H.C. Andersen
Fra Valkyrien 1831

Fornuftgiftermaalet Nr. 2

En dramatisk Drøm paa Skagens Rev

»Gud veed, jeg vil jo ei en Sjæl fornærme

Avis aux lectrices

Min Læser, har Du nogensinde været paa Skagen? Seet hvor Bølgerne brydes mod den nøgne Tange, hvor de sorte Vrag titte frem i det hvide Sand, hvor Klitterne reise sig som Bjerge og hvor Qviksandet truer at opsluge den Uforsigtige, der vover sig ud paa det. Her er det min Læser jeg fører Dig hen, har Du før været her? – Jeg har ikke, men det er en Hemmelighed, som jeg jo nok tør betroe Dig, Du taler ikke derom.

– Vognen kjørte langsomt i det dybe Sand, der undertiden naaede op til Axelen, den eensformige Skuren, den stille Nat, Alt virkede paa mig og mit Reiseselskab, og før vi vidste af det, gjorde Søvnen os alle til blinde Passagerer. Jeg begyndte at drømme – en Masse af Tragedier og Comedier, jeg havde læst og seet, gik underligt over i et heelt nyt Stykke, som min Phantasie spillede for mig midt i Skagens Sandørken. Alt hvad der blev talt var Citater af bekjendte Arbeider, og de fleste handlende Personer vare ogsaa Figurer, udsprungne fra disse.

Fornuftgiftermaalet Nr. 2, troer jeg man kunde kalde dette borgerlige Phantasiestykke uden Phantasie.

Cora, den gamle Solenspræstinde, hvis Bekjendtskab jeg, alt som Dreng, havde gjort paa Theatret i Odense, og Abelino, den saakaldte große Bandit, der nu subscriberes paa i Norge, traadte op i ægteskabelig Forening; de havde et Slags Institut, hvori en heel Deel dramatiske Personer, hvilke de betragtede som deres Børn, bleve opdragne.

Poesie var deres Datter, men vor Herre maa vide, hvor de havde faaet hende fra; det var vist et adopteret Barn, thi det var aldeles ikke Kjød af deres Kjød og Been af deres Been. Det arme Pigebarn elskede inderligt den gode Smag, en fattig vandrende Ridder, men Pleieforældrene, der tænkte paa hendes Lykke, paa det Solide i Verden, bestemte hende en anden Brudgom: Publicum, hvis Familie de skyldte megen Forbindtlighed fra deres egne unge Dage.

Hvordan jeg nu drømte og ikke drømte, nok, det syntes mig at Scenen foregik Juleaften.

Poesien, et deiligt ungdomsblomstrende Pigebarn traadte op og skildrede i smukke Citater af Göthes og Calderons Skrifter sin Kjærlighed til den gode Smag og sin Ulykke over, at hun skulde skjænkes til Publicum. »Det bliver min Død,« sagde hun, og sang med Hjertets hele Veemod: »Du Heilige, rufe dein Kind zurück

Da traadte Abelino og Cora op, men ikke i deres Ungdoms phantastiske Dragt, nei, de vare jo ogsaa nu blevne ældre og satte Folk; det var Holbergs Jeronimus og Magdelone, der svævede for mit Øie. Nu fulgte en Scene, som jeg kjendte af hundrede gamle og nye Stykker, hvori Forældrene talte Beilerens (Publicums) Sag, men Poesien blev den gode Smag tro og bad dem ikke give hende til den visse Død.

Da spillede Abelino den ædle Oberst i Fornuftgiftermaalet (Nr. 1), lod hende høre alt det Gode, hun havde nydt her, talte om Taknemmelighed og Nødvendighed, og for nu ret at sætte en Trumf paa, blev han atter Jeronimus og svoer: »Tager Du ikke Publicum, saa bliver der ingen Julestue i Aften!«

Da brast Cora i Graad: »Ingen Julestue! ak! ak! jeg elendige Menneske!«

Men Abelino stod fast, thi Poesie lod sig ikke skræmme ved at miste Julestuen. Cora tog imidlertid Mod til sig, vovede at modsige Fatter og Resultatet, Spændescenen i Stykket, blev nu: der skulde være Julestue, og hvis da det unge Pigebarn, naar Skolemesteren begyndte Examinationen og viiste hvad artigt Børnene havde lært til den Fest, fortjente Ug, skulde hun faae den gode Smag til Flids-Belønning, men fik hun Tg med Spørgs, skulde hun, uden Naade og Barmhjertighed, overgives til Publicum.

Gud, hvor jeg blev bange for det arme Barn! bare hun har læst over, tænkte jeg; hun er bestemt ikke stiv i Reguladetri og Hovedregning. Jeg følte en dyb Foragt for Cora og der große Abelino, at de kunde lade en ussel Examen afgjøre et Menneskes Lykke.

Nu aabnede Scenen sig igjen, Abelino kom, som Jeronimus, med en stor Kurv Dukketøi og begyndte, men noget forandret, dennes bekjendte Monolog; thi som jeg før har sagt: Børnene vare store dramatiske Personer af bekjendte Stykker. Hele denne Scene prægede sig dybt i min Hukommelse, da jeg forud kjendte den næsten udenad fra Holberg, hvor man kan sammenligne den med dette.

»Det er,« begyndte han, »en Kunst at dele Gaver ud iblandt Børn, saa at alle kunne blive fornøiede. Vognen, hvem skal jeg give den? den vil jeg give til Weyses Floribella, for hun gaaer aldrig. Oberon skal have Violinen, thi jeg troer han ikke kan leve uden Musik. Trine Rar skal have Vuggen med Barnet udi; thi det første Piger blive saa gamle at de kunne tale, saa tænke de paa Giftermaal og Vugge; Gaza Ladra, Du skal lade Dig nøie med Piben! – Ei! jeg havde nær glemt lille Jocko, han skal have Dingeldangen med Bjelderne paa; men der seer jeg dem komme med Skolemesteren

(De komme Par for Par med Skolemesteren, der slutter Troppen.)
SKOLEMESTEREN

»Vort Uhelds fæle Sky, bort sorte vinged Taage o. s. v.«

ABELINO (tager sig til Hatten.)

»Han skal have Tak Skolemester, det var et deiligt Vers! – Men hvad artigt har Børnene lært til denne Fest? Forgangen Aar vidste de saa mange artige Sprikworter, kan de ogsaa nogen i Aar?«

SKOLEMESTEREN

»Ja de kan, vil Fatter høre Sprikworter eller Spørgsmaal?«

ABELINO

»Begge ere gode! lad Grev Essex komme ind, at han kan høre paa, hvordan smaae Børn kan gjøre ham til Skamme.«

(Pernille springer efter Grev Essex, der kommer ind og staaer med foldede Hænder og hører derpaa.)
ABELINO

»Skolemester, spørg først Grev Essex, og lad siden een af Børnene beskjæmme ham!«

SKOLEMESTEREN

»Essex! hvem regjerede i Danmark paa din egen Tid?«

GREV ESSEX (flaaende sig i Hovedet.)

»Det var en – – – Julebuk.«

ABELINO

»Den Julebuk ligger ham endnu i Hovedet.«

SKOLEMESTEREN

»Deodata, Floribella, Oberon, Gaza Ladra, Jocko! hvem regjerede i Danmark paa Grev Essex’ Tid?«

TUTI

»Det var Christian den Fjerde

ABELINO (til Grev Essex.)

»Fy Dig an, Du lange Slyngel! de kan læse for Dig.«

SKOLEMESTEREN

»Essex! hvad for en Landsmand var Shakspear

GREV ESSEX

»Sølling har stiftet Bombebøssen.«

ABELINO

»Hør Børn, peger Fingre af Grev Essex

BØRNENE

»Æ! æ! æ!«

Den arme Grev Essex! det gjorde mig ganske ondt for ham; men nu gik Examinationen over til den kjære Poesie; det var Scenen af Aprilsnarrene man her kom ind i.

»Det er saamæn,« sagde Cora, »en svær Byrde at opdrage et saadant Pigebarn, og et stort Ansvar for Gud og Mennesker.«

»Mamsellen var mycket bra i sine Ting«; men tænkte jeg det ikke nok, Reguladetri og Hovedregning stødte hende fra Characteren, Abelino var stræng og – – ja saa vaagnede jeg og kjørte endnu i Sandet, men det var ligesaadan for mig, som jeg nok vidste, at hun fik Publicum og det skjar mig i mit Hjerte; der kom nu ogsaa en stakkels bleg Mand, der gik og æltede i det dybe Sand, han bad om at kjøre med – hvem var han? – Ja det veed jeg ikke, men jeg sad og tænkte paa den gode Smag.

Fornuftgiftermaalet Nr. 2. En dramatisk Drøm paa Skagens Rev

Trykt første gang i Valkyrien. Et Maanedsskrift for dannede Læsere, bind 3, december 1831. BFN 170

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

283,26stakkels < stakkes
280
Fornuftgiftermaalet Nr. 2jf. E. Scribes (1791-1861) lystspil i 3 akter Le mariage de raison, 1826, oversat til dansk af Johanne Elisa Thomsen (1807-1873) med titlen Fornuftgiftermaalet; opført første gang på Det Kgl. Teater i 1829.
Gud veed … fornærmefra H.C. Andersens digt »Avis aux lectrices«, trykt i Kjøbenhavns flyvende Post, nr. 38, 29. marts 1830 (BFN 80).
borgerlige Phantasiestykkei 1700-tallet afløste det borgerlige, ofte opbyggelige drama klassicismens heroiserende og underholdende hofteater.
CoraCora och Alonzo, opera i 3 akter af J.G. Naumann (1741-1801) med tekst af G.G. Adlerbeth (1751-1818), oversat af Th. Thaarup (1749-1821) med titlen Cora; opført første gang på Det Kgl. Teater i 1788. Odense Stadsarkiv har ingen oplysninger om, at stykket skulle være opført på Odense Teater i H.C. Andersens barndomsår. I personlisten beskrives titelpersonen Cora som en »Jomfru af kongelig Byrd, bestemt til Solens Præstinde«.
AbelinoAbällino, der große Bandit, roman 1793, sørgespil i 5 akter 1795 af J.H. Zschokke (1771-1848), oversat af N.T. Bruun (1778-1823) med titlen Abellino, eller Den store Bandit; delvist opført på Det Kgl. Teater (2 akter) i 1816, tillige opført på Odense Teater i den tyske teaterdirektør Görbing Francks tid, 1809-1822; stykket er tilsyneladende ikke opført på de større norske scener eller udkommet i bogform i Norge omkring 1830.
subscribere(s)abonnere.
Institutundervisnings- eller opdragelsesanstalt.
vandrende Ridderi middelalderlige ridderromaner en ridder på jagt efter eventyr og efter at bevise sin ridderlighed.
Forbindtlighedtaknemlighed, venlighed.
281
Göthe(s)Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), tysk digter.
Calderon(s)Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), spansk dramatiker.
Du Heilige … zurückfra anden strofe af Friedrich von Schillers (1759-1805) digt »Des Mädchens Klage«, trykt første gang i Musenalmanach für 1799, indgår siden i anden del af dramatrilogien Wallenstein, 1800. I Adam Oehlenschlägers (1779-1850) oversættelse, »Dybt Skoven bruser«, som indgår i det indledende optrin af »Sanct Hans Aften-Spil« i Digte, 1803, lyder verset: »Du Hellige! kald da dit Barn til dit Bryst«. C.E.F. Weyses (1774-1842) melodi (Teklas Gesang aus Schillers Wallenstein, 1801) gjorde romancen populær.
Jeronimus og Magdelonefaste typer, begge ældre folk, i flere af Ludvig Holbergs (1684-1754) komedier, hvor Jeronimus repræsenterer bl.a. konservativ, borgerlig snusfornuft, Magdelone forlystelsessyge eller komisk elskovslængsel, jf. Juele-Stue, 1724.
den ædle Oberst i Fornuftgiftermaaletgeneral, Grev von Saalheim, en af de centrale personer i E. Scribes Le mariage de raison, 1826.
artigtdannet; jf. Ludvig Holberg Juele-Stue, 1724 (11. scene).
Ug … Tg med Spørgsefter den daværende karakterskala henholdsvis den højeste (Udmærket Godt) og en meget lav karakter (Temmelig Godt med spørgsmålstegn, dvs. Tg÷, en karakter under Tg).
læst overlæst sine lektier.
Reguladetrikortform af regula proportionum de tribus, (latin) regel om proportioner ud fra de tre; regneregel, der muliggør at bestemme den fjerde (ubekendte) størrelse i en proportion, når man kender de tre øvrige; jf. eksaminationen af skolepigen Trine Rar i J.L. Heibergs (1791-1860) vaudeville Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen, I,14, opført første gang på Det Kgl. Teater i 1826.
Dukketøi … en Kunst … Skolemesterenjf. Juele-Stue, 1724 (11. scene).
Dukketøilegetøj.
282
Floribellalyrisk romantisk drama i 3 akter af C.J. Boye (1791-1853), musik af C.E.F. Weyse; opført første gang på Det Kgl. Teater i 1825, sidste gang 30. marts 1827 (i alt 9 gange).
OberonOberon, alfernes konge, titelperson i J.R. Planchés (1796-1880) romantiske trylleopera Oberon i 3 akter fra 1826 med musik af Carl Maria von Weber (1786-1826), oversat af Adam Oehlenschläger og opført første gang på Det Kgl. Teater den 31. januar 1831.
Trine Rarskolepige i J.L. Heibergs vaudeville Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen, 1826.
det førsteså snart.
Gaza Ladra … PibenLa gazza ladra, opera af den italienske komponist Gioacchino Rossini (1792-1868) fra 1817, oversat af N.T. Bruun og opført første gang på Det Kgl. Teater i 1824 med titlen Skaden eller Uskylds Sejr. Operaen blev ved førsteopførelsen pebet ud.
JockoDanina eller Jocko, den brasilianske Abe, ballet i 3 akter efter F. Taglionis (1777-1871) program af P. Larcher (1801-1847), musik af P.J. von Lindpaitner (1791-1856); opført første gang på Det Kgl. Teater i 1829. Titlen kan tillige henvise til pantomimen Jocko, eller: Den brasilianske Abe. Heroisk-comisk Pantomime, der opførtes første gang i 1828 på Morskabsteatret på Vesterbro.
Vort Uhelds fæle Sky … o. s. v.jf. Ludvig Holberg Juele-Stue, 1724 (12. scene).
Sprikworter(tysk) ordsprog.
Grev EssexGreven af Essex, heroisk-tragisk drama i fem akter af C.J. Lange (1785-1850), opført første gang på Det Kgl. Teater i 1829. Stykket blev en fiasko, opførtes kun 2 gang, og førte til den såkaldte »Essexfejde«, hvor forfatteren i tidsskrifter og aviser stædigt forsøgte at forsvare sit stykke.
beskjæmmebringe skam over.
Pernilleden fiffige tjenestepige i Ludvig Holbergs komedier.
283
DeodataDas Gespenst, romantisk skuespil i 4 akter af August von Kotzebue (1761-1819), oversat af N.T. Bruun og opført første gang på Det Kgl. Teater i 1817 med titlen Deodata eller Giengangersken.
Christian den FjerdeChristian 4. (1577-1648), konge af Danmark og Norge fra 1596.
ShakspearWilliam Shakespeare (1564-1616), engelsk digter.
SøllingP.N. Sølling (1758-1827), dansk søofficer; opstillede 1819 med kongens tilladelse en 200-pundig bombe indrettet til sparebøsse på skippernes lavshus og fik derved indsamlet midler til oprettelsen af »Bombebøssen«, en stiftelse for gamle trængende søfolk, beliggende på hjørnet af Sqvaldergaarden og Dybensgade {E4}.
Det er saamæn … Tingjf. J.L. Heiberg Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen, I,14, 1826.
mycket bra(svensk) meget god.

Del

[Sassy_Social_Share]