udenfor Sjælland og over de salte Strømme. – Jeg saae mig endnu et Par Gange omkring, trykkede Hatten fast, slukkede Lyset og flagrede nedad Trappen, hvor der just intet mærkværdigt mødte mig. Nogle Skridt, og jeg var over Holmensbro; mit Blik vendte sig mod Kirken, og jeg tænkte paa Tordenskiold og Niels Juul; men snart blev jeg afbrudt af to qvindelige Væsener, som nærmede sig. Deres hele Gang og Holdning lod mig ane noget Overordentligt. Den ene kom fra Børsen, og lignede i Klæderne en Amagerkone, men hendes Øine, den søde Jordbærmund og den snevre Midie, Alt var den første Elskerinde i en Roman værdigt. Paa Armen bar hun en Kurv med Frugt og deilige Honningkage-Jomfruer, hvilke Bageren, nok saa satirisk, havde givet en Bittermandel istedetfor et Hjerte. – Den anden Dame var lang og bleg, en døende Heloise, i hvis Øine man tydeligt læste sidste Act af en Tragoedie. Begge havde store Nøgleknipper. Uden lang Indledning spurgte den første mig, om jeg vilde gaae over Knippelsbro; den anden, om jeg vilde gaae ad Langebro. Det løb mig koldt nedad Ryggen, (man vil ogsaa sige, at jeg har intet Mods-Organ). Jeg følte paa mig selv, ligesom Jeppe paa Bjerget, om jeg ikke drømte et Da capo af Lucians bekjendte Drøm, men jeg var fuldkommen vaagen, og indsaae nu Sandheden af hvad der staaer hos Sintenis: at af Alt, hvad der skeer nu, skeer Intet mere for første Gang i Verden, men at det altid er den samme Skueplads hvorpaa der spilles, altid de samme Sørgespil og Lystspil der gives, saa at fra een Tid til den anden kun nye Skuespillere besætte Rollerne, Dragten forandres noget, og andre Bagtepper eller Sidevægge anbringes. – Saaledes var jo Alt her; jeg var Hercules paa Skilleveien. – Amagerkonen var saare veltalende; »følg mig,« sagde hun, og det klang næsten, som om hun talede i Vers: »Nøglerne til Børsen ere i mine Hænder. Følg mig, og jeg fører Dig igjennem fjerde Christians herlige Bygning, vil der vise Dig de store Mesteres Værker, hvoraf Du kan citere i Din Reise; jeg vil vise Dig Kobberstik og Malerier, og give Din Aand det classiske Sving, uden hvilket Digteren aldrig kan hæve sig til et værdigt Standpunkt. De Gamle maa Du studere; kun for et attenhundrede Aar siden har Folk kunnet tænke og føle. Et nyt og bedre Menneske vil jeg gjøre Dig til. Betragt kun Templet hist med sit herlige calmarske Taarn, husk paa Helligdommens Skatte, og fremfor Alt paa Din egen glimrende Fremtid. Følger Du derimod Jomfruen her, flagrer i Phantasiens lystige Flugt og bygger brogede Trylleslotte, da vil disse snart styrte, thi Grundvolden, den classiske Dannelse, det dybe, philosophiske Blik mangler Dig. Hun er en Datter af Manden, som gjemmer Nøglerne til Druknehuset, hvilke jeg seer hun har listet fra den Gamle i Aften. Din hele Reise vil hun gjøre til en Spøgelsehistorie. Jeg derimod vil føre Dig gjennem Børsen, styrke Dig med classisk Føde og være Din tro Ledsagerinde paa den hele Reise. Fra Børsen gaae vi forbi Skibene hist, hvor Tøndebaand med Æbler hænge i det blege Maanelys; der skal Du maaskee see Matroser der have badet sig i Avons hellige Strømme. Jeg fører Dig gjennem Christianshavns reelle Gader, hun langs med den øde Vold og den lange snorlige Reberbane! – Hvad kan hun vel lade Dig hørt? Nogle Spøgelsehistorier fra Druknehuset, eller i det høieste, lidt Declamation af Blaataarn!« –

Den Blege sagde Intet, men i dette Intet laae der langt mere end i hele den Andens lange Tale; bleg, men venlig stod hun for mig, og vinkede – som Aanden i Hamlet. Underlige brogede Phantasiebilleder svævede rundt om hende, og syntes, halv i Spøg, halv i Alvor, at opføre luftige Dandse.

Rask gjorde jeg et Skridt fremad for at gribe hendes Haand, da styrtede Amagerkonen til, og skreg i høieste Smerte:

»– – ha miser,

Quanta laborabas Charybdi!

Lad ikke Din ungdommelige Phantasie forlede Dig! Kun i en classisk Slaabrok kan Du naae til Maalet. – Og er det endelig det Overnaturlige, det Hoffmannske i Livet, Du stræber efter, ogsaa det skal Du da see store Glimt af hos mig. I Børsens yderste Ende er Møbelmagazinet; der dandse i Midnatstimen alle Commoderne en frygtelig Spøgelse-Menuet, og – –«

»Det kjender jeg nok fra Washington Irwing,« afbrød jeg hende; »troer De ikke jeg har læst den kjække Dragon?« – Med Værdighed, dog uden at fornærme hendes Kjøn, stødte jeg Fristerinden til Side og greb den Bleges Haand; men nu fik hun ligesom et Slags Bersærkergang. Hun bød mig først Æbler, Valnødder og rosenrøde Sukkergrise, men jeg blev urokkelig; tilsidst, efter at have forsøgt ethvert Middel, trak hun i Raseri en lille Bog op af Lommen, (det var min Fodreise); med et satanisk Smiil malede hendes spidse Pegefinger luende Ziffre paa Bogens Ryg. »Vaas« stod der.

»Det skal der staae saalænge Bindet varer,« udbrød hun: »saaledes vil man benævne Din Bog; kaste den bort, naar man har læst halvandet Blad; snart vil Høkeren, som Prometheus’ Grib, sønderrive dens Indre, og om Sukker og Sæbe sende den ud i den store By. – Ha miser! følg kun Din deilige Brud; maaskee fletter hun Dig Sivkrandsen i de vaade Haar, det bliver Din Digterkrone; farvel med Dine brogede Drømme!« –

Da rev jeg mig løs, og iilte afsted med den Blege, skjøndt Amagerkonen endnu declamerede mig af Horats:

»Vix illigatum te triformi

Pegasus expediet Chimaerea

Allerede var jeg udenfor Cancelliet, da min Blege med eet forsvinder. – Hendes Nærværelse var rigtignok ikke længere nødvendig, eftersom jeg nu havde bestemt, hvilken Vei jeg vilde gaae; men jeg fandt dog, at Afskeden var lidt kold og alt for pludselig. I det jeg seer om efter hende, svæver der mig et qvindeligt Væsen op ad Cancellie-Trappen; jeg troede, det var min Cicerone, og greb hende derfor ved Armen. Hun udstødte et smerteligt Skrig, og jeg mærkede snart, at det var en mig aldeles ubekjendt Dame. Klæderne hang i Laser paa Kroppen, og Haaret fløi vildt om Skuldrene som paa Rolf Blaaskjægs Kone. Ansigtet, Halsen og Armene bare kun altfor tydelige Spor af, at barbariske Hænder havde mishandlet hende.

»Dræb mig ikke! piin mig ikke!« skreg hun: »ved Alt hvad der er Dem helligt, lad mig være!«

Jeg blev ganske forbauset; – var ogsaa lidt bange for, at Vægteren skulde høre hendes Skrig, og da komme som tredie Mand, det kunde blive en slem Historie. – Jeg bad hende være rolig; undskyldte min Feiltagelse, lovede, som en vandrende Ridder, at beskjærme Uskyldigheden, og spurgte, hvem der saaledes havde mishandlet hende. –

»Ak!« sukkede hun: »den halve By, den halve Verden! Jeg er den lyriske Muse. Enhver overfalder og piner mig, for at faae mig til at synge; man trækker mig ved Haaret, kniber mig, saa at min hele Krop er en eneste brunblaa Plet. Derfor seer jeg saaledes ud, som De finder mig her. Jeg mishandles paa alle mulige Maader af Unge og Gamle; man vil afpresse mig Sange, men det bliver kun smertelige Skrig; jeg knibes ved Bryllupper og Begravelser, ja selv ved Confirmation! O jeg seer ingen Redning her mere! Alle Stænder og Aldre anfalde mig som glubende Cannibaler, og true med ganske at dræbe mig. Hvor skal jeg skjule mig? – Nu er Cancelliet mit sidste, mit eneste Tilflugtsted; bag de støvede Folianter og opdyngede Papirer vil jeg skjule mig; der søger Ingen mig, der vil jeg vente rolige og bedre Tider.«

Hun sagde dette med et Udtryk af den dybeste Følelse, saa at jeg blev ganske rørt og sagde hende flere, som jeg selv siden efter fandt, smukke Ting. – Vi begyndte halv at blive gode Venner, og jeg følte ikke det mindste til Frygt i en saa fornem Dames Selskab.

»I Sandhed, min Naadige!« sagde jeg tilsidst: »De har Grund til at hade Verden; men det falder mig ind: De har dog mange værdige Sønner; men selv disse, forekommer det mig, behandler De lidt stedmoderligt. De forsørger dem kun daarligt! – – Ja, kunde Digteren klæde sig i Blomsterblade, drikke Morgenrøde, og flagre som en Sommerfugl gjennem Livet, saa var Alt meget godt. Men De synes at glemme, at Deres Børn have ikke ganske Deres aandelige Natur; Livet kræver ogsaa noget af det Solide, og derfor savner Digteren saa tidt grumme Meget.«

»Ak ja!« afbrød Musen: »Skinnet er imod mig; men betænk, der er ingen Moder paa den hele Jord, der har saa mange Børn som jeg. Gud veed, jeg gjør Alt hvad jeg kan; men det vil ikke strække til at føde dem Alle. Og det er just mit ømme Moderhjerte der gjør, at jeg ikke lader Enkelte faae i Overflødighed, da saa de Andre reent maatte sulte ihjel.«

I dette Øieblik foer den Tanke i mig: Du maa holde paa hende og faae din Fodreise besungen i Jamber; men hun mærkede vist min Hensigt; thi i samme Nu rev hun sig løs, og svævede op ad Cancellie-Trappen. Jeg saae hende svinde sammen i et ubetydeligt lille Punct, for saaledes at slippe gjennem Nøglehullet i det danske Capitolium.

Tredie Capitel

(Alvorlige Betragtninger ved at høre Vægterens: »nu er det paa de Tider, man føier sig til Seng.« – Læseren gjør Bekjendskab med en ung Digter og hans gamle Tante. – Et Spring trehundred Aar frem i Tiden, som Forfatteren slipper, i det mindste med hele Lemmer, fra).

Nu traadte jeg da igjennem den første Slots-Port, var altsaa paa den Grund, hvor Axelshuus fordum har staaet; maaskee stod jeg endogsaa paa en Plet, som Biskop Absalon eller selv Valdemar den Store havde hædret med at betræde; brogede Ideer krydsede mig igjennem Hovedet, snart saae jeg paa Slottet, snart paa Bibliotheks-Bygningen, da slog Klokken 10, og Vægterne istemte deres Qvad i Gader og Stræder: »Nu er det paa de Tider, man føier sig til Seng.« – Hvilken dyb Betydning forekom der mig ikke at ligge i disse faae Ord. – Kun to Timer til, og det gamle Aar vilde ogsaa, »føie sig til Seng,« for aldrig mere at staae op.

Der griber mig ofte en underlig Følelse, naar jeg om Aftenen slukker mit Lys og lægger mig til Ro. Vi vide ikke Øjeblikket vi indslumre, og endnu mindre, hvilke Drømme der skal beskjæftige Sjælen. Det er et underligt Forbillede paa Døden. Naar Manden med Leen kommer og synger os: »nu er det paa de Tider, man føier sig til Seng,« da lægger ogsaa Mennesket sig stille hen, lukker Øiet, men veed ei heller, hvilke Drømme der vil vise sig i denne Søvn for hans levende Aand. – Kun to Timer, og det gamle Aar hviler sine trætte Been for stedse. – Hvor Tiden dog er en snurrig gammel Fyr, der evig spiller et Dacapo af sine første Ungdoms Luner. Stjernerne dandse endnu den samme Ringdands, som for Aartusinder siden, og vor Jord spiller endnu den samme qvindelige Rolle i den store Ringdands, som første Gang.

Paa Nytaarsdag er hun Barnet i sneehvid Dragt. Spurven qviddrer saa huusligt under det fædrene Tag, sine naive, simple Sange, der underligt rører os, thi da have vi endnu ingen Idee om catalaniske Nattergale og Lærker. Paa Ruderne fryse underlige Billeder og Blomster, og ved Caminen sidder Børneflokken og lytter til Sagn og Eventyr om Livet. Nu kommer Vaaren: den hvide Dragt kastes af; Jorden klæder sig i broget Kattun, da gaaer det lystigt; hui! hei! Kilderne sladdre, ogSkovene kneise med grønne Nakker; bevingede Lapse flagre i Sommerfugleham fra Blomst til Blomst:

»und alles haucht den Geist der Liebe.«

Snart viser der sig en trofast Beiler. Sommeren bringer en herlig Medgift med sig, af Guds velsignede Korn, og Brylluppet staaer paa de gyldne Agre. Nu forandrer Scenen sig. Vaarens Sværmerie forsvinder, o det er en fornuftig, lykkelig Alder; men saa kommer Efteraaret, Himlen slaaer Rynker i Panden, Skoven taber sine deilige Lokker, og Madammen seer ned ad Bakke; Aftenerne blive lange og mørke; et lystigt Bal skal nu ende den brogede Dag; Stormen blæser i Trompet, Havet slaaer Pauker; det gule Løv svinger sig i en lystig Vienervals, og træt af Springen og Dandsen, lægger Madammen sig til Ro i det lille, hjemlige Sovekammer; Vinteren dækker hende til med sit Sneelagen, og Frost og Kulde, to gamle Snedkersvende slaae Laaget til; – sov da vel du gamle Aar! –

Midt under disse alvorlige Betragtninger hørte jeg en klagende Lyd, der syntes sympathetisk at vilde smelte sammen med Hjertets Veemod. Efterhaanden blev den stærkere, og det klang næsten som et grædende Barn. Jeg vendte mig efter Lyden, og opdagede øverst paa Vandposten, der stod nok saa pyntet med sin vinterlige Straapels i Maanskinnet, – en lille Kat.

Den var saa bleg og mager; sad saa ene imellem de kolde glimrende Iistappe, der hang paa Posten, og klagede sig i den lange Vinternat.

Ja, der gives Øieblikke i Menneske-Livet, hvor Alt underligt opklarer sig i vort Indre; hvor vi, ligesom kaste et Blik ind i Aandeverden. Jeg veed ikke selv, men Tiecks: »gestiefelter Kater« og Hoffmanns: »Kater Murr« svævede mig for Sjælen. Hvo tør afgjørende benægte, at Dyrene jo have Fornuft, Følelse, og et indbyrdes Sprog? – Maaskee staaer den Lille hist, venne- og frendeløs i den vide Verden; maaskee er det en smægtende Elsker, der giver sin Pige en Serenade, eller en begeistret Yngling, der, paa sin Maneer, udaander sine Følelser i elegiske Sange; – Saaledes tænkte jeg, og lidt efter lidt opklarede Alt sig i mit Indre, jeg begyndte at fatte Betydningen i hans Toner, tilsidst forstod jeg hvert Ord.

Det var en ung Digter, en med Kater Murr beslægtet Aand, der som andre unge Digtere, udaandede sin virkelige og selvdigtede Smerte; for hvem Barndommen stod i et glimrende Tryllelys, men Nutiden i kulsort Nat o. s. v.

»Arme Digter, arme Kat!« udbrød jeg, men han hørte mig ikke, med blege Kinder og røde Øine sad han der i Maanelyset og sang paa en gammel Melodie sit:

Før og Nu

Der var en Tid, da jeg var meget lille,

Men gjorde rask de allerstørste Spring;

Med lyse Farver saae jeg Livet spille,

Jeg var saa barnlig, vidste Ingenting.

Om Natten saae jeg da paa Himlen oppe

Smaae Muus at staae;

De skinnede med deres Sølverkroppe,

Som Stjerner smaae. –

– Nu blev det Morgen. – Af de gyldne Skaaler

Flød Liv og Dag,

Og Taget blev mig nu i Solens Straaler

Et Rosenlag.

– Nu var jeg Yngling, Dalen blev mig trang,

Mig Fuglen vinked opad med sin Sang.

Ak Taget stod saa skjønt i Solens Skjær,

– Hist oppe var jeg Himlen mere nær. –

Vældig Længsel drev mig frem,

Thi forlod jeg Barndoms Hjem,

Dig min Dal med Rosenrøde,

Hvor jeg drak kun Melk og Fløde,

Barndoms søde Sorg og Lyst

Himlen ved min Moders Bryst.

Med Ungdoms Mod fra Steen til Steen jeg sprang,

Og snart jeg hørte, fjernt, hvor Stormen sang.

Mig Kulden trængte gjennem Pels og Frak,

Men opad, op, den hvide Skorsteen trak.

Et mægtigt Haab jo styrkede mit Sind,

Jeg stræbte, iilte, stod paa Tagets Tind.

O hvad maatte Øiet skue!

Mere fjern var Himlens Bue,

End da jeg som Barn dernede,

Saae den sig om Taget brede.

Der den var saa deilig blaa,

Her, jeg fjern og kold den saae,

Og jeg svimled ved at skue

Den uhyre hvalte Bue. –

– Ak paa Taget var saa øde!

Ei jeg saae de Roser røde,

Her var intet Melkefad.

Fuglen som paa Taget sad,

Var saa sky, og fløi saa bange,

Hilste ei med kjendte Sange,

Ene stod jeg og forladt,

Græd fordi jeg blev en Kat,

Ønsked Vinger, mange Gange,

Himlens Stjerne-Muus at fange,

Uglen skreg saa fælt om Bytte,

Knap jeg torde Foden flytte. –

Nu jeg mod en Steen den stødte,

Og for første Gang den blødte.

Da stod atter ved min Fod

Roser – men, af eget Blod.

O da vilde jeg tilbage til det kjære Barndoms Land,

Til dets Roser, til dets Fløde, hvor jeg følte mig en Mand;

Hvor jeg legede, og drømte, at mig Himlen var saa nær;

Og hvor alle Stjerner syntes mig en snehvid Muse-Hær.

– Jeg sprang der ned, men der var ei som før!

Man havde lukket for mig Husets Dør.

Nu stod jeg ene midt i Verdens Vrimlen;

Og følte bandlyst mig fra Barndoms Himlen.

Min Soel er sjunken hist bag fjerne Tage;

Nu har jeg kun Erindringen tilbage.

Jeg staaer i Verden ene, og forladt,

Thi brist mit Hjerte, brist i denne Nat.

Saa qvad den unge Sanger, og Tonerne hendøde i en rørende Miauen; da saae jeg en tyk, sort, qvindelig Kat, der under Sangen havde lyttet til, klattre op paa Posten og omslynge den unge Digter. Hendes Udvortes og nogle faae Ord sagde mig strax, at det var en gammel Tante, der ved sin Yndlings poetiske Udbrud var sat i en salig Begeistring.

»Tak, Du sødeste Dreng!« udbrød hun, »tak – det kalder jeg Poesie; det er Følelse!« – her trykkede hun den unge Kat til sit bankende Hjerte, holdt hans Pote fast i sin og vedblev med gnistrende Øjne:

»Ja min Søn, Du er Digter! miskjend ikke Stemmen i dit Bryst; lad ikke den kolde Mængdes Blindhed skræmme Dig fra Maalet, Skjæbnen satte for Dig. Du har saameget Genie for det Rørende, dette Saliske, der saa levende taler til Hjertet, o Mons! Du kan aldrig have Grund til rigtigt at fortvivle!« –

»Ak!« svarede den unge Digter og slog beskedent Øinene ned; »der gives vel Øjeblikke i Livet, hvori jeg kan føle mig ret lykkelig, som naar jeg sidder i en Kreds af unge dannede, qvindelige Katte, og ved Oplæsningen af mine Digte hører mangt et svagt Suk, seer en hellig Taare paa den blege Mis’s Kinder, o da føler jeg mit Kald til Kunsten, da kunde jeg trykke den hele Forsamling til mit bankende Hjerte og glemme alle Jordelivets Kampe. Men andre Tider troer jeg at skue dybt ind i mig selv; da staaer mit gyldne Haab, som brogede luftige Drømme; min Sjæl omtaager sig; da maa jeg ud, kan gjerne springe fra Tag til Tag, men den kolde stormende Nat kjøler ikke den sydende Lava i mine Aarer!«

»Du arme Mons!« udbrød Tanten, og ompodede ham endnu hæftigere; »men Hvad kan bevirke disse saa contrasterende Overgange, af Fryd og Smerte, hos dig? Bevidstheden om dit Værd maa holde dig opret i alle Livets Storme!« –

»Ak Tante,« svarede den unge Digter, »hver Dag læser jeg mine egne Digte og finder sædvanlig Trøst, men undertiden forekommer det mig dog, som om Tankerne ikke vare ganske nye; som om Udtrykkene ikke vare mine egne ...«

»Nye, Barnlille!« afbrød Tanten ham. »Hvilke Griller disse unge elegiske Digtere kan have! Der er Intet Nyt under Solen. Hvad skulde Digteren føle, der ikke var følt af Andre før ham. De Gamle maae takke deres Gud, at de levede den Tid de levede; vare de vore Samtidige, saa skulde man see hvor meget Nyt man fandt hos dem. Nei tro mig, min Søn, jeg er en gammel Kat og kjender Verden; man lægger meget mere i de Gamle end De nogensinde drømte om; det er nu engang saaledes; derfor, i hvad der møder, bryd dig aldrig om de bjæffende Hunde; de maae dog blive paa Gaden, naar du svinger dig op paa Taget. Du er for beskeden; sælg dog dine Digte til Brummer eller en anden Boghandler, at dit Lys kan skinne for Verden og du kan glæde dig, og din hele Slægt ved en velfortjent Laurbær-Krands

»Ja det er min hele Stræben,« udbrød Digteren, »og med Höltys Ord kan jeg bedst give Tante en Skildring af mit mægtige Indre: »ich will alle meine Kräfte aufbieten. Ich will kein Dichter seyn, wenn ich kein großer Dichter werden kann, wenn ich nichts hervorbringen kann, was die Unsterbligkeit an der Stirne trägt, was mit den Werken meiner Freunde (som f. Ex. Kater Murr) in gleichen Paare geht, so soll keine Sylbe von mir gedruckt werden. Ein mittelmäßiger Dichter ist ein Unding!««

»O du beskedne Engel!« udbrød Tanten, »men ihvorledes du end gjør, lad dog ikke det første Forsøg bestemme det Hele; en ung optrædende Digter bliver saa forskjelligt bedømt; en ringe Omstændighed kan ofte bidrage saare meget til den gode eller slette Mening, man fatter om ham; de fleste kan ikke selv give nogen Dom, men for dog at sige Noget, komme de frem med hvad de har hørt Andre sige, og saaledes .... men du bliver mig jo ganske alvorlig: sødeste Dreng glæd mig dog endnu engang med at recitere dit deilige Digt; det vinder saa meget ved din rigtige Declamation. Sandelig, du skulde holde Oplæsninger til Vinter, du vilde vist faae et talrigt Auditorium af Damer.« –

Digtet blev atter oplæst, med al den unge Kats Følelse; Tanten græd; Digtet var endt, og han bad hende nu at synge.

»Ak du kjæreste Dreng!« svarede hun, »jeg har ingen Noder med og kan slet intet udenad!«

»O lidt af Donna del Lago,« bad Digteren, »eller hvad Tante selv vil.«

Efter at hun nu havde undskyldt sig med Forkjølelse og fremsagt den almindelige Indledning begyndte hun da paa Mozarts: »Non so piu cosa son, cosa faccio« som hun rigtignok tog noget falsk men den unge Digter var lutter Øre. Nu begyndte han at slaae Tact med Poden; ja lidt efter at nynne ganske sagte med, for ligesom mange Damer ved lignende Leiligheder, at give tilkjende, jeg kan ogsaa synge den, og jeg har en ret vakker Stemme. Tilsidst blev det mere lydeligt; det var en heel harmonisk Duet der snart bruuste i det stærkeste forte, snart hendøde i et smægtende piano.

Da nærmede Skjæbnen sig i det samme, under Skikkelse af en gammel Vægter, og svingede sit jernbeslagne Spyd imellem dem i det han udbrød: »I Satans Pak! hvad er det for et Skraal!« – Tanten styrtede ned af Posten med den unge Digter i sine Arme, og som et Lyn forsvandt de begge, i forskjellige Hjørner af Gaarden.

»Das ist das Leben, das ist das Glück!« maatte jeg udbryde med Jean Paul. Er her et Øieblik Ro, hvori to ligestemte Sjæle sympathetisk smelte sammen, da træder strax Skjæbnen frem med sit Jern-Scepter, og skiller dem langt, langt fra hinanden. – Jeg blev ganske rørt over den unge Kat. Maaskee han dog havde Grund til sin Melancholie. Hvem veed, hvorledes han hendrømte sin glade Barndom. Med et varmt Hjerte, dyb Følelse og en levende Phantasie styrtede han ud i den vide Verden og istedet for glimrende Trylleslotte, fandt kun den kolde Virkelighed. Hvor mange prosaiske Katte ere der ikke i Livet? Og hos de mere Dannede er der saa megen Falskhed, at det endogsaa er blevet et Ordsprog, »at være falsk som en Kat.« Man skulde egentlig græde sit hele Liv igjennem, dersom det kun ikke blev saa eensformigt. Ja kunde man som rolige Tilskuere sidde og see paa det hele Skuespil og ikke selv var nødt til at spille en Rolle med, hvor man tidt, som den unge Kat, faaer et Slag af Skjæbnens Morgenstjerne, saa vilde det hele Livs Drama endogsaa være meget interessant. Men Touren kan maaskee nok komme til os. Hvem veed om ikke alle de Afdøde nu sidde og see vort Spil og naar vore Roller ere ude, vi ogsaa komme hen imellem Tilskuerne og see Efterkommerne spille det gamle Drama i nye Costumer. Da vil vi vist betragte Alt med ganske andre Øine, end nu, vi staae paa Bræderne. Mange Sorger og Taarer blive os da, hvad nu Barnets Graad over det sønderbrudte Legetøi er for den Ældre. Da ville vi vist erindre Jordlivets Sorger, saaledes, som vi nu huske vor Barndoms; det Smertelige er glemt; de enkelte sorte Punkter tjene kun til at sætte Baggrunden i et stærkere Lys.

Det kunde være ganske interessant, blot alene saadan hvert tredie Aarhundred at aflægge et lille Besøg paa Jorden, for at see alle de Forandringer, Coulisser og Bagtepper, Dragter og Repertoirer undergik. – Tidt vilde man da vist troe at gjenkjende den samme Acteur, men fremtraadt i et nyt Stykke, i ny Dragt og ved andre Decorationer. Mangen Scene vilde vist ligne een i et ældre Stykke, ja mangt et Drama blot synes gjennemseet og afpasset efter Tidernes Tarv. Et Blik i Historien viser os at det altid har været saaledes – og som det var, vil det blive.

Under disse Betragtninger var jeg allerede midt i Colonnade-Gangen; uvilkaarlig hævede jeg Hovedet iveiret og saae alle Slottets Værelser oplyste; men jeg studsede slet ikke derover, jeg var saa beskjæftiget i Tanken om Fremtiden, at det Nærværende slet ikke virkede paa mig. – Midt paa Slottets Hovedbygning var et meget høit Taarn; i Gaarden vrimlede der af Mennesker hvis Paaklædning var ganske underlig og fremmed; Kareterne meget anderledes end de sædvanlige, og for nogle, forekom det mig, var spændt store Ørne. Jeg stirrede derpaa, saae rundt om mig i Gangen; ogsaa her var meget forandret. Istedetfor Staldportene vare der elegante Fløidøre; tæt ved mig hang der paa Vægen et Skab med Glasvindue, heri saae jeg en stor rød Placat, Indskriften var dansk, men saa underlig forandret, at jeg næsten maatte stave den første Linie, – Øverst læste jeg:

»Aaret 2129.«

Jeg var flyttet tre hundrede Aar frem i Tiden. Det var en Opera-Placat; man gav: Roats Fald, en ny Opera efter en sand Begivenhed fra det nittende Aarhundred. Nederst paa samme Placat stod en formelig Recension over Stykket og Spillet, hvilket i Førstningen undrede mig, da den jo maatte være skrevet før Opførelsen; men, tænkte jeg, det er Fremskridt i Culturen. – Især var Afskeds-Duetten imellem Roat og hans Kone rost uhyre meget; de Spillende skulle her ganske overgaae sig selv. – Paa selve Døren opdagede jeg en mindre Placat der sagde mig, at her var Indgangen til Caleidoskopen. Ved at læse videre erfarede jeg, at dette var et nyt Theater, der i Form af et uhyre Caleidoskop viste al Theatereffecten fra det nittende Aarhundrede. – Det maatte jeg see; hurtigt aabnede jeg Døren og smuttede ind. Her var et smukt Local; alle Pladserne vare besatte, men de fleste med Damer. Orchestret spillede en Ouverture der bestod af bare Dissonanser, pillede ud af Carl Maria Webers forskjellige Compositioner. –

Dækket rullede op, og man saae ind i en uhyre Caleidoskop, der ganske langtsomt blev dreiet rundt. Klipper med Vandfald, brændende Byer, Skyer med Ildregn, og strandende Skibe, styrtede brogede imellem hinanden. Nu saae man Kjøkkenet i Brudgommen fra Mexico, nu Ulvesvælget, nu den hemmelige Ret. Der murede man Eulalia Meinau ind i Graven fra Korsridderne; her var en Daarekisteklub, hvori den gamle Rüdiger fra Deodata og Uberto fra Agnese præsiderede. Nu viste Helvede sig med Hav af Aqvatofana, hvori Munke, pillede ud af Tragoedier, fløde som sorte Svaner, og øverst oppe svævede i en Signelok, mellem Himmel og Jord, Hyrdedrengen No. 2 med Jægerbrudens skjæbnesvangre Krands om sine Lokker. Saaledes vedblev det en god Tid; nu faldt Forhænget, Aftenunderholdningen var endt. Da traadte Jocko frem og annoncerede Forestillingen for næste Aften, bøiede sig dybt og klattrede op i Galleriet, hvor han forsvandt. Nu lød et Signal af et Klokkespil; Væggene sank ned i Gulvet, og den hele Bygning hvilede paa Colonner. (Det var en Opfindelse, egentlig gjort i Tilfælde af Ildebrand). Med en uhyre Fart foer Mængden afsted, og jeg opdagede da, at de havde et Slags mechaniske Skoe, saa at de blot behøvede at bevæge Foden lidt, for at komme afsted med flyvende Fart. Mængden rev mig med sig, og, jeg veed ikke selv, snart stod jeg for Hovedindgangen til Slottet; jeg gik op ad den brede Marmortrappe; Fløidørene aabnede sig af sig selv, og jeg traadte ind. Aldrig har jeg seet en Sal saa skjøn, og dog saa simpel. En Mængde pyntede Herrer bevægede sig mechanisk op og ned ad Gulvet. De saae ud, som de vare dreiede. Enhver Fold i Klæderne syntes udstuderet. Jeg tiltalte den som kom mig nærmest, men han svarede ikke et Ord, vendte mig Ryggen, og gik med stolte Miner sin sædvanlige Gang. Jeg tiltalte en Anden, men han var ikke mere høflig end den Første. – Da nu den Tredie ogsaa vilde vende mig Ryggen, tabte jeg Taalmodigheden og holdt ham fast ved Armen. Han var slem at holde og gjorde uhyre mange Bevægelser med alle Lemmer, i det han tillige snerrede ganske underligt ad mig. Tilsidst mærkede jeg da, at hele Selskabet bestod af lutter Træmænd, fyldte med Damp; et Slags kunstige Automater, Aarhundredet havde opfunden til at udpynte Forgemakkerne med. Nu aabnede der sig et stort Gallerie for mig, paa hvis blank polerede Vægge vare ophængte en Mængde Portraiter af berømte Danske. Jeg saae dem kun med flygtigt Øiekast, men opdagede dog Tordenskjold, Bernstorff, Ewald, Baggesen, Ingemann, Ørsted o. f. a. Mellem de fire Hovedsøiler, der bare Loftet, stode Buster af Holberg, Thorvaldsen og Oehlenschläger, med friske Blomsterkrandse om Panden. I Panelet under Vinduerne vare der Boghylder, og ved hver hang der i en lille Sølvlænke en levende Catalog, det vil sige, en gammel Stær eller Poppegøie, der spillede et Slags Bibliothekar, og kunde opramse alle Navne paa Bøgerne. Ak! hvor faa vare der ikke af den Masse, der nu oversvømmer os. Selv vore bedre Digteres Arbeider vare smeltede hen til udvalgte Samlinger. Saaledes var der af – – dog lad mig bare tie stille og ikke tale om hvilke Bøger der havde opnaaet en Udødelighed paa tre hundrede Aar, især da jeg er Samtidig med flere af de gode Digtere; desuden kan jeg i min Hurtighed have sprungen noget over, eller ikke hørt rigtig efter. – Ellers maa jeg med Skam tilstaae, at her vaagnede min Forfatter-Forfængelighed: jeg søgte meget ivrigt efter min Fodreise, men ak! ikke engang mangen stor Forgjængers kunde jeg finde.

I Galleriets yderste Ende fandt jeg en Vindeltrappe, der førte op i det høie Taarn. Jeg fik Lyst at stige derop; Trappen syntes aldrig at faae Ende; endeligen kom jeg da heelt op i Kuppelen, og nød nu gjennem den aabne Laage et Panorama, saa skjønt Phantasien kan fremtrylle det. Fra en uhyre Høide stirrede jeg ud over Byen, der laae dybt under mig. – Alt dernede var saa forandret, at jeg neppe kunde kjende det igjen. Næsten alle Gaderne vare regelmæssige og lige; enhver Bygning syntes et Palais. Byen var betydeligt udvidet; Peblingesøen laae indenfor Volden, omgiven med Alleer til Promenade. Marmorkirken reiste sig fuldført med sin kobberrøde Kuppel i Maaneskinnet, og paa Byens store Pladser vare Statuer af Konger tilhest, men som Frastanden ikke tillod mig at kjende. – Havnen vrimlede af fremmede Skibe og lod mig ane Danmarks Blomstren. Der vare to store Theatre, og langs Søkysten laae prægtige Villaer.

Da brusede det over mit Hoved, jeg saae opad; et uhyre Legeme, der udspyede sorte Røgskyer, fløi som et Lyn forbi. Jeg mærkede snart, at det var et paa den Tid opfunden Luft-Dampskib. Kun nogle Øieblikke, og det svandt som et lille sort Punct paa Horizonten, men et beskrevet Papir flagrede ned paa mit Bryst, jeg greb det ihast og saae, at det var Begyndelsen til et Brev; et Vindstød havde sikkert revet det fra Dampskibet, og gjennem Lufthavet var det lykkeligt strandet i mine Hænder. Brevet var fransk, og dateret den 31 December 2128; jeg læste:

»Vore stakkels Forfædre! jeg beklager dem; langsomt maatte de, som Orme, krybe den støvede Landevei, vi flagre med Ørneflugt afsted. I sex Uger har jeg allerede seet den halve Jordkugles Mærkværdigheder. Hvor skal jeg begynde, hvor skal jeg ende? Jeg har seet Helten Napoleons Grav. Hans Billedstøtte af støbt Jern, man i den senere Tid har opreist, skal ligne. Jeg har spadseret mellem Serailliets Ruiner og hørt Messe i Sophiekirken, der først skal have været en Moskee. Jeg saae ellers ikke en Tyrk; det synes som om de have en uovervindelig Afsky for at forlade deres asiatiske Hjem og betræde deres forrige Besidelser. Grækernes Friheds-Støtte er simpel, men skjøn; den store Figur paa den, vil man sige er af Thorvaldsen; jeg troer ikke den er saa gammel. – I Schweitz hørte jeg endnu det gamle Sagn om Tell, man antager det der for mere endDigtning. – Spanien er en blomstrende Have, der er intet Spor af dens forrige Sløvhed og Præste-Anarchie. Jeg har kjørt under Themsen i den gamle Buegang; man arbeider nu paa en ny. Der skal ellers leve en gammel graahaaret Bonde i Inwerneß, der er den sidste Spire af Digteren Walter Scotts Afkom; han skulde hentes til Hoffet, den Tid jeg forlod London. – Paa Archivet i Stockholm, saae jeg det ægte Manuscript af Carl XI Drøm der saa underlig gik i Opfyldelse; men jeg anseer det for uægte; det er sikkert skrevet efterat Begivenheden fandt Sted. – Perlen for alle Europas Riger er og bliver dog det mægtige Rusland; seent hævede det sig til nogen Cultur, men straaler nu ogsaa i sin hele Glorie. Paa de øde Stepper reise sig beboede Stæder; og man seer i Siberien det bedste Beviis paa, at jo mere dyrket et Land bliver, desmildere bliver Climaet; neppe skulde man falde paa, at endnu for trehundrede Aar tilbage, var her frygtelige Forviisnings-Steder. Men mit Brev bliver kun løse Brudstykker; medens jeg skriver dette, har Skibet alt lagt flere Mile bag sig. Lystigt gaaer det, hen over Bjerge og Have; den brogede Verden ligger under os. – Danmarks Hovedstad faaer jeg kun at see fra Dækket, men jeg har dog betraadt dansk Grund, seet det herlige Slot Frederiksborg, hvor vi for et Qvarteer siden holdt table d’hôte i det Grønne. I Dag har vi maattet krydse for Tordenskyer, nu er Luften atter reen og klar, vi ere uden Fare for disse flyvende Klipper. – Næste Sommer gjør jeg en lille Tour over Verdenshavet; jeg maa dog see det Land, hvor Menneskeslægten skal bygge i sin høieste Udviklingsperiode. Den Tid kan komme, at Americaneren gjør Pilgrimsfart til Moderlandet Europa, da er mangen Sø og Havbugt Land, men mangen dyrket Landstrækning begroet med Tang under Bølgerne. Maaskee har Nordsøen brudt sig en nye Bane, og Brændingen slaaer mod de Kyster, hvis Beboere nu aldrig saae Havet; maaskee –«

Her endte Brevet. Jeg følte mig ganske underligt stemt. Det er dog en egen Sag, saadan i et Minut at blive 300 Aar ældre. Som en Natteaand stod jeg i det høie Taarn, og skuede ud over en heel anden Menneskeslægt; min Tidsalder var Støv, blandet med Støv, en ganske ny Generation vandrede over de ukjendte Grave. – Hvad er dog Mennesket med al sin Forfængelighed, alle sine store Ideer, og hele jordiske Stræben? et lille Skyggepunct, som kommer og svinder, uden at efterlade sig mindste Spor paa en Klode, der kun er et Atom i det store Verdensrum. –

Jeg hensank i Grublen; den herlige vide Udsigt over Byen lokkede mig til at stige igjennem Laagen ud paa de smale Fliser, jeg holdt mig ved Ziraterne, for ikke at tabe Ligevægten, og stirrede nu ned i det svimlende Dyb under mig. Fra Gaderne tonede Musik af ubekjendte Instrumenter, Alt var mig fremmedt; kun Stjernerne hilste mig som en gammel Bekjendt. – Nu begyndte det at blæse stærkt, jeg vilde igjen tilbage igjennem Laagen, men den blæste i samme Øieblik i for mig. – Jeg vilde skyde den op, men det var umuligt, især da jeg ikke kunde ret anvende mine Kræfter paa det daarlige Fodfæste, de smale Fliser gav. – Hvad skulde jeg gjøre? Der var Ingen i Taarnet der kunde høre min Banken, og jeg var for høit oppe, til at mit Skrig kunde trænge ned paa Gaderne. Jeg svimlede ved at stirre i det dybe Svælg under mig; o det var nogle skrækkelige Minuter! – Var det endogsaa rimeligt at der kunde komme et Luft-Dampskib, hvorledes skulde man dog, i den uhyre Fart det tog, bemærke mig arme Strandede? – Af Frygt for at falde ned, havde jeg nær sprunget, da der i det samme viste sig to store Condorgribbe, der trak en net lille Droske af Jern og Silketaft, hvori der sad et deiligt Pigebarn med brune Haar og mørkeblaae Øine. – Jeg raabte om Hjelp, og strax styrede hun de bevingede Gangere hen imod det Sted hvor jeg stod. Jeg greb hendes Haand, som hun strakte ud imod mig, og havde allerede det ene Been oppe i Vognen, da man med eet bagved trak mig meget voldsomt i Kjolefligen, og en raa, qvindelig Stemme skreg: »er han gal!!!«

Det foer mig gjennem Marv og Been; Alt svandt hen for mig; jeg stod nede i Colonnade-Gangen, ved Siden af den gamle Brødkone, med det ene Been op i hendes Kurv. Det hele havde været en dyb Exstase. Phantasien havde ført mig trehundrede Aar frem; i Tankerne havde jeg seet Alt og vilde nu bestige hendes Kurv, istedet for en flyvende Droske! – Hvad var her at gjøre? Jeg undskyldte mig, saa godt jeg kunde, med en pludselig Svindel, betalte de knuste Hjerter, og lod hende beholde Ruinerne; saaledes skiltes vi ad som gode Venner, men jeg havde saa mine egne Tanker; der kunde jeg nu see hvorhen Phantasien førte. Havde jeg fulgt Fornuftens lige Landevei over Knippelsbro, saa var jeg aldrig kommen i Kagekurven. Maaskee alle mine Syner med Fristerinderne, Musen og den poetiske Kat, ogsaa havde været Phantasie. Jeg besluttede nu derfor at komme lidt Vand i Blodet og nøie vogte mig for oftere at falde i en saa dyb Exstase.

Fjerde Capitel

(Søvngjængeren.)

Hele sex Skridt gik jeg bestemt med disse de bedste Beslutninger; men Skjæbnen, eller maaskee rigtigere, den Blege fra Druknehuset, vilde det ganske anderledes med mig; neppe var jeg kommen til den anden Svingning i Colonnade-Gangen før jeg saae en stor Mand, indhyllet i en Kappe og med Hatten ned over Øinene, tæt foran mig; han forekom mig bekjendt; for nu ret at undgaae ethvert Anfald af Phantasie-Feber tog jeg lange Skridt og indhentede snart Personen, der var ingen anden end en gammel Skolekammerad. Jeg havde endnu ikke aabnet Munden da han alt trykkede min Haand og var et par Punktummer inde i sin Jeremiade over Livet. Der gives Mennesker, der ret kunne udtale for Andre sine Lidelser og Elendigheder, det synes ordentligt at være dem et Slags Fornøielse, og jeg kommer da saa let til at tænke paa Helikanus’s Ord i Tiecks »Prinz Zerbino«:

»Ein Prunk ist es, ein bunter Festtagsputz

In dem die Thoren selber sich gefallen.«

Dog, den Godmodighed og barnlige Tiltro, der udtalede sig i ethvert af hans Ord, forsonede mig altid strax med ham. Selv kan jeg aldrig saaledes Ansigt til Ansigt fortælle Andre mine Sorger, nei træder jeg ud af min Eensomhed, saa farer strax Lystigheds-Djævelen i mig; hvorfor afpresse Menneskene en Medynk og nogle tomme Trøste-Ord, de dog intet mene med. – Saaledes gik det ogsaa her; jeg spillede med min Smule Lune og han – ja han talte saa levende ud af Hjertet, at det vilde være Synd at spotte derover.

»Du er stærkt forkjølet,« sagde jeg, thi hans Stemme klang saa underlig dæmpet og enkelte Gange taug han med eet, for ligesom at trække Veiret.

»Ja syg er jeg,« sagde han, »sjælesyg; her kan jeg ikke trives, og hvor kan jeg det? tidt bruser der mig mange underlige Ideer igjennem Hovedet, saa jeg kan blive ganske bange for mig selv.

Hjemme knuge de fire snevre Vægge mig; jeg føler mig som Fuglen i Buret, og maa ud imellem Mennesker, gaaer da tidt fra Gade til Gade i den store By, men føler mig dog midt i den store Vrimmel saa ganske ene; ikke et bekjendt Ansigt, ikke et venligt Blik; jeg er en Fremmed midt i Hjemmet.«

»O hvilke Griller!« afbrød jeg ham, »besøg dog mig og andre gamle Venner, vi skal nok faae det wertherske Følerie pillet ud. Du er jo blevet mig en levende Taareperse og kan saaledes hverken bruges i Livet eller i en Roman; til det første er Du for original, og til det sidste er Du ikke original nok, man kommer saa let til at tænke paa Werther og Sigwarth

»Lykkelige Menneske«, afbrød han mig, »hvem der dog havde dit Lune! – der gives Øieblikke i mit Liv, i hvilke jeg kan ligesom gjennemskue mig selv; en heel Verden aabner sig for mig og jeg skuer ind i en Uendelighed der opsluger mit hele tænkende Væsen. Du ryster med Hovedet; troer ikke det Overnaturlige, der saa synligt slynger sig igjennem Alt; Er det ikke et Mirakel, at Jorden hænger paa Intet? Forklar mig, hvorledes der i det lille Frøe kan ligge Spiren til et heelt Træ, der atter i det Uendelige vil bære nye Spirer. Hvad er det som gjør, at Du kan bevæge Din Haand naar Du vil det? Hvorledes staaer Tanken i Forbindelse med det Legemlige? Har Du aldrig tænkt derover? – O det er en frygtelig Følelse, at ville trænge gjennem det Ubegribeliges Slør. Det bringer kun til Vanvid, og dog henfalder jeg saa ofte til denne frygtelige Grublen. Hvad er vort eget jeg? Hvad er det som tænker og føler inden i os? Ofte spørger jeg mig selv derom, og naar jeg da vil udgrunde det Uudgrundelige, min Tanke ligesom trænger ind i sig selv, da svinder Alt omkring mig og jeg svæver i et bundløst Svælg der bringer min Hjerne til at syde.«

»Men, bedste Ven!« afbrød jeg ham, »Sligt maa man aldrig tænke over. Hvorledes skulde det Endelige kunne fatte det Uendelige? Aanden tør ikke ganske spille Hovedrollen i denne Legem-Verden, den kan saa let løbe paa og faae et lille Knæk. Bask den lidt med Fornuftens Birkeriis, naar den saadan vil spille Herre, saa skal Du see, at den nok tager Skeen i en anden Haand.«

»Tro mig,« svarede han, »stedse har jeg kjæmpet imod, men altid komme de samme Tanker tilbage under alle mine Beskjeftigelser. – Det kan nu være en Maaned siden, jeg en Aften kom noget sildig hjem, jeg følte mig saa sært veemodig stemt; jeg satte mig til Claveret, skjøndt Lægen har forbudt mig at spille, men det var mig som en usynlig Haand rev mig der hen, jeg vilde ikke, og maatte dog. – Ofte har jeg følt denne frygtelige Kamp, flere Gange bekjæmpet den ved at søge ud i det Frie, hvor jeg da befinder mig saa vel, ret som om jeg havde bekjæmpet en Synd; men ofte henriver Lidenskaben mig saa hæftigt, at jeg maa, da bruse Tonerne underligt fra Strængene dybt ind i min Sjæl, usynlige Væsner rive mig med sig; jeg maa! jeg maa! og i mit Hjerte er det, som fulgte jeg de onde Magter og syndede. – Ogsaa denne Aften kjæmpede jeg imod, aabnede Vinduet og saae ud i den stjerneklare Nat. – O det laae mig saa tungt om Hjertet. – En Stund stirrede jeg ned paa den folketomme Gade; da greb en rædsom, levende Lyst mig til, at styrte mig ud gjennem det store Luft-Rum. – Jeg gjøs, men Tanken blev mere og mere levende; det var, som Luften rundtomkring hævede mig fra Gulvet. – Jeg sprang fra Vinduet, kastede mig paa en Stol, og greb uvilkaarlig nogle Acorder; da brusede Tonerne underligt fra Strængene dybt ind i min Sjæl; det var, som berørte de enhver Nerve i mig. – Det var mine egne Følelser, der i et Tonehav brusede for mine Øren; den smerteligste Veemod blandede sig med Vanvids skjærende Jublen. Jeg vilde rive mig løs, men kunde ikke. Da aabnedes Døren, og underlige brogede Skikkelser trængte ind og fordreiede de skarpe Ansigter, snart svandt De sammen i eet uhyre Kjæmpe-Væsen, snart flokkede de sig utallige, og hver Gang de berørte mig, var det som Ild og Iis skifteviis foer igjennem mig. Tidt syntes jeg at kjende manget Ansigt i Sværmen, men naar jeg ret fæstede mit Blik paa det, grinede et hæsligt Dødninghoved med levende Øine af mig. – Stedse trængte de ind af Døren, og svævede med utroelig Hurtighed tvers igjennem hinanden. Da saae jeg midt i den brogede Række mit eget Jeg. Mit Blod isnede, jeg styrtede tilbage i Stolen og pressede Øinene sammen, men Tonerne brusede fort med en eensformig, hoppende Lyd, der maatte gjøre vanvittig. Det hjalp ikke at mit Øie var lukket, jeg saa dog det frygtelige Jeg trænge sig gjennem Sværmen og slynge sine Arme om mig; jeg følte det knuge sig fast ind til mig, men skrige kunde jeg ikke. O det var en unævnelig Følelse for mig, da dette mit dobbelt Væsen udsugede mit Liv og Blod. Jeg svandt hen i et Intet, i et frygteligt Intet. –«

»Men kjæreste Menneske-Barn!« udbrød jeg, »Du læser mig bestemt for mange tydske Spøgelse-Historier; tag hellere fat paa Fader Holberg, saa skal du see, at den gamle Jeronimus nok jager alt Dobbeltgjængeriet paa Døren.« –

»Kald mig kun en Phantast,« svarede han, »kald mig hvad Du vil, jeg er nu engang et saadant ulykkeligt Væsen, der maa først omstøbes i Naturens store Smelte-Digel, før der kan blive noget af mig. – Troer Du ellers ikke,« vedblev han med megen Alvor, »paa Djævelens Indflydelse, paa fjendske Magter, der gribe ind i vort Liv og drage os med i en Bundløs Mal-Strøm?« –

»Ak nei,« afbrød jeg ham, »jeg kan desværre ikke skyde mine Synder paa Fanden, eftersom jeg aldrig ret kan komme paa det klare med hans Nærværelse, – han er jo desuden slet ikke nødvendig, og antage vi ham, faae vi en heel zoroastersk Lære, en Ormuzd og Ahriman. Der er intet Helvede, ingen Djævel, kan ikke være det, naar vi tænke os Gud som den høieste Godhed. Jøderne kjendte jo ikke til Djævelen i den patriarcalske Tid, først da de sammenblandedes med Hedninger opstod Begrebet om et ondt og godt Væsen, var der nu en Djævel, skulde det da ikke have været nødvendigt eller blot mueligt, at de i den lange Tid forud havde vidst hans Tilværelse.«

»Fra hvem kommer da det Onde?« afbrød han mig. – »Vi have Intet af os selv, i vort eget Indre er den mægtige Grundspire til det Onde nedlagt, men hvem nedlagde den der, naar en god og hellig Gud skabte os? Djævelen maa det være, den mægtige faldne Engel, hvem Skriften stadfæster os.«

»Nu, ogsaa dette vil jeg for Øjeblikket antage,« svarede jeg, »men siig mig da, fra hvem indsneeg det Onde sig i Himlen og styrtede en hellig, mægtig Engel? hvem nedlagde Spiren til den Hovmod og Trods, der maatte gjøre ham til Djævel? Forklar mig det, og jeg vil antage Alt hvad De har sagt mig.« –

»Stille,« afbrød han, »hvo kan forklare det Ufattelige. – Begriber du din egen Sjæl, er den dig ikke Tegn nok paa den aandelige Verden; hvad siger du om Tanken, om Drømmene? Forkast Magnetismen, men Søvngjængerens underfulde Vandring paa selv de farligste Steder, vil du dog aldrig kunne benægte.«

»Men kjære, De dreier Dem jo ganske af fra mit Spørgsmaal; viis mig Mueligheden og Nødvendigheden af en Djævel. Det Onde her i Verden er selv et saa stort Gode, at en alviis Gud maa lade det existere. – Men en Djævel, et Helved, er kun de store Reqvisiter, der hjælper en herskesyg Geistlighed paa Tronen. Intet Menneske, om det stod til ham, vilde have Hjerte til at fordømme, selv den værste Forbryder til en evig Straf og Pine, hvorledes skulde da Gud – den høieste Godhed – kunne nedstøde sin kjæreste men vildtfarende Skabning i et Helvede, en evig Marter, hvor Ormen aldrig døer, og Ilden aldrig udslukkes ...?«

Vi vare imidlertid traadte ud paa Marmorbroen, Vinden greb fat i hans Kappe og løftede den til Side; tænk min Skræk, da jeg finder ham kun halv paaklædt; en Tanke foer mig pludselig gjennem Sjælen; jeg stirrede ham ind under Hatten; ja Øjnene vare lukkede og Læberne bevægede sig krampagtigt.

»En Søvngjænger!« udbrød jeg uvilkaarligt og gjøs i det samme af Frygt for at mit Udbrud skulde vække ham. – Jeg følte mig med eet draget ind i det Overnaturliges Labyrint, jeg vidste ikke selv hvad jeg skulde tro om Djævelen og mægtige Aander, thi ikke kunde jeg drømme om, hvad der mødte mig i dette Capitel skulde være ligesom et Slags Indgang til det følgende. Den ulykkelige Mangel paa Mods Organ, hvilken jeg tilforn har omtalt, bragte mig i en Forfatning, hvori enhver Jesuit kunde have faaet mig til at troe den hele Helvedslære. – Hvor glædede det ikke min Sjæl at Søvngjængerens Bopæl laae i Storm-Gaden, og jeg saaledes snart saae ham lykkelig forsvinde bag sin Gadedør.

Femte Capitel

(Et meget moralsk Stykke hvori en gammel Ræv spiller Hoved-Rollen. – Blaataarn lader sig høre som Declamator. – Elexir des Teufels begynder at spøge).

Med raske Skridt nærmede jeg mig Volden. I de store Træ-Grene hang glimrende Iistappe, der dansede i Vinden for mig, som Slangerne for Anselmus* Guldpotten, i Hofmanns Phantasiestykker.. – Den sneebedækte Vold syntes mig en stereotyp Udgave af Alperne; havde der nu kun været nogle Drenge der glede nede paa deres Slæder, saa havde jeg havt et levende Malerie paa Cimbrernes Nedfart.

Fordybet i disse Tanker gik jeg nogle Skridt, og da jeg nu slog Øjnene i Veiret, opdagede jeg to sære Puslinger sidde paa Huk deroppe. I Frastand syntes de mig Doubletter af: »klein Zakes.« Jeg nærmede mig ganske sagte og saae nu, det var to Decendenter af Reineke Foss, som havde forvildet sig ind til Byen. – Den ene Ræv var gammel, og det forekom mig som han holdt en Bog i Haanden, jeg lyttede og hørte ganske tydelig den Gamle sige:

»Ja min Søn, om neppe een Time begynder det nye Aar; det er paa Tiden, du forlader mig og forsøger din Lykke i Verden. Glem nu ikke hvad du har læst i mange gode jesuitiske Skrifter, og tag ogsaa engang imellem din cicero de officiis og Campes Theophron frem, det kan aldrig skade; selv jeg, som er gammel, læser Morgen og Aften, som du veed, baade i den og i Knigge. Følg mit Faderlige Raad, og du skal see det vil gaae dig vel og du skal blive den bedste Ræv i Landet. Blandt Menneskene var det en Tid Skik, at naar unge Mænd skulde drage ud i Verden, førte først Fædrene dem ind i Laceretter og i Hospitaler, for der levende at vise dem hvor hen den utæmmede Lidenskab kunde føre; jeg har fulgt denne priselige Skik, og derfor vovet mig med dig saa nær ind paa det store Menneske-Buur, for at vise dig hvad du skal undflye. – Søg Bakkerne og de store Skove, der er din Tumleplads! og see her« – i det samme rakte han ham med Poten et lille Kobberstykke – »der har du Antichristens Portræt, denne Voltaire, han har gjort os megen Fortræd, men nu brænder han ogsaa derfor i det røde Flamme-Hav. O minSøn, der er endnu saa meget, jeg vilde sige dig, før vi skilles ad, men Tiden er kort, hør mig derfor uden at afbryde mig. Maaskee udgiver jeg engang mine faderlige Raad til min Søn, som et ringe Tillæg til de franske jesuiter Skrifter, da skal du faae et Pragt-Exemplar med mit Portrait. – Quanquam jam Michaelis fili, annum jam – – – dog det er ganske Ciceros Ord og du veed om mig, non ut interpretes, sed ut solemus, e fontibus eorum, judicio, arbitrioque nostro, quantum quoque modo videbitur, hauriemus, det behager mig altsaa at tale dansk.«

Jeg tog ihast min Tegnebog op af Lommen for at nedskrive Hovedpunkterne af den Gamles Læreregler.

»Min Søn,« begyndte den Gamle, »fremfor Alt maa Du lægge dig efter at kunne vise en uhyre Beskedenhed; det er et Slags ædelt Kryberie, som Verden holder meget af. Forfængelighed er Hoved-Farven i det store Livs Malerie, men de Fleste forstaae at skjule den med en Slags Klogskabs Fernis, der giver det Hele en egen Glands. Der aander Ingen, uden han jo har sin Portion Forfængelighed; selv den, der mest krybende slaaer Øiet ned og synes den personificerede Beskedenhed, er forfængelig, ja, i det han dadler Andre, bruser Forfængeligheden igjennem hans egne Aarer, og det lille beskedne Hjerte siger, »jeg takker dig Gud, at jeg ikke er som andre Mennesker; jeg er dog en ganske anden Karl, er ikke saa uhyre forfængelig som disse.« En anden vigtig Lære, jeg vil give dig, er angaaende de Selskaber, du muligen kan komme i. Bryd dig aldrig om de brogede Fugle, der flagre dig over Hovedet; smukke Fjedre, men smaae Hjerner bygge i de høie Reder. Iøvrigt maa Du i det selskabelige Liv søge at studere din Omgivning. Hos de fleste Damer er det bedst at lade Munden løbe, recensere Alt, Digtere og Skuespillere, snakke om Alt, og kan Du i din Tale faae puttet nogle Artigheder ind, saa fanger Du let baade Gaas og Gjæsling. I Selskab med Mænd er det derimod mere sikkert at være ganske taus, kun engang imellem at komme med saadan et lille Kraft-Udtryk, det giver strax Mine af at være en Tænker. O min Søn, du har Anlæg, store Anlæg, glem aldrig mine Lærdomme og jeg vil faae Glæde af dig. Begynder Du at faae nogen Indflydelse i Dyreriget, saa husk paa, at Orthodoxie er det første Skridt til religiøs Overtro og hvor denne slipper ind i en Stad, er en god Grund lagt for Jesuiterne, til atter at indføre Middelalderens Barbarie. – Ja,« vedblev den gamle Ræv i Begeistring, »lyksalig det Land, hvor Orthodoxie frodigt kan udbrede sine Grene og afværge det klare Sol-Lys der aldrig kan være godt, da det faaer Smaakrattet til at løbe os op over Hovedet med deres Tænkefrihed; kæmp for den gode Sag, frygt ingen lettres provinciales, der voxer ikke hver Dag en Pascal op, der kan støde dig af Pinden. Ora et labora, det er: hæng med Hovedet og pas dit Snit, da vil det gaae dig vel og du skal leve fedt og godt i Landet. –«

Ulykkeligviis paakom der mig i dette Øieblik en stærk Nysen; forskrækket styrtede den gamle Ræv ned i Voldgraven, den unge Ræv derimod tog Flugten og forsvandt ved Stormgaden. Jeg stod et Øieblik taus og stirrede efter dem, men da jeg nu intet videre mærkede, fortsatte jeg min Vandring til Amager.

Allerede tittede det store Bryggerhuus frem ved Hiørnet, allerede hørte jeg Bølgernes Pladsken mod Bropælene blande sig med Skildvagtens Snorken. – Blaataarn laa foran mig; i Tankerne saae jeg der det snevre lille Kammer, hvori en Datter af Danmarks største Konge, uskyldig hensmægtede i 23 lange Aar. Væggene vare sorte af Røg, og Lysningen faldt kun ind igjennem det lille Lofts Vindue, som den barske Slutter aabnede, naar Røgen truede med at dræbe den arme Fange. Uvilkaarligt vendte jeg Øinene hen imod Druknehuset; tusinde Spøgelsehistorier promenerede i mit Hoved, men pludselig gjorte de holdt, i det jeg hørte en kraftfuld Stemme declamere Hamlets berømte Monolog:

»To be or not to be, that es the question

Det var Blaataarn, der her i Midnatstimen declamerede een af de mange Monologer, det engang i en barbarisk Tidsalder havde lært af en, der indespærret, Kunstbroder. Jeg følte mig ganske underligt stemt midt i denne levende Omgivelse. Alt fik en høiere Betydning, jeg selv forekom mig ikke at være en stakkels studiosus philologiæ & philosophiæ, der en Vinteraften travede paa sine egne Been til Amager, nei, da jeg saae den lange Bro foran mig, forekom jeg mig selv at have største Lighed med Xerxes ved Hellespont. Begge droge vi jo ud paa Erobringer, han, for at give Historieskriverne Stof, jeg for at finde noget til mit første literaire Arbeide. Med en broget Hær, samlet fra alle Verdens Hjørner, gik han over Hellespont; en ikke mindre broget Hær af phantastiske Ideer førte jeg, indesluttet i mit Hoved, over lange Broe. Han udgjød Blod, jeg Blæk, – Forskjellen kan jo nok passere.

Allerede var jeg nogle Skridt inde paa Broen, da det falder mig ind, at her var just Leiligheden til at tænke smukke Ting.

Hvad maatte der ikke kunne tænkes og føles paa Grændse-Skjællet af det gamle og det nye Aar, ved at staae midt imellem Kjøbenhavn og Amager?

Aaret er dog en af de rigeste Førster paa denne Jord, men kun i forbigaaende lære vi at kjende ham; hele 365 Dage bruger han til at bringe sit Fløtte-Gods igjennem Livet ind i den store Evighed, og naar disse ere forbi, seer man kun Sporene han efterlod paa den store Landevei, og den lille Streg Tiden ridser paa sin Tavle, forat vise, nu gik der atter et Aar over Jorden.

Det nye holder strax sit Indtog efter det gamle, og hvo kan undre sig over, at det bruger saa mange Dage at bringe sit Fløtte-Gods igjennem Livet, naar man kun ret betragter det store Tog. – Utallige Vugger og Liigkister, Brudeskarer og væbnede Hære, seer man i det store Følge. Jeg vil nu slet ikke tale om de mange Læs vandede Skrifter og andre menneskelige Daarligheder det fører med sig.

En halv Time maatte jeg altsaa endnu vente her, før jeg kunde betræde Broens Midte, men hvormed skulde jeg imidlertid fordrive Tiden? Jeg grundede en Smule, da begyndte det ganske underligt at røre sig i min Lomme. Ja det er ikke saa godt at gaae ved Midnat med en Hoffmanns Elixiere des Teufels i Lommen; det undrede mig derfor slet ikke, at denne begyndte at spøge. Jeg trak Exemplaret frem, Vinden tog fat i Bladene, og jeg hørte det ganske tydeligt smaasnakke. Læse ved Maaneskinnet gik ikke an, den bedste Maade at tilbringe den halve Time paa, var altsaa, at høre hvad den kunde fortælle.

Sjette Capitel

(Bogen fortæller sin Barndoms Historie, sit Skoleliv hos Bogbinderen, Dimission til den Gyldendalske Boglade, Rusaaret, og endelig sin første Udflugt i Verden. – Klokken slaaer 12.)

Mine første Erindringer – begyndte den – strække sig fra Bogtrykkeriet, hvor jeg først saae Lyset. Som en Drøm husker jeg endnu fra denne Tid, en lille Mand med et underligt Katte-Ansigt, der en Dag traadte ind i Stuen, hvor jeg hang i al Uskyldighed paa en Snoer for at tørres. Min Moder, – saaledes tør jeg vel nok benævne det Manuscript, jeg skylder min Tilværelse – fortalte os Børn om Natten, at det var vor Fader, Hofraad Hoffmann, uden hvem hun endnu havde været et reent ubeskrevet Papiir, og vi aldrig seet Lyset. – Nysgjærrigt hørte vi Alt hvad hun fortalte os om ham, hvorledes de Syner, der bevægede sig i vort Indre, viste sig lyslevende for ham, naar han i de lange Vinter-Nætter sad og arbeidede, og at han da ofte maatte kalde sin Kone op af Sengen, der satte sig hos ham med sin Strikkestrømpe, og nikkede venligt over til den underlige Mand, naar Phantasien tog sig altfor meget Herredømme.

Jeg fik saaledes min Fader mere og mere kjær, men saae ham aldrig siden. – O det var lykkelige Barndoms Dage! da kunde man hænge paa Snoren i den lune Stue, om Dagen høre Svendenes Spøg og lystige Sange og om Natten de underligste Eventyr. Men snart slog Skilsmissens tunge Timer, vi Børn bleve revne bort fra vor Moder og sendte hen i en Skole, det vil sige, i en Bogbinders Værksted, for der at faae den Politur, der var os nødvendig for, med Anstand, at træde ind i Verden.

Intet Menneske er vist paa de haarde Skolebænke bleven saaledes præsset, beklistret og beskaaret, som vi. Hvergang en Kammerad fix og færdig forlod Skolen, følte jeg doppelt mit piinlige Liv og misundte, som en anden Buckthorne1 de Lykkelige, der nu fri turde flagre ud i den deilige brogede Verden.

Endelig slog min Forløsningstime, jeg var nu færdig til at dimitteres og blev da med andre dannede og raa Kamerater, det vil sige, Bøger med Bind og i løs Materie, af Rectoren pakket ned i en stor Kasse. Laaget blev slaget til, et chaotisk Mørke omgav os i det snevre Fængsel, dette var da mit Livs første Periode.

Da jeg atter traadte frem for Lyset, var jeg i Kjøbenhavn i den gyldendalske Boglade hvor jeg, paa en af Hylderne ret paraderede i min nye Kjole, imellem flere smukke Folk. De gamle Folianter skjældte mig ud for Rus, men Lapse-Aanden, som var faret i mig, gav mig Vittighed nok, saa jeg ikke blev dem Svar skyldig. Utaaleligst var mig ellers stereotyp Udgaverne af de gamle Classiker; disse unge indbildske lærde Lapse, der vrimle af Trykfeil og ikke have andet end deres Faders Navn, vilde altid have Forsædet, og saae med Foragt ned paa mig og min Lige.

De forskjellige Personer, som om Dagen traadte ind i Bogladen, og deres Samtaler morede mig meget; her fik jeg først et klart Begreb om Verden. Hvor glædede jeg mig ikke, hver Gang jeg hørte nogen rose min Fader eller mine Halvsødskende; dog ofte maatte jeg høre utaalelige Ting, ja man kaldte endogsaa mig Hjernespind, og min Fader gal. En Scene glemmer jeg ikke; en Dag traadte en fornem Dame ind med to Herrer, jeg blev da lagt frem iblandt andre pene Bøger, men hvor fordreiede hun ikke sit gamle Ansigt, da hun hørte mit og min Faders Navn.

»Nei Gud bevare mig for den,« sagde hun, »det er jo Daarekistesnak! jeg veed ikke hvor noget fornuftigt Menneske kan holde ud at læse noget af denne Hoffmann! han er jo gal og gjør ogsaa sine Læsere gale. Jeg læste engang det halve af denne Nußknacker og Muserinke, men hvor det var noget Snak. Vilde jeg blot sætte mig ned skulde jeg nok i en heel Dag kunne fortælle saadan Noget.« Og nu stødte hun til mig med sin spidse Finger, og valgte Noveller af Tromlitz og Weisflog.

Derimod vandt en ung Mand, som en Dag afhentede min Søster Prindsesse Brambilla, mit hele Hjerte. »Vort Liv er ingen evig Tragedie,« sagde han, »heller ingen evig Farce; nei, underligt flyde de sorte og lyse Farver mellem hinanden, og jeg troer derfor, at den Digter, der veed at blande dyb Alvor med vittig Spøg og Lune, skildrer bedst Livet og det menneskelige Hjerte. Kun hos faa Digtere, uden hos Hoffmann, har jeg funden denne herlige Harmonie, og derfor er og vil han altid blive mig saa usigelig kjær.« Af Glæde og Taknemmelighed styrtede jeg ned af Hylden, paa Næsen af den ædle Mand, for at trykke et Kys paa hans veltalende Læber, men min Kjærlighed syntes slet ikke at behage ham. Endelig kom da den kjære Juletid, og der blev en almindelig, stor Udvandring. Jeg drømte alt om en lystig Julestue; hvorledes jeg vilde tage mig ud iblandt de øvrige Foræringer; om det deilige Jule-Træe med sine brogede Lys, og de søde guullokkede Englebørns Glæde ved den hele Herlighed. Men det blev ved Drømmen. Dagen før Festaftenen traadte en lille alvorlig Person ind og forlangte en Deel Bøger. Jeg skinnede ret frem paa Hylden med min forgyldte Ryg og brystede mig af mit hele pyntelige Udvortes, men just dette var ham en Torn i Øiet, han ønskede mig i raa Materie for selv at kunne udstyre mig, men da jeg var det sidste Exemplar af Djævels Elixieren tog han mig til sig. Tænk, min Overraskelse og Skræk, da jeg saae mig bragt hen i et Leiebibliothek. »Farvel Julestue, Juletræe og søde Englebørn!« sukkede jeg; levende stod Spießs »Vandringer gjennem Ulykkens Huler og Elendighedens Boliger,« mig for Øiet, jeg tænkte paa de tydske Skjæbne-Tragedier men jeg var Mand, jeg græd ikke. Hvilket Selskab befandt jeg mig ikke i? Forslidte, fidtede og forrevne Exemplarer vovede at kalde mig Kammerat og Broder. Et Papiirsfutteral blev sat omkring mig, og saaledes fik jeg Plads imellem et temmeligt velklædt Exemplar af: »det befriede Israel,« som aldrig havde været ude af Huset, og en meget lurvet Herman von Unna, der saae ud til at have tumlet sig altfor meget i Livet.

To Dage stod jeg urørt paa den høie Hylde, paa den tredie Dag begyndte min Vandring. Det var en deilig vinterklar Morgen, Solen skinnede gjennem de halvoptøede Ruder, da .....«

I det samme slog Klokken tolv, jeg puttede ihast Bogen i Lommen, skyndte mig midt ud paa Broen, men Gud maa vide hvordan, nu faldt der mig ikke en eneste smuk Tanke ind, som jeg havde belavet mig paa. – See det var da det sidste Puds det gamle Aar spillede mig.

Syvende Capitel

(Ludvig den Fjortende forvandler sig i en Tommeliden fra Sirius. – En poetisk Vægter. – St. Peder vil overraske Læserne med sin Nærværelse. – Livets og Dødens Port).

Der var altsaa nu ikke andet for, end at spadsere over Broen; det gjorde jeg, og stod nu mellem de parallele Linier, Volden og den snorlige Reberbane danne. Kronen var kappet af alle Træerne, og dette bidrog ogsaa sit til at det Hele fik et stivt, mathematisk Udseende. Det forekom mig, som var jeg flyttet tilbage i Ludvig den Fjortendes Tidsalder, og stod ved en af Alleerne i Versailles. – Træerne med deres afstumpede, besneede Kroner syntes mig et Geled stive Hofmænd med Allonge-Parykker. – Høit oppe paa Himmelen hang en majestætisk, uveirssvanger Sky, den var mig et levende Billede paa Frankriges Ødelægger, som Smigrerne kaldte Ludvig den Store. Ogsaa han stod i Afstand majestætisk og prægtig, men nærved var det den kolde, truende Uveirssky, der bragte Storm og Ødelæggelse over Alt hvad der var under den. Forbi er Ludvigs Herlighed, men hans Navn vil evig staae med blodige Ziffre paa Revolutionens Skjændsels-Støtte.

Idet jeg saaledes stod og stirrede paa den sorte Sky, der steg mig mere og mere hen over Hovedet, forekom det mig at min Ludvig den Fjortende forandrede Udseende og fik ordentlig en menneskelig Skikkelse. Han gjorde en uhyre Fart nedad, som jeg ogsaa mærkede paa Lufttrykket. – Det faldt mig da ind, at det Hele maatte være en Vandhose, og i det samme rullede der ogsaa en underlig dæmpet Torden over mig, og jeg hørte ganske tydelig det latinske Ord: »apage!« Ihast trak jeg mig derfor ind under Volden og stod med bøiet Hoved indtil alt syntes roligt omkring mig; nu saae jeg i Veiret, men tænk min Skræk, da jeg seer en uhyre stor Mand, lidt høiere end runde Taarn, sidde paa Volden, der syntes ham kun en lav Græsbænk. Begge Fødderne stode ned i Gaden, og jeg var ulykkeligviis posteret midt imellem dem. – Det var i Sandhed en behagelig Overraskelse; jeg følte mig som Fiskeren i Aanden Amiahs Selskab.

Hvad der havde forekommet mig i en Uveirssky og poetice Ludvig den Fjortende, var ikke mere eller mindre end en Tommeliden fra Planeten Sirius. Enhver som har læst VoltairesMicromegas, veed, at i Almindelighed ere Indvaanerne paa Sirius 8 Mile høie. I Forhold til sine Landsmænd var altsaa denne, mig saa store Mand, meget mindre end vor Tommeliden er hos os. – Deels af Frygt for at blive søndertraadt i sit Hjem, eller slugt af en Græshoppe, deels ogsaa af andre Aarsager, som man snart skal faae at høre, havde han i en Alder af 140 Aar (thi man veed, at Sirianere blive almindeligviis 1500 Aar gamle) fattet den Beslutning at vandre ud i Universet og søge en Klode, hvor Peblinge som han, kunde gjælde for store Folk.

Hans Hoved svulmede af uhyre Buler, som jeg opdagede vare Organer, hvilke han besad i en langt mere udviklet Grad end vi. Latin var det eneste jordiske Sprog, han havde lagt sig efter; salig Cicero havde lært ham det for 200 Aar siden, da de traf sammen i en af de høiere Regioner; han talte det derfor meget classisk, og havde desuden ogsaa et saadant Udtryk i sit Ansigt at man aldeles uden Badens latinske Lexicon kunde forstaae selv de usædvanligste Ord.

»Deres Excellence,« sagde jeg, da vi vare blevne lidt bekjendte med hinanden: »behag at tale lidt sagtere, ellers vækker de ikke blot Skildvagten og Vægteren, men det hele Qvarteer.«

Han fulgte mit Raad; snart vare vi begge i en dyb Samtale, men da han begyndte med sit Barndoms-Liv, skyllede de hede Taarer ned ad Volden.

»Ak, græd dog ikke!« udbrød jeg: »ellers er De istand til at skolde mig med denne koghede Skylregn.«

Da tog han et stort Skibsseil op af Lommen og tørrede de store Øine.

»Gjerne var jeg forbleven i Hjemmet,« sagde han, »i hvor lille jeg end er, men det gaaer saa langtsomt med Befordring, efterdi Folk leve deroppe saa mange Aar.

Vor hele Bestræbelse gaaer ellers ud paa at blive saakaldte Jubel-Oldinger; naar man i 1000 Aar ganske ordentlig har passet sit Embede, saa bliver der strax slaaet Medailler for En, man bliver roest fra Prædikestolen, og er man Præst kan man gjøre det selv, ja man kommer ganske i Parallel med de største Afdøde, der gavnede og hædrede Fædrelandet. Det gaaer rigtignok sommetider meget for vidt, og derfor har vor første Vaudevilledigter, som det sig bør Digteren – castigat ridendo mores – skrevet en Vaudeville: Jubeloldingen, der gjør ligesaa megen Lykke, som Deres Kong Salomon og Jørgen Hattemager. – Jeg for min Person havde isinde at gaae den militaire Vei, for deshurtigere at avancere; det er jo kun at trække Uniformen paa og saa trække paa Parade; naar man saaledes har tjent Kongen – eller rettere Kongen tjent os – i 1000 Aar, saa bliver man strax Jubelolding, faaer Orden, Medaille, Fester, og omtales i alle Aviser som Hædersmand.

Men tusind Aar blev mig dog lidt for langt, og dette bestemte mig ogsaa for endeel til at vandre ud til en Planet, hvor man ikke behøvede saa lang Tid til at naae denne Herlighed. – Det er ellers meget godt at vor Herre exsisterer, thi han lader Folk døe i rette Tid; ellers bleve de allesammen Jubel-Oldinger, og det var dog lidt for mange! – Og i Grunden syntes mig ogsaa, at dersom Nogen skulde have Æren, saa maatte det være vor Herre, fordi han lader dem leve saa længe.«

Saaledes talede Manden; men da han nu kom til sin Bortreise fra Sirius, hvor spidsede jeg ikke da Øre! Hvilke Fodvandringer og Seiladser havde ikke han gjort fra Planet til Planet! Tre Gange passeret Melkeveien, og betraadt Sol og Maane! Det var noget ganske andet, end en Fodreise fra Kjøbenhavn til Amager; men Herre Gud hvad man ikke kan gjøre i det Store gjør man i det Smaa. – Han fandt ogsaa, at Forholdet imellem min lille Reise og Dens, som reiser over Verdenshavet, just ikke var saa ulige, som naar han vilde sammenligne sin igjennem hele Universet med den et Menneske kan gjøre fra een Verdensdeel til en anden.

Hvad er vel vort Verdenshav med alle sine Øer, mod Himlens store Ocean med alle sine svømmende Kloder? Ikke engang saameget, som et lille Blækstænk imod hele det sorte Hav.

Det hele Planet-System, hvortil vi høre, fortalte Manden mig, var ellers ikke andet end en stor Skole, inddeelt ligesom Skolerne paa Jorden, i flere Classer, og i denne skulle Fornuftvæsnerne dannes for den store Evighed. Vi maa nu slet ikke troe, at vi ved Døden strax dimitteres til det store Universitet deroppe. Ak nei! vi ere her paa Jorden endnu ikke længere end i Peblinge-Classen; Døden er kun en lille Examen, der flytter os i en høiere Classe.

»Men hvorledes er da hiin Forandring?« spurgte jeg den store Mand: »selv har jeg aldrig ret kunnet tænke mig, at den lille snevre Grav kunde være Grændseskjellet imellem en sandselig Verden og den høieste Tilværelse. Rigtignok æde Ormene, som Kingo siger, Verdens Lyster ud, men jeg er dog bange for at Sjælen kunde beholde en lille Tanke af dem. Da De har seet og talt med Personer i den anden Verden, vilde De kunne give mig en herlig Underretning om det Hele; det vilde være en ubetalelig Perle for min Fodreise. Tænk ædle Mand, det er mit første Arbeide, det første store Skridt jeg gjør ind i Livet; det kan bidrage saa usigeligt meget til Folks gunstige eller ugunstige Mening om mig.« –

»Jeg vil oplive deres Phantasie,« svarede Manden mig, »beaande dem med min høiere Aande ...!«

»Ak nei!« afbrød jeg, »blæs ikke paa mig, De er istand til at blæse mig langt ud i Kattegatet, og saa hjælper min Phantasie mig ikke det mindste. Giv mig heller en Smule tydelig Idee om den anden Verden; siig mig, hvor vore kjære Forfædre nu tumle sig, hvad de tage sig for o. s. v., og jeg lover Dem – – tre Exemplarer af min Fodreise, og desuden min evige Erkjendtlighed.« –

Saaledes spillede jeg med al min Veltalenhed; endelig tilsidst, tænk dem min Glæde, gav han efter for mine Bønner. –

»Nu saa læs det selv!« sagde han, og reiste sig, saa lang han var, op paa Volden løste sit Belte og bredte sine store Kjoleskjøder ud. – Med bankende Hjerte stirrede jeg derop, men mine svage, dødelige Øjne saae ikke uden en tyk Taage. Jeg greb ham ved Benene, men følte ingen Ting; kun en fugtig Taage omhyllede mig, jeg steeg heelt ind i den, men saae slet intet; langtsom hævede den sig i Veiret, og svævede bort over Søen. –

Jeg blev en lille Smule, hvad man kalder flau, og var nær falden i elegiske Betragtninger, men saa begyndte det i det samme at synge stærkt for mit høire Øre, (Enhver veed nok hvad dette betyder), jeg hørte ganske tydelig Dig min Læser, klage over, at den hele Reise blev Dig lidt for phantastisk, at det klang Dig som et broget Eventyr, en Skjærsommernats-Drøm; jeg syntes ogsaa, at Du kunde have noget Ret, og jeg besluttede at gaae i mig selv, blive et nyt og bedre Menneske, ikke flagre om paa Phantasiens bugtede Sideveie, men smukt stige ned af Volden og gaae Fornuftens lige Landevei langs med Reberbanen. – Forsigtigt begyndte jeg at klattre ned af Volden, men Skjæbnen vilde, at mine Fødder skulde glide, og jeg styrtede ned paa noget Haardt; det var en slumrende Vægter; han vaagnede, stirrede paa mig med store Øine, men sagde ikke et Ord. Mit Hjerte var saa fuldt; jeg følte den bekjendte mægtige Længsel efter at meddele mig; Manden saae saa godmodig ud, syntes endnu halvt at drømme. Jeg udøste strax mit Hjerte for ham; men hvor studsede jeg ikke over hans Ideers Klarhed, det dybe Blik han havde gjort i Naturen og Menneskelivet. – Nei, det varingen almindelig Vægter! saadan En finder man neppe i Livet, men kun i Jung Stillings Fortælling2.

»Men det maa da være et sørgeligt prosaisk Liv,« sagde jeg, »at gaae hver Nat og ælte i Snee og Snavs, og det ganske ene i de samme Gader, altid synge den samme Vise medens de fleste Tilhørere sove ....«

»O det er ikke saa eensformigt som de troer!« afbrød han mig. »Vi Nattens Børn see mere i en enkelt Gade, end De, ved lys Dag i dem allesammen. – Selv Taarnvægteren, ihvor høit han boer, og seer den hele By over Hovedet, seer ikke det Halve, af hvad vi Jordbeboere see og høre, uden det just skulde være En der var begavet med et ægte Seerblik; saaledes som der for nyligt har været een. – Han havde hver Nat en naturlig, magnetisk Søvn, i hvilken han fra sit ophøiede Sæde saae ned igjennem alle Byens Tage. Intet blev ham skjult; ethvert Ord kunde han høre. – Han fik ellers sin Afskeed fordi han glemte at raabe; nu raaber han ikke mere!« –

»Og hvad saae han da i sin magnetiske Søvn?« spurgte jeg. –

»Forunderlige Ting; de fylde en heel Bog, som jeg gjemmer hjemme i min Kiste. Ja, det var en stor Mand, men Skjæbnen satte ham kun paa et Kirketaarn!«

Under denne Samtale vare vi Reberbanen forbi, og dreiede nu om i den beboede Gade.

»Her er mit Theater!« udbrød Manden: »her synger jeg mine Bravour-Arier, og gjør mig, som de chaldæiske Vise, fortrolig med Stjernebillederne. Troe mig, unge Mand! en Gadevægters Liv er ikke saa prosaisk, som det maaskee ved første Øiekast kan forekomme Dem. Han er jo dog et levende Grændseskjel imellem Aande- og Sandseverdenen. Seer De,« afbrød han sig selv, og pegede op paa Tagene, »kjender De det brogede Spil?«

Jeg saae i Veiret; alle Tagene i den hele Gade, og paa ethvert Huus jeg kunde see omkring mig og inde i Byen, vrimlede som Myretuer af smaae luftige Væsener, der med en utrolig Lethed svingede sig gjennem Tage, Vægge og lukkede Vinduer. –

»Det er Drømmene!« vedblev Manden: »nu vil de spille Comedie med de sovende Mennesker. – Tidt dratter et Par Stykker ned paa Hovedet af os, som gaae her i vort lovlige Kald, og da er det jo naturligt, at vi komme til at drømme, men saadant noget tænke nu aldrig Menneskene paa, naar de begynde at recensere en stakkels Vægter.«

Jeg kunde ikke blive kjed af at stirre paa de luftige Smaae. Hvilke underlige Scener fremstillede de ikke og toge selv Mennesket med som Marionet i det brogede Skuespil. Der satte de Brudekrandsen paa den unge Piges Hoved og lode Præsten lyse Velsignelse over det lykkelige Par. Her plagede de, som smaae Djævle, en skinhellig Synder og lode ham falde igjennem den kolde skarpe Luft. Nogle legede som deilige Engle med hvide Vinger med de sovende Smaabørn, som de toge op med sig til det store Juletræ i Himmelen; Andre kom, som Tyve, og stjal Pengekisten fra den Gjerrige, skjøndt han havde den under sit Hovedgjærde, medens en anden, lille, lystig Flok reed ham som Maren, saa at han hverken kunde skrige eller reise sig. – Snart mættede de Hungrige paa Straaleiet, og snart satte de en kjær Afdød lyslevende igjen tilbage i den gamle Huuskreds.

Men kun nogle Timer varer det deilige Tryllespil, saa kommer Fornuften og jager den gamle Mand Søvnen paa Døren; i Huj og Hast maa han da pakke sine brogede Drømmebilleder sammen, saa at vi, sædvanligviis, sjelden faae en ordentlig Ende paa det natlige Skuespil. Den Gamle lister sig bort med sin hele Flitterstads der bliver til Intet, naar man seer den ved lys Dag, og med aabne Øine.

»Ja den hele Herlighed hører just ikke til mit Departement,« begyndte min Ledsager igjen: »det er et Skuespil, hvortil Taarnvægteren har første Plads, men det er ogsaa det eneste Jordiske han har at fornøie sig med. Han er et indskrænket Væsen, et Slags Peri, der hverken hører til Himmel eller Jord, men maa bevæge sig paa sin snevre Taarngang. Men vi hernede have Eventyr paa Eventyr, lige fra jeg faaer sat Liv i mine »skjønne Aander,« og til Hanegal. – – Men de kjender nok ikke mine skjønne Aander?« spurgte han. »Der seer De strax een af dem,« vedblev han og pegede paa en af Gadelygterne: »det er ganske moersomt at høre paa, hvorledes disse smaae Tingester kan sprutte af Forfængelighed, naar der først er sat Ild i deres Smule Væge, og de saa skinne en halvsnees Skridt hen af Gaden; strax see de med saadan Foragt op paa de velsignede Guds Stjerner, der dog ere ganske andre Folk end de, baade i Henseende til Størrelse og Udødelighed, og kroe sig af deres Glands og egen ubegribelige Storhed. – Mangen deilig Ninon blandt de nordiske Hetærer betroer mig sine Hjertesorger i den maaneklare Vinteraften. Den hele Gade dandser jo, saa at sige, efter min Pibe; kun et lille Stykke paa min Tryllefløite, og et Udraab paa een Stavelse, strax flyver man ud af Sengen og aabner mig Vinduer og Døre. Naar Magistraten sover, vaager jeg, og kommer der engang et Syn, som ikke saa ganske hører til denne Verden, slaaer jeg fromt et Kors og lader det passere forbi. Ja, jeg kunde være Spaamand, naar jeg vilde, men det er ikke klogt at sige Alt hvad man seer. Naar jeg saadan om Natten hører det komme: »klap! klap! klap!« saa veed jeg nok hvad det har at betyde. – Deromme fra Kirkegaarden kommer Helhesten haltende paa sine tre Been og stiller sig udenfor Porten paa det Huus, hvor han vil hente sin Rytter; saa kunde jeg nok spaae den næste Dag, men Tand for Tunge! – Mangen Ligskare er spadseret mig forbi her i Gaden, men jeg har lukket Øinene, ladet den passe sit, som jeg passede mit. – Hver Nytaarsaften seer jeg ellers tidt nede i Kjælderne og inde i Stue-Etagerne, hvor der er stort Selskab, mangen rask Karl og deilig Pige sidde uden Hoved, og Ligkisten staaer midt paa Gulvet ....«

»Men det er nu altsammen saa gyseligt,« afbrød jeg ham: »Ere der slet ingen lyse Puncter, intet reent Idyllisk i Deres Vægter-Liv?«

»O mere end De troer,« svarede han; »Naar jeg nu en stjerneklar Nat sidder paa Gjenboens Trappe og har den rene, blaa Himmel over mig, og Ruinerne med den vandrende Skildvagt, indsvøbt i sin store, røde Kappe, foran mig, saa drømmer jeg mig i Italien. Har jeg ikke den rene dunkelblaa Himmel over mig? og seer jeg ikke de skumle Ruiner i det blege Maanelys? Rigtignok ere Ruinerne i Italien Boliger for Banditter og Vagabonder; men ere disse det ikke nu, saa have de været det i deres Velmagts-Dage; mangen Kjeltring har tilbragt Nætter og lyse Dage indenfor disse Mure. – Forleden kom jeg ellers over en »dansk Tilskuer«, af Professor Rahbek, hvori jeg saae en Anmeldelse af et Værk over berømte Skurke og Skurkinder; Forfatteren ønskede Bidrag; det er ellers, saavidt jeg veed, ikke kommet ud, maaskee tillod Politiken det ikke? Ellers kunde jeg have leveret de bedste Bidrag, thi hver St. Hans Nat reiser Børnehuset sig i sin hele Herlighed; da drage al Verdens afdøde og nulevende Skurke og Skurkinder derind, og holde et stort Bal. – Gud maa vide hvorledes de kan rummes derinde? Schinderhannes, Peer Mikkelsen og saadan anden gemen Pøbel faae da heller ikke Lov at slippe ind, men maae staae udenfor og kige ind ad Vinduerne. Ak! hvormange kronede Hoveder med geistlige Recommendationsbreve paa Ryggen, hvor utallige mange Ministre og hellige Fædre svinge sig ikke om derinde, saa jeg ofte undrer mig meget over, at Skildvagten Intet mærker.« –

Jo mere han talede, des tydeligere blev det mig, at denne veltalende, ja næsten poetiske Mand neppe kunde være en slet og ret Vægter. – Hans Sprog førte ham lidt for meget ud af Costumet. – Rask greb jeg hans Haand, stirrede ham stivt ind i Øinene, idet jeg udbrød: »Mand! De er ikke hvad De synes at være!«

»O!« svarede han smilende: »fordi De nu traf mig i en uskyldig Søvn, vil de nu strax harcellere over min Svaghed, som dog egentlig kommer fra Drømmegeniernes Ubehændighed.«

»Det er ikke saaledes meent,« svarede jeg: »De er en forklædt Eventyrer, tilstaae det kun, jeg skal ikke forraade Dem!« –

»Nu da,« svarede han: »tak De Gud at jeg ikke er den, jeg synes at være, ellers saae det kun daarligt ud med deres Fodreise. Har De tænkt paa, at alle Byens Porte, Nørre undtagen, lukkes Klokken tolv, og Nøglerne, saavidt jeg veed, bringes til Hovedvagten? Hvorledes vil De nu komme ud paa Amager før imorgen? Klattrer De over Volden, kan De faae en Bajonet i Livet, og kryber De igjennem Nøglehullet, sige alle Læserne: nei, det er ogsaa altfor overnaturligt. – Hvad vil De nu gjøre?« –

Jeg blev ganske elendig til Mode. Nu huskede jeg først, at Portene lukkes Kl. 12, og nu var den snart 1. Hvorledes skulde jeg slippe ud? – »Nu, tak Deres gode Skjæbne,« sagde Manden: »ud skal De nok komme. – Jeg er St. Peder, og har da sagtens ogsaa en Hovednøgle til Amagerport.« –

»St. Peder!!!« udbrød jeg og havde nær tumlet om: »Ak nei! det gaaer slet ikke an! hvad vil Læseren sige? Deres hele Fremtræden er ikke motiveret nok; De passer jo slet ikke her i min Fodreise .....!«

»Pst! stille dog!« sagde han med dæmpet Stemme idet han lagde Fingeren paa Munden: »behøver jeg at citere Dem hvad der gestiefelte Kater siger til Gottlieb: man muß nur nicht thun, als wenn es etwas Besonderes wäre, – man gewöhnt sich an alles. – Siig mig dog paa hvad anden Maade De vil slippe ud af Porten, naar jeg ikke hjelper Dem. – Lad bare ikke Læseren mærke Deres Forlegenhed, saa troe de Fleste, det maa saa være; saadanne Urimeligheder ere jo ganske almindelige i mange Romaner, der hæves til Skyerne, og i Dramer, som man bestormer Theatret for at faae at see.« –

»Ja det er sandt nok!« svarede jeg ganske spagfærdig: »men var De bare en anden Person og ikke St. Peder! det er mig for profant at faae Dem ind i min lystige Reise; og hvad vil vor Herre sige til dette Eventyr?«

»Spørg heller, hvad vil Menneskene sige, naar De nu selv gjør dem opmærksomme paa det Underlige og Profane i min Fremtræden. – Vor Herre siger Intet; han er slet ikke, som de fleste Mennesker troe, en streng Papa, der ikke lider Børnenes Spøg og Munterhed; paa denne Maade kom der kun Hængehoveder i Himmerig. – Nei, var vor Herre som Menneskene, da havde han allerede for længe siden tabt Taalmodigheden. – Alene de mange aandelige Tiggerbreve og urimelige Ønsker, der i een Dag kan komme fra denne lille Klode, kunde gjøre selv en Engel kjed af det Hele. Fiskeren vil, for sit Fiskeries Skyld, altid have Regn; Bonden Solskin. Der jamrer man, fordi Stormen gjorde det rigtladte Skib til Vrag, medens Andre i Kirken takke for det velsignede Skibbrud. Den gamle Onkel vil gjerne have et langt Liv; Arvingerne bede om, han snart maa døe. Tredive søge eet Embede, som kun Een kan faae, og Enden bliver, at de Ni og Tyve jamre og klage. – Nu er her for koldt, nu for hedt; nu skal Vinden blæse fra Syd, nu fra Nord, medens, paa samme Tid, Andre ønske lige det Modsatte. Ja, som Mennesker ere vi nogle slemme Drenge, der uden en hjertensgod Papa, vilde faae Riis det hele Liv. – See De bare til at Menneskene ikke forarges over vor Samtale; for vor Herre kan De være ganske rolig; han veier ikke hvert Ord efter Bogstaven. Der er ingen anden Maade for Dem, at komme ud paa, undtagen jeg hjelper Dem, og vær De kun overtydet om, at ingen af Læserne er nogensinde kommen paa en saa original Maade ud af nogen Port. – Havde De ikke trængt ind paa mig, skulde jeg endnu have fortalt Dem flere smukke Ting, der høre til Vægterens Departement! men nu maae vi skilles, og for at De maae kunne see, hvad der er muligt at see paa det flade Amager, saa tag disse Briller og gjem dem til en Erindring om denne Time.«

I det samme gav han mig et Par store Briller, og trak derpaa en Sølvnøgle frem, med hvilken han ganske sagte aabnede Portlaagen, gjennem hvilken jeg slap ud. –

Høie, mægtige Følelser gjennemstrømmede mig; ja jeg troer selv, jeg følte ligesaa meget som største Delen af dem, der besee Ægyptens Pyramider.

Amagerport er dog den meest poetiske af alle Byens Porte. – I Flyveposten er den bleven caracteriseret, som den idylliske, men jeg vil hellere kalde den Livets og Dødens Port.

Det er den første store Port igjennem hvilken den uskyldige Amagerpige første Gang træder fra sit Arcadien ind i den brogede Hovedstad. Under denne Hvælving har den gamle Amagerkone engang som Barn vandret med bankende Hjerte og dyb Længsel efter al den Herlighed hun snart skulde see med Fader og Moder. – Med hvilke ganske andre Følelser ruller ikke Synderen sidste Gang ud af den? – Med hvilket Blik maa ikke han betragte disse Mure? – Det maa dog være en ganske underlig Følelse, hvormed han seer Gjenstandene omkring sig. Hvor frygteligt at see den store, bølgende Menneskemasse omkring sig, og vide, at naar alle disse om nogle Minuter vende tilbage, da er man død, er udreven af det hele Samfund, i et ganske andet Væsen, i en ganske anden Stilling. – Paa Sygesengen vænner Tanken sig lidt efter lidt til Døden; Livshaabet lever dog i os, eller Smerterne bringe os til at ønske Døden; men frisk og sund, fuld af Kraft til endnu i flere Aar at drage Aande, i et Nu at føres fra Livet til Døden; sidste Gang at see Guds Himmel over sig, sidste Gang at høre Menneskelivet omkring sig, og nu at lukke Øiet for aldrig mere at aabne det; i et Nu at sættes ind i en Tilstand, intet jordisk Væsen har skildret os, det er sjælerystende.

Ottende Capitel

(St. Peders Briller begynde at vise deres skjulte Kræfter. – Forfatteren seer paa Amager en stor Konge-Revue over alle Digterværker. – Et ædelt Træk af Mad. Cottins Malvina).

Dette Capitels Indhold, som Overskrift, maa gjælde for den Pause jeg gjorde ved Porten, men derpaa foer jeg ogsaa i ti lange Skridt over alle Broer og Brostene, jeg saae kun ganske flygtig hvorledes alle Kjøbenhavns Daarligheder fra det gamle Aar, bleve veiede paa Veierboden før de fik Lov til at kjøre ud til evig Forglemmelse. – Forlorne Bryster og orthodox Kristendom, Luxus Artikler, og rejicerede Lotteriesedler, Alt imellem hinanden.

Men hvad kunde det more mig at see alle disse gamle Sager, hurtigt foer jeg derfor afsted, som før er sagt, og endelig laae da Phantasiens store, herlige Tumleplads, det flade Amager, foran mig.

En Beskrivelse over det Hele, kunde være en god Begyndelse til en Novelle. Ja hvem veed, om ikke endnu i Weisflogs og Tromlitzs Dage, vi læse i en Taschenbuch:

»Paa Sjællands østlige Side ligger den lille venlige Øe Amager, o. s. v.«

I Sandhed, her var da Plads for Tanken til ret at sværme om. Snart forekom det mig, at jeg promenerede paa den finske Bugt eller var paa det arcadiske Novaia Sembla; snart, at jeg vandrede gjennem Ørkenen Kobi, for at aflægge Dalai Lama en Theevisit, eller gjennem Sahara, for at finde Nigerflodens Kilder. – Nu fulgte jeg den hellige Caravane til Mekka, og nu stod jeg imellem Eskimoerne ved Hudsons Bugten.

Dog, hvad var den hele Herlighed omkring mig imod den klare Himmel med alle sine Stjerner over mig? – Det er ægte Oldsager, dem kan Ingen have forfalsket os! – De have seet Adam og Eva lege »Tagfat,« hvis de gode Folk ellers kjendte denne Leg. De hørte Noahs Glæde over den vel overstaaede Navigations-Examen, og saae ham knække Halsen paa mangen uskyldig Flaske. For dem jamrede Joseph i den dybe Grube, og for dem tonede Hymner fra de grønne Savanner. Men hele denne Herlighed vil dog ældes som et Klæde; vor Jord med alle sine fornemme Beboere skal dog engang forgaae.

Ved Vand vil det ikke skee, det veed vi jo nok, da den allerede nu er saa temmeligt vant saavel til det physiske, som til det literaire; men hvorledes da? – Elementerne vil komme i Brand, fortæller Bibelen os. Det faldt mig herved ind, om det nu behagede en omvankende Ridder Cometus at komme vor Jord saa nær, at han tog den med paa Slæbetoug, hvilken Forvirring! hvad vilde ikke Maribo-Aviser sige? – Almanakkerne maatte da strax gjøres om, da vi kunde faae enhalv Snees Aarstider eller flere om Aaret, alt eftersom den nærmede sig mere eller mindre til Sol og Planeter. Det vilde blive en ganske artig Marsch! Jorden var istand til, saaledes at komme ud af al Fatning, at den glemte at løbe rundt; saa blev det Sidste, næsten værre end det Første; da blev der en evig Dag paa den ene Side og en evig Nat paa den anden; her maatte man da brænde en god Ild, men saa fik ogsaa de Orthodoxe deres Helvede bragt istand, og behøvede ikke strax at tye til Bibelen, men blot sige: »gak selv at see!« – Jeg kan ellers tænke, at den mørke Side vilde blive et Slags Siberien, hvorhen man sendte Forbrydere og fattige Folk. Saaledes kunde vi nu fare om en Tid, saalænge Ridder Cometus ikke gjorde for store Spring, men Enden blev dog, at vi løb Panden imod en Planet, og brændte op i lys Lue, saa at der ikke engang blev en Reiser tilbage, der kunde beskrive: »den fürgterlige Ildebrand,« og sukke over os: »arme Mennisker.«

Men jeg maa prøve St. Peders Briller, tænkte jeg, hvem veed, hvorlangt jeg seer med dem, maaskee gjør jeg de største Opdagelser i Maanen. – Er det nu bare ægte himmelske Briller og ikke Nürnberger Stads. Jeg satte dem paa Næsen og saae i Veiret, nei det var ikke simple Rude-Glas. En heel broget Verden aabnede sig for mig. Høit oppe hang Himmelen, Tidens store uendelige Hav; som bortilende Secler seilede Skyebjergene hen over mig. Menneskelige Skikkelser arbeidede saa travle paa deres Babeltaarne, drømte om Udødelighed og forgik i det samme, Sky-Seclerne selv smeltede hen paa den fjerne Horizont, som en kulsort Masse, et Skyggebilled af den henrundne Tid. Brogede, luftige Skikkelser tumlede sig igjennem det store Luftrum og istemte en, for det uvante Øre, underlig Concert. Det var Menneskets Ønsker, Haab og Længsel der drev bort, et Spil for de tumlende Vinde, medens hver istemte med mægtige Toner, hvad der rørte sig i hans Indre. – Jeg saae ogsaa mine egne Følelser flagre ud som smaae Werthern i elegiske Gevandter, men de vare saa blege, saa skindmagre, ikke andet end den bare Følelse, saa jeg blev ganske bange for deres Optagelse i Verden. »Ei stop Barnlille!« skreg jeg og greb strax saadan et lille elegisk Hjerte-Suk ved Benene. »For Guds Skyld, viis Jer dog ikke saaledes for Folk! kun i en lystig Narre-Dragt, som originale Krabater, kan I gjøre Lykke. Enhver sørger dog for sine Børn, saa godt han kan, jeg gjorde ogsaa Alt for mine og var tilsidst ret fornøiet baade med mig selv og med dem. Saadanne elegiske Udbrud, ret fra Hjertet, faae dog et ganske andet Syn naar man maler de blege Ansigter over med en Smule Lune, giver dem et par comiske Knebelsbarter, en poetisk Papirskrone, og al sin Vittighed som Brix ved venstre Side, let finde de da Døren aaben, thi Verden vil gjerne lee; træffe de nu paa et beslægtet Hjerte, saa kjendes de nok gjennem Masken og blive da dobbelt velkomne.

Lystigt flagrede de bort, og svandt mellem den uhyre Vrimmel, hver Fugl sang med sit Næb sin Fryd og Smerte og det hele Jord-Liv svarede i humoristisk Chor:

Skjøndt Birkeriis og Grammatik

Er Barnets første Handsel,

For at det med det gamle Krik

Kan bære Smertens Randsel;

Som Børn man dog i Taaget gaaer

Og drømmer hele Dagen,

Man vaagner ei, før Verden slaaer

Os meget slemt paa Bagen.

Lidt knixer Lykken vel, o ja!

Men tidt den slaaer med Keiten,

Strax følger paa Rabarbara,

Liigtorne, Werthers Leiden.

Vort Liv er ingen Kongevei

Der altid smukt gaaer lige,

Slemt var det, hvis den førte ei

Os til et bedre Rige.

Den løber meget ud og ind,

Har Tidsler fleer end Roser,

Snart gaaer den over Fjeldets Tind,

Snart gjennem dybe Moser.

Men Tanken er en dristig Ørn,

Der sig til Himlen svinger,

En Moder, der de trætte Børn

Til Fader-Hjertet bringer.

Og nynner sært sin Trøste-Sang,

Der underlig os rører,

»Fat Mod! om Veien end er Trang,

Den dig til Himlen fører.

Lad storme kun den barske Vind,

Lad Livets Bølger bruse,

Sæt til din Gud kun Sjæl og Sind,

Dem kan ei Verdner knuse.«

I det samme begyndte det ganske underligt at suse og bruse omkring mig, jeg saae til Siderne, og finder, at hele Amager-Land, vrimler af Mennesker til Hest og til Fods. Der har jeg da Spøgeriet, tænkte jeg, og blev ganske fornøiet over, at opleve et ordentligt tydsk Eventyr. – Menneskemassen kom mig nærmere og nærmere, og jeg saae nu, at det var hele Regimenter, men de forekom mig dog alle lidt for brogede, til at være Aander af gode, christne Jyder, Fynboer, o. s. v., der ved Midnat holdt Mynstring. Generalernes Mondering var ganske forskjellig, hver saae ud til at høre til et andet Aarhundred og en anden Nation, og det forunderligste var, at Generalerne havde ikke alene eet Hoved, men uhyre mange; dog dette hjalp mig paa Ideen. Jeg erindrede mig, at i Heibergs Julespøg og Nytaarsløier træder Publicum frem som en Mand med mange Hoveder. Hvor kunde jeg tvivle længer; allerede Horatz kalder det jo: bellua multorum capitum alle Generalerne her vare forskjellige Tidsalderes og Nationers Publicum der holdt en stor Konge-Revue over alle Digterværker, hvis Helte og Heltinder, efter deres forskjellige Skabning og Følelse, vare inddeelte i flere Regimenter.

Kjære Læser, bliv nu smukt et Barn igjen, men glem alligevel ikke, Alt hvad Du har læst siden Du blev et stort, fornuftigt Menneske, og Du skal da see hele den phantastiske Revue, saaledes som den marscherede mig forbi.

Allerforrest gik de Rasendes Hær, der bestod af Vanvittige, brudt ud af Spieß’s Biographier og andre mindre bekjendte Digterværker. Finnekonen fra: Syv-Aar var deres Marketenterske og Magde Vildfair hendes tro Haandlangerske; dem fulgte Røverhistorierne, som alle vare til Hest, og saae ret ridderlige ud; især havde Anførerne ædle og høimodige Ansigter. Rinaldo var deres Anfører og saae meget uskyldig ud, desuden var han ogsaa klædt i Rosenrødt, som Fanfan i: de borgerlige Stævnemøder.

Nu kom Kjærligheds-Regimentet der bestod af to Afdelinger, de Ulykkelige, og de Lykkelige. Ved det første kjendte jeg strax Siegwarth paa Munkekappen; Romeo var Trommeslager, og den lille Page fra Blanka Pibedreng. Denne Deel var ellers rent gal til at skraale; de Lykkelige vare derimod mere tause. – Her gik Brødkoner om med Sonetter og tibulske Digte, og smaae Drenge solgte: Martsvioler, Maanedsroser og Vergißmeinichter. Alle Tropperne bare høie Huer med en claurensk Indskrift: »Livets høieste Lykke er Kjærlighed.« Dem fulgte det respectable Borgerskab; i hvilket jeg kjendte mangen agtet Mand fra Schröders og Iflands Stykker, samt mangen ædel Kjæltring udmunderet af August von Kotzebue. Her var ellers: Eulalia Meinau, ligesom ogsaa Voltaires: La pucelle, Marketenterske, men den sidste førte saadan en skammelig gemeen Mund, at jeg saae selv, Holbergs gamle Magdelone blive: »roth, über und über.«

Nu viste der sig tre underlige smaae Cadet-Regimenter, det var Pygmæerne, Lilleputianerne, og de Underjordiske. Tommeliden red paa en deilig grøn Græshoppe, der gjorde mange Caprioler med ham; han holdt sig til Pygmæerne, der alle saae ret drabelige ud med deres Fingerbøl-Rustning, og lange Knappenaals Landse. – Lilleputianerne red paa glimrende Sommerfugle, og svingede de smaae Sabler i Maaneskinnet, medens de Underjordiske, som store, sorte Myrer mylrede under dem.

Nu kom: »Signelill, Thet är en lustigh och sanfärdigh Tragoedia« af Johannes Messinius ledsaget af Blancmäreta, Swanhueta og flere svenske Tragoedier fra Begyndelsen af det syttende Aarhundred; men da jeg mærkede, at ikke det halve Tog var forbi, og jeg følte mig ganske sulten, løb jeg strax hen til en smuk lille Brødkone, der stod i Nærheden med sin rene pyntelige Kurv. Jeg nærmede mig hende, det var Mad. Cottins Malvina. Hun trak strax Dugen bort – (den er bekjendt fra Axel og Valborg) – jeg stirrede ned i Kurven, og saae de deiligste, modne Læsefrugter, fire stegte Brevduer; et røget Bryst af den galende Hane; et Laar af Meister Floh, (men det var meget dyrt); en vel tilproppet Flaske med: Smiil og Taarer af N. T. Bruun; ogmange andre, rare Sager. – Imedens jeg spiste, gik der mange Regimenter forbi, som jeg kun meget løseligt betragtede naar jeg undtager de comiske Romaner der vare anførte af Siegfried von Lindenberg og Peregrine Pickle. Men jeg seer nok det kun vil blive et Catalog at opramse dem alle, jeg vil derfor kun sige, at det hele endtes med den svære Phalanx, hvori jeg strax kjendte, Hakon Jarl, Palnatoke, Sigurd Schlangentödter o. s. v.

Efter et lille Ophold viste Bagagen sig, men da den kom nærmere saae jeg tæt foran den, det underligste Regiment, jeg endnu havde seet. Alle havde de forslidte og smudsige Munderinger paa, men igjennem Laserne stak dog noget gedigen Herlighed frem. Det var Almue-Skrifterne; der alle, i hvor forskjellige de vare, kun udgjorde eet Regiment og vare placerede langt borte fra de andre, da de for deres ringe Udvortes ikke kunde sættes ind under de Regimenter, til hvilke de egentligt hørte.

I Spidsen for dem alle, red Ugelspil paa Bileams Æsel, han gjaldt vist nok meget, og lod som han havde parret den hele lange Række af Almueskrifterne bag ved sig. Her gik Alexander den Store ved Siden af Æsopus; Albert Julius havde faaet Finkeridderen, og Jon Præst den taalmodige Helene. Markolfus var parret med Mester Lucidarius og Pontius Pilatus med Ridder Rød. Tristan havde han skilt fra sin Isalde og istedet for hende givet ham Robertus von Agerkaal. Tilsidst sluttede Hertugen af Luxenborg med den uskyldige Joseph, hele Rækken. Jeg savnede Doctor Faust, Keiser Octavianus, Peder med Sølvnøglerne og flere; men saa huskede jeg paa, at Göthe og Tieck havde givet dem nye Kjoler og at de saaledes vare sluppet ind i den finere Verden, og stode nu under de Regimenter, hvortil de hørte.

Endelig kom da Bagagen. 6 store Brødvogne bepakkede med alle Slags imellem hverandre. Klokker Heegaards Riimpose, Kjøge Huuskors, der Grünmantel von Venedig, Lykkens flyvende Fane, die rothe Freiheits-Kappe, og utallige andre Sager. – Molboerne og de 7 vise Mestere vare ansatte til at passe paa, under Anførsel af Nathan der Weise.

Jeg troede nu, at det hele var forbi, men ak, et sørgeligt Syn ventede mig. Tre store Rustvogne, belæssede med Saarede og Invalider, nærmede sig. Det var et skrækkeligt Syn; en manglede Arme, en anden Been, en tredie havde hverken Øine eller Næse, ja der var endogsaa nogle, der – mirabile dictu – ikke var andet tilbage af end den lille Finger.

»Men min Gud!« udbrød jeg, »gaaer det saa blodigt til? – Hvem er dog disse?« spurgte jeg nogle gamle Commentatores, der vare ansatte som Læger.

»O,« svarede de mig, »det er deels gamle Classiker deels kun lidet bekjendte Skrifter, hvilke Nutidens Smaa-Forfattere snart stjæle en Arm, snart et Been fra; nu et Øie, nu en Helte-Arm, for saaledes at flikke dem en nogenlunde taalelig Helt og Heltinde sammen, de kan give ud for deres egen; og naar der nu pilles saaledes, hvad skal der da blive af Skrogene? Gud veed vi flikke nok paa dem.«

»Men hvor vil de nu hen?« spurgte jeg Manden.

»Vi følge med Tropperne til den store Caserne« sagde han og pegede frem for sig; jeg saae der hen ad; midt paa Amager laae et lille Bjerg, begroet med Krat, øverst oppe paa Toppen laae en stor Bygning, det var Poesiens Tempel.

Det hele Bjerg var omgivet med en Ringmuur og en dyb muddret Voldgrav, fra hvilke nogle hæslige Frøer i et Væk skreg:

»Brekkekex, coax, coax, vi ere Poeter!«

Ved den store Indgang paa Muren, hvorigjennem Hæren drog, mylrede der af fæle Udyr, som bjæffede den hele Tid, og det af de allerbedste Regimenter. Disse Udyr, sagde man mig, vare de uvidende Recensenter, og man lignede dem altid ved Cerberus, men jeg finder at denne Lignelse halter altfor meget; thi Cerberus har fire Been og tre Hoveder; men slige Recensenter har slet intet Hoved og aldrig mere end to synlige Been.

Der paakom mig en uhyre Lyst efter at komme ind at see den hele Herlighed; men hvorledes kunde dette skee? – Dog, det syntes, som Malvina havde fattet Godhed for mit blege Ansigt, hun foreslog mig at krybe i hendes Kurv. Kunde Hugo Grotius stige i en Bog-Kasse, tænkte jeg, saa kan ogsaa jeg stige i en Madkurv. Som tænkt saa gjort; snart sad jeg imellem de stegte Brevduer og modne Læsefrugter, rigtignok generede mine lange Been mig, men jeg tænkte paa den Herlighed jeg snart skulde faae at see, og priste min gyldne Lykke.

Niende Capitel

(Poesiens Tempel. – Forfatteren kommer i et Fuglebuur).

Snart slap jeg ud af mit Fængsel og stod nu fri og lykkelig udenfor Templet i den deilige Have. Nedenfor den brede Hovedtrappe laae en velsignet Vrimmel af Drengebørn, der sang ganske naivt den bekjendte Vise: »Hvem vil see Spilleværker for Knappenaale!« – dette var pene Smaa-Digte, skrevne i Form af Vaser, Hjerter og Kors, samt bout-rimes og Leverriim. – Høiere oppe paa Trappen sad en gammel Visekjærling med mange nye Sager trykte i dette Aar.

Hun solgte mig for en Spot-Priis et lille Kort over Haven og en Geographie, hvori det hele Digterland var beskrevet, der ligesom Frankerig, var inddeelt i Departementer. – Allerede fra Toppen overskuede jeg en stor Deel af disse.

Gjennem hele Frankerig gik store Alleer af Tragoedier; men hist og her tittede ogsaa herlige comiske Satyrer frem, og i Træernes Toppe sad Vaudevillen, som en deilig lille Fugl der qviddrede sine naturlige, lystige Sange, himmelhøie Pyrenæer strakte sig mellem dette Land og Spaniens romantiske Digterhauge, men dog tittede Cervantes Kæmpebillede Don Qvichote over den høie Fjeldtinde og hilsede Molieres ægte comiske Børne-Flok.

Jeg havde troet, at jeg var den eneste, der var sluppet ind, og undrede mig derfor ikke lidet ved at see det hele Digterland, ja selve Templet, overalt vrimle af Mennesker; de Fleste saae desuden saa prosaiske ud, at jeg aldrig kunde begribe, hvorledes de vare slupne ind.

»O,« sagde Visekjærlingen, »det er meget let at komme her ind; man tager blot Billetter hos Reitzel, Brummer, eller i den gyldendalske Boghandel, ja man kan faae dem paa alle Leiebibliotheker; Intet er lettere, end at komme til at see det hele Digterland. Men der er Forskjel paa at see og sees,« vedblev hun, »et er at løbe alle Værelser igjennem, et andet at indlogere sig her for bestandigt og faae den store Orden: du merite poetique; det er en Faddergave, som kun Naturen giver Barnet i Vuggen.«

Altsaa behøvede jeg ikke at have krøbet i Madkurven; dog, jeg sparede jo min Mark og kom tillige ind paa en romantisk Maade; det trøstede mig. Jeg fulgte den store Masse til Hovedindgangen af Templet; overalt, var der broget Selskab. Geistlige og verdslige, militaire og civile imellem hinanden. Strømmen rev mig med sig, og snart stod jeg i en deilig Haugestue, som var indviet: de lyriske Digte. Her sad Horatz og Anakreon med Roser om Panden og drak skummende Falerner-Viin af de gyldne Pokaler. Rundtom i Hækkerne laae Troubadourer og qvinkelerede, og fra alle fire Verdens Hjørner strømmede der Poeter, saavel vilde som tamme.

Ellers lagde jeg Mærke til, at mange af Tilskuerne, naar de kom herind fik strax en poetisk Udslet og begyndte med et at banke deres Dame paa Hjertet i det de sang: »Luk op for den lille Petro!« – Blev Raptussen for stærk, skyndte de sig hurtig ud af Haugestuen og forsvandt bag et Stakit, jeg fulgte efter og saae dem kjøle sig af i en lille bundløs Søe der udgjorde det Meste af Departementet for Leiligheds-Vers, der i det hele taget var altfor indknebet til at kunne frembringe noget virkeligt Stort. Rundt om Søen, var der smaae Klipper af Aviser og andre Tidsskrifter, der ved den idelige Overskylling af Vandet vare grønne og golde. Jeg vendte snart tilbage, thi Luften var temmelig fugtig, og søgte nu, for at styrke mig, ind i Holbergs Gallerie. Men her var ingen malede Billeder, lyslevende sadde de gode gamle Bedsteforældre her, og talede deres ærlige, ligefremme Sprog. Iøvrigt lagde jeg Mærke til, at en stor Deel af de spadserende Damer havde puttet Bomuld i Ørene, og vare meget fordybede i en Bog de læste i, for ikke at høre de Gamles Tale; jeg tittede en af disse bly Eva Døttre over Skulderen, for at see, om det ikke var: »den bedendes Kjæde,« men tænk engang, det var Grecourts Skrifter, men da den var paa fransk, kunde den godt læses.

Et lille Sideværelse var indviet Skuespillene; her stod Kotzebues Portræt, bekrandset med Petersille og andre Kjøken-Urter; Iffland, Jünger og Schröder, hang temmelig i Skygge. Ellers vare alle Malerierne meget alvorlige og mørke i Forgrunden, men bag til kom der altid en rig Nabob, en Arv, eller en Gevinst i Classelotteriet, der forenede de Elskende under et smukt Tableau.

Bifalds-Yttringer døvedes ved en stærk Hulken fra det næste Værelse; dette var indviet de følsomme Romaner. Gulvet var ganske forstenet af de mange salte Taarer her fløde. Igjennem Ruderne nød man en Udsigt i de mest romantiske Dale mankan tænke sig. Her var en evig Aften- og Morgenrøde, der slog Spar-To til den vi have. Hist laae Aristomenes Hytte mellem steile Klippevægge. I det lille Vertshuus nede i Landsbyen logerede Dido og Don Petro hos Familien von Langen. Jeg skimtede Præstegaarden ved Søen, og saae Liesli spadsere med Mimeli i det Grønne. Siegwarth laae og gispede paa Marianes Grav, og Dødsengelen svævede ham over Hovedet. Ellers var der en Ting, der i Begyndelsen især undrede mig, nemlig at Cornelius Nepos og Phædrus stode øverst imellem de følsomme Romaner, men saa fik jeg siden at vide, at de med rette vare stillede der, da de ere de to Autores, der har faaet de fleste uskyldige Taarer til at flyde. Af de Forfattere der her for Øieblikket havde deres Middags Høide var især Clauren; Damerne vare færdig at levere et Feldtslag for at faae Fingre i hans Skrifter.

Det er da ogsaa Noget man kan forstaae; Skade at det taber saa meget ved Oversættelsen; f. Ex. de mange deilige Deminutiver der overalt møde i Originalen dem kan man nu aldrig faae, og de staae jo dog saa ganske poetisk som et Billede paa Aanden i det Hele.

Jeg kunde ikke holde ud at være i denne Trængsel og skyndte mig derfor videre frem.

En skummel Grotte oplyst ved en Kulild omgav mig; det var Nat og Maaneskin; sorte Uveirs Skyer hang truende paa Himmelen, og enkelte Lyn glimtede i det Fjerne. Jeg var i Røverhistoriernes Departement. En kold Gysen foer igjennem mig, men Aranzo, der edle Räuberhauptmann, bad mig og de øvrige Tilskuere at være uden Frygt. Rædselsfulde Ruiner og Røverhuler mødte Øiet; hist og her viste der sig ogsaa en Aand. Der var ikke et ærligt Værtshuus i den hele Egn; en gammel hæslig rødhaaret Værtinde med lange Knokkelfingre modtog sædvanlig de Reisende og havde nok at gjøre med at pudsle med den udgaade Ild. Alt var mistænkeligt og hemmelighedsfult. Under Landeveiene vare Snore med Klokker, der ringede hvergang nogen kjørte eller red over den. Men ellers vare dog Røverne sædvanligviis de ædleste Mennesker, derimod de andre Beboere nogle sande Kjæltringer. Jeg veed ikke hvordan det var, men med eet kom jeg til at græde med alle de Andre, men saa mærkede jeg, at de Herrer Forfattere havde, ligesom Svaler, Rede oppe i Fjeldkløfterne, og kastede os stødt Peber og spansk Tobak i Øinene; jeg skyndte mig derfor afsted igjennem: »Gallerie schrecklicher Menschenschicksale,« hvor jeg nær var falden over Spieß der laae saa lang han var i Gangen og maledeop; saaledes kom jeg ind paa det Overnaturliges Gebet. Ak! jeg sprang fra Dynen i Halmen, her saae det endnu gyseligere ud. Her herskede evigt: die Gespensterstunde, Klokken blev bestandig ved at slaae 12, og Stormen tudede i de gamle Kaminer. Den vilde Jæger foer hen over Bjerg og Dal og istemmede sit frygtelige »Villevau!« – Jeg saae: de tolv sovende Jomfruer og talte med: den lille Peder der vilde forføre mig til at røve dem alle tolv, men jeg kjendte ham nok, og spadserede derfor af, ind i en Sidegang, men mærkede her en utaalelig Stank, der kom fra en stor Sal i Nærheden; det var Sygestuen, hvor især de Patienter befandt sig der havde den af Christian Wilster omtalte Genie-Feber3.

Her kunde jeg ikke holde det længe ud og søgte derfor tilbage til Hovedgangen, hvor jeg snart kom ind i Forsalen til de gamle classiske Digtere. Til det Indre, hvor de ægte Old-Malerier stod maatte man have den græske og latinske Nøgle, og saaledes var det kun Indviede, der kunde komme herind; de andre Stakler maatte blive udenfor og bleve slemt narrede med Nyrnberger Træsnit som man gav ud for ægte tro Copier, og dertil kom at det Hele var saa grusomt forandret, hvor f. Ex. Digteren havde sat et deiligt Egetræ, stod her et münchhausensk Kaalblad o. s. v. Ellers lærte jeg, at det ikke er blot Skoledrengene der mishandle en Digters Mesterværk – det faaer nu saa være, desuden faae de enten Prygl derfor eller en slet Characteer – nei, det er ogsaa gamle Drenge her i Livet der ganske artig forhutle en Digter og faae ovenikjøbet en god Characteer derfor. Det skar mig i mit Hjerte, og jeg ilede derfor bort og kom efter nogen Omflakken gjennem nordiske Vaabensale med oehlenschlägerske Kjæmpebilleder, hvis Hakon ikke stod tilbage for nogen af Grækenlands Mester-Værker, og igjennem Middelalderens Riddersale, hvor jeg især dvælede ved Göthes herlige: Götz von Berlichingen, ind i: de østerlandske Eventyr. Hvilken herlig glimrende Sal, skjøn som Aladdins Trylleslot. Kostbare Tapeter med Historier af Tusind og een Nat hængte paa Væggene. Her saae man Harun El-Raschid i Selskab med de tre Calendere og Drageren; der vare alle Sindbads Reiser levende afbildede; hist stod Aladdin med Lampen og her trak Fiskeren Skrinet op af Havet. Midt i Salen hang den talende Fugl, og nedenfor stod det syngende Træ, der lokkede alle Fuglene til sig. Hvilken deilig Hauge var der ikke udenfor! – Paa Træerne voxede Carfunkler og Rubiner, og Blomsterbedene funklede af Diamanter, Topaser og Saphirer. Langt ude laae den dybe mørke Skov med sine Rædsler. I de øde Ruiner sad Skovtroldene, som deilige Qvinder, og lokkede hver Prinds, der foer vild paa Jagten, til sig, for at de siden kunde æde ham. Jeg skimtede Magnetklipperne der trække Skibe til sig, og saae Fuglen Roc svinge sig med en Elephant i Kløerne hen over Diamantdalen, hvor Kjøbmændene narrede Gribbene til at bringe dem de kostbare Skatte.

Mægtige Elementaander strede mod hinanden og grebe ind i Menneske-Livet. Med stærke, levende Farver stod det Lystige ved Siden af det Alvorlige og Gyselige, og udgjorde et stort harmonisk Heelt. Levende saae jeg nu alt for mig, som første Gang jeg læste Scherezades deilige Eventyr.

Men med et brast de brogede Tapeter med alle Billederne; jeg befandt mig i en uendelig stor Sal, ikke med Malerier, men med lyslevende Aander og Mennesker omkring mig. Fire mægtige Fyrster sadde med Tryllestave i Salens fire Hjørner, og fremkoglede de herligste Syner. Alt hvad jeg nys havde seet stod mig nu kun som deiligt glimrende Legetøi, her var Liv og Aand, Spøg og Alvor, den dybeste Tankefylde forenet med den herligste Phantasie. Til Høire sad Aristophanes som mægtig Gigant med Frøerne ved sin Fodskammel og med sin Pande i Skyerne. Jeg kjendte Aandernes store Konge, paa den høihvælvede Pande og det dybe Blik. Det var Schakspeare; en uendelig Skare med Oberon og Titania i Spidsen ombølgede ham. Den lille lystige Puk gjorde tusinde Løier og Fru Mab jog afsted i sit nysselige lilleputianske Kjøretøi, medens Canibal sov ved den tømte Flaske.

I Salens tredie Hjørne sad Cervantes med Don Quichote paa høire Side og den komiske Sancho Pansa til venstre; men jeg fik ikke Tid at see den hele Herlighed; den gode Kapelmester Kreisler dreiede mig om mod Salens fjerde Hjørne, hvor jeg saae Serapions Brüder om den fyrstelige Throne. Med store dristige Omrids traadte et mozartsk Don Juan Billede frem mellem de herlige: »Phantasie-Stückenklein Zackes sprang i lystige Dandse med Prindsesse Brambilla, og Kater Murr trykkede Miesmies Pote til sit bankende Hjerte.

Nærmest Schackspeare sad paa Høire Tieck med sin gestiefelter Kater og Prinds Zerbino, paa Venstre Gozzi under sit glimrende Trylletræ med de tre Pomerantser, Ravnen i Toppen, og den lystige Tiggerklub under de grønne Grene.

Mægtige Harpetoner brusede hen over mig; jeg saae i Veiret, intet Loft hvilede der oppe; nei Guds Himmel hvælvede sig der med sine utallige Stjerner i det rene Dunkelblaae; lette Skyer med jublende Engle seilede igjennem det store Luftrum og sang til de gyldne Harper. Da saae jeg tæt ved mig en deilig Dreng i phantastisk Dragt og med store brogede Sommerfugle-Vinger; fortrolig greb han mig ved Haanden og nynnede Sange fra den kjære Barndomstid, da var det, som vaagnede jeg op af en lang tung Drøm, mit Hjerte smeltede hen i en unævnelig sød Vemod. Jeg følte mig atter Barn igjen; alt smilede mig, i den lykkelige Barnehimmel, med Kjærlighed imøde. Den Lille tog mig i sine Arme, store Vinger voxede mig ud af Ryggen og i lystige Lege fløi vi op mod Guds deilige Himmel. Skyerne formede sig til glimrende Luftslotte, der seilede omkring os, og dybt nede laae den hele Verden med alle sine underlige Eventyr. Paa de store tangklædte Stene ved Stranden sadde Havfruer og sang med Sivkrandse i Haaret, paa Høiene dansede Elverpigerne i Maaneskin og i de dybe mørke Skove koglede Hexene ved det røde, flammende Baal, men os kunde de ikke naae; thi høit oppe sad den gode Gud med alle de fromme Engle-Børn og vinkede os ind i den deilige Himmel. Dristig besteg vi Regnbuen, løbe op ad den brogede, luftige Bro, ind i Guds store herlige Himmel. –

– – »Fik jeg dig der Sønneke!« skreg en raa qvindelig Stemme bag ved mig og loe, saa det gav Echo omkring mig; jeg vilde dreie mig om, men .... ja kjære Læser, Du kan neppe blive saa overrasket som jeg; aldrig havde jeg drømt at Knuden saaledes skulde løses.

Et stort Fuglenæt blev kastet mig over Hovedet, saa Brillerne styrtede mig af Næsen, og med dem, som jeg dog greb i Flugten, styrtede ogsaa min hele Herlighed. Alt omkring mig var forsvunden, jeg saae kun det nøgne sneedækte Amager omkring mig; Fuglenættet blev trukket tættere og tættere om mig og før jeg ret kunde komme til mig selv, mærkede jeg, at jeg sad i et Fuglebuur.

Tiende Capitel

(Hvad der videre tildrager sig. – Jerusalems Skomager. – De bekjendte 100 Mile Støvler komme til Syne).

Tæt ved min Side stod der en gammel guulbruun Kone, saa hæslig, at Walter Skotts Efterlignere godt kunde have brugt hende til een af de frygtelige Damer i deres Romaner.

»Fik jeg dig der Sønneke!« skreg den Gamle og fortrak Ansigtet til et afskyeligt Smiil; da opdagede jeg, at det var Amagerkonen, som tillige med den Blege gjorte mig til Herkules paa Skilleveien uden for Børsen, som jeg har omtalt i Begyndelsen af min Reise.

»Du arme Ulykkens Fugl!« vedblev hun, »hvor Du har flagret om siden jeg saae dig sidst; op og ned, Phantasie-Billeder og Hjernespind endnu værre end jeg frygtede det. Ja du kan takke din Gud at jeg fik Fingre paa dig her, ellers havde Du brækket Halsen før Du kom til Enden paa din Reise. – Hvormeget var der ikke at sige, naar jeg gad være over det, men det er ikke Umagen værd; Viis Du nu et godt Gemyt og Nemme, maaskee der da endnu kan gjøres noget af dig,« og nu rystede hun en heel Mængde Grammatiker, mathematiske og juridiske Bøger ind i min Ædekasse. – »Spiis Barnlille, og bryd dig ikke om alle disse brogede Phantasie-Billeder, der flyve om dit Buur, det er kun onde Lyster, som vil lede dig fra Pligten og styrte dig i Elendighed. See der Sønneke! har Du en Fluesmække, slaa nu rask alle disse brogede Phantasie-Billeder ihjel naar de flyve dig paa Næsen, og fordøi din solide Frokost! Troe mig Barn vi ere ikke satte her i Livet for at sværme som nogle romantiske Narre; nei bestil noget Grundigt, vil du ikke sulte ihjel!«

Nei ingen Dødelig, som ikke selv er revet ud af Himmelen og puttet ind i et Fuglebuur, kan gjøre sig en Idee om min Stilling; jo mere jeg slog de brogede Phantasie-Billeder i Ansigtet med min Smække, des hæftigere trængte de ind paa mig, og med forføriske Blikke og deilige Toner standsede De mig, hvergang jeg med de bedste Forsætter greb noget af den prosaiske Føde. Tabte jeg mig i Beskuelsen af disse Herligheder, klask! slog Gouvernanten, saaledes kan jeg vel bedst benævne min Amagerkone, mig med sin Stok, saa Blodet løb ned over Armene.

»Ak! Du maa endnu meget i Skole, og pines, præsses, klippes og skjæres, før Du kan blive en taalelig Arbeids-Bi i den store Kube, – Begyndelsen maa skee med, at Du gaaer i dig selv og frasiger alt Forfatterskab! husk kun paa hvad den høibaarne Marqvis af Marigny sagde til Mad. Pompadour da hun blev rørt over Digteren Boisi, der nær var sultet ihjel med sin Kone: »Hvad gjør det om der er een Autor mere eller mindre i Verden; det Stads løber iveiret, saa det er istand til at æde os op; – Lad dem smøre Skoe og ikke besmøre Papiret!« og tro mig, der ere grumme Mange der tænke og tale som den høibaarne Marqvis!«

»Lad mig flagre ud i den vide Verden!« bad jeg med Taarer i Øinene.

»Flagre ud,« afbrød hun mig, »du har nok Lyst til at gjøre flere Luftspring; nei troe mig, Verden har Poeter nok! nu skrive jo alle Mennesker; jeg skal nok stække i det mindste dine Vinger. Du skulde bare høre hvad Verden siger om dig og din Bog. Det er Nix begge Dele. Du vil være vittig, spille Satirikus; o Gud hjælpe dig arme Skrog, seer du ud dertil for inden eller for uden? Og nu denne Lyst til at lege med det Alvorlige og Hellige, denne letsindige Hoppen for dog at kunne sige Noget, hvortil skal den vel lede? Din Reise kommer dog aldrig til at høre til Himmel eller Helved, men evig og altid til Amager!«

»Lege med det Hellige!« afbrød jeg hende, »det faldt mig aldrig ind; men med mine egne Følelser, ja derved kunde jeg maaskee nødes til at sætte et maaskee? Menneskene omkring os kan ofte saaledes spotte vore Følelser, lege med vort Hjerte, at vi selv – maaskee det er feil, – gribe det som Legetøi, for ikke at gjelde for en følsom Nar midt i den store fornuftige Verden; men den Ældres Legen er ikke Barnets; sæt dine Briller paa, gamle Moer, og see om min Hoppen er saa letsindig, som den med bare Øine og med et flygtigt Blik forekom dig.«

»Br!« udbrød den Gamle, »hvilken Tirade var ikke det! – O du arme Ulykkens Fugl, hvilken Forfængelighed lyser der ikke ud af ethvert af dine Ord. Ja det gaaer galt! Hvilke Tanker har du ikke om dig selv! – Troe dog ikke, hvad en halvsnees Stykker har vidsket dig i Øret; du er Digter, er vittig og lunefuld. Herre Gud! man maa jo sige noget til den unge Forfatter, der læser sit Arbeide op, men du skulde kun høre naar du saa er gaaet. Den mildeste Dom er: det er et ganske godt Menneske! men han har den ulykkelige Idee, at han vil være Forfatter.«

»Ak!« sukkede jeg hos mig selv, St. Peder maatte heller have ladet mig blive indenfor Porten, end at jeg skulde komme i denne Elendighed. Rigtignok var det jo ganske romantisk, at ende som Bajaset eller for at bruge et indenlandsk Exempel, som Norkros, i et Fuglebuur; men jeg følte mig dog en Smule formeget genert.

»Vær du nu kun lidt fornuftig,« begyndte den Gamle, »og vi skal da nok komme ud af det. Havde jeg blot itide faaet dig ind paa Børsen, som var min Hensigt, saa skulde du aldrig have begaaet disse mange Luftspring; men nu skal jeg tage dig hjem og i 20 Aar .....«

Jeg hørte ikke mere, det sortnede for mine Øine og jeg var en Afmagt nær! – Rask marscherede hun afsted med mig, og jeg mærkede at hun tog Veien henimod Søen. Ethvert følende Hjerte kan nok tænke hvorledes jeg maatte være til Sinds. Tusinde Ideer om at slippe løs, krydsede mig igjennem Hovedet, men som de opstode, bleve de strax igjen forkastede. Da huskede jeg tilsidst paa den russiske Digter, der saa gjerne læste sine Digte for alle Mennesker, men da de derfor flyede ham som Pest, saa han ikke længer havde en eneste Tilhører, gav han sin Sjæl til Fanden, men da denne gode Mand havde hørt ham i to Aftener, tog han, paa den tredie, Flugten igjennem Skorstenen, og lod sin Hale i Stikken, da Poeten vilde holde ham ved den.

»Havde jeg dog nu alle mine Ungdoms Tragoedier,« sukkede jeg, »da skulde jeg nok gjøre hende kjed af mig!« Læse af Fodreisen faldt mig slet ikke ind; den var jo ogsaa al for nye, til at jeg ikke selv skulde synes godt om et og andet. Jeg grundede nogle Øieblikke, da forekom det mig, at min Stilling ganske passede sig til, at jeg sang den unge Munks Længsel, der bag Klostermuren sukker efter den gyldne Friehed. Jeg tænkte mig selv i den brune Kutte, hvor jeg stod ved det lille Vindue og stirrede ud i Aftensolen. »Ak!« sukkede jeg, og begyndte at qviddre i mit Buur.

Munkens Længsel

»Atter, atter er en Dag da svunden,

Atter er en Dag af Livet tabt.

Modløs staaer jeg her i Aftenstunden,

Kun for Taarer blev jeg Arme skabt.«

»Ei syng dog ikke den gamle kjedelige Vise!« udbrød Gouvernanten. »Den har jeg hørt af saa Mange, og det baade paa tydsk og dansk. Det er kun forlorne Følelser, som alle Smaa-Poeterne komme med. Det skal nu være saa smukt at være ulykkelig; man troer hver Øieblik, de gaae hen at hænge sig, og saa spise og drikke de dog godt, og gad gjerne leve et par hundrede Aar endnu.«

Men jeg hørte hende ikke, og vedblev.

Disse Mure, som af Tiden graane,

Natlig skuet har min bittre Qval,

Disse skal mig see i Døden blaane,

Først bag Graven naaer jeg Livets Dal.

»Ih fy Barnlille!« skreg Gouvernanten, »hvor de Vers ere haarde at fordøie. Themaet er gammelt og Variationerne forslidte!«

Hun vilde endnu sige mere, men jeg overdøvede hende med min Sang.

Modløs staaer jeg her bag solbrændt Rude,

Stirrer ud i Aftnen sorrigfuld.

O hvor deilig smiler Alt derude,

Aftnens Skyer funkle jo som Guld.

See hvor over Søen rask en Snække,

Flyver til den fjerne, fjerne Strand.

Hist staaer sneebedækte Bjergerække.

O bag dem er Haabets Trylleland.

»Der fik vi da en: purpureus pannus,« udbrød hun; »men dril mig ikke! – Troer Du ikke jeg før har seet Salis’s Vandmalerier, og kikket i Matthissons Perspektiv! Gud frie os fra alle Copierne! – Og Du, dril mig ikke, eller ....« og her hævede hun sin Stok. Jeg vedblev.

Hyrdefløiten toner hist fra Fjeldet,

Tonerne hensmelte i min Sjel;

Nede, seer jeg, hist ved Kildevældet

Sidder Hyrden med sin Brud i Qvel.

Blomster dufte rundt omkring de glade;

Himlen, over dem, er klar og blaa;

Fuglen synger under Egens Blade,

Sikkert De dens Toner kan forstaae.

»Ja, jeg skal give dig at forstaae!« skreeg hun med gnistrende Øine. »Vil Du tie Du elendige Fugl!« klask! klask! hvor gik detikke over min Ryg. – Hurtigere strømmede Blodet gjennem alle mine Aarer, og med et ubeskriveligt Udtryk sang jeg:

O hvad er det, som i Hjertet stiger,

Hvad er det som banker i mit Bryst,

Som bestandigt mod det Fjerne higer,

Og mig martrer i sin vilde Lyst.

Selv for Templets Altar maa jeg kjæmpe,

Mod den Længsel som fortærer mig,

Ak jeg kan dog aldrig Flammen dæmpe!

Himmel styrk mig, jeg paakalder Dig!

»Nei Du Djævle-Unge!« skreg hun, »tie! tie! eller jeg lader dig styrte i din egen Elendighed!«

Hun fik hæftige Krampetræk, søgte forgjæves at stoppe Bomuld i Ørene, medens jeg fortsatte min Elegie.

Himmelkloder som i Natten blinke,

O I trylle Haab og Veemod frem.

Lig et Englechor I Aanden vinke

Gjennem Døden til sit Fædrehjem.

Da skal jeg den hele Verden skue,

Dale, Bjerge, Byer, Mark og Skov;

Bade mig i Lysets rene Lue,

Juble høit min glade Priis og Lov!

»Ulykkens Barn!« skreg den gamle, »nei der er Intet at gjøre af dig. Du er ganske incurabel, den gyselige Genie-Feber har for evig befænget dig!« – Jeg svarte Intet, men begyndte forfra igjen paa min Sang. Otte Gange holdt hun den endnu ud, men da jeg begyndte den niende Gang lod hun Buret staae og løb sin Vei i det hun mumlede af ars poetica:

certe furit ac velut ursus

objectos caveæ valet si frangere clatros,

indoctum doctumqve fugat recitator acerbus.

Jeg var atter fri – forsaavidt man kan være det i et Fuglebuur: efterat jeg nu en passende Tid havde udtrykt min unævnelige Glæde, begyndte jeg at tænke over, hvorledes jeg skulde slippe ud, men jeg dreiede mig paa kryds og paa tvers, forsøgte alle Kunster men det var umueligt at slippe dersom ikke: »en ängel eller ann bra karl,« som Kellgreen siger, kom til, og uden fra hjalp mig bort. – Med dyb Længsel sad jeg i det snevre, lille Buur, og stirrede paa Stjernehimmelen over mig og Sneen rundt omkring mig; utallige Phantasie-Billeder begyndte deres luftige Dandse, for saaledes at fordrive mig Tiden; men det var saa utaalelig koldt at de snart fik Frost i Hæl og i Haand og tilsidst reent frøs ihjel. – Det lod til at hverken St. Peder eller: »en ann bra karl,« vilde paatage sig en Amager Skikkelse og hjælpe mig. Aldrig har jeg følt mig saa elegisk stemt som den Gang; min Mund strømmede over med Elegier endnu værre end Adresseavisen, men i hvor varme de end kom fra Hjertet, frøs de dog strax til Iis; der kan man see hvad en kold Omgivelse kan gjøre.

Med et – jeg begreb ikke hvorledes – stod der en gammel Mand med Stok i Haanden og Tornister paa Ryggen, tæt foran mig. – Det saae ud til en Jøde, der drog om med sit Kram; i hvor bange jeg blev for det baseliskagtige Blik, hvormed han betragtede mig, vovede jeg dog at bede ham om Hjælp. Med utrolig Hurtighed aabnede han det ulykkelige Buur, og i samme Nu fik jeg den Tanke, at det maaske var Fanden, der under en ny Skikkelse kom for at plage mig. Dog ham var det ikke, men en anden lige saa berømt overalt og ingensted. Paa mit Spørgsmaal om hans Navn gjorte han en dyb østerlandsk Bøining.

»De Lærde kalde mig paa Latin: judæus immortalis,« svarede han, »i Frankerig hedder jeg: le juif errant, og i Danmark .....«

»Jerusalems Skomager!« udbrød jeg og trykkede begge hans Hænder i mine.

»Ja det er mig,« svarede han; »mit Døbe-Navn er ellers, som bekjendt, Ahasverus

»O søde velsignede Mand!« skreg jeg af Glæde, »De kan aldrig troe, hvor det Møde glæder mig! Gud give jeg havde truffet paa Dem noget før; hvad kunde De ikke have været mig!« jeg fortalte ham nu hvorlunde Forfatter-Djævlen var faret i mig, hvad jeg havde seet og oplevet paa min Reise o. s. v.

»De var just den Mand der især kunde hjælpe mig! disse Micromegasser og andre høie Personer, kjende kun lidet til en stakkels Poets Lidelser og spidse ham der for kun af med smukke Ord. »Vor Jord er saa fordigtet« siger Wilster, som de formodentlig kjender:

»Der er ei Blad, ei Blomst, ei Siv,

Hvorved der jo er daanet.

Ei Barnet selv i Moders Liv,

Er for Poeter skaanet.«

Satan, som nu er saadan en allerkjæreste Person i et Eventyr, har været meer end nok i Verden, selv hans Papirer ere selv udkomne. Faust har baade Göthe, Lessing, Mahler Müller og Klinger havt Fingre paa, saa jeg veed ingen heldigere Person end dem. Ak! hvo der dog havde deres Erfaring; saa behøvede man kun at lære det gamle Tidsrum i Kalls Verdenshistorie og kunde da godt gaae op at faae sit Præ derfor til Artium. Men jeg siger Noget! De maae jo perfect kunde de gamle og de nye Sprog. Gaae De op til Examen, De er istand til at ende som Bisp i Ribe

»Ædle unge Mand!« udbrød Ahasverus, »De har et følsomt Hjerte, men Bisp i Ribe ...« han taug, stirrede mørk hen for sig, men græde kunde han ikke.

»O vær ikke taus!« udbrød jeg efter nogle Øieblikke; »hvormeget Menneske-Kundskab kan jeg ikke vinde i en halv Time i deres Selskab. O, tal! vi ere jo begge Vandringsmænd; snart er jeg ved mit Maal, Deres kan ikke være langt borte.«

»Jeg veed et Sted,« begyndte han, »hvor de i een Dag kan lære det menneskelige Hjerte langtbedre at kjende, end om de levede i hundrede Aar. Det er et Universitet, hvori alle Regenter, Statsmænd og Digtere burde tilbringe nogle Timer. De vil smile naar jeg nævner dem Stedet; men troe mig, jeg er en gammel Mand og har Erfaring, jeg vil ikke skuffe dem. Kryb i en Brev-Sæk! det er Stedet, man kan studere det menneskelige Hjerte. Ingen Digter vil kunde fremstille den Mangfoldighed af Characterer der her viser sig. Her spille Lidenskaberne i alle Farver; Kjærlighed og Had; Livs-Lyst og Fortvivlelse; her kan man kigge den Skinhellige i Kortene og aflure de Elskendes Hemmeligheder. Troe mig, ikke igjennem Livet, men igjennem en Brev-Sæk, titter man ind i det menneskelige Hjerte. Selv har jeg tjent som Postkarl under Ludvig XI, da Postvæsenet første Gang indførtes i Frankrig, saa jeg taler af Erfaring. Hvorledes troer De vel Mercier skrev sit tableau de paris? – ja, ja, jeg siger Intet.«

»De har tjent som Postkarl under Ludvig XI,« udbrød jeg.

»Ja,« svarede han, »i mange Skikkelser har jeg viist mig her paa Jorden, men kun i 24 Timer tør jeg vise mig i hver, saa maa jeg antage en ny eller vandre i disse gamle Pjalter. Døden søgte jeg, men fandt den aldrig. Under Marcus Aurelius stred jeg mod Markomannerne og under Odeacer imod Romerne. Propheten Mahomet har banket min Ryg, fordi jeg tiggede ved hans Dør, da han havde faaet den rige Enke; og Carl Martel brugte mig som Spion mellem Araberne

Saaledes vedblev han et godt Qvarteer, jeg stirrede imidlertid taus imod Jorden, men da nu mine Øine hændelsesviis faldt paa Mandens Been og der opdagede et Par Støvler der vare Idealer paa menneskelig Elendighed, kunde jeg ikke andet end være saa uforskammet at afbryde ham.

»Deres Fodtøi,« begyndte jeg, »maa da koste Dem en god Skilling mellem Aar og Dag, saaledes idelig at marschere Verden rundt, i Regn og Slud at promenere fra Syd til Nord, fra Øst til Vest ....«

»O!« afbrød han mig, »jeg er en stor Oekonom, disse Støvler her har været benyttede i 600 Aar. Det er de saa meget omtalte 100 Mile Støvler; for en Deel Aar siden var jeg uforsigtig nok til at levere dem til en Skomager, for at de kunde gjøres lidt i Stand, men der blev de forbyttede og før jeg mærkede Feiltagelsen var de allerede solgt til en Peter Schlemil, hvis »vundersame Geschichte« Chamisso har meddeelt Læseverdenen. Først i den senere Tid har jeg været saa heldig at faae Fingre paa dem igjen, men de have lidt betydelig og ere, som de seer, endnu i en meget ynkelig Forfatning.«

Idet han fortalte mig dette, paakom der mig en brændende Lyst efter at prøve dem. Nu følte jeg klart at jeg ikke var skabt til at vandre paa det flade, ubetydelige Amager, blot een Time vilde jeg laane dem for i denne med store Skridt at vandre gjennem Verden og samle Stof til det interessanteste Capitel i hele min Fodreise. Jeg yttrede ham mit Ønske, anvendte al min Overtalelseskraft, men mørk rystede han stedse med Hovedet og udbrød tilsidst:

»Sæt at jeg laante Dem disse kostbare Skatte, hvo er mig da Borgen for at De vender tilbage til Amager, og tør jeg stole paa at De har et saa mathematisk Hoved, at De kan beregne hvorledes De maae gaae, for igjen at kunde træffe Amager, naar De vender tilbage. I hvor stort eller lille De tager Skridtet bliver det dog 100 Mile, og De kunde da være istand til at sætte Benet ned i Stockholm eller paa Skagen, naar De troede at sætte det midt paa Amager.«

»O vær De kun rolig,« afbrød jeg ham, »jeg gaaer meget flittig paa mathematiske Forelæsninger, saa jeg skal vist nok kunde komme ud af den Beregning, og med Hensyn til et Pant for Støvlerne, saa forlang hvad De vil.«

»Forlange hvad jeg vil?« svarede han, »De har jo ingen Ting, uden det skulde være Deres Skygge; men jeg siger noget, Deres Person interesserer mig, jeg vil gjerne gjøre noget for Dem; en halv Time maae De laane mine Støvler naar jeg imidlertid beholder Deres Skygge som Pandt

Ved disse Ord foer det mig iiskoldt gjennem Marv og Been, levende stod Erasmus Spikhers4 og min store Forgjænger i Fodvandring, Peter Schlemihls Lidelser for mig; men hvad gjør ikke en Forfatter for sin Læsers Skyld, jeg indgik Contracten og Manden trak Støvlerne af, efter at have leveret mig dem, lagde han sig ned og pillede min Skygge op, som han ganske forsigtig rullede sammen og puttede i sit Tornister, ihast trak jeg Støvlerne paa, og Tanken flagrede allerede som Gesandt ud over den hele Verden. Mod Nord skulde min første Vandring gaae, derpaa vilde jeg vende mig mod Øst, skræve over den botniske Bugt ind i Rusland og derfra mod Syd for at see lidt ind til Grækerne, jeg kunde maaskee være istand til at vinde et Navn for dette intetsigende Besøg paa Morea. Fuld af store Planer og Forventninger hævede jeg det ene Been, skrævede nu ved Støvlens Hjelp hele hundrede Mile Nord paa, men ulykkeligviis havde jeg ikke ret beregnet Norges vestlige Beliggenhed, thi jeg stak Foden dybt ned i Nordsøen, saa Støvlen blev fuld af Vand og jeg maa takke min Gud jeg standsedes i Farten ellers havde jeg kunne være istand til at gaae til Bunds i Nordsøen; ligesaa hurtigt altsaa, som jeg satte Benet ud, ligesaa hurtig trak jeg det nu ogsaa tilbage og havde nu saaledes gjort mig bekjendt med Nordhavet uden at have fløttet mere end een Fod fra Amager; for nu ikke at geraade mere i en lignende Stilling vendte jeg mig mod det store landfaste Tydskland, her var jo dog noget at træde paa; forsigtig skrævede jeg nu hen over Østersøen, Elben, Weser, Mainz og Donau lige ned i en Skorsteen i en af Kongeriget Bayerns Steder. Hvad det var for en By skal jeg ikke kunde sige, thi jeg fik ikke Stunder at spørge Nogen, men trak gesvindt Benet op og satte det nu ned paa en anden Kant nemlig i Keiserdømmet Østerrig ikke mange Mile fra Donau; men her vilde ogsaa min onde Genius, at nogle Damer skulde kjøre i en aaben Vogn paa Landeveien og det lige under mit Been, saa jeg var saa udansk at sætte min sorte sølede Støvle lige ned i Skjødet paa een af dem. Jeg hørte deres Skrig, og selv ligesaa forskrækket trak jeg Benet tilbage igjen til Amager.

Saaledes mislykkedes ethvert nyt Forsøg; Skjæbnen vilde nu engang, at jeg ikke skulde forlade Amager, og kjed af dens Luner trak jeg Støvlerne af, fik min Skygge tilbage og søgte at fornye den afbrudte Samtale.

»Nei,« svarede Manden mig, »nu maae vi skilles; min Nytaarsdag tilbringer jeg altid i Jerusalem, der vil jeg være endnu i denne Morgen. Lev vel!«

»Og naar sees vi igjen?« spurgte jeg ham, »der var endnu saa meget jeg vilde tale med Dem om, maaskee træffe vi aldrig mere sammen her i denne Verden.«

»Ja gid vi ikke gjorde,« svarede han, »da laae jeg i det lille lune Kammer og var fri for at tradske om i Slud og Vinde. Men vi mødes nok, om ikke før, saa naar De gjør den sidste store Reise med Dødens Extra-Post. Hver Nat møde vi hinanden, thi hans Heste ere raskere tilbeens end jeg; han kan i et Øieblik fare Jorden rundt og har altid Passagerer. Tredivetusinde døe hver Nat og ligesaamange fødes; næsten tredivetusind har altsaa medens De gjør Deres Amagerreise, begyndt den store Reise:

Til det ubekjendte Land

Over Skyen mange Mile.«

Jeg begyndte at see paa Manden, thi jeg havde ikke troet, at han kunde blive saa sentimental.

»Farvel, unge Mand!« sukkede han »god Lykke paa Deres Reise.«

»Iligemaade!« svarede jeg, og saae ham nu hæve Benet og forsvinde som han kom.

Ellevte Capitel

(Forelæsning af en gammel Lænkehund. – Læseren gjør Bekjendtskab med et stort Selskab af to- og fiirbenede Herrer og Damer. – Forfatteren seer med St. Peders Briller ind i Jorden og opdager Helvede. – Fanden i en Skolemesters Skikkelse med Horn i Panden. – Dobbeltgjængeren. – En poetisk Person ved Stranden –).

Den kolde Vind blæste mig skarpt i Ansigtet og fælt tudede Lænkehunden fra den nære Landsby. Jeg gik efter Hylet, thi en uimodstaaelig Kraft drev mig frem. Endelig naaede jeg derhen; alle Folk paa Gaarden sov, men en gammel Lænkehund havde besteget sit Hundehuus, som et Catheder, og hylede fælt i den kolde Vinternat. Som jeg mærkede holdt han Forelæsninger for nogle unge Hvalpe over Natur-Skjønheder og den gyldne Frihed. Det lod ellers ikke, som Hvalpene hørte synderligt efter den Gamles Hyl, thi de havde hele deres Opmærksomhed henvendt paa to unge Misser, der sadde paa Taget. Jeg kan tænke, at det var lærde Damer, der bivaanede Forelæsningerne.

Baade Luften, og den Gamles Tale var mig for iiskold til at jeg kunde holde det ret længe ud her, og da jeg nu mærkede Stalddøren paa Klem, kunde jeg ikke modstaae Fristelsen at træde ind i det lune Huus. En heel Verden aabnede sig for mig. Hvilket broget Selskab af to- og fiirbenede Herrer og Damer omgav mig ikke her. Med Liv og Lethed flød Talen, man gik fra Gjenstand til Gjenstand, Æmnet vexlede bestandigt uden mærkelig Overgang. Det faldt mig ind, som det ofte er gjort naar jeg har været i et stort Menneske-Selskab, hvilket broget Stykke det dog vilde blive, dersom den hele Selskabs-Snak dannede sig til en synlig Væv. Hvilken Afvexling vilde der ikke være! Fra Theater-Recension springer man til Politik og fra denne igjen til ubetydelige Hverdagsbegivenheder, og Alt lige levende, Alt behandlet med lige Interesse, skjønt Overgangene ere umærkelige. Det lod ellers til, at Ingen af Selskabet mærkede min Ubetydelighed, og saaledes kunde jeg da desfriere gjøre mine Iagttagelser. – Allerede tæt ved Døren blev jeg i en Krog en ung Kat vaer, der spillede Magnetiseur med en lille Muus, det arme Pigebarn var ganske i hans Kløer; med vellystige Blikke stirrede han paa hende og før jeg kunde komme til Hjælp var hun slugt i et Bid. Der kan man see, hvor farlig den dyriske Magnetisme er for unge Pigebørn. Efter fuldendt Mesterstykke traadte den unge Doctor atter frem, og blandede sig imellem det øvrige Selskab. Øverst sad et gammelt Æsel og talede med to unge Faar om sin Stamtavle. Han var noget stiv i Lemmerne, men det gav ham just en imponerende Holdning. Paa Sværdsiden nedregnede han sin Slægt fra Sancho Pansas Æsel, og var ikke lidet stolt af sin berømte Stamfader, hvis Erindring havde overlevet og endnu vil overleve mangt et adeligt Stammetræ blandt de tobenede Mennesker.

»O Deres Excellense!« udbrød det ene lille Faar, »forleden læste jeg et tydsk Skrift, der var dediceret til Deres Stamfader. Jeg troer det var af Rabener

»Naa!« svarede Æselet, »De mener nok: Anton Pansa von Manchas Abhandlungen von Sprüchwörtern? Ja det er ikke saa daarligt! Manden havde Talent; det er da ellers ikke første Gang min Slægt har været Mæcenas, Gud veed, vi faae Dedicationer nok!«

I Nærheden af Æselet stod en lille Hanekylling, et Slags Junker, der med megen Selvtilfredshed betragtede sine Sporer, som begyndte at voxe ud. Skrydede den Gamle lidt for høit, saa istemte strax Hanekyllingen en spodsk satirisk Galen, som en Flok unge Høns, paa Hønsestigens Balcon, tildeelte deres levende Bifald. I det samme begyndte det at blive meget levende over mit Hoved, jeg saae i Veiret og mærkede to gamle Ugler, der vare i dyb Samtale; havde de ikke ført Sproget i Jamber, vilde jeg have antaget dem for virkelige Mennesker, saa naturligt talede de. Jeg lærte ellers her, at Fuglene have en ordentlig Stat med et stort Theater, hvor de spille mange af vore meest bekjendte Stykker.

1STE UGLE

Ja troe mig Søster jeg har svoret paa det,

Det skal i Vinter blive sidste Gang

Jeg abonnerer. – Tænk hvad jeg har døiet!

Tre hele gyselige Schackspears Stykker,

Og to af Holberg. – Alt det gode ligger;

Nu seer man aldrig mere Deodata

Og Laura med det smukke Springvand i.

2DEN UGLE

Man burde pibe, tude Directionen;

Men hvad kan jeg som ene Dame gjøre!

Sligt er Parterrets Sag. Men hvem er det?

Studenter kun, ei andet end Studenter,

Der smigre vil for Professorerne,

Den Oehlenschläger, denne hersens Schackspeare,

Og Gud maa vide hvad De alle hedde.

1STE UGLE

Hvad siger De om Vaudevillerne?

2DEN UGLE

O ja! det er noget man kan lee af,

Der er Satire; men det trætter dog.

Desuden veed jeg af de trykte Blade,

At det fordærve kan den gode Smag. –

Jeg holder meer af Kotzebue og Clauren,

Men man tør aldrig følge Hjertets Stemme.

1STE UGLE

Ak tænk Dem mig, der alt i denne Vinter,

Har faaet to af Holbergs platte Stykker.

Jeg vil nok troe, den Tid de først blev skrevne,

Da kunde de jo være ganske gode;

Men nu kan knap min Pige gaae at see dem.

2DEN UGLE

Ja har man Lyst engang at see lidt godt;

Saa maa der reises til Provindserne.

I Kallundborg gav nys en lille Trup

Hussiterne og Julius von Sassen,

Samt Don Juan; at sige, uden Sang.

1STE UGLE

Ja slige Folk maa give gode Stykker,

Hvis ikke bliver deres Kasse tom.

Men vi herinde, som har abonneret,

Vi ligge nu i Directionens Lomme

Og maa da døie hvad de unde os.

Men nok af denne Uglesang. – Jeg saae mig omkring og opdagede nu i et Hjørne en stor Forsamling af gamle og unge Gjæs; men de gode Damer snaddrede saadan i Munden paa hinanden, at det var umueligt at fatte Traaden, dog troer jeg de talte om Poesie. – En ung Hest, der var bestemt til Krigstjenesten, havde leiret sig hos dette interessante Selskab, og kastede brændende Blikke om imellem de unge Gjæslinger; en lille en, med et guult Hoved, der til Nød kunde kaldes rødmosset, syntes at have vundet den unge Helts Hjerte. Han gav sig meget af med det Skjønne; vilde være et Slags Körner, ja kunde endogsaa improvisere. Paa tusinde Opfordringer at glæde Selskabet med et Impromtu lovede han det, dersom den unge Gjæsling først vilde fryde dem Alle med lidt Declamation.

Beskeden slog hun Øinene ned, og en fiin Rødme foer over de blege Kinder; men hendes Fru Moder, en gammel Gaas, nødte det undseelige Barn, der nu declamerede Jeanne d’Arcs Monolog med en saa tragisk naturlig Anstrængelse, at Vandet løb hende ned af Øinene.

Den unge Hest udbrød i enthusiastisk Vrinsken, sprang frem paa Bagbenene og improviserede med dyb Betydning til den unge Gjæsling et Digt:

Roserne og Stjernerne

Jeg veed to Stjerner saa klare, saa blaae,

Deres Lige jeg aldrig paa Himmelen saae.

Jeg veed to Roser, saa smukke for sandt,

Deres Lige jeg aldrig i Haverne fandt.

Nys faldt fra hine Stierner en Dug saa heed,

De klare Taarer trillede paa Roserne ned,

Da lued’ doppelt herligt de Rosers Skjær,

De Stjerner og de Roser de bleve mig saa kjær.

Ak! kan jeg dem ei eie; ak kan jeg dem ei faae,

Hvad er da alle Stjerner paa Himmelens Blaae,

Paa Jorden er ei Blomster, som hine Roser to,

De Stjerner og de Roser, de røvet har min Ro.

Han taug og stirrede med Selvtilfredshed omkring sig, for at modtage sin Hyldest; alle Gjæssene, selv de gamle, sloge undseelig Øinene ned; dog snart grebe de igjen Traaden fat, bedømte Alt med deres smaae Hjerner, bagtalede og vaasede saa godt som i noget Theeselskab. Det var ret lystelig at see, hvorledes det qvindelige Personale kroede sig med deres lange Halse og bildte sig ordentligt ind at være Mennesker, fordi de gik paa to.

Gid jeg nu havde Cornelius von Tütz’s microskopiske Glas tænkte jeg; (enhver erindrer det nok fra Hoffmanns Meister Floh), hvorledes at han, efter at have sat det i Øjet, kunde see inde i Folk Alt hvad de tænke. Sædvanligen vare Tankerne det modsatte af Ordene, og man vilde da ofte blive lidt ubehageligt overrasket; dog gad jeg nok her og i hele mit øvrige Liv eie dette Glas.

»Men jeg har jo St. Peders Briller,« faldt mig ind; hvem veed, om ikke de kan have samme herlige Kræfter. Jeg satte hurtigen Brillerne paa, stirrede paa Damerne, Hanekyllingerne, ja selv paa det skrydende Æsel, men det var umueligt at opdage mindste Spor af Tanke. Feilen maa ligge i Brillerne, tænkte jeg, thi det er jo umueligt, at et saa stort Selskab ikke skulde tænke det mindste. Jeg grundede, slog Øinene ned imod Jorden ...... men da lærte jeg snart, at mine Briller vare endogsaa bedre end von Tütz’s microskopiske Glas. Jeg saae langt tydeligere, end de spanske Zuheri, der, som man veed kunne see lige ned i Jorden og opdage Liig og skjulte Skatte, jeg saae tvers igjennem Jorden; ja skimtede Bugen af Hvalerne i Sydhavet. – Den hele Jord var mig en stor gjennemsigtig Glas-Kugle; underlig slyngede de klare Metal-Aarer sig gjennem det uhyre Legeme; Vandet brusede gjennem selvdannede Canaler og store glødende Lava-Strømme flød fra Ætna til Hekla, og fra dette igjen til Americas ildsprudende Bjerge. Nu kunde jeg ret see de mange forskjellige Jordlag der antyde de store Omvæltninger, vor Jord har undergaaet. Skeletter af Mammuths-Dyr og sære Søeuhyrer viiste sig rundt omkring; men i hvor broget det Hele var, laae det dog klart og gjennemsigtigt for Øiet. Jo længere jeg stirrede, des flere Gjenstande opdagede jeg; des tydeligere viste det sig. – Midt inde i Jorden var et stort Flammehav, hvori laae en velbebygget og beboet Øe. Det var naturligviis Helvede.

Hvilken Opdagelse! nu glemte jeg alle Jordens Gjæs, det hele Selskab omkring mig; jeg gik ud af Stalden, for paa det store flade Amager at kunne spadsere over en større Strækning af Helvede under mig. Rundtom laae Marker og Skove, Floder og Indsøer. Dybt under mig kneisede den store Hovedstad med sit glimrende Slot, og rundt om stode Kirker, i hvilke berømte Jesuitter holdt Prædiken. – O der var saa meget der vakte min Forundring, saa jeg tilsidst ikke kunde undre mig mere. Alle Landeveie vare brolagte med Proprietair-Hjerter, og rundt omkring stode Milepæle for at vise de Reisende den rette Vei; men Milepælene vare afdøde Mennesker, og jeg kunde iBegyndelsen ikke begribe, hvem disse vare, og i hvilken Betydning de vare stillede der, men saa faldt det mig ind, at det var Bundfaldet af Geistligheden – thi enhver Stand har jo Bundfald – der var gjort til Milepæle, da de der ligesom her, vise Folk den rette Vei uden selv at gaae den.

Til Venstre laae en mørk Skov, fuld af frygtelige Spøgelser og Plageaander; det var Samvittigheden. Her stode Ruiner af mange berømte Fyrsters Sommerslotte, og om den hele Skov strakte sig en forpestende Mose, der paa det smagfuldeste var illumineret med Lygtemænd. Nu kunde jeg ellers see, hvor tro Blumauer har skildret Helvede i sin travesterede Æneide. Alt stemmede overeens, ligefra Træerne, hvor Soldaterne zittre istedet for Espeløv og til Eftertrykkerne, der som store Hunde gjøre Jagt paa Forfatterne for at æde af deres Hjerne.

Der kunde skrives hele Folianter om Flamme-Øen. – Jeg vidste ikke ret hvad jeg først skulde beskue; men da nu Slottet laae mig nærmest under Fødderne beærede jeg først dette med min Opmærksomhed.

Alle Træerne i Slotshaven stode i fulde Blomster; det var nydelige sødtduftende Complimenter. Smigrerne stode i gyldenstykkes Kjoler, som store Solsikker, og saae de lavere Blomster over Hovedet. Der var hele lange Bede af Koketter, der straalede som de skjønneste Haarlemmer-Tulipaner.

Hovedtrappen vrimlede af Klienter, der havde gjort nok paa denne Jord til at fortjene frie Entrée i Helvede. Jeg gjennemvankede med Øiet det store Gallerie. Væggene vare beklædte med herlige Malerier og kostbare Tapeter. Ligesom Fyrsterne have deres Portraiter afmalede i forskjellige Costumer, saaledes hang ogsaa Fanden her i de forskjellige Skikkelser, han har viist sig i her paa Jorden; snart som Munk, snart som Feldtherre, nu Herremand, nu Fattigforstander o. s. v.

Ved Siden hang hans Oldermoder, malet som Catharina af Medicis, desuden Slangen fra Paradiis i deilig Pariser Ham, samt flere bekjendte Slægtninger og berømte Djævle Nero, Pizarro, en heel Deel hellige Inqvisitores, Philip den II o. s. v.

Der var ogsaa mange, interessante historiske Stykker. Bartholomæus-Natten, sagde man havde vundet den store Guldmedallie, Engelændernes Anfald paa Kjøbenhavn 1807 var ogsaa ganske fortræffeligt, kun beklagede man at det var et Miniatur-Stykke.

Ved Enden af Galleriet var der en stor Sal, indrettet til Skole. – De arme Skribenter, som her paa Jorden havde skrevet Lovtaler over Folk som ikke fortjente det, sadde som Disciple, spændte paa smaae Pinebænke og maatte construere og analysere deres egne Værker, og hvergang De kom til en Usandhed, dandsede den gloende Jern-Ferle paa de alt mørbankede Rygge.

Hos Holberg viser Fanden sig i en Kjøbmands Skikkelse med Horn i Panden, men her havde han paataget sig en Skolemesters. Han saae fæl ud. Haarene stode børstede og uredte om det blaarøde Ansigt; Øinene spillede i det Grønne, og den hele Person viste, at han havde hjemme i Pølen. En kold Gysen foer igjennem mig; jeg stod jo lige over hans Hoved, havde nu Glasskorpen bristet, saa var jeg styrtet ned og var bleven spiddet paa hans spidse Horn. Lystig slog han omkring sig med ækte Skieldsord og haltende Vittigheder. Med Eet saae han i Veiret og blev mig vaer, og i samme Nu hævede han sin ene Arm, der forlængede sig til den naaede Glashvælvingen, hvorpaa jeg stod; jeg syntes at føle ham kilde mig under Fodsaalen; mit Blod bruste i Feberhede, i Fortvivlelse skreg jeg: »Gud frie mig fra Satans Kløer!« og styrtede nu afsted, saa Brillerne nær vare faldne mig af Næsen.

Allerede var jeg kommen et godt Stykke henimod Stranden, da det med Eet begyndte under begge mine Been: »knisk, knask, knisk, knask.« Nu gaaer da Glasskorpen, tænkte jeg, gav mig Gud i Vold og vilde dumpe; men jeg stod stille og hørte en ganske ynkelig Stemme sige: »ogsaa dit eget Jeg kan Du letsindig søndertræde?«

Jeg saae ned til mine Fødder og bemærkede da at jeg stod midt i nogle gamle Potte-Skaar, som jeg endnu mere havde søndertraadt.

»Du stirrer paa mig« begyndte det igjen »begriber ikke dit eget Jeg. Ja det er den ulykkelige Mangel paa et rigtigt Blik ind i de Gamle. Du har ingen Logik; har ikke studeret Philosophernes Værker. Kjender ikke Platos το ον, hverken det absolute eller relative. Lystig flagrer Du Livet igjennem og træder nu paa dit eget Hjerte.«

Nei det var rigtignok lidt mere end jeg havde drømt om, at et Potte-Skaar kunde holde saadan en Tale.

»Kjender Du mig da ikke?« begyndte det igjen, »for tolv Aar siden vilde Du have ømmet Dig, dersom nogen havde traadt saaledes paa mig, som Du nu træder. Kjender Du da ikke dit eget Jeg?«

»Mit eget Jeg!« udbrød jeg ganske forskrækket, og saae ned paa den søndertraadte Potte.

»Veed Du da ikke« begyndte den »at det menneskelige Legeme uddunster saaledes sine Dele, at om syv Aar er dit Legeme et ganske andet end nu. Disse Uddunstninger danne sig igjen til andre Legemer, der spille en ny Rolle i denne evig foranderlige Verden. Føler Du Intet? Ingen Sympathie? – Jeg var dog engang dit lykkelige lille Barndoms-Jeg, hvis Lykke Du saa tidt har besjungen i rørende Elegier

»Umueligt! umueligt!« skreg jeg. »Nei Sandhed,« svarede den »en permanent Sandhed. Der kan vel siges en Deel om den sande Væsenhed; den relative Tilværelse i mig, men hvilket Menneske har begrebet sit eget Jeg? Det Legeme, som Du nu slæber om med, vil maaske om ti Aar spille en endnu mindre Rolle i Verden end jeg har spillet. Her ude ligge baade Kammerherrer, Fruer, Pastorer og andre Personer i ganske forskjellige Skikkelser, medens det indre Jeg nu hopper om inde i Byen i ganske andre Legemer. See blot denne lille Linned-Pjalt her ved venstre Side, det var maaskee for tyve Aar siden et deiligt Pigebarn, der satte Byens mandlige Ungdom Griller nok i Hovedet; nu sidder hun i et gammelt Legeme og sukker efter sit Psyche-Liv, der dog nu ikke er andet end denne usle Pjalt.«

Det begyndte at løbe mig rundt i Hovedet; og jeg troer det vilde have gaaet enhver anden ligesaadan, naar han hørte slig en Tale af et Potte-Skaar. Min Beslutning var fattet, i fire raske Spring var jeg denne min Doppelt-Gjænger af Syne, ihvor ynkelig han end skreg efter mig.

Kun tyve Skridt til og jeg vilde være ved Maalet for min Reise. Store Iisstykker vare kastede op af Havet og lyste underlig i Natten; Bølgerne nynnede deres gamle Sang, den de alt sang for Aarhundreder siden og legede med den brune Tang, der maaskee sidste Aar stod grøn og blomstrende i Havmandens Urtegaard. I det jeg stirrede saaledes frem for mig, opdagede jeg i Nærheden af Søen en lang sort mandlig Skikkelse der sad paa nogle store Kampestene. Jeg hørte ham halv synge, halv declamere, omtrent som Choret i de Gamles Tragoedier, Bølgerne og Vindene var hans Orchester og jeg – som det lod til – hans eneste levende Tilhører. – Med langtsomme Skridt nærmede jeg mig ham medens han Sang.

Verden er et Perspektiv, Himlen Futteralet,

Maanen staaer som Kikkehul, naar først Sol er dalet.

Aander løbe til og fra, kikke gjennem Hullet,

Hele Jorden see de da i Facon af Nullet.

Engang blev jeg meget syg, blev magnetiseret,

Ud af Krop og Futteral Sjælen desertered’,

Kom hiin Side Himlens Blaa, fandt strax Maanens Skive,

Kikked ned, ak hvad jeg saae, kan jeg ei beskrive.

Jorden dreiede sig selv, viste alle Kanter,

Var det skrevet hvad jeg saae, blev det Folianter.

Ak hvor Folk var bitte smaae, selv de raske Fyre:

Skjøndt de reiste sig paa Taa var de som en Myre.

Hist jeg saae en rigtig Krig mellem tvende Stater

Mennesker man leged med, som med Tinsoldater.

»Et glædeligt Nytaar!« afbrød jeg, thi Manden begyndte at interessere mig. Han saae paa mig, ønskede mig det samme, men til min store Forundring førte han hele sin Tale i de samme rimede Vers, hvori jeg først havde hørt ham synge sit Recitativ.

Hvem kunde det være? Ham maatte jeg lære at kjende noget nøiere. Jeg sagde ham mit Navn, vilde fortælle ham om min Fodvandring, men til min største Overraskelse vidste han Alt paa det nøieste. Paa hans Spørgsmaal, hvad jeg nu videre vilde tage mig for da jo Reisen var endt, om jeg vilde vende tilbage eller gjøre et Saltomortale ud i Østersøen, tilstod jeg ham ærlig, at jeg havde største Lyst til at faae et Søe-Eventyr ind i min Reise. Da smilte han ganske forunderlig, og spurgte – at sige altsammen paa Vers – om jeg ikke ligesaa gjerne gad have et Eventyr fra Havets Bund; Skjøndt jeg rigtig nok ikke vilde træffe Meget der, som ikke var mig bekjendt her paa Landjorden. Jeg yttrede ham min levende Interesse for at faae Nyheder fra det andet Element; han smilede, bød mig sidde ned, i det han snakkede om at Posten kom vistnok ikke de første ti Minutter; jeg begreb ikke et Ord; Manden blev mig mere og mere uforklarlig; endelig begyndte han da sit Eventyr, som rigtignok forekom mig noget af det forunderligste af Alt hvad der endnu var mødt mig paa min Amager-Reise. Hvad Resultatet blev, fik jeg siden at vide.

Tolvte Capitel

(Dykker-Klokken.)

Det var i Aaret – – ak! nu kan jeg Aaret ikke huske;

Men Maanen skinnede ret smukt paa Træer og paa Buske.

Vor Jord er intet Paradiis; som Praas tidt Lykken lyser;

Om Sommeren man har for hedt, om Vinteren man fryser.

At melde i en Elegie, hvor tidt vi her maae græde,

Det nytter jo til ingen Ting, kan ei en Christen glæde.

Det var i Aaret, som De veed, jeg ei kan rigtig huske,

Jeg gik om Aftenen en Tour imellem Krat og Buske;

Det hele Liv stod klart for mig, men jeg var ei fornøiet;

Dog muligt var det Nordens Vind, som fik mig Vand i Øiet.

En Tanke gik, en anden kom, og, for mig kort at fatte,

Tilsidst jeg paa en Kampesteen mig tæt ved Havet satte.

I Ilden er der lidt for hedt, paa Jord, som sagt, man fryser,

Og stige i en Luft-Ballon – – nei! nei! mit Hjerte gyser;

Dog mueligt at paa Havets Bund i sikkre Dykker-Klokker

Sit Liv man paa Cothurner gaaer, og ei, som her, paa Sokker.

Saa tænkte jeg, og Reisen blev til næste Dag belavet,

(I Dykker-Klokker, som man veed, kan vandres gjennem Havet).

– Af klart Krystal var Klokken støbt, de Svende frem den trække,

Tilskuere paa Kysten stod, en lang, en broget Række;

Snart var det Hele bragt i Stand, jeg sad saa luunt derinde,

Nu gled da Snoren, Tridsen peeb, jeg blev saa sær i Sinde, –

For Øiet var det sort, som Nat, og Luften pressed’ saare,

Den trykkede som Hjertets Sorg, der lettes ei ved Taare. –

Det var, som Stormens Orgel slog – jeg kan det aldrig glemme!

Som naar i Ørknen en Orkan med Rovdyr blander Stemme.

– Men snart jeg blev til Tingen vant, og dette saae jeg gjerne;

Høit over mig var ravne-sort, det bruste i det Fierne.

Der Solen stod saa rød og stor, men ei med mindste Straale,

Saa at man uden sværtet Glas »ihr’ Hoheit« kunde taale.

Mig syntes Stjerne-Himlen hist i sin Studenter-Kjole

Lig Asken af et brændt Papir, hvor Smaa-Børn gaae af Skole.

– Rundt om mig klarede det op, jeg hørte Fiske bande,

Hver Gang de paa min Klokke løb og stødte deres Pande.

Men Skjæbnen, ak! det slemme Skarn, misundte mig min Glæde,

Og som en Sværd-Fisk var hun nu ved Klokkens Snoer tilstæde,

Og hurtigt gik det: »klip! klip! klip!« rask skar hun Snoren over;

Der sad jeg da i Klokken net, dybt under Havets Vover.

Først blev jeg hed, saa blev jeg kold, saa lidt af begge Dele,

Jeg trøsted mig; Du kan kun døe, see det er her det Hele.

Men Klokken sank dog ei endnu, den drev paa Havets Strømme,

Jeg lukkede mit Øie til, og lod saa Klokken svømme.

Den foer, ret som med Extra-Post, vist sine tyve Mile,

»Und immer weiter, hop! hop! hop!« foruden Rast og Hvile.

Een Time gik, der gik vel tre, men Døden kom dog ikke,

Saa blev jeg af den Venten kjed, og aabned mine Blikke.

Ak Herreje! ak Herreje! Hvad saae jeg dog paa Bunden!

Den første halve Time jeg som slagen var paa Munden. –

Dybt under mig var Bierg og Dal med Skove samt med Byer,

Jeg Damer saae spadsere der med store Paraplyer. –

Hist laae en Skov, halv rød, halv hvid, af deilige Coraller,

Som Frugter hang paa Grenene purpurne Muslingskaller.

Smaa-Piger gik paa Gaderne med Shawler superfine,

Da randt i Tankerne mig strax Agnete med Undine.

Hist stod en Mængde lærde Folk, som saae paa mig med Kikkert,

Et Luft-Syn eller en Comet jeg forekom dem sikkert;

Og nu med eet de springe op i Veiret mod min Klokke,

Dog rundt omkring mig saae jeg kun en Mængde Fisk sig flokke.

Man sprang, man kom, men Fisk det var, Makreler, Torsk og Flynder;

Tilsidst jeg Tingene begreb, som her jeg nu forkynder.

Naar Fisken rører Havsens Bund, den gaaer som vi paa tvende,

Men stiger den syv Favne op, den bli’er en Fisk behænde.

Da Sligt jeg saae, blev jeg saa sær, jeg hørte Hjertet banke,

Og i mit Hoved kom, maaskee, den lidt bizarre Tanke,

Om ligerviis ei Mennesket, som hist paa Jord spadserer,

Naar han i Himlen trækkes op, som Flynder debuterer.

Thi naar vi see paa Tingen ret, vi ere Fisk i Grunden,

Den hele Luft er som et Hav, og Jorden er jo Bunden.

Med eet min Klokke ned ad foer, den blev for tung for Vandet.

Og som Münchhausens Hest den hang paa Klokke-Spiret strandet.

Dernede holdte Vandet op, det hvilede paa Buer,

Vand-Piller bar det hele Hav – (Det Syn endnu jeg skuer).

Den Vægter trak mig ved mit Been, saa jeg gled ud af Klokken,

I Taarnet løb nu Alle op, og jeg stod midt for Flokken.

Man følte paa mig, undred sig, men snarlig man opdager,

Jeg var et ægte Menneske; slemt stod nu mine Sager. –

De raadslog’, ak! tilsidst paa Fransk udbrød et mandligt Væsen,

(Tilgiv at jeg for Rimets Skyld ham maa berøve Næsen):

»Du er den første, som til os vi levende saae vandre,

Nu kan Du see at Torsk og Sild er meer end Du og andre.

Frygt ei at vi vil æde Dig, nei Ingen her det lyster;

Først naar vi gaae fra Dybet op og søge Landets Kyster,

Os smitter eders glubske Sind, vi æde da vor Næste,

Som fordum eders Adelsmænd og de catholske Præste.

Døe maae og skal Du, det er vist, selv om Du Guld kan græde,

Thi ret paa canibalsk Maneer hist oppe I os æde.

Ha! Hævn er sød. – Vi har en Flod som bruser frem med Torden,

Den kaldes Lethe her til Lands og kommer ned fra Jorden;

Der skal nu ned hver Draabe der har Himmelen forbandet,

Tidt har den næsten druknet os, som dog er vant til Vandet!« –

Han taug, – og nu lød der et Brøl, saadan à la Spontini!

En Hvirvel fuld af dyb Effekt, som Skadens af Rossini.

Soldaterne fra Vagten kom, her stod jeg som en Synder,

Min Dommer sagde mig Farvel og gik – (det var en Flynder). –

– Nu blev jeg ud af Byen ført, fulgt af en talrig Skare;

Een peeb, een skreg, de Gamle græd og bad: »Gud os bevare!«

Snart var jeg ved det store Maal, man bandt mig Been og Hænder,

Jeg blev saa kold, en Tappenstreg slog alle mine Tænder.

Men det var kun et Øieblik, snart kom min Ro tilbage,

En herlig Hvile ventede paa mange tunge Dage.

Vort Liv er kun en Morgendrøm, hvori vi tidt maae græde;

Er Natten endt, vi vaagne skal til Livets bedre Glæde.

Paa Jorden savner ingen mig, jeg stod jo der saa ene,

Bruus derfor, Elv, din vilde Strøm hen over mine Bene.

Jeg saae hvor Floden rullede fra Klippens dybe Hule;

Med broget Skjær de Bølger steeg, de hvide var og gule.

Dog længe stod jeg ei paa Land, barsk tog man mig i Frakken,

Og hovedkulds i Floden ned jeg styrtede fra Bakken.

Igjennem Vandet vidste jeg bestemt jeg maatte fare,

Dog følte jeg til intet Vand – (at sige af det klare).

Paa Bunden laae jeg taus en Stund, slukt var ei Livets Kjerte,

Jeg laae i deiligt blødt Papir og lugted Trykker-Sværte.

Ved alle Recensenter! ja ved alle hæse Krager!

Den hele Flod, det saae jeg nu, bestod af trykte Sager.

Leiligheds-Vers i alle Sprog, Tragoedier, Romaner,

Lovtaler, Krøniker med meer; kort, lidt for alle Ganer. –

Paa Flodens Bund jeg mærkede til nogle skarpe Kanter,

Og fandt da at her brolagt var med lærde Folianter.

Boghandlere – at sige Skrog – som Fiske flød i Vandet,

Og søsyg blev jeg, som jeg ret bekikked eet og andet. –

En Time gik – man trak mig op; jeg kan det ei beskrive,

Hvor alle nu som Stene stod fordi jeg var i Live.

»Et Underværk! en hellig Mand!« saa raabte alle Munde,

Man faldt paa Knæ, jeg bukkede, saa godt jeg Stakkel kunde.

Thi Fod og Haand jo bundne var, men snart min Lænke springer,

Og som en Helt i høi Triumph man mig til Byen bringer.

Man snakkede nu ud og ind, som jo Enhver kan vide,

Tilsidst to Dommere kom frem, saa livlige, saa blide.

»En mægtig Haand beskjærmer Dig,« saa talede de begge,

»Sligt alt vi anede den Gang vi saae dig i din Snekke;

Men nu vi see det tydeligt, hver Mand vil om det rime,

At i det ægte Vand Du var lyslevende en Time!

Bliv her hos os, ifald Du vil, hvis ei, vi paa vor Snekke,

Naar Du det ønsker, bringe Dig til Dine Brødres Række!«

Glad blev jeg, som en Candidat der venter Non, den Stakkel!

Men faaer et Præ, o søde Fryd! – Alt var som et Mirakel.

Jeg loved ham at blive der som Gjæst i nogle Dage,

Men siden vilde rigtignok jeg allerhelst tilbage. –

Man viiste mig den hele Stad, dens Kirker og dens Slotte,

Musæet havde mange Ting, som kunde Øiet gotte.

Langs Væggen stod opstillet smukt, i militairisk Orden,

Hver druknet Pige eller Mand, som fordum gik paa Jorden.

Her Olaf Trygveson jeg saae, der Sappho med sin Lyre,

De vare stopped ud med Tang, og holdtes meget dyre.

Theatret vel var uden Tag, dog sad man luunt derinde,

Træk, Regn og Slud allene kom ved visse Norden-Vinde.

Korsridderne man spillede (det overalt behager).

Til Efterspil: Kong Salomon og Jørgen Hattemager.

Jeg i Parkettet Damer saae fra alle Nabo-Byer,

Som bar paa Hovedet, for Regn, uhyre Paraplyer.

Smaa-Herrer recenserede, rask løb de bitte Tunger,

Men gjennem Klæderne jeg saae, de vare Torske-Unger.

Til Aften-Thee et cetera, jeg indbudt blev med Ære,

Her saae jeg Byens Skjønne ret og kunde meget lære;

Een talte kun om Pynt og Stads, selv var hun meget broget,

To Andre førte lærd Dispyt, det klang som Sanscrit-Sproget.

Een brugte mange franske Ord, og trak dertil paa Næsen,

Undskyldes kan det, thi hun var nys sluppet fra Francaisen, –

Een med sin Tunges Ragekniv barbeerte Folk i Nakken,

En Anden maalte Mandens Værd, som Klædet var i Frakken;

– Sølv-Lamper hang paa hver en Green i Havens Buegange,

For Fugle hang Snuus-Daaser der, og spilled smukke Sange. –

Jeg gjennem Havet Maanen saae, ei bleeg, nei grøn som Sivet,

Da kom en Mø, det var en Aal, saa slutter jeg fra Livet.

Hun havde ret studeert Petrark, og sukkede Sonetter,

Rundt om os blev det mere lyst ved Øinenes Raketter.

»Gaae ei tilbage,« sagde hun, »bliv her, tøm Elskovs Bæger,

Hist ændses ei dit lille h med sine tvende Streger.5

Hør hvad jeg spaaer: gaaer Du derop og vover Vers at lave,

Da venter dig kun Skjænd og Stød, tilsidst en sulten Mave;

En Plage-Aand vil følge dig og nøde til at skrive,

Men troe Du mig, din Digter-Krands vil kun af Tidsler blive.

Vær min! siig, Du er Kotzebue, som Sand tragoediserte,

Hvad eller skriv Fortællinger af Clauren excerpeerte;

Jeg lafontainisk elsker dig – Farvel! jeg gaaer at græde.« –

Nei, tænkte jeg, nu maa Du op, hun skræmmede din Glæde;

Vel har jeg ingen Frænder hist, og let jeg kan forsage,

Dog Himlen staaer med Stjerner smaae, som før i bedre Dage.

Lad Verden smile fornemt kun ad Barnets gyldne Drømme,

Før Socrates sin Himmel vandt, han maatte Giften tømme.

Men planter jeg kun Tidsler hist, Gud veed, det gjør saa Mange,

Bør ogsaa Tidsler krandse mig for mine slette Sange.

Farvel Du Hav! – Hist for en Stund dog glattes Sorgens Rune

Ved Nannas barnlig fromme Sind, ved Jettes Vid og Lune.

Tilbage-Reisen blev bestemt ved aarle Morgenrøde,

Skjult laae det dog i Skjæbnens Bog, hvad end mig kunde møde.

Det hele ædle Publikom sig spændte for min Klokke,

Madamer, Fruer, Frøkener, ja hele Jomfrue-Flokke,

Og Cavalerer, ja min Tro! en deilig broget Vrimmel.

Igjennem een af Pillerne man steeg til Havets Himmel.

Aborren var min Adjutant, den er lidt krum i Ryggen,

I Nyt han var fra Top til Taa, kun slidt var Hatte-Skyggen.

Syv Favne var tilbagelagt, thi hurtigt frem vi fore,

(Tillad jeg bruger her en Stump af Bürgers Leonora):

»Ha sieh! ha sieh! im Augenblick, hu hu! ein gräßlich Wunder!«

Al Fiske-Pynten, »Stück für Stück, fiel ab wie mürber Zunder.«

Rødspætter, Flynder, Sild og Torsk, samt Hornfisk og Makreler

Nu skyde Klokken frem i Hast, dem ædel Drift besjæler.

Jeg kom i Land, bød dem Farvel, min Taare randt paa Kinden,

Dog beed en Aal mig i mit Been – (det var vist Elskerinden).

Her staaer jeg da. Den kolde Vind mig skarpt om Øret blæser.

(Jeg haaber, ingen spiser Fisk, som dette Carmen læser.) –

Trettende Capitel

(Dødens store Extra-Post kjører over Amager. – Læseren gjør Bekjendtskab med enkelte af Passagererne. – Vandmanden. – Ende paa Reisen).

Saasnart den poetiske Herre havde endt sit Eventyr, gjorde han en comisk Bøining for mig, jeg takkede for den Fornøielse, han havde forundt mig: bad tillige at han dog vilde sige mig sit Navn og sin Forretning, forat jeg kunde vide om han var et virkeligt Menneske, eller blot en poetisk Reflexion. Han vilde begynde at tale, da klang der et Posthorn i Nærheden; med et Glædes Udbrud sprang han op og mere fløi end løb henimod det forunderlige Kjøretøi der nærmede sig. – Sex Beenrade af fiirbenede Heste, der sprudede klare Ild-Funker, trak en uhyre Post-Vogn med vistnok nogle tusinde Passagerer. – Det var alle de Mennesker, der i denne Nat havde forladt dette Liv. Der vare Folk fra alle Verdens Hjørner. Grønlændere og Pariserinder; Italienere og Kamschadaler, imellem hverandre. Paa Forsædet sad den lange, magre Død som Postillon og grinede fælt med sin brede Mund i Maaneskinnet. – Over Skulderen hang et stort Jægerhorn, som han af og til stødte i, og om den nøgne Dødningpande flagrede en hvid, alenlang Nathue hvori han havde stukket en dunkelgrøn Cypres-Green som Seierstegn. Med eet holdt han stille. Hvilken Surren og Murren var der ikke, alle Passagererne snakkede i Munden paa hinanden, og hver i sit Tungemaal, men alle paa Vers, kun med et forskjelligt Versemaal efter deres særegne Characteer. Jeg begyndte at faae en Anelse. Jo den var ganske rigtig; min poetiske Person gav mig et Nik, hoppede ind i Vognen til nogle nysselige Pigebørn, Skade at de vare saa blege, og snart mærkede og hørte jeg da at Personen var druknet paa Søen denne Nat og havde derfor, som et fredeligt Spøgelse, sat sig ved Strandbredden til den store Extra-Post kom, for at han med denne kunde komme over Grændsen. At de alle talede Vers, begreb jeg snart, det var det første Skridt ind i aandelig Fuldkommenhed. I det jeg saae paa dem, kom der to qvindelige Spøgelser løbende alt hvad de kunde efter Vognen. De havde sværmet formeget denne Nat, forglemt Tiden og vare nu bange for ikke at slippe hjem til Hanegal. Meget vemodigt bade de om at kjøre med som blinde Passagerer og Døden tillod dem at hænge bag paa. Derpaa vendte han sig til mig og bad mig være saa god at skynde mig lidt, for han havde ikke Tid at vente.

»Om Forladelse!« afbrød jeg ham ganske forskrækket og sprang et Par Skridt tilbage, »jeg skal ikke endnu have den Fornøielse at kjøre med.«

»Naa! naa! bliv kun ikke bange« sagde han, og forsøgte paa at sætte et mildt Ansigt op, men det klædte ham slet ikke; »nu mærker jeg først hvem De er. Stakkels Knøs,« vedblev han efter en lille Pause, »det gjør mig ondt for Dem; troe, jeg seer længere med mine tomme Øienhuler, end De med begge Deres levende Øine; kom kun herop i Vognen, det skal ikke fortryde Dem.«

»Ak nei – – min Reise er ikke færdig,« svarede jeg, og gjorte atter et dybt Buk for Døden.

»Stakkels Menneskebarn,« svarede han, »hvad Glæde venter Du Dig, den korte Tid Du endnu seiler paa Strømmen. Uhrets hurtige »dik, dik,« det er ogsaa Livets; det er Tidens store Mølle, der ved ethvert »knik, knik«, knuser et Menneske-Hjerte. Nu eller siden, hvad gjør det,

Truditur dies die,

Novæ pergunt interire Lunæ.6

Alt er det samme; jeg vil kun gjøre din Plage kortere. See endnu engang med dine Himmel-Briller ud over Jorden, maaskee kan Du endnu faae andre Tanker.«

Uvilkaarligt stirrede jeg fremad gjennem St. Peders Briller. Det var forunderligt, hvor min Synskreds udvidede sig. Jeg saae ud over, næsten en halv Verden og det forekom mig, som stirrede jeg kun ind i Blankensteiners Boutik med al sin Nürnberger-Stads, hvor alle Marionetter og Gliedermänner ved en skjult Traad vare satte i en bestandig Bevægelse. Hver larmede paa sin Maneer; den Ene som den Anden. Hist stod en Helgen med en deilig Papirs-Glorie, her vare silkeklædte Pariser-Damer med fine Pap-Hoveder. I en stiv beskaaren Allee omfavnede to Personer hinanden; jeg tænkte paa Chodowiekis Tegning, og vidste da nok at det var Venskab. Sorgens sorte Spyfluer fløi saavel under den Riges malede Lofter som under Armods røgede Bjelker; og paa det lille Skridt mellem Vugge og Grav, knuste Broderen det bankende Broderhjerte. Lystig gik Tidens store Mølle, »knæk, knæk,« og styrtede alle Pyramider og stolte Babeltaarne.

»Nu Barn!« begyndte Døden igjen, »har Du betænkt Dig? Kast nu et lille Øie ind i Vognen. Du faaer broget Reiseselskab; see Dig kun omkring, men vær hurtig, naar Hanen galer gaaer det fort i susende Galop.«

»Kjør bare ikke, medens jeg staaer paa Vognen,« bad jeg, der kunde jo let spilles mig et slemt Puds. Det var dog noget voveligt at klattre op, men hvad gjør ikke som før er sagt, en Forfatter for sin Læser. Jeg vovede et Forsøg, besteg Vognen og traadte ind i en heel lille Verden.

Lystige Børneklynger, Ynglinger og Piger, Oldinger og gamle Matroner, hentede fra alle Riger og Lande omgav mig. Hver talede, som sagt, i sit Versemaal; Heltene havde valgt Hexametret, den simple Pøbel brugte derimod den tifodede Jambe. De lystige Passagerer jublede i raske Dithyramber og de gamle stive Damer talede Fransk paa velklingende Alexandriner. Nærmest ved mig sad der en tyk feed Aand overalt behængt med Spisesædler; jeg antog ham for en rig Restaurateur, men da jeg nærmere betragtede Personen, mærkede jeg at det var en tydsk Boghandler der trancherede og forkortede Forfatteres Værker, for med Godtkjøbs Udgaver at spække sin Pung. Neppe havde jeg hilset Manden, før han opvartede mig med en af sine poetiske Spisesedler, der frit oversat lød omtrent saaledes:

En Suppe kogt paa de homerske Helte,

(Hver Bolle er en Knøs med Sværd ved Belte).

Et Sørgespil halv stegt, og halv i Blod,

Fortællinger af Spieß, som Peberrod.

Et Stykke Flesk af Hamlet kogt med Ærter,

Og som Desert, det sidste Suk af Werther.

Lidt Blomster Nyn, Nordlys og Sphære-Klang;

Æg Reisers Høne gav da Blasen sprang.

Vand faaer man frit, det bedste som man haver

I Flyve-Blade og i Nytaars Gaver,

Fransk Suppe kogt paa en pindarsk Pæan;

Lidt Pærevælling af en ny Roman.

Den hjerte Leonore og Leander,

En Koldskaal, god mod Elskovs Salamander.

Boeuf af en Recensent med pebret Kraft,

Lidt Pressesylt af Falstaff og af Saft.

Et Hexameter gjort i Carbonade;

Tre Aphorismer stødt til Marmolade.

Et Hjerte-Suk i Vers som ei forstaaes,

Naiviteten stegt som Mortensgaas.

Den lille Peder, Natas, Galgemanden,

Id est: en tydsk Ragout paa selve Fanden

Agnete og Undine, Fiskemad.

Et Sørgespil, kogt paa en Helterad.

To Sølvervinger friske, himmelsøde,

Kogt hen i Roser og i Morgenrøde.

En qvindlig Recensent, udstoppet som en And.

En Røver syltet for en Dame Tand.

En Kage sød, der smelte vil i Munden,

Af Lafontaine lavet og opfunden.

Et Smertes Piil med Sødt – Vers af Petrarc

Tre Flasker Aand af Schillers Jeanne d’Arc.

Spisesedlen blev mig lidt for lang, jeg vendte mig derfor til den anden Side, her sad en gammel Lærd og betragtede en Loppe i Microskop, saasnart han blev mig vaer begyndte han strax en meget ziirlig latinsk Tale i asklipiadæiske Vers, hvis Indhold jeg her vil meddele i dansk Prosa.

»Betragte vi disse smaae uskyldige Skabninger,« begyndte han, »kunne vi ikke andet end misunde og tillige beklage Dem. De vise os, at De besidde Aand og Smag, i det De helst dvæle hos det smukke Kjøn. Men hvad vinde De ved deres Vedholdenhed og Kjærlighed? kun Forfølgelse og Død. Det har tidt undret mig, at ingen sentimental Digter har i et elegisk Udbrud ønsket sig i en af disse smaae uskyldige Skabningers Sted, for saaledes at finde Døden for den Skjønnes Haand. Kun kort er deres Blomster-Liv, de komme ikke til nogen synderlig Udvikling: de fødes, forfølges og myrdes. Skulde dette vel være deres hele Bestemmelse. Nei! flere Philosopher antage jo at Dyrene ere udødelige, og de maae ogsaa være det. Skulde disse uskyldige Smaae alene være skabte til Had og Forfølgelse. Dette Spørgsmaal har jeg i levende Live ofte været tilsinds at ville besvare; men da jeg ikke havde Leilighed til at studere Hegel og de nyere Philosopher saa nøie, at jeg kunde skrive denne lærde Afhandling med al den Utydelighed og Spidsfindighed, som det sig hør og bør, udsatte jeg det altid; nu vil jeg med egne Øjne kunne see det store Experiment, som kan sætte En Griller nok i Hovedet; thi tænke vi os den store Masse der har exsisteret fra Evas Tid, kan vi ikke andet end beklage dearme qvindelige Engle i Evigheden; thi rimeligt er det jo, at de ogsaa der holde sig til det smukke Kjøn, men maaskee, som jeg troer, gjør de et saa stort Spring i aandelig Cultur at de spille et Slags Cicisbeo, kaste de brune Kjoler og iføre sig røde, for saaledes med denne levende Farve desmere at stikke de foeminine Engle i Øinene og gjøre deres Lykke!«

Jeg saae paa Manden og hans hele Omgivning, og mærkede da nok, som alt Tommeliden fra Sirius sagde mig, at man ikke ved Døden strax gjør noget Saltomortale i aandelig Fuldkommenhed. De menneskelige Naragtigheder, Feil og Ufuldkommenheder ville endnu en Tid hænge ved det aandelige Jeg, naar det alt svæver over de første Egne hiin Side Graven.

En rank qvindelig Skikkelse, i hvis Ansigt lyste den inderligste Ømhed og Kjærlighed, tiltrak sig min Opmærksomhed; det var en Moder, som denne Nat var død af en epidemisk Sygdom, kun nogle faae Skridt fra hende sad hendes kjære lille Dreng, der nogle Timer senere var fulgt efter. Længselsfuld strakte hun Armene efter ham; endnu tonede Barnets fromme Trøst ved hendes Dødsleie, da han med Livsflamme i Hjerte og Øie trykkede Moderens Haand i den fattige Hytte.

Græd ei Moder, ellers døer du jo,

Lægges ned i Jorden, som min Fader,

Gaae dog ikke fra mig begge to;

Jeg døer med naar du mig reent forlader.

Hele Verden er jo dog saa smuk,

Og her er saa mange, mange Glæder.

Hvis vor Herre hører dine Suk,

Kan han blive vred fordi du græder.

See paa Ruden fryser Blomster smaae!

Træer og Soldater kan jeg kjende.

Vil du bare her ved Ovnen staae,

Skal du see, hvor deiligt det kan brænde.

Ildpaladser staae i Tørvens Glød,

Ridderborge, Skyer, smukke Sole.

Moder, kom og sæt dig paa mit Skjød,

Skal du see de Smaa-Børn gaae af Skole.

Jeg vil tage Bedstefaders Stok;

Hyp min Hest! – O den er slem at ave.

Smeld, min Pidsk. See saa! nu gaaer den nok.

Jeg vil ride over Bjerg og Have;

Kommer snart igjen med Sølv og Guld!

Moder, tænk dig vores store Lykke.

Hvor en Fattig skal faae Posen fuld,

Og Mads Lund vil dandse paa sin Krykke.

Men du græder, – jeg vil blive her!

See dog ud, hvor Stjernerne sig tænde.

Evig Juul der vist i Himlen er,

Derfor skal de mange Lys nu brænde.

O de søde Englebørn dog hist!

– Thi hos dem er der jo ingen slemme? –

Smukke Julegaver faae de vist,

Troer du, at vor Herre os vil glemme?

Saaledes trøstede den Lille, til ogsaa hans Stjerneskud lyste paa den natlige Himmel.

Lykkelige Barneverden med dine glade Drømme; da Himlen hvælver sig over os, som det store, evige Juletræ med alle sine glimrende Lys, dem den gode Gud tændte for Fattige og Rige i sin store Børneflok. Men vi blive ældre, vi blive fornuftigere, da er det ikke Himlens glimrende Julelys; nei, uhyre Kloder med – sandsynligviis – Smerte og Taare, Elendighed og Daarskab som paa denne Jordklode.

Nærved mig sad der et hæsligt guulbruunt Spøgelse, det var en gammel Gnier som Døden for en Times Tid siden havde slæbt bort fra Pengekisten; ogsaa han stirrede op mod den deilige Himmel og strakte de lange Knokkelfingre i Veiret efter de mange Sølv- og Guld-Skillinger Stjernerne syntes ham. Hu! hvor mindede de ham ikke om hans kjære Mammon, det han selv havde piint sin Sjæl og sit Legeme for at erhverve, og nu var han evig skilt ved det; langt fra det, som fra Guds Himmel med alle de funklende Stjerner.

»Par diable!« skreg en gammel Mandsling, det var en tydsk Greve, hvis Godser laae i Maanen; »par diable! at lade mig kjøre med den store Diligence mellem al anden vulgaire, hé bien Monsieur! lad dog les nobles sidde sammen. Par mon honneur! je marche à pied

»Jeg skal nok placere dig,« svarede Døden og tog le noble i Nakken, satte ham bag paa Vognen mellem de to qvindelige Spøgelser, som han overdrog den Forretning at holde ham i Ave, dersom han gjorde sig for meget ud til Beens.

»Nu! har De ikke snart betænkt Dem?« spurgte Døden mig, »hvad tøver De efter? troe mig, der voxer hverken Guld eller grønne Skove for Dem i denne Verden. De har et stort Godmodigheds Organ og det er en Skive, hvorpaa Verden afskyder sine Pile, uden at bryde sig om at de mueligt saare Hjertet. Tidt vil De blive miskjendt; man vil – dersom De gaaer frem paa Forfatter-Veien – lægge en Betydning i Deres Ord, De aldrig drømte om. Snart vil De dog, som en sygelig Skrantning længes efter den store Extra-Post for at rulle bort fra en Verden, hvor man kunde leve saa herlig, men hvor den ene piner og plager den anden. Følg mig! Deres bedste Drømme vil dog gaae i Skuddermudder, det er et Babeltaarn, der styrter og knuser dit eget Hjerte.« Jeg blev ganske melancholisk stemt.

»Nu hvorlænge vil De betænke Dem?« spurgte Døden; »meget længe har jeg ikke Lyst at vente.«

Jeg grundede, det var jo ogsaa et meget vigtigt Skridt; da goel Hanen i det samme, og hui, hei! brusede Døden bort med alle sine Passagerer.

Tiden maa nu lære mig, om det var til mit Held eller min Plage jeg betænkte mig saalænge.

Jeg stod tæt ved Strandbredden; nu var jo min Amager-Reise forbi og aldrig havde jeg følt en mere levende Lyst til at reise. Da opdagede jeg en Baad i Nærheden. »Hvad om jeg satte mig i den,« tænkte jeg, »og gjorde en Reise over til Saltholm, det kunde jo være ganske interessant at ende med et Søe-Eventyr.« Med samme Følelser som Crayon forlod America og seilede over Verdens Havet, med samme Følelser vilde jeg ogsaa forlade Amager og seile over til det anachoretiske Saltholm. Endnu en Gang kastede jeg et Blik tilbage over Kjøbenhavn; hele Luften var formørket, det saae ud som det skylregnede, men da jeg, gjennem St. Peders Briller nærmere betragtede det, mærkede jeg at det var bare Nytaars Ønsker; da tænkte jeg paa mig selv, som vist ikke fik mange af disse og for ikke at være Stedbarn kom jeg med:

Nytaarsønsker til mig selv for hele Livet

O gid – (ja jeg ta’er Munden fuld,

Man faaer jo lige meget) –

Jeg snart maa faae tolv Tønder Guld,

Men Guld, som er mit eget.

En deilig Brud, ja hille den!

Det er det bedste Stykke!

Thi ak! døe hen som Pebersvend,

Nei fy for en Ulykke!

Ni ægte Venner! – nei kun tre,

Ni kan der aldrig være!

En Fremtid uden Vok og Vee,

En Digterkrands med Ære.

En god Forstaaelse med Gud

Og alle Recensenter;

Samt naar tilsidst mit Lys gaaer ud,

Man mig til Himlen henter.

Rask sprang jeg nu i Baaden; saae i Aanden allerede Undiner og andre Madammer, stødte fra Land, men i samme Øieblik fik baade jeg og Baaden saadant et Puf, at jeg nær havde vendt Benene i Veiret. Forskrækket saae jeg omkring mig; da stod der en gyselig Rosmer Havmand i Vand til midt paa Livet og havde slaaet en Kloe i Baaden; Manden saae gyselig ud; hele Hovedet var, istedetfor med Haar, besat med Penneposer der strittede ganske forskrækkeligt og istedetfor Skjæl var hans lange Hale smykket med en uhyre Mængde Rygge af Bøger, hvorpaa man kunde læse disses Titel.

»De har,« udbrød Manden, »kaldet Deres Bog: Fodreise til Østpynten af Amager, og nu vover De at gaae længer!«

Det foer mig iiskoldt ned af Ryggen, thi nu mærkede jeg at Vandmanden var ingen anden end en Recensent.

»Deres hele Reise,« vedblev Manden, »er et Chaos af forvirrede Ideer, opkogte Reminiscenser og i det høieste et mislykket Eventyr; var det endda en mislykket Roman, men et Eventyr er en Chimære, som ikke existerer i Livet.«

»Og mig forekommer det dog,« svarede jeg, i det jeg trak mit Modsorgan ved Haaret for at faae det større, »at det menneskelige Liv, Aanden som lever og virker i os er det saare meget beslægtet; kunde vor Sjæl med alle sine Følelser og Ideer levende afpræge sig paa Papiret, da vilde man faae det underligste Eventyr, der endnu var læst. Fryd og Smerte, Fornuft og Vildfarelse danne de store Capitler og gjennem det hele gaaer der, som i Eventyret, en uudgrundelig Traad. Her sniger just den værste Don Juan sig om og myrder Uskyldigheden; her bygger Phantasien sine stolte Babeltaarne, hvorfra Tanken, som en vinget Cherub, svinger sig op i det Uendelige.«

»O snik snak!« sagde Manden. »Her vil jeg nu ikke recensere Dem, men med det første vil De paa Tryk høre fra mig, naar De seer en uforskammet Recension, saa kan De vide den er fra mig.«

»O Gud hjælpe mig! det er bestemt min lærde Amagerkone der har forklædt sig,« sukkede jeg. »Men Kjære viis dog Skaansel mod en ung begyndende Forfatter! Siig mig Feilene! giv mig Grunde ...;«

»Grunde!« svarede han, »naar har De hørt at Folk af min Race give Grunde? Gaae i Land, snart skal de høre fra mig.«

I samme Øieblik slog han mig med sin Stok lige over Næsen saa St. Peders Briller fløi over Bord og forsvandt i Bølgerne og med dem var ogsaa Vandmanden borte; men jeg stod flau og ene ved den nøgne Strandbred, og følte mig intet mindre end skikket til at skrive et smukt Slutnings Capitel.

Hvad er nu her at gjøre? – jeg veed kun een Udvei; – Vandmanden lovede mig en Recension, maaskee Læseren vil kjøbe denne naar den kommer ud, og lade den gaae som Slutnings Capitel; skulde Manden betænke sig, og ingen andre finde det Umagen værd at sige godt eller ondt om min Bog, saa skylder jeg dem et Slutnings Capitel, som jeg selv vil gjøre mig en Fornøielse af mundlig at kunne meddele naar man vil glæde mig med et Besøg; jeg er hjemme fra 8 til 9, men for Damer er jeg hjemme paa alle Tider. Lev vel!

(Ulykkeligviis seer jeg først nu at min Bog er bleven 13 Capitler; da det er for seent at gjøre Forandringer, vil jeg, for at ikke et af Capitlerne skal dø ɔ: blive sprungen over, tilføie endnu et fjortende Capitel, som rigtignok ikke indeholder noget, men det er Læserne vant til fra mange andre Bøger: – jeg vil heri allene sætte Interpunctions-Tegnene, saa kan enhver efter eget Behag udfylde det saa herligt han vil).

Fjortende Capitel

(Indeholder ingen Ting).

– – – –!!! – – – – –? – –, – – – –, – – –, – – –; – – –. – –! – – – –? – –, – –, – –, –, – – –, –, –, – –! – –: »– – –,« – – –. – – –; – – –! – – – –!!!!!!!

Nyeste Grundtegning af KIÖBENHAVN. 1829]

Ved [...] henvisninger til københavnske lokaliteter henvises [...] med koordinater i krøllet parentes {xx} til kortet Nyeste Grundtegning af KIÖBENHAVN. 1829 (se side 586-587).

Wassington Irvings: En Reisendes Eventyr.

»Vægteren og hans Datter.«

See Nye Hygæa af Dr. Otto.

Die Abentheuer der Sylvesternacht, in Hoffmanns Phantasiestücken.

Den gode Mand betegnede sit Navn i den flyvende Post ved: h – –

Horatz.

1

Wassington Irvings: En Reisendes Eventyr.

2

»Vægteren og hans Datter.«

3

See Nye Hygæa af Dr. Otto.

4

Die Abentheuer der Sylvesternacht, in Hoffmanns Phantasiestücken.

5

Den gode Mand betegnede sit Navn i den flyvende Post ved: h – –

6

Horatz.

Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829

Udkom første gang den 2. januar 1829. Forud for bogudgivelsen var en række uddrag blevet bragt i tidsskrifter: Bogudgavens kapitel 12 blev i Kjøbenhavns flyvende Post, nr. 98, 7. december 1827, trykt med titlen »Dykker-Klokken. Et Eventyr paa Havets Bund« (BFN 16). Bogudgavens kapitel 1, 2 og dele af kapitel 3 (fra 178,29 til 179,29) bragtes under titlen »Pröver af et Skrift, betitlet: »Fodreise fra Holmens Canal til Øst-Pynten af Amager i Aarene 1828 og 1829, udgiven af H. C. Andersen«. I« (BFN 21) i Kjøbenhavns flyvende Post, nr. 90, 14. november 1828; den resterende del af bogudgavens kapitel 3 (fra 179,29) blev sammen med en del af kapitel 7 (til 201,12) bragt under titlen »Pröver af et Skrift, betitlet: »Fodreise fra Holmens Canal til Øst-Pynten af Amager i Aarene 1828 og 1829, udgiven af H. C. Andersen«. II« (BFN 21) i Kjøbenhavns flyvende Post, nr. 91, 14. november 1828; fortsættelsen af syvende kapitel (fra 201,13 til 203,21) bragtes under titlen »Pröver af et Skrift, betitlet: »Fodreise fra Holmens Canal til Øst-Pynten af Amager i Aarene 1828 og 1829, udgiven af H. C. Andersen«. III« (BFN 21) i Kjøbenhavns flyvende Post, nr. 92, 17. november 1828; slutningen af bogudgavens kapitel 7 (fra 203,22) blev bragt under titlen »Pröver af et Skrift, betitlet: »Fodreise fra Holmens Canal til Øst-Pynten af Amager i Aarene 1828 og 1829, udgiven af H. C. Andersen«. IV« (BFN 21) i Kjøbenhavns flyvende Post, nr. 93, 21. november 1828; kapitel 11 (fejlagtigt angivet som kapitel 10) til og med 237,37 bragtes under titlen »Pröver af et Skrift, betitlet: »Fodreise fra Holmens Canal til Øst-Pynten af Amager i Aarene 1828 og 1829, udgiven af H. C. Andersen«. V« (BFN 21) i Kjøbenhavns flyvende Post, nr. 94, 24. november 1828, og anden del af bogudgavens kapitel 11 (238,1 til 240,19) bragtes under titlen »Pröver af et Skrift, betitlet: »Fodreise fra Holmens Canal til Øst-Pynten af Amager i Aarene 1828 og 1829, udgiven af H. C. Andersen«. VI« (BFN 21) i Kjøbenhavns flyvende Post, nr. 95, 28. november 1828.

Kommentaren bygger på den tekstkritiske udgave af Fodreise ved Johan de Mylius, 1986, i serien Danske Klassikere (DSL/Borgen). BFN 22

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

166,2(Hvorledes < Hvorledes
166,3Mythe). < Mythe.
166,14Jorden!« < Jorden:«
168,2(Fodreisen < Fodreisen
168,3Muse). < Muse.
168,9Trappen, < Trappen.
169,40Irwing,« < Irwing,
170,1»troer < troer
170,10varer,« < varer,
170,11»saaledes < saaledes
170,20Chimaerea.« < Chimaerea
170,33ikke!« < ikke!
170,33»ved < ved
171,1Ak!« < Ak!
171,1»den < den
171,20Naadige!« < Naadige!
171,20»De < De
171,29ja!« < ja!
171,29»Skinnet < Skinnet
173,30Hoffmanns < »Hoffmanns
175,21Blod. < Blod,
176,1Dreng!« udbrød < Dreng! »udbrød
176,1hun, »tak < hun,« tak
176,5»Ja < Ja
176,9fortvivle!« < fortvivle!
176,22Mons!« udbrød < Mons! »udbrød
176,23hæftigere; »men < hæftigere;« men
176,26Tante,« < Tante,
176,26»hver < hver
176,30Barnlille!« < Barnlille!
176,30»Hvilke < Hvilke
177,1»Ja < Ja
177,1Stræben,« < Stræben,
177,1»og < og
177,9Unding!«« < Unding!«
177,23»jeg < jeg
177,25»eller < eller
177,39»I < I
178,3sympathetisk < sumpathetisk
180,2traadte Jocko frem < traadte Jocko
181,5Galleriets < Galleries
181,27det lykkeligt < der lykkeligt
185,18ein < in
186,38»Tro mig,« < Tro mig,
186,38»stedse < stedse
187,33mit Øie var < mit var
188,17Tilværelse.« < Tilværelse.
188,18»Vi < Vi
188,22os.« < os.
188,23antage,« < antage,
188,23jeg, »men < jeg,« men
188,27mig.« < mig.
188,33benægte.« < benægte.
191,3Declamator. – < Declamator.
191,4spøge). < spøge.
192,12Gamle, »fremfor < Gamle,« fremfor
192,24disse.« < disse.
196,9Utaaleligst < utaaleligst
196,33Brambilla < Barmbilla
196,40kjær.« < kjær.
199,4Port). < Port.
199,25Lufttrykket < Luftrykket
200,18Excellence,« < Excellence,
200,19»behag < behag
200,24ikke!« < ikke!
200,24»ellers < ellers
200,25Skylregn.« < Skylregn.
200,28Hjemmet,« < Hjemmet,
200,28»i < i
200,30Aar. < Aar.«
200,39Vaudeville: < Vaudeville;
201,12længe.« < længe.
202,23Søen. < Søen.«
203,3Liv,« < Liv,
203,4»at < at
203,7troer!« < troer!
203,8»Vi < Vi
203,24Theater!« < Theater!
203,24»her < her
203,29De,« < De,
203,30»kjender < kjender
203,35Drømmene!« < Drømmene!
203,35»nu < nu
204,20Flitterstads der bliver < Flitterstads bliver
204,22Departement,« < Departement,
204,23»det < det
204,30Aander?« < Aander?
204,30»Der < Der
204,31dem,« < dem,
204,31»det < det
205,15midt < mit
205,17gyseligt,« < gyseligt,
205,18»Ere < Ere
205,20troer,« < troer,
205,20»Naar < Naar
205,26Italien < Italiens
206,9»O!« < »O!
206,9»fordi < fordi
206,12meent,« < meent,
206,12»De < De
206,14da,« < da,
206,14»tak < tak
206,25Skjæbne,« < Skjæbne,
206,26»ud < ud
206,28Peder!!!« < Peder!!!
206,28»Ak < Ak
206,32dog!« < dog!
206,33»behøver < behøver
206,42nok!« < nok!
206,42»men < men
208,2Arcadien < Arcacadien
209,2Kræfter. < Kræfter
211,2Benene. »For < Benene.« For
212,6Der < »Der
212,6rører, < rører,«
212,7»Fat < Fat
212,12knuse.« < knuse.
213,5Stævnemøder. < Stævnemøde.
213,13Vergißmeinichter. < Vergißmeinichter
213,19pucelle, < pucelle
213,23Cadet-Regimenter < Cader-Regimenter
213,38Axel og Valborg < Axel og Valborg
214,33Molboerne og de 7 vise Mestere < Molboerne og de 7 vise Mestere
215,10hen?« < hen?
215,10Manden. < Manden.«
217,2Tempel. < Tempel
222,21ind i den < ind den i
222,33Fuglenættet < Fug-Fuglenættet
223,2sig. < sig
223,6Romaner. < Romaner,
224,10Marqvis!« < Marqvis!
224,32dig.« < dig.
225,6»og < og
225,10Aar .....« < Aar .....
226,5endnu.« < endnu.
226,26Og < »Og
227,23Barn!« < Barn!
227,23gamle, »nei < gamle,« nei
227,28poetica: < poetica;
227,30clatros, < clatros.
228,33»De < De
229,1Satan, < »Satan,
229,10Ribe.« < Ribe.
229,12Ribe ...« < Ribe ...
229,35»i mange < i mange
229,42Araberne.« < Araberne.
230,9Vest ....« < Vest ....
230,40vil?« < vil?
231,2Pandt.« < Pandt.
232,18Mile.« < Mile.
233,5Helvede. < Helvede
233,6Dobbeltgjængeren. < Dobbeltgjængeren
234,10Rabener.« < Rabener.
237,22heed < herd
239,39fortræffeligt < fortæffeligt
241,4igjen < jgjen
241,5Sympathie? < Synpathie?
241,8»Nei < Nei
241,38Verden < »Verden
243,12Øiet. < Øiet
244,34strandet. < strandet
246,3Munde, < Munde
247,22Lune. < Lune
247,24møde. < møde
247,40læser.) – < læser. –
248,2– Læseren < Læseren
248,4Reisen). < Reisen.
249,6med.« < med«
249,15»Stakkels Menneskebarn,« < Stakkels Menneskebarn,
249,15»hvad < hvad
250,6Galop.« < Galop.
250,7Vognen,« bad < Vognen, »bad
251,10qvindlig < qvindlige
251,24Kjøn. Men < Kjøn Men
251,25tidt < tid
253,33»par < par
253,36pied.« < pied.
253,37»Jeg < Jeg
254,1»Nu! < »Nu!«
254,14Dem?« < Dem?
255,32større, »at < større,« at
256,2Uendelige.« < Uendelige.
256,8sig,« sukkede < sig, »sukkede

Afvigelser i den her optrykte tekst i forhold til førstetrykket

166overskriften var forsynet med flg. note: Dette humoristiske Skrift af en ung Digter, der allerede ved adskillige lyriske Smaastykker har vidst at gjøre sig værdig til Publicums Deeltagelse, vil udkomme i Slutningen af næste Maaned. Subskriptionsplaner vil om faa Dage blive udstædte. | 1: Förste < Første | 10: No. 2 < Nr. 2 | 27: Skribenter; < Skribenter, | 29: gjorde, < gjorde | 34: kritiske < critiske
1678: Reise, og puttede < Reise; puttede | 11: bekjæmpe < bekæmpe
16811: Tordenskiold < Tordenskjold | 12: Væsener, < Væsener | 14: kom fra Børsen < kom henne fra Børsen | 21: Tragoedie < Tragedie | 23: ad Langebro < over Langebro | 28: Sintenis: at < Sintenis: »At | 29: mere < meer | 31: den anden < en anden | 33: anbringes. < anbringes.«
1695: Standpunkt < Standpunct | 6: siden har < siden, har | 17: Føde < Føde, | 23: hørt? < høre? – | 40: Irwing,« < Irwing,
1701: »troer < troer | 10: varer,« < varer, | 11: »saaledes < saaledes | 20: Chimaerea.« < Chimaerea,« | 22: længere < længer | 30: Skuldrene < Skuldrene, | 33: ikke!« < ikke! | 33: »ved < ved
1711: »Ak!« < »Ak! | 1: »den < den | 2: lyriske Muse < lyriske Muse| 20: Naadige!« < Naadige! | 20: »De < De | 29: ja!« < ja! | 29: »Skinnet < Skinnet | 40: i < ind i
1792: Mennesker < Mennesker, | 8: men saa < men Sproget saa | 9: Linie, < Linie. | 14: Aarhundred < Aarhundrede | 16: skrevet < skreven | 19: skulle < skulde | 28: under linjen: (Capitlet fortsættes i det følgende Nummer.). Under næste dels overskrift: (Fortsættelse af tredie Capitel.) | 30: langtsomt < langsomt | 31: Ildregn, < Ildregn | 36: præsiderede < presiderede | 36: med Hav < med et Hav | 37: Tragoedier < Tragedier | 38: fløde < flød
1805: Det < Dette | 8: saa at de < saa de | 9: lidt < lidet | 15: ud, < ud | 22: i det < idet | 29: med flygtigt < med et flygtigt | 30: Ewald, Baggesen, Ingemann < Ewald, Ingemann | 42: jeg i < jeg jo i
1811: sprungen < sprunget | 1: rigtig < rigtigt | 5: en Vindeltrappe < en bred Vindeltrappe | 7: endeligen < endelig | 18: vare < var | 26: revet < veiret | 28: 31 December < 31te December | 39: Besidelser < Besiddelser | 40: Thorvaldsen < Thorwaldsen | 41: Schweitz < Schweitz
1827: Carl XI < Carl XIs | 16: Forviisnings-Steder < Forviisnings-Stæder | 18: Have; < Have, | 30: nye < ny | 32: maaskee –« < maaskee – –«
1835: fremmedt < fremmed | 19: Droske < Gig | 20: Pigebarn < Pigebarn, | 24: eet < Eet | 33: mig, < mig | 33: kunde, < kunde | 42: Exstase. < Exstase. –
1993: Vægter. < Vægter | 6: mellem < imellem | 7: danne < danner | 8: til < til, | 8: stivt < stift | 28: tydelig < tydeligt | 36: forekommet mig i en < forekommet mig en | 37: mere < meer
2006: Alder af 140 < Alder af ikke meer end 140 | 7: veed, < veed | 7: Sirianere < Sirianerne | 9: Peblinge < Peblinge, | 12: Sprog, < Sprog | 14: en < een | 22: med < paa | 29: langtsomt < langsomt | 32: Jubel-Oldinger < Jubel-Oldinger | 34: roest < rost | 36: Fædrelandet < Fædrenelandet | 37: har vor < har ogsaa vor | 38: sig bør < bør sig
2015: tusind < tusinde | 8: Folk døe < Folk saadan døe | 10: mange! < mange!« | 10: syntes < synes | 12: længe.« < længe. | 12: Under linjen: (Capitlet fortsættes i det følgende Nummer.). Under næste dels overskrift: (Fortsættelse af syvende Capitel.) | 18: Gud < Gud, | 18: Store < Store, | 23: een < en | 29: inddeelt < inddeelt, | 30: skulle < skulde | 31: maa < maae | 34: længere < længer | 38: Grændseskjellet < Grændseskjællet
2022: Tænk < Tænk, | 9: Kattegatet < Kattegattet | 9: hjælper < hjelper | 14: endelig < endelig, | 15: dem < Dem | 17: Volden < Volden, | 19: Øjne < Øine | 22: langtsom < langsom | 23: Søen. < Søen.« | 27: Dig min Læser < Dig, min kjære Læser | 29: en Skjærsommernats-Drøm < en mislykket Skjærsommernats-Drøm | 30: noget < nogen | 30: besluttede at < besluttede derfor smukt at | 35: vilde, < vilde | 40: halvt < halv
2033: Liv,« < Liv, | 4: »at < at | 5: Vise < Vise, | 7: de troer!« < De troer! | 8: »Vi < Vi | 9: Dag < Dag, | 12: En < En, | 13: for nyligt < fornyligt | 16: Afskeed < Afsked | 17: mere < meer | 21: Under linjen: (Capitlet sluttes i det følgende Nummer.). Under næste dels overskrift: (Slutning af syvende Capitel.) | 24: Theater!« < Theater! | 24: »her < her | 29: De,« < De, | 30: »kjender < kjender | 33: Væsener < Væsner | 35: Drømmene!« < Drømmende! | 35: »nu < nu | 36: dratter et Par < dratter der et Par | 40: Vægter.« < Vægter.« –
2041: Smaae < Smaa | 2: ikke < ikke, | 6: smaae < smaa | 20: Flitterstads < Flitterstads, | 20: Intet < Nul | 22: Departement,« < Departement, | 23: »det < det | 26: Peri < Peri | 29: de < De | 30: Aander?« < Aander? | 30: »Der < Der | 31: dem,« < dem, | 31: »det < det
20515: staaer midt < staae midt | 17: gyseligt,« < gyseligt, | 18: »Ere < Ere | 20: troer,« < troer, | 20: han; < han: | 20: »Naar < Naar | 26: Banditter < Banditer | 30: en »dansk Tilskuer«, < en gammel »dansk Tilskuer,« | 30: Rahbek < Rahbek | 31: berømte Skurke og Skurkinder < berømte Skurke og Skurkinder | 36: Skurke og Skurkinder < Skurke og Skurkinder | 38: gemen < gemeen
2069: »O!« < »O! | 9: »fordi < fordi | 10: de < De | 12: meent,« < meent, | 12: »De < De | 14: da,« < da, | 14: »tak < tak | 15: deres < Deres | 25: jeg slippe < jeg dog slippe | 25: Skjæbne,« < Skjæbne, | 26: »ud < ud | 28: Peder!!!« < Peder!!! | 28: »Ak < Ak | 32: dog!« < dog! | 33: »behøver < behøver | 40: Romaner, < Romaner | 42: nok!« < nok! | 42: »men < men
2073: Eventyr?« < Eventyr?« – | 31: Departement! < Departement; | 31: maae < maa | 32: see, < see | 38: dem, < dem
20810: frygteligt < frygteligt, | 21: sjælerystende. < sjælerystende. Jeg veed ikke, hvorledes nogen af tom Nysgjerrighed, for ei at bruge Udtrykket: »at more sig,« kan see en Henrettelse. Lad det være den største Forbryder, han er dog et Menneske som jeg; ogsaa han har været uskyldig! Hvem veed, hvor mange haarde Kampe han kjæmpede, før han gjorde det første Skridt til sin Ulykke; lidt efter lidt gled han dybere. – Pludselig bliver ingen Forbryder; det ere Lidenskaber, Opdragelse og en forunderlig Sammenkjædning af Omstændigheder, som danne vort Livsmalerie. – Vi maa afskye Forbryderens Handlinger, men kan Menneskeligheden dadles om den beklager ham? Hvem veed hvorledes vi havde handlet, om vi vare fødte i hans Stilling, med hans Lidenskaber og Begreber? Og der er ingen af Bønnerne i Fader vor, vi maae bede med mere Inderlighed, end: Led os ikke udi Fristelse. –
2331: Ellevte Capitel < Tiende Capitel | 6: Dobbeltgjængeren. En Poetisk Person ved Stranden. –). < Flugt). | 8: Ansigtet < Ansigtet, | 9: Jeg < – Jeg | 10: Endelig naaede jeg < – Jeg naaede | 10: derhen; < derhen. | 12: Hundehuus, < Hundehuus | 13: mærkede < mærkede, | 14: Natur-Skjønheder < Natur-Skjønheden | 14: Frihed. < Frihed, som han ingen af Delene kjendte til. | 15: ikke, < ikke … | 17: Misser, < Misser | 18: Damer, < Damer | 18: Forelæsningerne. Herefter blank linje | 19: Luften, < Luften | 20: mærkede Stalddøren paa < mærkede at Stalddøren var paa | 22: En < – En | 24: her. < her! – | 26: er gjort < har gjort, | 32: skjønt < skjøndt | 33: Det < – Det | 36: Muus, < Muus; | 38: hende < hende, | 38: Hjælp < Hjelp, | 39: et < eet | 39: Der < – Der | 39: see, < see | 40: Efter < – Efter
2342: noget < meget | 6: Stammetræ < Stamtræ | 8: Excellense < Excellence | 8: »forleden < forleden | 11: »Naa!« < »Naa! | 11: »De < De | 12: Ja < – Ja | 13: Talent; det < Talent. Det | 14: Gang min < Gang at min | 14: Mæcenas, < Mæcenas; | 15: nok! < nok. – | 18: Skrydede < – Skrydede | 19: spodsk < spæd | 22: i Veiret < iveiret | 25: Jeg < – Jeg | 27: Stykker. < Stykker. – | 29: mig Søster < mig, Søster, | 30: Gang < Gang, | 31: Tænk < Tænk, | 32: Schackspears < Shakspears | 33: Holberg. < Holberg! | 34: Deodata < Deodata,
2363: Oehlenschläger < Oehlenschläger | 3: Schackspeare < Shakspeare | 4: vide < vide, | 4: De < de | 8: er noget < er jo noget, | 11: fordærve kan < fordærver kun | 15: Ak < Ak, | 15: Vinter, < Vinter | 16: Holbergs < Holbergs | 16: Stykker. < Stykker! | 17: blev < blev’ | 21: godt; < godt, | 23: Trup < Troupe | 25: Don Juan; < Don Juan, | 27: maa < maae | 28: ikke bliver deres < ikke, blive Deres | 30: Lomme < Lomme, | 31: maa < maae | 31: os. < os. – | 32: omkring < omkring, | 35: umueligt < umuligt | 35: talte < talede
2372: en < En | 4: Han < – Han | 5: Skjønne; < Skjønne, | 5: Körner < Körner | 7: Impromtu < Impromtu, | 12: Anstrængelse < Anstrengelse | 13: ned < ud | 21: Haverne < Haugerne | 23: trillede < trilled’ | 24: doppelt < dobbelt | 26: eie; ak < eie, ak! | 27: Blaae, < Blaa? | 28: to, < to; | 29: Roser, < Roser | 31: undseelig < undseelige | 33: smaae < smaa | 33: vaasede < vaasede, | 37: to. < to. | 37: under linjen: (Capitlet sluttes i det følgende Nummer.) Under næste dels overskrift: (Slutning af tiende Capitel.)
2381: Glas < Glas, | 3: Floh) < Floh | 3: Øjet < Øiet | 4: Tankerne det modsatte < Tankerne lige det Modsatte | 7: Glas. < Glas). | 8: »Men < Men | 8: Briller,« < Briller, | 9: hurtigen < hurtigt | 10: Hanekyllingerne < Hanekyllingen | 13: umueligt < umuligt | 14: Jeg grundede, < – Jeg grundede; | 14: Jorden ...... < Jorden .... | 16: Jeg < – Jeg | 16: tydeligere, < tydeligere | 17: veed < veed, | 17: ned < ind | 18: Skatte, < Skatte; | 19: Jorden; < Jorden, | 20: Glas-Kugle < Glaskugle | 20: underlig < underligt | 21: Metal-Aarer < Metalaarer | 22: brusede < bruste | 22: Canaler < Canaler, | 23: Lava-Strømme < Lavastrømme | 25: Omvæltninger, < Omvæltninger | 26: Mammuths-Dyr < Mammuthsdyr | 26: Søeuhyrer < Søuhyrer | 27: viiste < viste | 27: i hvor < ihvor | 28: Jo < – Jo | 29: det < de | 33: gik < traadte | 33: store < store, | 37: Kirker, < Kirker | 38: Jesuitter < Jesuiter | 39: Alle Landeveie < – Alle Landeveiene
2391: begribe, < begribe | 4: der < der, | 5: den. < den. – | 10: see, < see | 12: zittre < zittre, | 13: Espeløv < Espeløv, | 15: Flamme-Øen < Flammeøen | 17: Fødderne < Fødderne, | 17: først dette < dette først | 18: Opmærksomhed. < Opmærksomhed. – | 20: nydelige < nydelige, | 20: gyldenstykkes < Gyldenstykkes | 22: Koketter < Coquetter | 24: Klienter < Clienter | 25: Entrée < Entrée | 25: Jeg < – Jeg | 28: afmalede < malede | 29: Skikkelser, < Skikkelser | 32: Oldermoder < Oldemoder | 33: deilig Pariser < deilig broget Pariser | 34: Slægtninger < Slægtninge | 34: Djævle < Djævle: | 35: Inqvisitores < Inquisitores | 35: Philip den II < Philip den 2den | 36: Bartholomæus-Natten < Bartholomæusnatten | 37: man < man, | 37: Guldmedaille, < Guldmedaille. | 39: man < man, | 39: Miniatur-Stykke < Miniaturstykke | 41: Sal, < Sal | 42: Skribenter, < Skribenter
2402: smaae < smaa | 3: De < de | 4: Jern-Ferle < Jernferle | 4: Rygge. < Rygge. – | 5: Holberg < Holberg | 8: Ansigt; < Ansigt, | 9: viste, < viste | 10: igjennem < gjennem | 10: Hoved, < Hoved | 13: ækte Skieldsord < ægte Skjældsord | 13: Vittigheder. < Vittigheder, som ingen af de arme Djævle turde besvare. – | 13: Eet saae < eet seer | 14: blev < bliver | 15: sig < sig, | 15: Glashvælvingen, < Glashvælvingen
2431: Tolvte Capitel. (Dykker-Klokken.) < Dykker-Klokken. Et Eventyr paa Havets Bund | 13: En < Een | 17: mueligt < muligt | 30: Fierne < Fjerne
2442: da i Klokken < i min Klokke | 13: Bierg < Bjerg | 15: Skov, < Skov | 33: Vandet. < Vandet, | 34: Münchhausens < Münchhausens | 36: Det < det | 42: jeg < han | 42: ham maa berøve < lidt snøvlede med
2456: catholske < catolske | 7: maae < maa | 8: canibalsk < cannibalsk |13: à la < Pà la | 14: Effekt < Effect | 18: skreg < skreeg | 32: sige < sige, | 34: Papir < Papiir | 37: Tragoedier < Tragedier | 40: da < da,
2464: bukkede, < bukkede | 4: kunde. < kunde, | 12: Du < du | 12: lyslevende < lys levende | 13: Du < du | 14: Du < du | 14: Dine < dine | 20: kunde Øiet < Øiet kunde | 36: klang < klang, | 38: Francaisen < Françaisen
2476: Streger.* [samt medhørende note] < Streger. | 7: Du < du | 10: Du < du | 11: Du < du | 11: tragoediserte < tragediseerte | 13: dig < Dig | 14: Du < du | 16: smaae < smaa | 21: Du < du | 21: Hist < Hist, | 21: Stund < Stund, | 24: Bog, < Bog – | 25: Publikom < Publikum | 32: Leonora < Leonore | 40: (Jeg < Jeg | 40: læser.) < læser.
166
Og Gud Herren … Jordenjf. 1. Mosebog 9,11.
JehovaJahve, Gud.
stampe imod Braaddeneller stampe imod brodden; at gøre modstand mod overmagten.
Funtusspøgende latinisering af »fundet!«; jf. Ludvig Holbergs (1684-1754) En Sandfærdig Ny Viise Om Peder Paars Som giorde en Reyse fra Callunddorg [sic!] til Aars, Skreven til Lægedom, Trøst og Husvalelse for alle got Folk, som lide Kaars og Modgang her Verden, IV,1, 1720.
Vandflodoversvømmelse.
Vasallerhåndlangere, tjenere.
Messieurs(fransk) mine herrer.
Kjødet er skrøbeligtjf. Matthæus 26,41.
167
Nyerups »Kjøbenhavns Beskrivelse«Rasmus Nyerup (1759-1829) Kjøbenhavns Beskrivelse, 1800.
Pontoppidans »Atlas«Erich Pontoppidan (1698-1764) Den Danske Atlas eller Konge-Riget Dannemark 13(-7), 1763-1767(-1781).
»Elixiere des Teufels«den tyske forfatter E.T.A. Hoffmanns (1776-1822) Die Elixiere des Teufels, 1815 (djævelens eliksir).
Pæl i Kjødetjf. 2. Korintherbrev 12,7.
Stymperstakkel, ynkværdig person.
168
Hercules paa Skilleveieni den græske forfatter Xenophons (ca. 425-354 f.Kr.) Memorabilia (mindeværdige hændelser) gengives en fortælling af sofisten Prodikos, hvori den græske halvgud Herakles (latin: Hercules) som ung står over for valget mellem to veje: slethedens og godhedens, personificeret ved to kvinder.
Musemuserne var i græsk mytologi Zeus’ og Mnemosynes ni døtre, gudinder for videnskab og kunst; her: digtning, inspiration.
Holmensbro{F4}.
KirkenHolmens Kirke {F4}.
Tordenskiold og Niels Juulden dansk-norske søhelt Peder Wessel (1690-1720), 1716 adlet under navnet Tordenskiold, og den danske søhelt Niels Juel (1629-1697) ligger begge begravet i Holmens Kirke.
Amagerkonekone (især fra Amager), som handler med grøntsager, frugt o.lign.
Midieliv, talje.
førstefineste, bedste.
HeloiseHéloïse (ca. 1100-1164), fransk nonne; teologen Pierre Abélards (1079-1142) elskede. Abélard var privatlærer for og stod i et forbudt forhold til Héloïse, og da deres forhold kom hendes familie for øre, blev han overfaldet og kastreret, mens hun blev tvunget til at gå i kloster. Deres historie inspirerede den franske forfatter J.-J. Rousseau (1712-1778) til romanen Julie, ou La Nouvelle Héloïse, 1761 (Julie, eller den nye Héloïse).
Knippelsbro … Langebro{G4/G1}, frem til midten af 1900-tallet lå Langebro dog mellem Philosophgangen (nuværende Vester Voldgade) og Reberbanegade (nuværende Langebrogade).
Jeppe paa BjergetLudvig Holberg Jeppe paa Bierget Eller Den forvandlede Bonde (Comoedier. Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads, bind 1, 1723); jf. Jeppes replik i baronens seng: »drømmer jeg, eller er jeg vaagen?« (II,1).
Da capo(italiensk) egentlig fra hovedet, dvs. forfra.
Lucians bekjendte DrømLukian fra Samosata (ca. 120-180), græsk-syrisk sofist og satiriker; der hentydes til det selvbiografiske skrift Peri tou enhypniou êtoi Bios Lukianou (om drømmen eller Lukians levned), hvori den unge Lukian, der netop har påbegyndt sin læretid som billedhugger, i en drøm opsøges af to kvinder, symboliserende hhv. billedhuggerhåndværket og den boglige (ud)dannelse, der begge søger at overtale ham til følge sig.
Sintenis … anbringesChr. Fr. Sintenis (1750-1820), tysk forfatter af moralske skrifter; der citeres fra Menneskeglæder. En Folkebog af C. F. Sintenis og F. Høegh-Guldberg, 1827, s. 284-285.
Børsen{F4}, opført 1619-1625(-1640) under Christian 4. (1577-1648; konge fra 1596); i stueetagen fandtes oprindelig handelsboder, der blev udlejet til købmænd.
169
De Gamlede klassiske græske og latinske forfattere.
calmarske Taarnunder krigen med Sverige 1611-1613 erobrede Christian 4. Kalmar, hvorfra han lod medtage materialerne til adskillige bygningsdele, som bl.a. blev brugt til bygningen af Børsen.
Druknehusettidligere »Trunken« {F1}; hus ved Langebro, hvor uidentificerede druknede, bjerget i havnen eller ved Kalvebod strand, henlå til identifikation.
Avons hellige Strømmehenvisning til den engelske digter William Shakespeares (1564-1616) fødested, Stratford-upon-Avon.
Reberbanebygning med rebslagerbaner {G1-H2} langs Christianshavns vold ved Appelbyes Plads.
Blaataarnegentlig Frederiksholms Arrest {F1}, arresthus ved Langebro, der især husede skuespillere og funktionærer ved hoffet; oprindeligt navnet på fangetårnet på det gamle Københavns Slot, nedrevet 1731-1732.
Aanden i Hamleti William Shakespeares Hamlet, I,5, 1600-1601 (dansk Hamlet. Prinz af Dannemark, 1777), viser den myrdede konge, Hamlets far, sig for ham og opfordrer ham til hævn.
ha miser … Charybdi(latin) ha ulykkelige, hvilket Charybdis plages du af; fra Horats (65-8 f.Kr.) Oder I,27,18-19.
Hoffmannskeefter den tyske forfatter E.T.A. Hoffmann, blandt andet kendt for sine skrækromantiske fortællinger.
(Spøgelse-)Menuetpardans, der danses med små trin og i langsomt tempo.
Washington Irwing … den kjække Dragonden amerikanske forfatter Washington Irvings (1783-1859) fortælling om den kække dragon findes i Tales of a Traveller, bind 1, 1824 (dansk En Reisendes Fortællinger, 1827-1828).
170
Bersærkergangvildt og ustyrligt raserianfald, ukontrolleret opførsel.
blev urokkeligforblev urokkelig.
Ziffretegn, bogstaver.
Høker(en)her spekhøker, dvs. forhandler af viktualier, smør, æg, brød og andre dagligvarer; som indpakning til varer som sukker og sæbe anvendtes bl.a. gamle aviser og sider fra kasserede bøger.
Prometheus’ Gribifølge græsk mytologi stjal Prometheus gudernes ild fra Zeus og bragte den til menneskene, der derved først rigtigt adskilte sig fra dyrene. Som straf blev han naglet til en klippe, og Zeus lod sin ørn hakke hans lever ud og æde den; i nattens løb voksede leveren ud igen, og handlingen gentog sig. Først efter mange år befriedes han af Herakles.
Sivkrandsen i de vaade Haarjf. den druknede Ofelia i William Shakespeares Hamlet, IV,7.
»Vix illigatum … Chimaerea«(latin) næppe engang Pegasus vil kunne befri dig, omslynget som du er af Chimaira med de tre skikkelser; fra Horats Oder I,27,23-24. I græsk mytologi var kimæren eller Chimaira et uhyre sammensat af dele fra forskellige dyr: en løves forkrop, en geds midterdel og en slanges bagkrop.
Cancellietkancellibygningen {F3} blev 1716-1721 opført under Frederik 4. (1671-1730) til brug for den civile centraladministration.
Ciceronefører, guide.
Rolf Blaaskjæg(s)eventyrfigur, der dræber sine hustruer som straf for, at de trods hans forbud bevæger sig ind i et hemmeligt kammer; motivet er blandt andet benyttet af Charles Perrault (1628-1703) i 1697, af Ludwig Tieck (1773-1853) i Ritter Blaubart, 1797, og af Vincenzo Galeotti (1733-1816) og Claus Schall (1757-1835) i balletten Rolf Blaaskjæg, opført på Det Kgl. Teater siden 1808.
vandrende Ridderi middelalderlige ridderromaner en omvandrende ridder på jagt efter eventyr og efter at bevise sin ridderlighed; jf. Charlotte Dorothea Biehls (1731-1788) oversættelse af Miguel de Cervantes’ (1547-1616) roman El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, 1605-1615: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter, 1776-1777, hvor forfatteren i fortalen, Förste Tome, hævder med fortællingen at »skienke Verden Historien om deres navnkundige Don Quixote, en Fakkel og et Speyl for alle vandrende Riddere« (s. VI).
171
Foliant(er)bog i stort format, folioformat (bogens ark er kun foldet én gang).
Jambe(r)klassisk versefod bestående af en kort eller ubetonet og en lang eller betonet stavelse.
Capitoliumegentlig Roms gamle fæstning Campidoglio (indviet 509 f.Kr.), der rummede hovedtempel, borg og stadsarkiv; beliggende på Capitol, den ene af de syv høje, Rom efter traditionen blev grundlagt på.
172
»nu er det … Seng«de fra 1686 overleverede vægtervers blev frem til vægternes afskaffelse i 1863 sunget af de københavnske gadevægtere hver fulde time om natten for at markere timeslagene; citatet hører til verset klokken ti: »Om I vil Tiden vide, / Hosbonde, Pige og Dreng, / Da er det paa de Tide, / Man føyer sig til Seng; / Befaler eder HErren fri. / Vær klog og snild, / Vogter Lys og Ild! / Vor Klokke er slagen Ti«, jf. Vægter-Vers, som siunges ved Natte-Tiider af Vægterne udi Kiøbenhavn, uden år, antagelig udgivet i perioden 1770-1806.
Axelshuusantoges tidligere for navnet på den borg i København, som biskop Absalon (ca. 1128-1201) lod opføre 1167; 1500-tallets historikere antog fejlagtigt, at biskop Absalon egentlig hed Aksel og hans hus derfor Akselhus.
Valdemar den StoreValdemar 1. den Store (1131-1182), overlod ca. 1167 biskop Absalon København.
Bibliotheks-BygningenDet Store Kgl. Bibliotek i Tøjhusgade {F3}; den ældste del af det nuværende Kgl. Biblioteks bygninger er opført i 1906.
Forbillede paabillede på.
snurrigløjerlig, morsom.
Dacapo(italiensk) egentlig fra hovedet, dvs. forfra; her: gentagelse.
simpleenkle.
catalaniske Nattergalehentydning til den italienske sopran Angelica Catalani (1780-1849), den store primadonna i begyndelsen af 1800-tallet; hun optrådte på Det Kgl. Teater i sæsonen 1827-1828.
Kattuntæt vævet bomuldsstof; bomuldsstof med trykt mønster.
sladdresnakke, pludre.
173
Laps(e)overdrevent elegant og moderne klædt (yngre) mand.
»und alles haucht … Liebe«(tysk) og alt ånder kærlighedens ånd; citatet er ikke identificeret.
sympathetisksom med væsensoverensstemmelse.
Straapelsvandposten blev om vinteren beklædt med halm for ikke at fryse til.
»gestiefelter Kater«Ludwig Tiecks eventyrskuespil Der gestiefelte Kater. Ein Kindermärchen in drei Akten, 1797 (dansk »Den bestøvlede Kat. Et Børne-Eventyr« i Digtninger af Ludwig Tieck, oversatte af Oehlenschläger, bind 1, 1838).
»Kater Murr«E.T.A. Hoffmanns roman Lebens-Ansichten des Katers Murr, 1820-1822 (hankatten Murrs livsanskuelser).
Hvohvem.
frendeløsuden familie.
elegiskeklagende, vemodige; af elegi: klagesang.
174
Der var en Tid … lille jf. Jens Baggesens (1764-1826 ) digt »Da jeg var lille« i Poesier. Første Samling, udgivet af H.W. Riber (1760-1796), 1785, s. 1.
Thi forlodsåledes forlod, derfor forlod.
175
hvaltehvælvede.
Saasåledes.
176
dette Saliskejf. schweiziske forfatter Johann Gaudenz von Salis-Seewis (1762-1834).
Monsforkortelse af Mogens; gammelt navn for en kat.
ompodedeompotede.
De nogensindeDe, dvs. de.
BrummerJ.C.F. Brummer (1768-1836), københavnsk universitetsboghandler og forlægger.
Laurbær-Krandsi det antikke Grækenland brugtes laurbærkrandse som hædersbevisning til sejrherren i konkurrencer inden for fx sport, sang og digtning.
177
Höltys Ord … Unding(tysk) jeg vil opbyde alle mine kræfter. Jeg vil ikke være digter, hvis jeg ikke kan blive en stor digter; hvis jeg ikke kan frembringe noget, der bærer udødeligheden på sin pande, som kan måles med mine venners værker (...) så skal ikke en stavelse fra min hånd trykkes. En middelmådig digter er en uting. Af et brev af den tyske digter Ludwig Heinrich Christoph Hölty (1748-1776), gengivet i forordet til Gedichte von Ludewig Heinrich Christoph Hölty. Besorgt durch seine Freunde Friederich Leopold Grafen zu Stolberg und Johan Heinrich Voss, 1783, s. XVI.
Declamationoplæsning eller fremsigelse af et digterværk.
Auditoriumpublikum.
Donna del Lagoopera af Gioacchino Rossini (1792-1868) fra 1819; opført første gang på Det Kgl. Teater i 1828 med titlen Pigen ved Søen (teksten bearbejdet af J.L. Heiberg).
» Non so piu … faccio«(italiensk) ak jeg ved ikke mere, hvad jeg er, og hvad jeg gør. Cherubinos arie fra første akt af W.A. Mozarts (1756-1791) opera Le nozze di Figaro, 1786 (dansk Figaros Giftermaal, 1821; fra 1849 med titlen Figaros Bryllup).
Podenpoten.
forte … pianokraftigt ... svagt; musikalske betegnelser for tonestyrke.
178
Das ist das Leben … Glück(tysk) sådan er livet, sådan er lykken; fra den tyske digter Jean Pauls, pseudonym for Johann Paul Friedrich Richter (1763-1825), roman Titan, 1800-1803 (29. Jobelperiode).
Morgenstjernepiggebesat kølle; en del af vægterens udrustning.
Acteur(fransk) skuespiller.
Colonnade-Gangensøjlegangen ved Christiansborg Slot {E2-E3}.
179
Roats Faldnavnet på denne fiktive fremtidsopera »efter en sand Begivenhed fra det nittende Aarhundred« refererer til en begivenhed i 1827, hvor linedanseren Roat omkom ved et styrt. Den 25. juni samme år gav det af J.L. Heiberg (1791-1960) ledede vaudevilleselskab en forestilling til benefice for Roats enke, hvor man spillede Heibergs vaudeville De Uadskillelige, 1827.
formeligveritabel, regulær.
Recensionanmeldelse.
Caleidoskop(en)kikkertlignende apparat med mangefarvede glasstumper; i kraft af indbyggede spejle fremstår stumperne i symmetriske mønstre, der forandres, når kalejdoskopet drejes.
Carl Maria Weber(s)Carl Maria von Weber (1786-1826), tysk komponist.
Brudgommen fra MexicoDer Bräutigam aus Mexico (dansk Brudgommen fra Mexiko), lystspil af Heinrich Clauren, pseudonym for C.G.S. Heun (1771-1854), opført første gang på Det Kgl. Teater i 1824.
Ulvesvælgetberømt scene i anden akt af Der Freischütz, tekst af Fr. Kind (1768-1843), musik af Carl Maria von Weber, 1821 (dansk Jægerbruden, Syngespil af Kind. Oversat til Carl Maria Webers Musik af Oehlenschläger, 1821). Stykket blev første gang opført på Det Kgl. Teater den 26. april 1822, samme sted som ouverturen i 1820 var blevet uropført af komponisten selv.
den hemmelige RetLudwig Ferdinand Hubers (1764-1804) sørgespil Das heimliche Gericht, 1790.
Eulalia Meinauperson i den tyske dramatiker August von Kotzebues (1761-1819) Menschenhass und Reue, 1789 (dansk Menneskehad og Anger. Comoedie i 5 Acter), opført første gang på Det Kgl. Teater i 1790.
KorsridderneAugust von Kotzebues Die Kreuzfahrer, 1802 (dansk Korsridderne. Et Skuespil i 5 Acter, 1812); opført første gang på Det Kgl. Teater i 1815.
Daarekiste(klub)sindssygecelle; her forening af sindssyge.
DeodataAugust von Kotzebues Das Gespenst, 1814 (dansk Deodata eller Giengangersken. Romantisk Skuespil i 4 Acter), opført første gang på Det Kgl. Teater i 1817.
Agneseopera i tre akter af Fernando Paër (1771-1839) fra 1809; opført første gang på Det Kgl. Teater i 1823.
AqvatofanaAqua Tofána, giftdrik opkaldt efter den berygtede italienske giftblanderske Tofána, der levede omkring 1700.
Signeloktryllemiddel.
Hyrdedrengen No. 2idyl af Nicolai Søtoft (1790-1844), opført første gang på Det Kgl. Teater i 1827; stykket hedder egentlig Hyrdedrengen, men blev af J.L. Heiberg i Kjøbenhavns flyvende Post, nr. 67, 20. august 1827, annonceret som Hyrdedrengen No. 2, idet teatret i den foregående sæson havde opført Adam Oehlenschlägers idyl Den lille Hyrdedreng, 1818.
Jægerbrudens skjæbnesvangre Krandsi Der Freischütz, tekst af Fr. Kind, musik af Carl Maria von Weber, 1821 (dansk Jægerbruden, Syngespil af Kind. Oversat til Carl Maria Webers Musik af Oehlenschläger, 1821), får titelpersonen i tredje akt ved et tilfælde en dødskrans i stedet for en brudekrans.
180
JockoDanina eller Jocko, den brasilianske Abe, ballet i 3 akter efter F. Taglionis (1777-1871) program af P. Larcher (1801-1847), musik af P.J. von Lindpaitner (1791-1856); opført første gang på Det Kgl. Teater i 1829; navnet kan tillige henvise til pantomimen Jocko, eller: Den brasilianske Abe. Heroisk-comisk Pantomime, der opførtes første gang 7. august 1828 på Morskabsteatret på Vesterbro.
Colonnersøjler.
dreiededrejede i træ, formede i træ; at være drejet betyder tillige at være velskabt.
Træmændmænd, drejede i træ, men tillige: kedelige, humørforladte mænd, der tilsyneladende ikke har nogen følelser.
kunstigekunstfærdige.
Automat(er)levende væsen, der fungerer ubevidst, automatisk.
TordenskjoldPeter Wessel (1690-1720), dansk-norsk søhelt; adlet under navnet Tordenskiold i 1716.
BernstorffJ.H.E. Bernstorff (1712-1772), dansk statsmand.
EwaldJohannes Ewald (1743-1781), dansk forfatter.
BaggesenJens Baggesen (1764-1826), dansk forfatter.
IngemannB.S. Ingemann (1789-1862), dansk forfatter.
ØrstedH.C. Ørsted (1777-1851), dansk fysiker og naturfilosof.
HolbergLudvig Holberg (1684-1754), dansk forfatter.
ThorvaldsenBertel Thorvaldsen (1770-1844), dansk billedhugger.
OehlenschlägerAdam Oehlenschläger (1779-1850), dansk forfatter.
181
Marmorkirken reiste sig fuldførtMarmorkirken eller Frederiks Kirke {E8} blev grundlagt 1749, men arbejdet standset 1770 på grund af stigende priser på marmor. Bygningen henlå indtil C.F. Tietgen (1829-1901) i 1874 købte den og lod den fuldføre, dog mindre end oprindelig planlagt. Kirken i dens endelige form blev indviet 1894.
Frastandenafstanden.
Helten Napoleons GravNapoleon 1. Bonaparte (1769-1821), fransk kejser 1804-1814 og 1815; Napoleon døde på øen Skt. Helena 1821, og først 1840 efterkom man hans testamentariske ønske og lod hans jordiske rester begrave i en sarkofag i Église des Invalides i Paris.
Seraillet(s)orientalsk palads, især brugt om dets haremsbygning.
SophiekirkenHagia Sofia i det daværende Konstantinopel (nu Istanbul), opført 532-537, i 1453 taget i brug som moské.
Grækernes Friheds-Støttegrækerne førte 1821-1829 frihedskrig mod tyrkerne; ved fredsslutningen 1829 blev Grækenlands selvstændighed anerkendt. Frihedsstøtten er fiktion.
TellWilhelm Tell, schweizisk sagnhelt; en bueskytte, der skal have levet i slutningen af 1200- og begyndelsen af 1300-tallet. Wilhelm Tell blev dømt til at skyde et æble af sin søns hoved, og episoden blev ifølge sagnet anledning til den schweiziske frihedskamp. Sagnstoffet er blandt andet behandlet i Friedrich von Schillers (1759-1805) skuespil Wilhelm Tell, 1804 (dansk Vilhelm Tell, 1805).
182
under Themsen … Buegangder hentydes til den første tunnel under Themsen, bygget 1825-1843 under ledelse af M.I. Brunel (1769-1849), senere også af hans søn I.K. Brunel (1806-1859); arbejdet standsedes i 1828 på grund af indtrængende vand og genoptoges først i 1835.
Walter Scott(s)Walter Scott (1771-1832), skotsk forfatter, især kendt for sine historiske romaner. Der findes øjensynligt ingen privatbiografiske forbindelser mellem den skotske havneby Inverness og Walter Scott.
Carl XI Drømfolkebogen Karl XIs Syn, der skildrer en visionær tildragelse, som skal have fundet sted på Stockholms Slot 1693, og hvori kommende hændelser i det svenske kongehus skulle være åbenbaret for kong Karl 11. (1655-1697; svensk konge fra 1660); antages at være et politisk skrift fra 1740’erne.
altallerede.
FrederiksborgFrederiksborg Slot, tidligere konge- og jagtslot ved Hillerød nord for København; erhvervet af Frederik 2. (1534-1588; konge fra 1559), 1602-1625 lod Christian 4. de gamle bygninger nedrive og det nuværende slot opføre.
table d’hôte(fransk) værtens bord; her: fællesspisning.
183
Zirater(ne)forsiringer, ornamenter på bygninger.
(Silke)taftlærredsagtig vævet stof.
den gamle Brødkonescenen er kalkeret over indledningen til E.T.A. Hoffmanns fortælling »Der goldene Topf. Ein Mährchen aus der neuen Zeit« i Fantasiestücke in Callot’s Manier, bind 3, 1814.
Svindelsvimmelhed.
185
Jeremiadeklagesang; efter profeten Jeremias, hvem klagesangene i Bibelen er tillagt.
»Ein Prunk … gefallen«(tysk) en pynt er det, en broget festdragt / Som tåberne selv behager sig i; fra Ludwig Tiecks »Prinz Zerbino, oder Die Reise nach dem guten Geschmack, gewissermaßen eine Fortsetzung des gestiefelten Katers« (III,5) i Romantische Dichtungen, bind 1, 1799 (dansk »Prinds Zerbino, eller Reisen til den gode Smag« i Digtninger af Ludwig Tieck, oversatte af Oehlenschläger, bind 1, 1838).
186
wertherske Føleriehentydning til Johann Wolfgang Goethes (1749-1832) roman Die Leiden des jungen Werthers, 1774 (dansk Den unge Werthers Lidelser, 1820); romanen blev et højdepunkt i det sene 1700-tals følelsesdyrkelse og blev forbudt i Danmark, fordi den inspirerede mange unge mænd til at begå selvmord.
TaareperseJesper Rasmuson Rachlow (død ca. 1691) Taare-Perse, 1684; bruges endvidere om sentimental person, der har let til tårer.
SigwarthJohann Martin Miller (1750-1814) Siegwart, eine Klostergeschichte, 1776 (dansk Siegwart, en Klosterhistorie, 1778).
stedseved enhver lejlighed.
187
svandt De sammenDe, dvs. de.
Jeronimusden gnavne fader, der arrangerer fornuftsægteskab for sin datter; fast type i Ludvig Holbergs komedier.
188
zoroastersk Lære … Ormuzd og Ahrimanefter den persiske religionsstifter Zoroaster eller Zarathustra; Ormuzd og Ahriman repræsenterer henholdsvis de gode og de onde kræfter i denne religions dualistiske syn.
den patriarcalske Tidi Det Gamle Testamente tiden omkring patriarkerne Abraham, Isak og Jakob.
Fra hvem kommer da det Ondehovedspørgsmålet i 1700-tallets theodicédebat (theodicé = retfærdiggørelse af Gud), diskussionen af det ondes oprindelse og af, om der kunne eksistere en god og almægtig skaber, når det onde regerede i det skabte.
den mægtige faldne Engelden oprørske engel Lucifer, som ifølge jødiske legender blev nedstyrtet fra himlen på grund af hovmod.
Magnetismenden såkaldte animalske magnetisme, teori fremsat af den østrigske læge Franz A. Mesmer (1734-1815) i disputatsen De influxu planetarum in hominem, 1766, om himmellegemernes indflydelse på dyrs og menneskers legemer. Ved strygning med magneter mente han at kunne påvirke den animalske magnetisme og dermed helbrede sygdomme; teorien første gang fremsat af H.C. Agrippa (1486-1835) i De occulta philosophia, 1510.
189
Marterpinsel.
Ormeni overført betydning den indre pine.
Marmorbroen{E2}.
tilforntidligere, før.
Jesuitmedlem af jesuiterordenen; præsteorden indstiftet af Ignatius af Loyola (1491-1556) og 1540 godkendt af paven. Ordenen fik til opgave at kæmpe mod kristendommens og især pavedømmets fjender samt at omvende hedninge.
Storm-Gaden{D1-D2}.
191
Declamatorperson, der fremsiger, deklamerer, litterære kunstværker.
Elexir des TeufelsE.T.A. Hoffmann Die Elixiere des Teufels, 1815.
Anselmusstudenten i E.T.A. Hoffmanns eventyr »Der goldene Topf. Ein Mährchen aus der neuen Zeit« i Fantasiestücke in Callot’s Manier, bind 3, 1814.
stereotyp Udgavebillige udgaver fremstillet ved hjælp af stereotypi (hver side efter sætningen af de enkelte typer afstøbt i ét stykke metal); den franske bogtrykker Firmin Didot (1764-1836) blev kendt for sine små håndudgaver (duodez-udgaver) af franske klassikere, fremstillet ved hjælp af stereotypi. I Danmark indførtes metoden først i 1837 af bogtrykker Carl Berling (1812-1871).
Cimbrernes Nedfartcimbrerne, jysk stamme, der deltog i folkevandringerne mod det romerske rige. I 113 f.Kr. gik de over Alperne og ind i Norditalien, hvor de besejrede flere romerske hære. Ifølge traditionen foregik nedstigningen fra Alperne ved, at cimbrerne satte sig på deres skjolde og rutsjede ned ad bjergsiderne.
I Frastandpå afstand.
»klein Zakes«E.T.A. Hoffmanns eventyr Klein Zaches genannt Zinnober, 1819 (lille Zaches kaldet Zinnober).
Decendenterdescendenter, efterkommere.
Reineke Fosstysk folkebog om en ræv (Fuchs), udgivet første gang på dansk 1555 med titlen En Ræffue Bog; siden bearbejdet af J.W. von Goethe, hvis version Adam Oehlenschläger oversatte i 1806 med titlen Reineke Fos. Et episk Digt af Goethe.
cicero de officiisMarcus Tullius Cicero (106-43 f.Kr.), romersk taler, forfatter og politiker; De officiis (om pligterne) er fra 44 f.Kr.
Campes TheophronJoachim Heinrich Campe (1746-1818), tysk pædagogisk forfatter; Theophron, oder der erfahrne Rathgeber für die unerfahrne Jugend udkom 1783 (dansk Theophron eller den erfarne Raadgiver for den uerfarne Ungdom, 1792).
KniggeAdolph Freiherr von Knigge (1752-1796), tysk forfatter; hans værk Über den Umgang mit Menschen, 1788 (dansk Over Omgang med Mennesker, 1793), er en vejledning i god opførsel.
Laceret(ter)lazaret; midlertidigt hospital.
Kobberstykkekobberstik.
Antichristens Portræt … VoltaireFrançois de Voltaire (1694-1778), fransk forfatter og filosof; udskreget af sin tid som spotter af religionen.
192
Quanquam jam … jam(latin) skønt du min søn Mikkel allerede i ét år – – –; frit efter de indledende ord i Ciceros De officiis.
non ut … hauriemus(latin) ikke som den der blot oversætter, men som jeg plejer ved frit og selvstændigt at øse af kilden i det omfang og på den måde, jeg skønner mest hensigtsmæssig; efter Ciceros De officiis, 1,6.
Min Søntalens indledning alluderer W.H.F. Abrahamsons (1744-1812) digt »Norma Morum, efter Tidernes Leilighed« i Minerva, et Maanedsskrivt, februar 1790, der indledes med ordene: »Min Søn, om Du vil i Verden frem, / Saa buk;«. Digtet er bl.a. også parodieret af St. St. Blicher (1782-1848) i »Gjøgesang«, trykt i Harpen, 14. juni 1822, med flg. indledning: »Min Søn, om du vil i Verden frem, / Saa kuk!«.
jeg takker dig Gudjf. Lukas 18,11.
Fjedrefjer.
recenserekritisere.
Artighederegentlig behageligheder, her: vittige indfald.
Orthodoxieortodoksi, rettroenhed.
193
lettres provincialesden franske religiøse tænker og matematiker Blaise Pascals (1623-1662) Lettres écrites à un provincial, 1657 (breve til en provinsbo), hvori han kritiserer den jesuitiske moralteologi.
Ora et labora(latin) bed og arbejd; formaningen har øjensynligt sin oprindelse i Bernhard af Clairvauxs (1091-1153) devise: Qui orat et laborat, cor levat ad Deum cum manibus, (latin) den, der beder og arbejder, løfter med hænderne hjertet til Gud.
BryggerhuusChristian 4.s endnu eksisterende bryggeribygning {F1-F2}.
Blaataarnegentlig Frederiksholms Arrest {F1}, arresthus ved Langebro, der især husede skuespillere og funktionærer ved hoffet; oprindelig navnet på fangetårnet på det gamle Københavns Slot, nedrevet 1731-1732.
Datter af Danmarks største Konge … 23 lange AarLeonora Christina Ulfeldt (1621- 1698), datter af Christian 4. og Kirsten Munk (1598-1658), fængslet som delagtig i ægtefællen Corfitz Ulfeldts (1606-1664) landsforræderi og indsat i Blåtårn 1663-1685.
Slutterfangevogter.
Druknehusettidligere »Trunken« {F1}; hus ved Langebro, hvor uidentificerede druknede, bjerget i havnen eller ved Kalvebod strand, henlå til identifikation.
To be … questionto be, or not to be: that is the question, (engelsk) at være eller ikke være: det er spørgsmålet; fra William Shakespeare Hamlet, III,1, 1600-1601 (dansk Hamlet. Prinz af Dannemark, 1777).
Kunstbroderkunstner; her: skuespiller.
studiosus philologiæ & philosophiæ(latin) sprog- og filosofistuderende.
Xerxes ved Hellespontperserkongen Xerxes 1. (død 465 f.Kr.) lod slå bro over Hellespont (Dardanellerne) på krigstogtet mod grækerne 480 f.Kr.
194
Førsterfyrster.
195
Dimissionbortsendelse; om studenternes afgang fra skolen til universitetet.
Rus(aaret)betegnelse for førsteårsstudent ved universitetet.
Polituregentlig alkoholholdig opløsning, som bruges til polering af træ; her: pæne manerer, pli.
Buckthorneperson i Washington Irvings Tales of a Traveller, bind 2, 1824 (dansk En Reisendes Fortællinger, 1827-1828).
i løs Materiemed løse, uhæftede ark.
196
den gyldendalske Bogladedengang både forlag og boghandel; grundlagt 1770 af Søren Jensen Gyldendal (1742-1802).
Folianterbog i stort format, folioformat (bogens ark er kun foldet én gang).
Laps(e-Aanden)overdrevent elegant og moderne klædt (yngre) mand.
Vittighedkløgt, snildhed, åndrighed.
have Forsædetvære ledende, dominerende.
Daarekistesnakgalmandssnak, vrøvl.
Nußknacker og MuserinkeE.T.A. Hoffmanns eventyr »Nußknacker und Mausekönig«, 1816 (nøddeknækker og musekonge), i Die Serapions-Brüder, bind 1, 1819.
TromlitzAugust von Tromlitz, pseudonym for C.A.F. von Witzleben (1773-1839), tysk populærforfatter.
WeisflogCarl Weisflog (1770-1828), tysk populærforfatter.
Prindsesse BrambillaE.T.A. Hoffmanns eventyr Prinzessin Brambilla, ein Capriccio nach Jakob Callot, 1821.
197
Julestuestue, hvori der leges julelege, holdes julegilde; tillige betegnelsen for selve de verdslige festligheder omkring højtiden.
Leiebibliothekprivat bibliotek med hjemlån mod betaling.
Spießs »Vandringer … Boliger«Christian Heinrich Spiess (1755-1799), tysk populærforfatter, udgav 1796 Reisen durch die Höhlen des Unglücks und die Gemächer des Jammers (dansk Mine Rejser gjennem Ulykkens Huler og Elendighedens Boliger, 1802-1803; titlen Vandringer gjennem Ulykkens Huler og Elendighedens Boliger, som H.C. Andersen henviser til, fik oversættelsen først officielt i en udgave fra 1836).
»det befriede Israel«teologen og forfatteren Jens Michael Hertz’ (1766-1825) religiøse epos Det befriede Israel. Et Priisdigt i den episke Poesie i atten Sange, 1804; betegnedes af Jens Baggesen som »det lange Jødedigt af Hertz, som ingen ellers læser« (Giengangeren og han selv eller Baggesen over Baggesen, 1807, s. 96).
Herman von Unnaroman af den tyske forfatterinde Benedicte Naubert (1756-1819), udgivet 1788 med titlen Hermann von Unna. Eine Geschichte aus den Zeiten der Vehmgerichte (dansk Herman von Unna, en Ridder-Historie i Tvende Dele , 1802); tillige titlen på et drama i 5 akter fra 1795 af A.F. Skjöldebrand (1757-1834), oversat af Th. Thaarup (1749-1821) og opført første gang på Det Kgl. Teater i 1800.
199
Ludvig den FjortendeLudvig 14. den Store (1638-1715), fransk konge fra 1643. Ludvig 14.s, eller Solkongens, regeringstid var den franske absolutismes kulmination, hvor bl.a. pragtslottet Versailles blev opført uden for Paris.
Tommelidenfigur fra børneeventyrene på størrelse med en lillefinger.
St. PederSankt Peter, folkeligt navn på apostlen Peter, som regel i hans egenskab af himlens dørvogter (jf. Matthæus 16,19).
VoldenChristianshavn blev oprindelig i tiden efter 1618 anlagt efter en symmetrisk byplan, omgivet af grave og volde med bastioner.
Reberbanebygning med rebslagerbaner {G1-H2} langs Christianshavns vold ved Appelbyes Plads.
Allonge-Paryk(ker)paryk, ofte hvidpudret, med midterskilning og lange nedhængende slangekrøller.
Ziffretegn, bogstaver.
Revolutionen(s)den franske revolution 1789.
Skjændsels-Støtteskamstøtte.
Vandhoseskypumpe.
apage(græsk) vig bort; fra Matthæus 4,10 og Lukas 4,8 (»apage Satana!«).
Fiskeren i Aanden Amiahs Selskabjf. det dramatiske eventyr Fiskeren, 1816, af Adam Oehlenschläger efter motiv fra Tusinde og én nat.
poetice(latin) poetisk opfattet.
Planeten SiriusSirius er ikke en planet, men en fiksstjerne.
Voltaires Micromegasden franske filosof og forfatter François de Voltaires (1694-1778) fantastiske rejseskildring Le Micromégas, 1752; i første kapitel berettes det, at Micromégas, indbygger på planeten Sirius, er 8 mile (a ca. 4 km) høj.
200
Indvaanerneindbyggerne.
Peblingesmåfyre, små skoledrenge.
CiceroMarcus Tullius Cicero (106-43 f.Kr.), romersk politiker og forfatter; forfatterskabet omfatter bl.a. skrifter om retorik og filosofi.
Badens latinske LexiconLatinsk-Dansk Lexicon eller Ordbog, 1786-1788, af Jacob Baden (1735-1804), filolog, kritiker og professor ved Københavns Universitet fra 1780.
i hvor lille jeg end erhvor lille jeg end er.
efterdifordi, da.
førstefineste, bedste.
Vaudeville(digter)syngestykke med vægt på intrigen; franskinspireret genre, der indførtes på Det Kgl. Teater af J.L. Heiberg i sidste halvdel af 1820’erne.
castigat ridendo mores(latin) han revser sæderne gennem latter. Sentens forfattet af franskmanden Jean de Santeuil (1630-1697), anvendt som indskrift over Opéra Comique i Paris og over Det Kgl. Teater i tiden 1798-1817.
Kong Salomon og Jørgen Hattemagervaudeville af J.L. Heiberg fra 1825.
201
Det hele Planet-System … Skoleforestillingen om den kosmiske dannelsesrejse er udbredt i tiden og findes bl.a. hos H.C. Ørsted og Thomasine Gyllembourg (1773-1856). Tankegangen kan spores tilbage til den svenske mystiker Emanuel Swedenborg (1688-1772).
Peblinge-Classenbegynderstadiet, første klasse. Peblinge oprindelig brugt om latinskolens elever.
Rigtignok æde Ormene … Lyster udjf. Thomas Kingos (1634-1703) salmeværk Aandelige Siunge-Koors Første Part, 1674, »Dend Femte Aften-sang«: »Hvor Ormen da skal vrimle i min Hud, / Og æde disse Verdens Lyster ud«.
202
tænk demdem, dvs. Dem.
elegiskeklagende, sørgelige; af elegi: klagesang.
synge stærk for mit høire Øreanvendes også med betydningen at nogen taler ufordelagtigt om en.
Skjærsommernats-DrømWilliam Shakespeares skuespil A Midsummer Night’s Dream, 1594-1596 (dansk En Skiærsommernats Drøm, 1816).
203
Jung Stillings FortællingJohann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817), tysk forfatter; fortællingen »Vægteren med sin Datter« findes i Fortællinger af Heinrich Jung kaldet Stilling. Oversatte af det Tydske ved W. Klein, 1815.
prosaiskfantasiløs, jordbunden.
de troerde, dvs. De.
Taarnvægterenholdt i byernes kirketårne udkig efter ildebrande, skibes ankomst etc. samt udråbte klokkeslættene for natvægterne, der patruljerede byens gader.
magnetisk Søvnhypnotisk søvn.
de chaldæiske Visekaldæerne, oldtidsfolk i det sydlige Babylonien, kendt for deres astrologiske indsigt; i den græskromerske verden kom kaldæer til at betyde astrolog, idet astrologien blev anset for at være af babylonisk oprindelse.
recenserekritisere, revse.
204
den Gjerrigeden nærige, den gnieriske; tillige navnet på en komedie af Jean-Baptiste Poquelin Molière (1622-1672): L’avare, 1668 (dansk Comoedie om Gamle Jens Gnier eller Penge-Puger, 1724; 1756 på ny oversat med titlen Den Gierrige eller Gnieren).
Mare(n)ifølge folketroen et kvindeligt væsen, der om natten hjemsøger de sovende og sidder, »rider«, på deres bryst, hvilket giver åndenød og onde drømme, jf. mareridt.
Flitterstadsskinnende, men værdiløst pynt.
Perien god ånd eller feagtigt væsen fra persisk mytologi.
de kjenderde, dvs. De.
kroe sigkro sig, opføre sig hovent eller selvtilfreds.
NinonAnne de Lenclos (1620-1705), kaldet Ninon; kendt fransk kurtisane (elegant prostitueret).
Hetæreri det antikke Grækenland kultiverede glædespiger; her: skøger.
205
Magistratenøvrigheden; egentlig organ, som varetager den kommunale forvaltning i større byer.
Helhesteni gammel dansk folketro en trebenet hest (uden hoved); ses om natten og varsler død, jf. Thiele 1, 1, s. 137-138.
uden Hovedreference til den folkelige tro på at man kunne tage varsler nytårsnat.
Ruinerneøjensynligt de endnu tilbageværende ruiner fra englændernes bombardement af København 1807.
»dansk Tilskuer«Den danske Tilskuer, almenkulturelt ugeskrift udgivet 1791-1806 af Knud Lyne Rahbek (1760-1830), der 1790-1799 og 1816-1830 fungerede som professor i æstetik ved Københavns Universitet. I nr. 85, 27. oktober 1791, findes en forudannoncering af den fiktive bog Levnetsbeskrivelse over en uhyre Mængde adelige og uadelige Skurke og Skurkinder af Simon Sandrue. Det pseudonyme indlægs spøgefulde tone viser, at annonceringen er et skalkeskjul for et angreb på skurkagtigheden hos adelen, ved hoffet etc.
Børnehusetopdragelses- og resocialiseringsanstalt beliggende på Christianshavns Torv, oprettet 1662; senere tvangsarbejdsanstalt for voksne, fra 1790 ren straffeanstalt under navnet Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset {I4}.
SchinderhannesJohannes Bückler (1777-1803), tysk røver.
Peer MikkelsenPeder Mikkelsen (1762-1809), »saakaldt Mestertyv«, jf. Archiv for danske og norske Criminalhistorier, eller Mærkværdige Domfældtes Levnet, Forbrydelser og Straf, bind 1, 1834, s. 55-63.
Recommendationsbreveanbefalingsbreve.
206
Byens Porte … Klokken tolvved midnat lukkedes Amagerport, Vesterport og Østerport, og nøglerne blev bragt til kongen på Amalienborg, hvorimod der fra 1821 var adgang gennem Nørreport mod en betaling på 2 skilling.
man muß nur … alles(tysk) man skal endelig ikke lade, som om det var noget særligt, man vænner sig til alt. Fra Ludwig Tiecks eventyrskuespil Der gestiefelte Kater. Ein Kindermärchen in drei Akten, I,1, 1797 (dansk »Den bestøvlede Kat. Et Børne-Eventyr« i Digtninger af Ludwig Tieck, oversatte af Oehlenschläger, bind 1, 1838).
207
profantuden sans for det ophøjede, det religiøse eller det kunstneriske.
Amagerport er dog … Byens Porte{K3-K4}, i artiklen »Characteristik af Kjøbenhavns Porte« i Kjøbenhavns flyvende Post, nr. 20, 10. marts 1828, hedder det om Amagerport: »Og det er vist indlysende for Alle: / Amagerport man bør idyllisk kalde«.
208
Amagerpigeeller amagerkone, dvs. kone eller pige (fra Amager), der handlede med frugt, grøntsager o.lign.
Arcadienoprindelig navnet på græsk landskab på Peloponnes; fra 1600-tallets hyrdedigtning tillige navnet på idyllisk og fredfyldt landskab.
Synderende dømte førtes gennem Amagerport ud til eksekutionsstedet, retterstedet, på Christianshavns Fælled.
209
Mad. Cottins Malvinamadame Cottin, pseudonym for Marie-Joséphine Risteau (1770-1807), fransk forfatterinde; Malvina udkom 1800-1801 (dansk Malvina, 1821).
Veierbodenved alle Københavns byporte fandtes vejerboder i forbindelse med acciseeller toldboderne, hvor afgifter beregnedes.
rejiceredevragede, kasserede.
Weisflog(s)Carl Weisflog (1770-1828), tysk populærforfatter.
Tromlitz(s)August von Tromlitz, pseudonym for C.A.F. von Witzleben (1773-1839), tysk populærforfatter.
Taschenbuch(tysk) lommebog; billigbog i lommeformat.
Novaia SemblaNovaja Zemlja, (russisk) det nye land; øgruppe i Det Nordlige Ishav (siden 1877 hørende under Rusland).
Ørkenen KobiGobiørkenen i det sydlige Mongoliet.
Dalai Lamaoverhovedet for de tibetanske buddhister.
mangen uskyldig Flaskejf. den populære tradition, der udgår fra 1. Mosebog 9: at Noah efter syndfloden plantede vin og drak sig fuld; ikke mindst 1700-tallets drikkeviser har taget denne beretning til sig, jf. C.M. Bellman (1740-1795) »Gubben Noah« i Fredmans sångar, 1791.
Josephsøn af patriarken Jakob; blev kastet i en brønd af sine brødre, jf. 1. Mosebog 37 ff.
210
Ved Vand vil det ikke skeejf. Guds tilsagn til Noah efter syndfloden om, at der ikke ville komme en ny syndflod (1. Mosebog 9).
Elementerne vil komme i Brandjf. 2. Petersbrev 3,12.
omvankendeomvandrende.
Ridder Cometushentydning til Adam Oehlenschlägers digt »Den gamle Kiempe Cometes«, 1803, optrykt i Poetiske Skrifter, 1805, s. 176-180, med titlen »Den gamle Kæmpe Cometes«.
Maribo-Avisermåske Lollands og Falsters Stifts Kongelig alene privilegerede Addressecontoirs-Efterretninger; nævnt i Kjøbenhavns flyvende Post, nr. 99, 12. december 1828, som eksempel på en kuriøs og lidt komisk provinsavis.
artiginteressant, underholdende.
gakgå.
ReiserCarl Friedrich Reiser (1718-1786), tysk opdraget forfatter og kirurg; udgav 1784 en ufrivilligt komisk bog om Københavns brand Historiske-Beskrivelsse over den Mærkværdige og meget fyrgterlige store Ildebrand 1728.
Nürnberger Stadsbetegnelse for billige (andenrangs) varer.
Seclerårhundreder.
Babeltaarnejf. 1. Mosebog 11,1-9.
Werthernjf. J.W. von Goethes roman Die Leiden des jungen Werthers, 1774 (dansk Den unge Werthers Lidelser, 1820); romanen blev et højdepunkt i det sene 1700-tals følelsesdyrkelse og blev forbudt i Danmark, fordi den inspirerede mange unge mænd til at begå selvmord.
211
Knebelsbarteroverskæg, som hænger ned eller står ud til siderne.
Brixsammenlagte tynde stykker træ, der giver en skraldende lyd ved slag; Harlekins foretrukne våben i maskekomedierne.
hver Fugl … Næbordsprog, jf. Mau 2471.
Handselpengesum, der gives som sikkerhed ved afslutningen af en handel.
Krikkrikke.
Randselrygsæk.
knixernejer.
med Keitenmed venstre, den »forkerte« hånd.
Rabarbaraplanten rabarber anvendtes også som lægeplante.
212
Heibergs Julespøg og NytaarsløierJ.L. Heibergs komedie Julespøg og Nytaarsløier, 1817; ungdomsstykke, hvori Heiberg med såkaldt romantisk ironi leger med de hævdvundne skel mellem scenens illusion og publikums virkelighed.
bellua multorum capitumbelua multorum capitum, (latin) uhyre med mange hoveder; jf. Horats Epistler I,1,76.
Spieß(’s)Christian Heinrich Spiess (1755-1799), tysk populærforfatter, udgav 1795-1796 Biographien der Wahnsinnigen (dansk Vanvittige Personers Biographier, 1798-1799).
Syv-AarSieben Jahre. Ein Beitrag zu der geheimen Hofgeschichte eines nordischen Reiches. Aus der Mappe eines verstorbenen Diplomatikers, 1824, af den danske forfatter Laurids Kruse (1778-1839).
Marketenterskemarketenderske, person med ret til at forhandle føde- og drikkevarer, tobak m.m. til en afgrænset gruppe personer, fx soldater i en lejr.
213
Magde Vildfairsindssvag person i Walter Scotts The Heart of the Midlothian i Tales of my Landlord. Second Series, 1818 (dansk Midlothians Hjerte eller Fængslet i Edinburgh, 1822).
Rinaldoden tyske forfatter Christian August Vulpius’ (1762-1827) Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann, 1799 (dansk Røverkaptainen Rinaldo Rinaldini, 1800-1801).
de borgerlige StævnemøderLes rendez-vous bourgeois, komedie i en akt af F.B. Hoffmann (1745/1760-1828); opført første gang på Det Kgl. Teater i N.T. Bruuns (1778-1823) oversættelse ved sommerforestillingerne 1823.
SiegwarthJohann Martin Miller Siegwart, eine Klostergeschichte, 1776 (dansk Siegwart, en Klosterhistorie, 1778).
Romeojf. William Shakespeare Romeo and Juliet, 1595 (dansk Romeo og Julie, 1811); i oversættelse ved P. Foersom (1777-1817) og A.E. Boye (1784-1851) opført første gang på Det Kgl. Teater i 1828.
BlankaB.S. Ingemann Blanca. Et Sørgespil, 1815; opført første gang på Det Kgl. Teater i 1816.
Pibedrengpiberdreng; dreng, der fungerer som piber (fløjtist) ved en hærafdeling.
Sonetterklingedigte; lyrisk form bestående af 14 verslinjer på hver 11 stavelser, opdelt i to kvartetter a fire verslinjer og to terzetter a tre verslinjer.
tibulskeefter Tibul (ca. 50-19 f.Kr.), romersk forfatter, primært af elegier.
Martsviolermuligvis H.C. Andersens digt »Martsviolerne« (BFN 62) i Digte, 1830.
MaanedsroserMaanedsroser, et Maanedsskrivt, udgivet 1824-1831 af Th. Overskou (1798-1873).
Vergißmeinicht(er)Vergißmeinnicht, (tysk) forglemmigej; muligvis hentydning til Vergißmeinnicht. Ein Taschenbuch, som den tyske forfatter af sentimentale historier Heinrich Clauren, pseudonym for K.G.S. Heun (1771-1854), lod udkomme en gang årligt i perioden 1808-1834.
Schröder(s)Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816), tysk skuespiller, teaterdirektør og forfatter.
Ifland(s)August Wilhelm Iffland (1759-1814), tysk skuespiller, teaterleder og dramatiker.
August von KotzebueAugust von Kotzebue (1761-1819), tysk dramatiker.
Eulalia Meinauperson i August von Kotzebues Menschenhass und Reue, 1789 (dansk Menneskehad og Anger. Comoedie i 5 Acter, 1790); opført første gang på Det Kgl. Teater i 1790.
La pucelleFrançois de Voltaires spottedigt La Pucelle d’Orléans, 1762, dog flere piratudgaver allerede fra 1755 (dansk Johanna d’Arc Orleans Mø, 1813), om den franske nationalheltinde og helgen Jeanne d’Arc (1412-1431), der blev brændt for kætteri og for at have båret mandsdragt.
Holbergs gamle Magdelonefast type i Ludvig Holbergs komedier, ofte en gammel tjenestepige eller husholderske. Da hun er vant til at omgås tjenestefolkene, er hun fortrolig med grov tale og rødmer derfor ikke så let.
»roth, über und über«almindeligt tysk udtryk for at rødme over det hele, bl.a. anvendt af J.W. von Goethe i Die Leiden des jungen Werthers, 1774 (1. bog, optegnelse 15. maj 1771).
Cadet(-Regimenter)elev på officersskole.
Lilleputianernejf. den engelske forfatter Jonathan Swifts (1667-1745) roman Gulliver’s Travels, 1726 (dansk Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk, 1768).
de Underjordiskejf. B.S. Ingemann De Underjordiske. Et bornholmsk Eventyr, 1817.
Capriolerbukkespring, egentlig en hests spring lige op i luften med sænket hoved (og spark med bagbenene).
Signelill … Blancmäreta, Swanhuetade historiske skuespil Signill, 1612 (med undertitlen »Thet är en lustigh och sanfärdigh Tragoedia, om then Höghborne, mycket berömda och manhafftige Hertigh Habor, Konung Amundz Son aff Norigie«), Blanckamäreta, 1614, og Swanhuita, 1613, af den svenske historiker og dramatiker Johannes Messenius (ca. 1580-1636).
Togoptog.
Axel og Valborgsørgespil af Adam Oehlenschläger fra 1810, opført første gang på Det Kgl. Teater samme år; dugen (eller rettere linklædet) er en symbolsk rekvisit i tredje og fjerde akt.
LæsefrugterA.F. Elmquists (1788-1868) magasin med underholdningslitteratur: Læsefrugter, samlede paa Literaturens Mark, udgivet fra 1818.
BrevduerBrevduen. Et Ugeblad af blandet Indhold, udgivet 1818-1824 af C.N. Rosenkilde (1786-1861).
den galende Haneskandaleblad udgivet af hattemager G.M. Müller i perioden 1827-1829.
Meister FlohE.T.A. Hoffmann Meister Floh. Ein Märchen in sieben Abentheuern zweier Freunde, 1822.
Smiil og Taarer af N.T. Bruunden danske oversætter og forfatter Niels Th. Bruuns Smil og Taarer. Dramatisk Nytaarsgave for 1814.
214
Siegfried von Lindenbergden tyske forfatter Johann Gottwerth Müllers (1743-1828) roman Siegfried von Lindenberg. Eine komische Geschichte, 1779 (dansk Siegfried von Lindenberg, 1786).
Peregrine Pickleden engelske forfatter Tobias Smolletts (1721-1771) roman The Adventures of Peregrine Pickle, 1751 (dansk Peregrine Pickles Tildragelser, 1787-1795).
Phalanxfalanks, slagformation anvendt af oldtidens græske soldater, hvor fodfolk gik i en tæt aflang formation; her: gruppe.
Hakon JarlAdam Oehlenschlägers tragedie »Hakon Jarl hin Rige«, i Nordiske Digte, 1807; opført første gang på Det Kgl. Teater i 1808 med titlen Hakon Hlade-Jarl, hin rige kaldet, Norges Behersker (fra 1833 med titlen Hakon Jarl).
Palnatokesørgespil af Adam Oehlenschläger fra 1809, opført første gang på Det Kgl. Teater samme år.
Sigurd Schlangentödter(tysk) Sigurd Slangedræber; hentydning til den tyske Nibelungen-sagnkreds.
Almue-Skrifterneprimært folkebøger, som den efterfølgende opremsning antyder. Folkebøgerne var ofte anonymt udgivne romaner eller fortællinger med eventyrligt, religiøst eller moralsk indhold og udkom i utallige udgaver frem til og med 1800-tallet.
Ugelspiltitelhelt i den tyske folkebog fra omkring 1511 Ein kurtzweilige lesen von Thyl Vlenspiegel (dansk Underlig oc selsom Historie Om Tiile Ugelspegel, En Bondes Søn barnfød udi det Land Brunszvig, ældste bevarede tryk fra ca. 1690); ifølge bogen en virkelig landstryger, Till Eulenspiegel, som efter mange gavtyvestreger døde 1350 i Mölln i Lauenburg, hvor hans grav findes.
Bileams ÆselBileam, skikkelse fra 4. Mosebog 22-24 hvis æsel kunne tale og viste sig at være klogere end han selv.
Alexander den Storefolkebogen Alexander Magnus, dansk udgave 1630. Alexander 3. den Store (356-323 f.Kr.) var makedonsk konge fra 336 f.Kr.
Æsopustysk folkebog fra 1470’erne, dansk udgave Esopi leffnit oc nogle hans fabel, 1556, ved den danske forfatter og oversætter Christiern Pedersen (ca. 1480-1554).
Albert Juliushenvisning til Johann Gottfried Schnabels (1692-før 1760) robinsonade om den saksiske søfarer Albertus Julius: Wunderliche FATA einiger See-Fahrer, absonderlich ALBERT JULII, eines gebohrnen Sachsens, 1731-1743 (dansk Adskillige Søefareres underlige Skiæbner, især Alberti Julii, en fød Sachsers, 1761-1765); siden Ludwig Tiecks (1773-1853) udgivelse af værket i 1828 kendt som Die Insel Felsenburg.
FinkeridderenDer Finckenritter, tysk folkebog, dansk udgave En Historie og Legende, om den drabelige og vitforfarne Ridder Her Policarpo af Kyrlarissa, som kaldis Finkeridderen, 1703.
Jon Præstfolkebog, dansk udgave Hær begynnes een lysthelighe historie aff Jon presth oc aff hans sture rijckdom oc mackt, 1510. Jon Præst eller Johannes Presbyter er en middelalderlig sagnskikkelse, der ifølge overleveringen herskede over et stort rige dybt inde i Asien.
den taalmodige Helenefolkebog, dansk udgave En underlig oc dog meget skiøn Historie, om den tolmodige Helena af Constantinopel, 1677.
Markolfustysk folkebog fra 1485, dansk udgave Marcolfus, Det er: En lystig Samtale imellem Kong Salomon og Marcolfum, 1699.
Mester Lucidariustysk folkebog i dialogform (Elucidarius: lysbringer), dansk udgave Lucidarius, 1510; først i udgaven fra 1558 får fortællingen titlen Mester Lucidarius.
Pontius Pilatusfolkebog, dansk udgave En kort Beskriffvelse Om Pilati Fødsel: Herkomst/lefnet oc Endeligt, 1663. Pontius Pilatus var romersk statholder i Judæa på Jesu tid.
Ridder Rødperson i folkebogen Lykkens Tumle-Klode, 1710.
Tristan … IsaldeTristrant und Isalde, tysk folkebog fra 1484 efter tragisk kærlighedsepos af Gottfried von Strassburg fra ca. 1210, dansk udgave Tristrant og Isalde, 1792.
Robertus von Agerkaalfolkebog, dansk udgave En ganske ny og lystig Historie om Ulspils Overmand, Eller Robertus von Agerkaal, Mester udi Sammensyer Amptet, 1724.
Hertugen af Luxenborgfolkebog, dansk udgave Den over heele Verden berømte Hertug af Luxenborg, Hands Pagt og Forbund med Satan, 1733.
den uskyldige Josephfolkebog, dansk udgave Josephs Historia, 1657.
Doctor Fausttysk folkebog fra 1587, dansk udgave Historia om D. Johan Fausto den widberyctede Troldkarl, 1588.
Keiser Octavianustysk folkebog fra 1535, dansk udgave En skiøn lystig Historie, om Keyser Octaviano, hans Husfrue og to Sønner, 1597.
Peder med Sølvnøglerneperson i folkebogen En meget Kortvillig Historiæ, om den skiønne Magelona, en Konges Datter aff Neaples, oc en Ridder, som bleff kaldet Peder med Sølf Nøglen, en Grevis Søn udaff Provincia, 1583, efter tysk forlæg fra 1535.
Göthe og Tieckder hentydes til J.W. von Goethes Faust. Eine Tragödie, 1808-1832, og til Ludwig Tiecks Kaiser Octavianus, 1804.
Klokker Heegaards RiimposeTh.V. Hegaard (1781-1831) Riim-Pose, 1824.
Kjøge HuuskorsJohs. Brunsmands (1637-1707) bog om djævlebesættelser i Køge: Et forfærdeligt Huus-Kaars, 1674; fra 1820: Kjöge Huuskors.
der Grünmantel von VenedigDer Grünmantel von Venedig, 1820, af Heinrich Clauren, pseudonym for C.G.S. Heun (1771-1854).
Lykkens flyvende Fanefolkebog, dansk udgave Lykkens flyvende Fane Eller en Historie om tre fattige Skræddere, som ved en Pillegrims Reyse kom omsider til Værdighed og stoer Velstand, øjensynligt fra 1710.
die rothe Freiheits-Kappe(tysk) den røde frihedskappe; beklædning båret af franske revolutionære i 1790’erne.
MolboerneBeretning om de vidtbekiendte Molboers vise Gierninger og tappre Bedrivter. Dem til Ære og andre til Fornøyelse til Trykken befordret, 1772, og i 1827 i en udgave ved Rasmus Rask (1787-1832).
de 7 vise Mesteretysk folkebog fra 1473, dansk udgave De siu vise Mestere, antageligt 1571-1575.
Nathan der Weisedrama af den tyske forfatter G.E. Lessing (1729-1781) fra 1779 (dansk Nathan den Vise. Et dramatisk Digt i 5 Optog, 1799).
mirabile dictu(latin) forunderligt at sige.
215
Commentatores(latin) kommentatorer; om udgivere af skrifter fra oldtiden.
Poesiens Tempeljf. Johannes Ewalds fortælling Lykkens Tempel. En Drøm, 1764, og Nicolai Abildgaards (1743-1809) maleri af samme navn fra 1785.
Brekkekex, coax, coaximitation af frøers eller tudsers kvækken, jf. Aristofanes’ (ca. 450-ca. 385 f.Kr.) komedie Frøerne, v. 209 ff.
Recensenterkritikere.
lignede dem altid vedsammenlignede dem altid med.
Cerberustrehovedet hund, der i romersk mytologi vogter indgangen til underverdenen.
Hugo GrotiusHugo Grotius (1583-1645), hollandsk filosofisk og statsretslig forfatter, der blev hjulpet til flugt fra sit fængsel skjult i en bogkasse.
217
»Hvem vil see … Knappenaale!«spilleværker for knappenåle, talemåde om noget ubetydeligt el. værdiløst, en kuriositet, som her synges, gentages.
bout-rimesbouts-rimés, (fransk) enderim; digte, som er gjort til på forhånd opgivne rim; udbredt selskabsleg på H.C. Andersens tid.
Leverriimtolinjede lejlighedsvers, hvori navneordet »lever« skulle forekomme i første linje; improviseredes eller citeredes ofte ved bordet; bogudgave 1689.
trykte i dette Aaralmindelig datering på fx folkebøger og skillingsvisetryk.
Satyr(er)græsk fabelvæsen, mand med bukkeben og -hale, der ledsager vinguden Dionysos; af sammenhængen fremgår det, at der her snarere er tale om satyrspillet: en dramagenre med burleske fremstillinger af mytologisk stof, der i klassisk tid blev opført ved Dionysosfesterne som afslutning på 3 dage med tragedier.
Vaudeville(n)syngestykke med vægt på intrigen; franskinspireret genre, der indførtes på Det Kgl. Teater af J.L. Heiberg i sidste halvdel af 1820’erne.
CervantesMiguel de Cervantes Saavedra, spansk forfatter, skrev bl.a. El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, 1605-1615 (dansk Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter, 1676-1677).
Moliere(s)Jean-Baptiste Molière (1622-1673), fransk komedieforfatter.
tager … Billetterkøber billetter.
ReitzelC.A. Reitzel (1789-1853), københavnsk boghandler og forlægger.
BrummerJ.C.F. Brummer (1768-1836), københavnsk universitetsboghandler og forlægger.
den gyldendalske Boghandeldengang både forlag og boghandel; grundlagt 1770 af Søren Jensen Gyldendal (1742-1802).
Leiebibliothek(er)privat bibliotek med hjemlån mod betaling.
du merite poetique(fransk) poetisk fortjenstorden; frit opfundet af H.C. Andersen efter den franske orden du mérite.
218
HoratzHorats (65-8 f.Kr.), romersk digter.
Anakreon(ca. 570-ca. 485 f.Kr.), græsk digter.
Falerner-Viini oldtiden en berømt vin fra egnen nord for Napoli i Italien, som rostes højt bl.a. af Horats.
Troubadour(er)omvandrende sanger og digter (af kærlighedsdigte) i middelalderens Provence.
qvinkeleredesang smægtende.
»Luk op for den lille Petro!«fra H.C. Andersens tekst til den franske vise »Den lille Pedro« i vaudevillen Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret (BFN 28), 1829, der opførtes første gang på Det Kgl. Teater den 25. april samme år.
Raptus(sen)bestemt trang, mani, følelse eller lignende, der pludselig griber én; bruges ofte af Ludvig Holberg, fx i forbindelse med »den poetiske Raptus«, det korte tidsrum, hvori det første store bundt af komedier blev til.
ideligestadige, konstante.
puttet Bomuld i Øreneden borgerlige dannelseskulturs opkomst siden midten af 1700-tallet medførte en kritik af Ludvig Holbergs ligefremme og til tider anstødelige sprog; kritikken var navnlig ømskindet på det kvindelige publikums vegne.
blyblufærdig, genert og tilbageholdende.
»den bedendes Kjæde«Hans Jacobsen Hvalsøe (1656-1712) De Bedendis aandelige Kiæde af 41 Led, eller Christendommens Articler sammensancket, 1700.
Grecourts SkrifterJ.W. de Grécourt (1683-1743), fransk satirisk forfatter; Fri Oversættelse af Grécourts Skrivter 1-9 udkom 1793.
Petersillepersille.
IfflandAugust Wilhelm Iffland (1759-1814), tysk skuespiller, teaterleder og dramatiker.
JüngerJohann Friedrich Jünger (1759-1797), tysk roman- og lystspilforfatter.
SchröderFriedrich Ludwig Schröder (1744-1816), tysk skuespiller, teaterdirektør og forfatter.
Nabobindisk fyrste; almindelig betegnelse for en meget rig mand; med dette og de følgende udtryk hentydes til de dengang almindelige happy-endings på de populære skuespil.
219
Aristomenesreference til August Lafontaines (1758-1831) roman Aristomenes und Gorgus, 1797 (dansk Aristomenes og Gorgus eller Hevn og Menneskelighed, 1800).
Dido og Don Petroto figurer fra Heinrich Claurens roman Mimili, 1816 (dansk Mimile, 1818).
Familien von Langenformodentlig reference til August Lafontaines fortælling »Familien Herman Lange« i Familiehistorier, 1801 (dansk oversættelse).
Præstegaarden ved SøenAugust Lafontaines roman Die Pfarre am See, 1816 (dansk Præstegaarden ved Søen, 1824-1825).
Lieslireference til Heinrich Claurens roman Mimili, 1816.
Mariane(s)person i Johann Martin Millers roman Siegwart, eine Klostergeschichte, 1776 (dansk Siegwart, en Klosterhistorie, 1778).
Cornelius NeposCornelius Nepos (ca. 100-25 f.Kr.), romersk forfatter og historieskriver.
PhædrusPhaedrus (ca. 15 f.Kr.-ca. 50 e.Kr.), romersk fabeldigter.
Autores(latin) forfattere.
Deminutiv(er)diminutiv, ord med en endelse, som giver det betydningen af noget småt eller kært, fx mandsling.
Aranzo, der edle RäuberhauptmannAugust Leibrocks (1782-1853) roman Aranzo, der edle Räuberhauptmann, 1819.
Under Landeveiene … red over denjf. Thiele 1, 2, s. 11-14.
spansk Tobaken slags fin snustobak.
schrecklicher Menschenschicksale(tysk) skrækkelige menneskeskæbner.
Spießden tyske populærforfatter Christian Heinrich Spiess (1755-1799) udgav 1796 Reisen durch die Höhlen des Unglücks und die Gemächer des Jammers (dansk Mine Rejser gjennem Ulykkens Huler og Elendighedens Boliger, 1802-1803).
220
die Gespensterstunde(tysk) spøgelsestimen.
den vilde Jægerdjævelsk skikkelse i Der Freischütz, tekst af Fr. Kind, musik af Carl Maria von Weber, 1821 (dansk Jægerbruden, Syngespil af Kind. Oversat til Carl Maria Webers Musik af Oehlenschläger, 1821).
de tolv sovende JomfruerC.H. Spiess’ roman Die zwölf schlafenden Jungfrauen, 1795-96 (dansk De tolv sovende Jomfruer. En Spøgelseshistorie, 1803).
den lille PederC.H. Spiess Das Petermännchen, 1793 (dansk Den lille Peter. En Spøgelse-Historie fra det trettende Aarhundrede, 1796).
den af Christian Wilster omtalte Genie-FeberChristian Wilster (1797-1840), forfatter og oversætter; artiklen »Om Geniefeberen« findes i Nye Hygæa. Udgivet af C. Otto M. D. og Th. Repp, bind 1, januar 1823, s. 99-122.
Nyrnberger Træsnitfolkelig grafik fra Nürnberg; spiller endvidere på betydningen Nürnbergerstads: billige (andenrangs) varer.
münchhausensk Kaalbladden tyske baron Karl Friedrich Hieronymus Münchhausen (1720-1791) underholdt efter sigende sine gæster med farverige, fantastiske fortællinger, hvoraf flere samledes anonymt i tidsskriftet Vademecum für lustige Leute 1781 og 1783; i 1785 udgav R.E. Raspe en engelsk udgave af de fantastiske skrøner, The Surprising Adventures Of Baron Munchausen, som dannede grundlag for G.A. Bürgers genoversættelse til tysk, Wunderbare Reisen zu Wasser und Lande, Feldzüge und lustige Abentheuer des Freyherrn von Münchhausen, 1786 (dansk Lystigt Post- og Reise-Vademekum muntre Reisende helliget af Monsieur Hemmkengryper, forhenværende Kammertjener hos Hr. von Münchhausen, 1802). I indledningen omtales det, hvordan Münchhausen vil dyrke kål på slægtens gods og mindes sin ungdoms bedrifter.
oehlenschlägerske … Hakonjf. Adam Oehlenschlägers tragedie »Hakon Jarl hin Rige«, i Nordiske Digte, 1807.
Götz von BerlichingenJohann Wolfgang von Goethes Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand, 1773 (dansk Götz von Berlichingen med Jernhaanden, oversat af Adam Oehlenschläger, 1803).
Aladdins Tryllesloteventyret om Aladdin fra Tusind og én nat, som blev introduceret i Europa med A. Gallands (1646-1715) oversættelse: Les mille et une nuits, 1704-1717 (dansk Tusende og en Nat, hvorudi paa en fornøielig Maade fortælles allehaande selvsomme Arabiske Historier og forunderlige Hændelser, saa vel som behagelige Elskovs Begivenheder, tillige med de Østerlandske Folkes Ceremonier og Sædvane, 1745); dramatiseret af Adam Oehlenschläger i 1805 med titlen »Aladdin, eller Den forunderlige Lampe« i Poetiske Skrifter, bind 2; Aladdins slot bygges ved hjælp af den magiske lampe på én nat.
Harun El-RaschidHarun al Rashid, 786-809 kalif i Bagdad, dvs. verdsligt og religiøst overhoved af det arabiske imperium; kendes primært fra Tusind og én nat.
de tre Calendere og Dragerenhistorien om drageren og de tre kalandarer samt de tre kalandarers fortællinger findes i Tusind og én nat; kalandarerne eller Kaland-Brødrene var et religiøst broderskab, der samledes den første dag i hver måned, og hvis sammenkomster udartede sig til yppige måltider.
Sindbads ReiserSindbad Søfareren, person i Tusind og én nat, der fortæller om sine syv fantastiske rejser.
Fiskerende to historier om fiskeren og ånden findes i Tusind og én nat.
221
Carfunklerstærkt rød ædelsten; oftest om granat eller rubin.
Topas(er)ædelsten af farveløst, gulligt eller blåligt mineral.
Fuglen Rocfuglen Rok skildres i Tusind og én nat som en fugl så stærk, at den kan bære en elefant gennem luften.
Scherezade(s)vesirdatteren Sheherezade, fortællersken i Tusind og én nat. Kong Shahriyar har dræbt sin dronning, fordi hun havde bedraget ham, og som hævn over kvindekønnet gifter han sig med den ene unge pige efter den anden for på bryllupsnatten at lade dem myrde. Sheherezade gifter sig med ham og redder livet ved i næsten 3 år, i 1001 nat, at fortælle kong Shahriyar historier; vezir er den arabiske betegnelse for en højtstående embedsmand i herskerens tjeneste.
fremkogledetryllede frem.
Aristophanes … Frøerne … Skyerneden græske komediedigter Aristofanes’ (ca. 450-385 f.Kr.) to satiriske skuespil Skyerne (423 f.Kr.) og Frøerne (405 f.Kr.).
Jeg kjendtejeg genkendte.
Oberon og Titania … Pukskikkelser fra William Shakespeares skuespil A Midsummer Night’s Dream, 1594-1596 (dansk En Skiærsommernats Drøm, 1816).
Fru Maben fe i Shakespeares Romeo and Juliet, 1595 (dansk Romeo og Julie, 1811).
Canibaløjensynligt fejlskrivning for Caliban; skikkelse fra Shakespeares The Tempest, 1611 (dansk »Stormen. Et Lystspil« i W. Shakspeares Lystspil; oversatte ved Simon Meisling, 1810).
Sancho PansaSancho Pancha, Don Quixotes væbner.
Kapelmester Kreislerperson i E.T.A. Hoffmanns roman Lebens-Ansichten des Katers Murr, 1820-1822.
Serapions Brüderfortællingkredsen Die Serapions-Brüder, 1819-1821, af E.T.A. Hoffmann.
mozartsk Don Juan … »Phantasie-Stücken«W.A. Mozarts (1756-1791) opera Don Giovanni, 1787 (dansk Don Juan, 1833); E.T.A. Hoffmann, der ud over at være forfatter også var dirigent og komponist, skrev med inspiration fra Mozarts opera en novelle over motivet (»Don Juan. Eine fabelhafte Begebenheit, die sich mit einem reisenden Enthusiasten zugetragen« i Fantasiestücke in Callot’s Manier, bind 1, 1814).
klein ZackesE.T.A. Hoffmanns eventyr Klein Zaches genannt Zinnober, 1819.
Prindsesse BrambillaE.T.A. Hoffmanns eventyr Prinzessin Brambilla, ein Capriccio nach Jakob Callot, 1821.
Miesmiesfra E.T.A Hoffmanns roman Lebens-Ansichten des Katers Murr, 1820-1822.
gestiefelter KaterLudwig Tiecks eventyrskuespil Der gestiefelte Kater. Ein Kindermärchen in drei Akten, 1797 (dansk »Den bestøvlede Kat. Et Børne-Eventyr« i Digtninger af Ludwig Tieck, oversatte af Oehlenschläger, bind 1, 1838).
Prinds ZerbinoLudwig Tiecks »Prinz Zerbino, oder Die Reise nach dem guten Geschmack, gewissermaßen eine Fortsetzung des gestiefelten Katers« i Romantische Dichtungen, bind 1, 1799 (dansk »Prinds Zerbino, eller Reisen til den gode Smag« i Digtninger af Ludwig Tieck, oversatte af Oehlenschläger, bind 1, 1838).
Gozzi … de tre Pommerantser, RavnenCarlo Gozzi (1720-1806), italiensk komediedigter; der refererers til hans to skuespil L’amore delle tre melarance, 1761 (dansk »De tre Pomeranzer« i Dramatiske Eventyr af Carlo Gozzi. Fra det Italienske ved S. Meisling, 1821) og Il corvo, 1761 (dansk »Ravnen, et tragicomisk Eventyr i fem Acter« i Italienske Maske-Comoedier af Carlo Gozzi. Fra det Italienske ved S. Meisling, 1825).
223
Jerusalems Skomagerden evige jøde, Ahasverus; skikkelse fra et middelalderligt sagn, ofte behandlet i dansk litteratur på H.C. Andersens tid. Efter sagnet skulle skomageren Ahasverus have slået eller skændet Jesus, da han på vej til korsfæstelsen på Golgata søgte hvil, derfor måtte han vandre fredløst omkring i verden til evig tid uden at kunne dø; tysk folkebog om Ahasverus fra 1602 (dansk Beskrivelse om Jerusalems Skomager oc en Jøde som var fød i Jerusalem ved Nafn Ahasvero, antageligt 1607; ældste bevarede tryk fra 1631).
bekjendte(vel)kendte.
Walter Skott(s)Walter Scott (1771-1831), skotsk romanforfatter.
224
Marqvis af MarignyAbel François Poisson (1727-1781), højtstående fransk embedsmand, bror til madame de Pompadour, egentlig Jeanne Antoinette Poisson de Pompadour (1721-1764), den franske kong Ludvig 15.s (1710-1774; konge fra 1715) elskerinde.
Digteren BoisiLouis de Boissy (1694-1758), fransk forfatter; har skrevet bl.a. spirituelle satirer og komedier på vers.
Hvad gjør det … Papiretudtalelsen ikke identificeret.
Satirikussatirisk forfatter, person som ynder spot og satire.
225
BajasetBajazet (1347-1403), tyrkisk sultan, erobrede Serbien og Bulgarien, men blev standset af mongolerfyrsten Timur ved slaget ved Ankara i 1402; døde året efter i fangenskab hos Timur; ifølge sagnet holdt Timur ham fanget i et bur.
NorkrosJohn Nicholas Norcross (1688-1758), kaperkaptajn; født ved Liverpool, i svensk tjeneste under Store Nordiske Krig, hvor han blev fanget af Tordenskiold i 1718; undslap, udkastede plan til at fange kronprins Christian (senere Christian 6.), men planen mislykkedes, og Norcross blev fanget 1726, undslap på ny, men blev kort efter fanget i Hamburg; blev lagt i lænker og anbragt i et bur, der var 2 1⁄2 meter langt og 2 meter bredt; her sad han i 15 år og blev fremvist for københavnerne som en mærkværdighed.
den russiske Digter … ved denfortællingen er ikke identificeret; siden anvendt af Heinrich Hoffmann (1809-1894) i digtet »Wie der Teufel den Schwanz verlor«.
mine Ungdoms Tragoedierher tænkes bl.a. på »Alfsol. Original Tragedie i fem Acter«, som blev trykt i Ungdoms-Forsøg, 1822 (BFN 5).
226
solbrændt Rudenår ruderne bliver anløbet af vinterens fugt, trækker soda ud af glasset, som siden hærdes af sommersolen; herefter er ruderne mindre klare.
sorrigfuldsorgfuld.
Snækkesnekke, mindre krigs- eller handelsskib med sejl.
purpureus pannus(latin) en purpurfarvet lap; fra den romerske digter Horats’ (65-8 f.Kr.) læredigt om digtekunsten Ars poetica (v. 15 f.) om den prægtige, men irrelevante poetiske udsmykning med adjektiver.
Salis’s Vandmalerierden schweiziske forfatter Johann Gaudenz von Salis-Seewis (1762-1834); vandmalerier kan være et vittigt ordspil på Seewis, men kan også referere til et af Salis’ digte »Lied zu singen bei einer Wasserfahrt« i Gedichte, 1793.
Matthisson(s)Friedrich von Matthisson (1761-1831), tysk lyriker, ven med Salis-Seewis og udgiver af hans digte.
Perspektivperspektiv- eller kigkasse; kasse med et eller flere glas, hvorigennem man ser forskellige billeder forstørrede og perspektiviske.
227
Elegieklagesang.
incurabeluhelbredelig.
Genie-Feberhenvisning til Christian Wilsters (1797-1840) artikel »Om Geniefeberen« i Nye Hygæa. Udgivet af C. Otto M. D. og Th. Repp, bind 1, januar 1823, s. 99-122.
certe furit … acerbus(latin) under alle omstændigheder er han vanvittig, og som en bjørn / hvis den har haft styrke nok til at bryde gitteret, som er sat for buret / bortjager den uudholdelige recitator både læg og lærd. Af Horats Ars poetica, v. 472-474; (»valet« fejl for »valuit«).
Kellgreen sigerJohan Henric Kellgren (1751-1795), svensk forfatter og kritiker; citatet stammer fra digtet »De Två Miraklerne« trykt i Stockholms Posten, 5. januar 1793.
228
Adresseavisenannonceavis; udkom i perioden 1759-1908 under forskellige navne; avisen, som var en slags annonceavis, havde sin oprindelse i de plakater J.F. v.d. Osten fra 1706 lod udgå fra sit adressekontor, der blev lukket i 1711, genåbnet i 1726, lukket i 1728 og atter genåbnet i 1749, hvor kontoret udsendte Adresse-Contoirets Efterretninger til Publici Nytte bekiendtgjorte. I 1759 ændredes navnet til Kiøbenhavns Kgl. allene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger.
i hvor varme de end komhvor varme de end kom.
Tornisterrygsæk.
baselisk(agtige)fabeldyr, som har skikkelse af en slange med hanehoved, og hvis (græske) navn betyder lille konge; tillægges evnen til at kunne dræbe med sit blik, jf. Thiele 2, II, s. 300.
overalt og ingenstedallusion enten til C.H. Spiess’ roman Der alte Überall und Nirgens, 1792, eller til den anonyme Gjengangeren den skjønne Mathilde overalt og ingensteds eller de Ulykkeliges Skytsaand under forskjellige Skikkelser. En Underhistorie fra det 9. og 10. Aarhundrede, oversat fra tysk i 1827.
judæus immortalis … le juif errantden evige jøde, den omflakkende jøde.
Micromegasserden franske filosof og forfatter François de Voltaires fantastiske rejseskildring Le Micromégas, 1752. Micromégas er fortællingens 8 mile (a ca. 4 km) høje titelperson fra Sirius.
spidse ham derforspidse, dvs. spise.
»Der er ei … skaanet«fra sjette strofe af Christian Wilsters »Riimbrev fra Soröe« i Digtninger, 1827; den citerede anden verslinje lyder korrekt: »Hvorved der er jo daanet;«.
229
selv hans Papirer ere … udkomnejf. Auswahl aus des Teufels Papieren, 1789 (udvalg af djævelens papirer) af den tyske forfatter Jean Paul, pseudonym for Johann Paul Friedrich Richter (1763-1825).
Faustmiddelalderlig fortælling om den intellektuelle, hvis indsigter skyldes en pagt med djævelen; historien dannedes med udgangspunkt i en faktisk person i reformationstiden, Georg Faust; tysk folkebog om Faust Historia von D. Johann Fausten, dem weitbeschreyten Zauberer und Schwartzkünstler, 1587 (dansk Historia om D. Johan Fausto den widberyctede Troldkarl, 1588).
GötheJohann Wolfgang von Goethe Faust. Eine Tragödie; tragediens første del udkom 1808, mens den anden og afsluttende del blev udgivet posthumt i 1832.
Lessingden tyske forfatter og filosof G.E. Lessing (1729-1781) offentliggjorde en kort scene af sit Faustarbejde i sit 17. litteraturbrev (Briefe die neueste Literatur betreffend, 1759-1765); fragmenter og planer findes desuden i hans Teatralischer Nachlass, 1786.
Mahler MüllerFriedrich Müller (1749-1825), tysk maler, kobberstikker og digter, også kaldet »Mahler Müller«; der henvises til det ufuldendte drama Fausts Leben und Tod dramatisiert, skrevet 1778.
KlingerFriedrich Maximilian Klinger (1752-1831), tysk forfatter, udgav 1791 Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt in fünf Büchern.
Kalls Verdenshistorieskolebog af Abraham Kall (1743-1821) Den almindelige Verdens Historie kortelig forfattet, og til Brug for Skolerne i Danmark og Norge, 1776.
Prækarakteren præ ceteris, (latin) fremfor de øvrige; højeste karakter i det daværende karaktersystem.
Artium(latin) studentereksamen.
Bisp i RibeAhasverus’ reaktion på »Bisp i Ribe« har måske at gøre med, at Ribe kendes som centrum for den inderlige og fromme kristendom (pietismen), idet H.A. Brorson (1694-1764) var biskop her fra 1740.
Ludvig XILudvig 11. (1423-1483), konge af Frankrig fra 1461.
MercierLouis-Sébastien Mercier (1740-1814), fransk forfatter; udgav 1781-1790 Tableau de Paris 1-12 (billede af Paris), hvori han giver krasse og rammende skildringer af folke- og gadelivet i Paris; værket vakte stor en opsigt, men også en harme, der tvang forfatteren til for nogen tid at flygte fra Paris.
Marcus Aurelius … MarkomannerneMarcus Aurelius (121-180), romersk kejser fra 161; førte krige mod flere germanske stammer, deriblandt markomannerne i 172-173; kampene mod markomannerne er skildret på Marcus Aurelius’ søjle i Rom, opført 193.
Odeacer … RomerneOdoaker (ca. 430-493), germansk lejetropsfører, blev i 476 af sine tropper udråbt til konge i det vestromerske rige.
Propheten Mahometprofeten Muhammed giftede sig 25 år gammel med en noget ældre rig købmandsenke, Khadija.
Carl MartelCharles Martel (ca. 688-741), frankisk rigshovmester og frankerrigets egentlige hersker; førte en række krige, bl.a. mod de indtrængende arabere, som han besejrede i slaget ved Poitiers i 732; efter sin død fik han på grund af sin tapperhed tilnavnet »Martellus«, (latin) hammeren.
230
mellem Aar og Dagi løbet af et år.
Peter Schlemilfortællingen Peter Schlemihls wundersame Geschichte, 1814 (Peter Schlemihls forunderlige historie), af den tyske forfatter Adalbert von Chamisso (1781-1838). Peter Schlemihl havde dog kun syvmilestøvler, ikke 100-milestøvler.
hvo er mig da Borgenhvem er mig da garant for.
231
Deres Skygge som Pandtjf. Adalbert von Chamissos fortælling Peter Schlemihls wundersame Geschichte, 1814.
Erasmus Spikher(s)person i E.T.A. Hoffmanns »Die Abentheuer der Sylvester-Nacht« i Fantasiestücke in Callot’s Manier, bind 4, 1815, der har mistet (solgt) sit spejlbillede.
Gesandtperson der er sendt til en anden stat og opholder sig dér som officiel repræsentant for sit land.
Moreagammelt navn på halvøen Peleponnes, der udgør den sydlige del af Grækenland.
gesvindthurtigt.
Geniusskytsånd.
232
naar sees vi igjenhvornår ses vi igen.
233
bivaanedeoverværede.
mærkeligmærkbar.
Theater-Recensionteateranmeldelse.
Magnetiseurhypnotisør.
dyriske Magnetismeden animalske eller dyriske magnetisme; teori fremsat af den østrigske læge Franz A. Mesmer (1734-1815) i disputatsen De influxu planetarum in hominem, 1766, om himmellegemernes indflydelse på dyrs og menneskers legemer. Ved strygning med magneter mente han at kunne påvirke den animalske magnetisme og dermed helbrede sygdomme; teorien først fremsat af H.C. Agrippa (1486-1835) i De occulta philosophia, 1510.
234
Sværdsidenfædrene side, mandssiden.
Sancho Pansas Æseljf. Miguel de Cervantes Saavedras roman El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, 1605-1615 (dansk Den sindrige Herremands Don Quixote af Manchas Levnet og Bedrifter, 1776-1777). Sancho Pancha er Don Quixotes væbner.
RabenerG.W. Rabener (1714-1771), tysk satirisk forfatter, hvis Antons Pansa von Mancha Abhandlung von Sprüchwörtern, 1755 (dansk Anton Pansa’s af Mancha Afhandling om Ordsprog i Gottlieb Wilhelm Rabeners samtlige Skrivter, bind 4, 1781) indeholdt en dedikation til Sancho Panchas æsel: »Antons Pansa von Mancha Zueignungsschrift an des großen Sancho Pansa großen Esel« (dansk »Tilegnelsesskrivt til den store Sancho Pansa’s store Æsel«).
Mæcenasmæcen, velynder.
Junkeroprindelig ung adelsmand, der endnu ikke er blevet ridder; her: ung overlegen person.
Jambe(r)klassisk versefod bestående af en kort eller ubetonet og en lang eller betonet stavelse.
DeodataAugust von Kotzebues Das Gespenst (dansk Deodata eller Giengangersken. Romantisk Skuespil i 4 Acter, 1814); opført på Det Kgl. Teater i perioden 1817-1823, dog genopført i 1839.
Laurasørgespil i 5 akter af Balthasar Bang (1779-1856) fra 1817; opførtes 15 gange på Det Kgl. Teater 1817-1822 og blev genoptaget ved en sommerforestilling 1832. Det smukke springvand omtales bl.a. i Th. Overskou Den danske Skueplads, i dens Historie, fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid, bind 4, 1862, s. 494.
Parterret(s)de billige ståpladser i teatret; parterrets publikum var kendt for at udtrykke højlydt bifald eller mishag.
236
Vaudevillernesyngestykke med vægt på intrigen; franskinspireret genre, der indførtes på Det Kgl. Teater af J.L. Heiberg i sidste halvdel af 1820’erne.
Pigetjenestepige.
HussiterneAugust von Kotzebue Die Hussiten vor Naumburg im Jahr 1432, 1803 (dansk Hussiterne eller Naumburgs Belejring. Drama med Kor i 5 Acter, 1805); stykket blev opført sidste gang på Det Kgl. Teater i sæsonen 1813-1814.
Julius von Sassensørgespil fra 1796 af den tyske forfatter J.H.D. Zschokke (1771-1848); dansk oversættelse ved N.T. Bruun 1800.
Don Juanjf. W.A. Mozarts opera Don Giovanni, 1787 (dansk Don Juan, 1833).
237
KörnerTheodor Körner (1791-1813), tysk lyriker; skrev blandt andet en række heroiske digte under Napoleonskrigene.
Impromtuimpromptu; kort improviseret strofe eller musikstykke, der synes undfanget på stedet.
Declamationkunstnerisk fremsigelse af et digterværk.
Jeanne d’Arcs Monologhenvisning til Friedrich von Schillers tragedie Die Jungfrau von Orleans, 1801 (dansk Johanna d’Arc Orleans Mø, 1813), om den franske nationalheltinde og helgen Jeanne d’Arc (1412-1431), der blev brændt for kætteri og for at have båret mandsdragt.
kroede sigopførte sig hovent eller indbildsk.
238
Cornelius von Tütz’s microskopiske Glashenvisning til E.T.A. Hoffmanns Meister Floh. Ein Märchen in sieben Abentheuern zweier Freunde, 1822.
de spanske Zuherizahuri, overnaturlige væsener; i Jean Pauls Die unsichtbare Loge. Eine Lebensbeschreibung, Dreiundfünfzigster Sektor, 1793, hedder det om »Zahuri« i Spanien, at de kan se ned gennem jorden til deres skatte, deres døde, deres metaller etc.
Ætna … Heklavulkaner på henholdsvis Sicilien og Island.
Jesuittermedlem af jesuiterordenen; præsteorden indstiftet af Ignatius af Loyola (1491-1556) og 1540 godkendt af paven; ordenen fik til opgave at kæmpe mod kristendommens og især pavedømmets fjender samt at omvende hedninge.
Proprietair (-Hjerter)person, som ejer en stor gård eller et gods.
239
illumineretoplyst (i festlig anledning).
Lygtemændlysfænomen over moser o.l.; lygtemanden er ifølge folketroen et overnaturligt væsen (undertiden genfærd), som mentes at frembringe dette lys med en lygte for at lede eller lokke nogen i en bestemt retning; jf. Thiele 2, II, s. 298-299.
Blumauer … ÆneideAloys Blumauer (1755-1798), østrigsk forfatter og udgiver, udgav 1783 Abentheuer des frommen Helden Aeneas, oder Vergils Aeneis travestiert (dansk Virgils Æneide travesteret af Blumauer, 1824). Den romerske digter Vergil, egentlig Publius Vergilius Maro (70-19 f.Kr.), arbejdede fra 29 f.Kr. og frem til sin død på sit store digt Æneiden (dansk Æneiden, et Heltedigt af Publius Virgilius Maro, 1824-1826) om den trojanske helt Æneas.
travesteredeparodierede eller latterliggjorte; af travesti, fremstilling af et alvorligt emne i en grotesk, komisk stil.
Folianterbøger i stort format, folioformat (bogens ark er kun foldet én gang).
gyldenstykkes Kjolerkjole af stof gennemvævet med sølv- eller guldtråde.
Haarlemmer(-Tulipaner)fra Haarlem, by i Holland.
(gjennem)vankedevandrede.
Catharina af Medici(s)Katarina af Medici (1519-1589), fransk dronning; iværksatte blodbadet på de protestantiske huguenotter på Bartholomæusnatten 1572.
NeroNero (37-68), romersk kejser fra 54, især kendt for sin grusomhed.
PizarroFrancisco Pizarro (ca. 1475-1541), spansk conquistador, stod i spidsen ved inkarigets erobring i 1530’erne; aktualiseret i tiden gennem August von Kotzebues sørgespil Die Spanier in Peru, oder Rollas Tod, 1795 (dansk Pizarro eller Rollas Død, 1817); opført første gang på Det Kgl. Teater i 1817.
Inqvisitoresden katolske kirke oprettede 1231 inkvisitionen for at bekæmpe kætteri; specielt den spanske inkvisition var kendt for sin grusomhed.
Philip den IIFilip 2. (1527-1598), konge af Spanien fra 1556 og af Portugal fra 1580; utrættelig forkæmper for katolicismen og bekæmper af protestantismen, blandt andet via inkvisitionen.
Bartholomæus-Nattenmassakre i Paris på de protestantiske huguenotter natten til 24. august 1572 ved brylluppet mellem huguenotten Henrik af Navarra, fra 1589 Henrik 4. (1553-1610), og katolikken Marguerite de Valois (1553-1615). Brudens mor Katarina af Medici stod bag massakren.
Engelændernes Anfald paa Kjøbenhavn(anfald: angreb), englændernes bombardement af København den 2.-4. september 1807.
240
(Jern-)Ferleprygleredskab bestående af en træstok med en rund klump eller plade i den ene ende.
Hos Holberg … Horn i Pandenjf. Ludvig Holbergs komedie Barselstuen, V, 3, 1724.
το ονto on, (græsk) det værende, det virkelige; centralt begreb i den græske filosof Platons (427-347 f.Kr.) tankeunivers, hvor det absolutte værende udgøres af de evige og uforanderlige ideer, mens den foranderlige fysiske virkelighed kun er virkelig i ideel betydning for så vidt som den har del eller participerer i ideerne.
241
Elegierklagesange.
den sande Væsenhedløs henvisning til den tyske filosof G.W.F. Hegel (1770-1831) og dermed også til den danske hegelianer J.L. Heiberg.
Psyche(-Liv)(græsk) sjæl; afbildes i den græske mytologi i fugleskikkelse eller som en ung pige med sommerfuglevinger; fremstilles ofte sammen med kærlighedsguden Amor (Eros).
Urtegaardhave.
Perspektivperspektiv- eller kigkasse; kasse med et eller flere glas, hvorigennem man ser forskellige billeder forstørrede og perspektiviske; her tillige: kikkert.
Futteral(et)foderal, hylster.
242
Recitativegentlig friere sanglig deklamation af replik eller monolog i en opera; strofer, der foredrages i en mellemting mellem sang og tale.
243
Dykker-Klokke(n)luftfyldt, nedadtil åben beholder (med lufttilførsel), hvori dykkere kan opholde sig; anvendt allerede i 1600-tallet.
Praaslangt, tyndt tællelys, dvs. lys af talg.
Cothurnerkoturner, tyksålede sko, anvendt af skuespillere i den antikke tragedie.
Saa tænktesåledes tænkte.
belavetberammet.
»ihr’ Hoheit«(tysk) hendes højhed; ordspil på den gamle ærbødige tiltaleform »Deres Højhed«.
Smaa-Børn gaae af Skole(udtryk anvendt over for børn) om gnister, der ligesom løber hen over næsten udbrændt papir o.l.; talemåde om de sidste, udgående gløder.
244
»Und immer weiter … hop«(tysk) og stadigt videre, hop! hop! hop!; fra strofe 23 i den tyske lyriker G.A. Bürgers (1747-1794) spøgelsesballade »Lenore«, trykt i Göttinger Musenalmanach auf das Jahr 1774, s. 214 ff.; et digt, der inspirerede megen skrækromantik i tiden op mod 1800.
Herrejeforkortelse af udråbet Herre Jesus eller herrejemeni, dvs. herregud.
som slagen var paa Mundenvar tavs, kunne ikke sige noget.
purpurnepurpurfarvede.
Agneteskikkelse i folkevisen »Agnete og Havmanden« (DgF 38); aktualiseret af Jens Baggesen i digtet »Agnete fra Holmegaard. En Ballade« (i Nyeste blandede Digte, 1808) og siden brugt af H.C. Andersen selv i det dramatiske digt Agnete og Havmanden, 1834 (BFN 250).
Undinetitlen på en eventyrnovelle fra 1811 om et kvindeligt havvæsen af den tyske forfatter Friedrich de la Motte Fouqué (1777-1843); dansk oversættelse med titlen »Undine« i Eventyr af forskiellige Digtere, oversat af Adam Oehlenschläger, bind 1, 1816.
paa tvendepå to (ben).
behændebehændigt, hurtigt.
ligerviisligeledes, på samme måde.
Münchhausens Hestden tyske baron Karl Friedrich Hieronymus Münchhausen underholdt efter sigende sine gæster med farverige, fantastiske fortællinger, hvoraf flere samledes anonymt i tidsskriftet Vademecum für lustige Leute 1781 og 1783; i 1785 udgav R.E. Raspe en engelsk udgave af de fantastiske skrøner, The Surprising Adventures Of Baron Munchausen, som dannede grundlag for G.A. Bürgers genoversættelse til tysk, Wunderbare Reisen zu Wasser und Lande, Feldzüge und lustige Abentheuer des Freyherrn von Münchhausen, 1786 (dansk Lystigt Post- og Reise-Vademekum muntre Reisende helliget af Monsieur Hemmkengryper, forhenværende Kammertjener hos Hr. von Münchhausen, 1802); historien om hesten, der hænger fast på klokkespiret, står at læse i En meget løierlig og forunderlig Historie, 1799, s. 5.
245
Lethei græsk mytologi en kilde eller biflod til Styx, dødsrigets flod; ved at drikke af Lethes vande glemmer den døde sit tidligere liv.
SpontiniGaspare Spontini (1774-1851), italiensk komponist, skrev hovedsagelig operaer med historisk og heroisk indhold.
RossiniGioacchino Rossini (1792-1868), italiensk komponist; der hentydes til operaen La gazza ladra, 1817 (den tyvagtige skade).
Tappenstregegentlig et militært signal om aftenen udført med tromme og fløjte, der kalder tropperne til ro; her: tænderklapren.
Kjertevokslys.
246
Sligt alt vi anededet anede vi allerede.
Non … Prækaraktererne non contemnendus, (latin) ikke at foragte, og laudabilis præ ceteris, (latin) udmærkelse frem for de øvrige; henholdsvis laveste og højeste karakter for en bestået eksamen i det daværende karaktersystem.
Olaf TrygvesonOlav 1. Tryggvason (død 1000), konge af Norge fra ca. 995; dræbt under de store søslag ved Svold, hvor han kæmpede på sit skib, Ormen Lange, imod den danske konge Svend Tveskæg (død 1014).
SapphoSapfo, kvindelig græsk lyriker fra 600-tallet f.Kr., bosat på øen Lesbos; elskede efter sagnet den skønne yngling Faon og styrtede sig i havet fra en klippe på øen Leukas, da han ikke besvarede hendes kærlighed.
Lyrestrengeinstrument fra oldtidens Grækenland; her symbol for digtekunsten.
KorsridderneAugust von Kotzebues Die Kreuzfahrer, 1802 (dansk Korsridderne. Et Skuespil i 5 Acter, 1812); opført første gang på Det Kgl. Teater i 1815.
Kong Salomon og Jørgen Hattemagervaudeville af J.L. Heiberg fra 1825; opført første gang på Det Kgl. Teater samme år.
recenseredekritiserede, anmeldte.
et cetera(latin) og så videre; her nærmere: med mere.
Dispytdisput, heftig meningsudveksling.
Sanscrit-Sprogetdet ældste indoeuropæiske sprog, anvendtes især i indiske religiøse, sprogvidenskabelige og litterære tekster fra ca. 1200 f.Kr. til ca. 400 e.Kr.
Francaisenfrançaisen, den franske guvernante; selskabsdans i seks ture.
Rageknivbarberkniv; spiller her på det bibelske udtryk »Din Tunge tænker paa idel Skade; som en skærpet Ragekniv giør den Svig« (Salmernes Bog 52,4, her citeret fra den autoriserede oversættelse fra 1740), dvs. en skarp, ondskabsfuld og spottende tunge.
247
PetrarkFrancesco Petrarca (1304-1374), italiensk digter, især kendt for sine kærlighedsdigte, der inspirerede til den senere forfinede kærlighedslyrik (petrarkismen).
Sonetterklingedigte; lyrisk form bestående af 14 verslinjer på hver 11 stavelser, opdelt i to kvartetter a fire verslinjer og to terzetter a tre verslinjer.
dit lille h med sine tvende StregerH.C. Andersen lod fra august til december 1827 offentliggøre seks digte under signaturen »h – –«, hvoraf »Dykker-Klokken« var det sidste; fem blev trykt i Kjøbenhavns flyvende Post (BFN 11-12 og 14-16) og ét i Kjøbenhavnsposten (BFN 13).
Kotzebue … Sandaf politiske motiver myrdede den tyske student Karl Ludwig Sand (1795-1820) den 23. marts 1819 den tyske forfatter August von Kotzebue.
excerpeerteafskrevne efter, uddragne af.
lafontainiskefter August Lafontaine (1758-1831), populær tysk forfatter af sentimentale romaner.
Frændervenner, slægtninge.
Socrates … Giften tømmeSokrates (469-399 f.Kr.) blev 404 f.Kr. dømt til døden, anklaget for at indføre nye guddomme og at fordærve ungdommen; straffen bestod i at drikke gift, ifølge overleveringen skarntydesaft.
aarletidlig.
Adjutantadjudant; officer, der gør tjeneste som sekretær og medhjælp for en højere rangeret militærperson.
»Ha sieh! … Zunder«(tysk) Ha se! Ha se! på et øjeblik, hu hu! et gyseligt mirakel ... faldt stykke for stykke af som mørt trøske [råddent træ, der kan virke selvlysende på grund af svampeangreb]; tredjesidste strofe af G.A. Bürgers spøgelsesballade »Lenore«, trykt i Göttinger Musenalmanach auf das Jahr 1774, 1774, s. 214 ff.
Carmen(latin) digt, sang.
248
Beenradeskeletter.
(Ild-)Funkergnister.
Kamschadalerbefolkningen i det sydlige Kamschatka.
Postillonpostvogns- eller diligencekusk.
249
blinde Passagererpassagerer, der for en reduceret pris stiger på og af vognen uden for afgangs- og ankomstbyen.
Truditur dies … Lunæ(latin) den ene dag går efter den anden, nye måneder svinder stadig; fra Horats Oder II,18,15 f. (»Novæ« fejl for »Novaeque«).
Blankensteiners BoutikJ.G. Blankensteiner & Søn (»Kunst-, Galanteri- og Korthandler«), grundlagt 1792; fra 1801 beliggende i St. Kiøbmagergade {D3-D4}; Blankensteiner & Søn solgte tillige dukker og dukketeatre.
Nürnberger-Stadsbetegnelse for billige (andenrangs) varer; J.G. Blankensteiner og Søn kaldte sig oprindeligt »Nyrnbergkræmmer og Kobberstikhandel«.
Gliedermänner(tysk) sprællemænd.
Chodowiekis TegningDaniel Nikolaus Chodowiecki (1726-1801), tysk grafiker og tegner, lavede blandt andet illustrationer til J.W. von Goethes værker. Den nævnte tegning har ikke kunnet identificeres.
Sorgens sorte Spyfluer … malede Lofterjf. Horats Oder II,16,11 f.
250
Hexametretet seksfodet versemål, der i reglen består af seks daktyler (på græsk: en lang og to korte stavelser, på dansk: en trykstærk og to tryksvage stavelser), fremherskende i antikken og anvendes fx af Homer; genoptages i romantikken af bl.a. Adam Oehlenschläger.
Jambeklassisk versefod bestående af en kort eller ubetonet og en lang eller betonet stavelse.
Dithyramberhenført, hymneagtigt digt; oprindelig lovsange til Dionysos, i græsk mytologi guden for vinen og ekstasen.
Alexandrinerversemål hvor hver verslinje består af tolv eller tretten stavelser med en cæsur efter sjette stavelse, og hvor linjerne som regel rimer parvis; meget brugt i franske tragedier i 17. og 18. århundrede og i efterligninger af disse ud over hele Europa.
trancheredeparterede, skar i skriver.
En Suppe kogt … Schillers Jeanne d’Arcdigtet trykt selvstændigt under mærket »H – –« og med titlen »Poetisk Spiseseddel. Aude sapere« (BFN 18) i Scandinavisk Nytaarsgave for Aaret 1828.
SpießChristian Heinrich Spiess (1755-1799), tysk populærforfatter.
HamletWilliam Shakespeare Hamlet, 1600-1601 (dansk Hamlet. Prinz af Dannemark, 1777).
Wertherjf. J.W. von Goethes roman Die Leiden des jungen Werthers, 1774 (dansk Den unge Werthers Lidelser, 1820).
Reiser(s) … Blasen sprangCarl Frederik Reiser (1718-1786), tysk opdraget forfatter og kirurg, udgav 1784 en ufrivilligt komisk bog om Københavns brand, Historiske-Beskrivelsse over den Mærkværdige og meget fyrgterlige store Ildebrand 1728, hvori det s. 37-44 omtales, hvordan Blasen {C3}, et hus på hjørnet af Gammeltorv og Nørregade, blev sprængt i luften i et forsøg på at standse ildens fremgang.
Flyve-Blade … Nytaars Gaveralmindelige titler på småskrifter og årlige litterære antologier.
pindarsk PæanPindar (ca. 520-440 f.Kr.), græsk lyriker; en pæan (paian) er en højtidelig korsang eller hymne til digtekunstens gud, Apollon.
Leonore og Leanderdet unge elskende par i Ludvig Holbergs komedier, fx i Den Stundesløse, 1731.
Pressesyltpressesylte, presset grisesylte.
FalstaffSir John Falstaff, Henrik 4.s tykke kammerat i William Shakespeares King Henry IV, 1596-1598 (dansk Kong Henrik den Fjerde, 1815), og hovedpersonen i The Merry Wives of Windsor, 1597-1598 (dansk De muntre Koner i Windsor, 1830).
Saftperson i C.F. Bretzners (1748-1807) syngestykke Der Schlaftrunk (dansk Sovedrikken, 1809, frit oversat af Adam Oehlenschläger med musik af C.E.F. Weyse (1774-1842); opført første gang på Det Kgl. Teater 1809).
Carbonadekarbonade, stegt kødskive med ben.
251
Aphorisme(r)oprindelig antik litterær genre, hvor lærdom overleveres i fyndig uargumenteret stil; siden med moraliserende og filosofisk indhold.
Hjerte-Sukmåske hentydning til Thomas Kingos (1634-1703) »Hjerte-Suk« fra Aandelige Siunge-Koors Første Part, 1674.
Den lille PederC.H. Spiess Das Petermännchen, 1791 (dansk Den lille Peter. En Spøgelse-Historie fra det trettende Aarhundrede, 1796).
NatasSatan stavet bagfra.
Galgemandenreference til Fr. de la Motte Fouqués eventyr »Das Galgenmännlein«, 1810 (dansk »Galgemanden« i Eventyr af forskiellige Digtere, oversat af Adam Oehlenschläger, bind 1, 1816).
Id est(latin) det vil sige.
asklipiadæiske Versgræsk-romersk versemål, øjensynligt opkaldt efter den græske digter Asklepiades (3. århundrede f.Kr.), der forfattede 39 formfuldendte epigrammer af erotisk indhold. Versemålet anvendtes bl.a. af Horats (65-8 f.Kr.).
beklage DemDem, dvs. dem; her og i det følgende veksles der mellem Dem/De og det korrekte dem/de.
elegiskeklagende, sørgende; af elegi: klagesang.
252
Cicisbeo(italiensk) husven.
Smaa-Børn gaae af Skole(udtryk anvendt over for børn) om gnister, der ligesom løber hen over næsten udbrændt papir o.l.; talemåde om de sidste, udgående gløder.
aveopdrage.
253
hans Stjerneskud lyste … Himmelalmindelig folketro, jf. Thiele 1, 3, s. 134: »naar en Stierne falder fra Himlen, saa døer der i samme Stund et Menneske paa Jorden«.
Mammonmateriel ejendom, rigdom eller penge.
Par diable(fransk) for satan.
vulgaire(fransk) hoben, plebs.
hé bien Monsieureh bien monsieur, (fransk) nuvel min herre.
les nobles(fransk) de adelige.
par mon honneur! jeg marche à pied(fransk) ved min ære, jeg går til fods.
gjorde sig for meget ud til Beenssatte sig for meget til modværge, strittede for meget imod.
254
Crayonreference til Washington Irvings The Sketch-Book of Geoffrey Crayon, Gent, 1820 (dansk Gotfred Crayons Skidsebog, 1827).
anachoretiskeeneboeragtige.
255
Vok og Veeudråb, der udtrykker klage og jammer.
Rosmer Havmandnavn på havmand i folkevisen »Rosmer«, DgF 41; også brugt af bl.a. Adam Oehlenschläger i digtet »Rosmer Havmand« i Digte, 1803.
Pennepose(r)den nederste, hule del af en pennefjer, der tilskæres i spidsen for at tjene som skriveredskab.
Chimærefabelvæsen, men bruges også i betydningen »noget indbildt«.
Don Juanfiktiv forførerskikkelse, der første gang optræder i Tirso de Molinas (1579/1584-1648) drama El Burlador de Sevilla, 1630; siden behandlet af bl.a. Molière (1622-1673) i lystspillet Dom Juan, Ou le Festin de Pierre, 1665, og af W.A. Mozart i Don Giovanni, 1787; på dansk blandt andet behandlet af Søren Kierkegaard (1813-1855) i Enten – Eller, 1843.
256
Cherubkerub, en klasse af engle, som ifølge 1. Mosebog 3,24 af Gud blev sat øst for Paradisets Have for med flammesværd at bevogte vejen til Livets Træ.
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

Förste Capitel. (Hvorledes Satan faaer Magt over Forfatteren. – Syndfloden No. 2, en Mythe). Andet Capitel. (Fodreisen tager sin Begyndelse. – Hercules paa Skilleveien. – Den lyriske Muse). Tredie Capitel. (Alvorlige Betragtninger ved at høre Vægterens: »nu er det paa de Tider, man føier sig til Seng.« – Læseren gjør Bekjendskab med en ung Digter og hans gamle Tante. – Et Spring trehundred Aar frem i Tiden, som Forfatteren slipper, i det mindste med hele Lemmer, fra). Fjerde Capitel. (Søvngjængeren.) Femte Capitel. (Et meget moralsk Stykke hvori en gammel Ræv spiller Hoved-Rollen. – Blaataarn lader sig høre som Declamator. – Elexir des Teufels begynder at spøge). Sjette Capitel. (Bogen fortæller sin Barndoms Historie, sit Skoleliv hos Bogbinderen, Dimission til den Gyldendalske Boglade, Rusaaret, og endelig sin første Udflugt i Verden. – Klokken slaaer 12.) Syvende Capitel. (Ludvig den Fjortende forvandler sig i en Tommeliden fra Sirius. – En poetisk Vægter. – St. Peder vil overraske Læserne med sin Nærværelse. – Livets og Dødens Port). Ottende Capitel. (St. Peders Briller begynde at vise deres skjulte Kræfter. – Forfatteren seer paa Amager en stor Konge-Revue over alle Digterværker. – Et ædelt Træk af Mad. Cottins Malvina). Niende Capitel. (Poesiens Tempel. – Forfatteren kommer i et Fuglebuur). Tiende Capitel. (Hvad der videre tildrager sig. – Jerusalems Skomager. – De bekjendte 100 Mile Støvler komme til Syne). Ellevte Capitel. (Forelæsning af en gammel Lænkehund. – Læseren gjør Bekjendtskab med et stort Selskab af to- og fiirbenede Herrer og Damer. – Forfatteren seer med St. Peders Briller ind i Jorden og opdager Helvede. – Fanden i en Skolemesters Skikkelse med Horn i Panden. – Dobbeltgjængeren. – En poetisk Person ved Stranden –). Tolvte Capitel. (Dykker-Klokken.) Trettende Capitel. (Dødens store Extra-Post kjører over Amager. – Læseren gjør Bekjendtskab med enkelte af Passagererne. – Vandmanden. – Ende paa Reisen). Fjortende Capitel. (Indeholder ingen Ting). [Nyeste Grundtegning af KIÖBENHAVN. 1829]

Del

[Sassy_Social_Share]