H.C. Andersen
Fra Søndags-Posten 1875

H. C. Andersens Barndomshjem

Da vi i vort forrige Nr. bragte en Afbildning af H. C. Andersens »Barndomshjem« i Odense, undlod vi at ledsage den med nogen Text, da vi gik ud fra den Forudsætning, at der ikke behøvedes anden Text dertil end de skjønne Verslinier, Digteren havde sendt os til denne Brug. Af forskjellige skriftlige og mundtlige Forespørgseler seer vi imidlertid, at det ikke vilde have været ganske overflødigt at knytte nogle Ord til Billedet. Vi skal derfor idag søge at indhente det i saa Henseende Forsømte.

At H. C. Andersen er født i Odense, er en Kjendsgjerning, der ikke kan afdisputeres, derimod er det ikke til at sige, i hvilket Hus han er født. Naar der derfor i nogle Referater fra Festen i Odense den 2den April hedder, at Odense Kommune lod en Marmortavle indmure i »Digterens Fødehus«, da er dette en Misforstaaelse, hvori forøvrigt Byraadet ikke har gjort sig skyldig, idet det udtrykkelig hedder paa bemeldte Tavle: »Til dette Huus knytte sig Digteren Hans Christian Andersens kjæreste Barndomsminder« osv. Denne Misforstaaelse har foranlediget de ovenfor omtalte Forespørgsler til os, om Grunden til at vi havde leveret en Afbildning af Digterens »Barndomshjem« og ikke af hans »Fødested«, »der altsaa maatte kjendes«. Som man vil see har vor Meddelelse altsaa været fuldstændig korrekt.

Da vi havde en vis Interesse af at faae Spørgsmaalet om det afbildede Hus’ historiske Betydning afgjort: om det var Digterens »Fødested« eller kun »Barndomshjem«, henvendte vi os til Konferentsraad Andersen selv, som den Kilde, fra hvilken den bedste Underretning kunde faaes. Med hans Tilladelse meddeler vi her det modtagne Svar:

Kjøbenhavn, den 5te April 1875.
Herr Redaktør!

Som Svar paa Deres venlige Skrivelse har jeg at sige, at mine Forældre fortalte mig som Barn, at jeg var født tæt ved Graabrødre Torv i Odense, men man viste mig aldrig Stedet, jeg kjender det ikke; jeg var nu neppe eet Aar gammel da vi flyttede derfra hen til Munkemøllestræde; der staaer mit »Barndoms-Hjem« hvortil Erindringerne knytte sig og det er i dette Hus, Odense ærede Byraad paa min halvfjerdsindstyveaarige Fødselsdag hædrede mig ved da at lade indsætte en Mindetavle.

I Fyens Stiftstidende, forrige Uge, vil De kunne læse herom, og i Nummeret, Lørdagen den 3die April, hvor den mig hædrende Deputations Hilsen fra min Fødeby meddeles, vil De see, at jeg i mit Svar nævner det lille Digt, jeg har skrevet til mit »Barndoms-Hjem« og siger, at det vil faae Plads under Billedet af samme i »Søndags-Posten«.

Deres osv.

H. C. Andersen.

Det afbildede Hus – Nr. 28 i Munkemøllestræde – er altsaa Digterens Barndomshjem, men vi maa dog tilføie, at Huset ikke seer saaledes ud som det præsenterer sig paa vor Afbildning. Tidens Tand i Forbindelse med Tidens Moderniseringslyst har betydeligt forandret dets Udseende. At bringe en Afbildning af dets nuværende Ydre var vor første Tanke, som vi dog frafaldt efterat Andersen under 2den i f. M. havde tilskrevet os: »At lade aftegne Bygningen, som den nu staaer i Odense, vil være at gjengive et ganske andet Hjem, end det, hvori jeg tilbragte min Barndom ...«

Saavidt vi veed er Huset nu i Privatmands Eie, men det vilde være ønskeligt, om Odense Kommune kunde erhverve det for Byens Regning. Dette Ønske bliver saameget mere naturligt, som man i vore Dage har seet Adam Oehlenschlägers Fødehus blive revet ned til Grunden for at give Plads for en elegant – Spækhøker-Boutik »efter Nutidens Fordringer«.

H. C. Andersens Barndomshjem

Trykt første gang i Søndags-Posten, nr. 589, 11. april 1875. BFN 1052

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

577,12»Søndags-Posten« < »Søndags-Posten«
576
vort forrige Nr.i Søndags-Posten, nr. 588, 4. april 1875, tryktes H.C. Andersens digt »Mit Barndoms Hjem« (BFN 1050) sammen med en illustration af barndomshjemmet.
H. C. Andersens »Barndomshjem«H.C. Andersens forældre, Hans Andersen (1782-1816) og Anne Marie Andersdatter (1773/1775-1833), har øjensynligt ikke fået egen bopæl før januar 1806, hvor de tog bolig i Holsedore (matrikelnr. 330); maj 1806 flytter de til Klaregade (matrikelnr. 310), og maj 1807 flytter de så til Klingenberg (matrikelnr. 646), det senere Munkemøllestræde, hvor H.C. Andersen boede til han i september 1819 forlod Odense.
afdisputeresmodsiges.
Marmortavlepå H.C. Andersens 70 års fødselsdag den 2. april 1875 indmuredes på byrådets foranstaltning en mindeplade i hans barndomshjem i Munkemøllestræde med følgende indskrift: »Til dette Hus knytte sig Digterens Hans Christian Andersens kjæreste Barndomsminder. / Denne Sten satte Odense Kommune den 2den April 1875, Digterens 70aarige Fødselsdag«.
Konferentsraad AndersenH.C. Andersen blev den 2. april 1874 udnævnt til konferentsråd.
Deres venlige Skrivelsesøndag den 4. april 1875 noterer H.C. Andersen i dagbogen: »Fik Søndagsposten sendt med Bøn om at give til næste Nummer en Erklæring at det var mit Virkelige Barnehjem der var afbildet i »Søndagsposten«« (fra 4. april 1875); Søndags-Postens redaktør var Carl Hermann Sørensen (1844-1881).
577
I Fyens Stiftstidende, forrige Ugemindepladen omtales i Fyens Stiftstidende, 2. april 1875.
Lørdagen den 3die April … Meddelesi Fyens Stiftstidende, 3. april 1875 beskrives, hvorledes Odense bys delegation den 2. april 1875 indfandt sig på digterens adresse, Nyhavn 18 i København, og overrakte ham hilsener og gaver.
mit Svar … »Søndags-Posten«jf. Fyens Stiftstidende, 3. april 1875: »(...) Netop i dette Øjeblik traadte det lille Hus, som hans Fødeby igaar havde smykket med en Mindetavle, som hans kjære Ven Biskop Engelstoft vilde indvie, frem for hans Sjæl, han saae, hvorledes hans Moder til Foraarsfesten pudsede Kakkelovnen op og pyntede den med Birke- og Bøgekviste fra Næsbyhoved Skov; men endnu frydrigere var Julefesten i det lille Hjem; man maatte ikke troe, at Julen da var fattig for ham; Risengrøden og Gaasestegen manglede ikke, og han havde i de senere Dage ingensinde ved større og rigere Juleborde fundet en Juleglæde, der kunde overgaae den, han havde følt i det lille Hjem. At han ikke havde glemt dette, vilde et lille Digt, som paa Søndag vilde staae at læse i »Søndagsposten«, der vilde bringe et Billede af hans Barndomshjem, fortælle om«.
efterat Andersen … tilskrevet osifølge dagbogen skrev H.C. Andersen tirsdag den 2. marts 1875 brev til redaktøren af Søndags-Posten efter mandag den 1. marts at have modtaget brev; brevet kendes ikke.
Adam Oehlenschlägers Fødehusden danske digter Adam Oehlenschlägers (1779-1850) fødehjem på Vesterbrogade (i dag hjørnet af Oehlenschlægersgade og Vesterbrogade) blev 1863 revet ned, jf. Illustreret Tidende, nr. 188, 3. maj. 1863.

Del

[Sassy_Social_Share]