H.C. Andersen
Fra For Romantik og Historie 1869

I Jurabjergene

I den tidlige Morgen gaaer man med Banetoget fra Paris, og udpaa Aftenen er man i Schweiz ved Neufchatel. Landskab paa Landskab vexler, Tankerne løfte sig som Sæbebobler, Sommerfugle, henflagrende Rosenblade. Midtveis, før man naaer Dijon, gaaer Toget over store Bjerghøider, i en rig, malerisk Natur; man flyver gjennem den ene store Tunnel efter den anden, snart er man som lukket inde i Bjerget, snart paa dets Høide og seer ud over Dybder og Dale, over bugtende Floder og rislende Bække.

Med Morgentoget forlod jeg Paris, jog gjennem Frankrig og havde, da Solen gik ned, naaet Grændsen mod Schweiz. Jurabjergene med deres friske Grønne, med Ege, Bøge og Graner løftede sig i de sidste røde Straaler, og snart blaanede Aftenen og blev Nat.

Nyet lyste, Stjernerne blinkede.

Jernbaneveien er hugget i Slyngninger om Klipperne; Skinnerne ligge mange Steder, i lang Strækning, tætved den bratte Afgrund. Toget smutter som en Fiirbeen hen ad Klippen og gjennem dens hugne Gjennemfarter; man seer i Dybden under sig Byer og Huse.

Snart blev det Nat dernede; Lysene blinkede op til os. Hvad jeg saae, seer jeg endnu; det photographerede sig i Tanken, og det blev lagt i et lille Vers paa det hvide Blad i Reisebogen:

Henad Bjerge, gjennem Bjerge

Flyve vi med Banetoget,

Knap en Fod fra Afgrunds-Randen

I den maaneklare Nat.

Gjennem lange, mørke Tunn’ler,

I en dødskold, fugtig Luftning,

Ud igjen, høit over Byer

Dybt i Dalens Mørke sat.

Lysene dernede blinke,

Ovenover lyser Himlen,

Nyet tændt og alle Stjerner

See vi paa vor vilde Flugt.

Gjennem Bjerge, over Bjerge,

Knap en Fod fra Afgrunds-Randen

Som en Fugleflok vi flyve!

Vandre! vandre! o, hvor smukt!

Neufchateller-Søen blinkede; snart holdt vi paa Banegaarden; Omnibussen førte os til det kjendte, prægtige Hotel »Bellevue«, tæt ved Søen; en Baad med Musik gled derude; Lamper lyste, Stjerner lyste. Aftnen var saa stille.

Der var paa Himlen ikke en eneste Sky,

Stjernerne stode klare over den lille By,

Paa Søen kom en Baad med Fakler og Musik –

Det var et deiligt Stemnings-Øieblik;

Man følte sig saa hjemme, saa barneglad,

At man i sin Glæde om Guds Evighed bad.

Paa saa smuk en Aften, paa en saa drømmende Nat fulgte en Uveirsdag; ogsaa den er tegnet ned:

Fra Jurabjergene det stormer,

Neufchatel halvt er skjult i en Støvsky.

Det hyler i Luften; jeg har hørt den Sang før

Paa Jyllands Vestkyst, naar Skibene stranded’,

Jeg har hørt den under Portugals Kyst:

Et Byrons Digt sat i Musik af Stormen.

Jeg sidder paa Fløiel i høiloftet Stue,

Har Blomster paa Bordet, Balkondøren lukt,

Thi ellers brød Stormens Dæmoner ind til mig;

De ruske i Døren, og Stormchoret synger

Om Alt, hvad det saae, fra vor Jord var et Chaos.

Paa en saadan Dag gaaer man ikke ud, man bliver inde; men er Veiret smukt den næste Dag, da flyver man ud og seer sig om. Jeg fløi med Banetoget op ad Bjerget, op over Skyerne til Vennerne i Locle, Uhrmagerbyen, hvor ved festlige Leiligheder Danebroge vaier i vor dygtige Landsmand Jules Jürgensens Have – deroppe, hvor jeg i Ungdomstiden fuldendte min Digtning: »Agnete og Havmanden.« Den Gang var Reisen herop besværlig, flere Timer lang, med Diligence, nu gaaer det med Damp paa Jernbane: den skraaner opad et langt Stykke, saa er man paa Holdeplads, Locomotivet tages fra forude, et nyt spændes fast bagtil, saa at de sidste Vogne vil blive de første op ad en ny Skraaplan, op til næste Afsats, hvor der igjen venter Locomotiv til ny Opadskraaning; det er en virkelig »Reise i Zigzag.«

Øverst oppe gaaer Banetoget gjennem een af de største Tunneler, 4,200 Metre lang, og efter netop at have seet Daglys og aandet den friske Luft, farer man øieblikkeligt ind i en anden mindre Tunnel, halv saa lang kun, eller, nøiagtigere sagt, 2,300 Metre, og man naaer den smukke Bjergby Chaux de Fonds, bekjendt af sine Uhrfabriker og af Maleren Robert, der er født her1. Hans Forældres Huus ligger udenfor Byen, netop hvor Locles Grund begynder. Chaux de Fonds har 19,000 Indvaanere.

Locle har kun halvt saa mange Indvaanere, men, saavidt jeg har forstaaet, er det den egentlige Fabrikby.

For 180 Aar siden var her slet ingen Uhrmager. Da hændte det sig, at en engelsk Hestepranger, paa Reisen over Jurabjergene, kom i den Forlegenhed, at hans Uhr gik itu. Han talte derom, og man viste ham hen til Smeden Daniel Jean Richard, en behændig Mand, der rigtignok aldrig før havde seet et Uhr; men han saae paa det og lovede at gjøre det istand. Dristigt tog han det fra hinanden og satte det igjen sammen med Snille; det var helet og gik. Men under dette Arbeide havde han faaet Lyst til at gjøre et Uhr til sig selv; han vilde det, og det lykkedes ham. Nu dreiede sig al hans Tanke kun om Uhrmagerkonsten; han lod sine syv Sønner oplære i den og grundede snart i Locle det første Uhrmagerværksted.

For hundrede Aar siden var her neppe sex Værksteder; nu beskjæftige sig i og om Locle 20,000 Mennesker med denne Konst: hver har overtaget sin Deel af Uhret.

Fra vor bekjendte, hædrede Landsmand Jules Jürgensen, der lever og arbeider her med sine dygtige Sønner, udgaae aarligt og i stort Antal til Amerika Uhre, som bære Indgravningen: Jules Jürgensen Copenhague.

Efterat jeg 1833 første Gang havde besøgt Locle, gav jeg i min Roman: O. T. en Skildring af denne interessante Bjergby i den dybe Dal øverst paa Jura-Tinden, fortalte om den underjordiske Vandmølle, der drives af en Strøm, hvis Vælde og Udstrømning Ingen kjender, fortalte om Doubfaldet paa Schweizergrændsen mod Frankrig. Alt dette tør vi ikke gjentage her, men sige ville vi dog vore mange Landsmænd, som nu i Sommertiden flyve til Schweiz: læg Veien over Neufchatel, gjør da de to Timers Fart til Locle, besøg det, tilfods eller tilvogns gjennem de mod Frankrig sprængte Klipper, see ned i det solbelyste Land og fornem den pludselige Overgang fra Bjergsiden med Gran og Birk til den varmere, milde Luft under Bøgetræerne paa den franske Side.

Snart, om ikke mange Aar, har Locle sat sit Monument for Smeden Daniel Jean Richard.

Schweiz

I de tilfælde, hvor en lokalitet på grund af kortets størrelseforhold ikke har kunnet medtages, er det i kommentaren angivet, hvor det befinder sig i forhold til den nærmeste på kortet angivne by.

Leopold Robert blev født den 18de Marts 1795; man vil erindre hans herlige Billeder: »Den neapolitanske Fisker,« »Festen for Madonna del Arco,« »De hjemkomne Høstfolk« og »Fiskerne i Venedig;« dette blev hans sidste. Han tog sig selv af Dage i Venedig den 20de Marts 1835.

1

Leopold Robert blev født den 18de Marts 1795; man vil erindre hans herlige Billeder: »Den neapolitanske Fisker,« »Festen for Madonna del Arco,« »De hjemkomne Høstfolk« og »Fiskerne i Venedig;« dette blev hans sidste. Han tog sig selv af Dage i Venedig den 20de Marts 1835.

I Jurabjergene

Trykt første gang i For Romantik og Historie, udg. af H.P. Holst, 2. bind 1869, s. 81-86.

BFN 983

Baggrunden for skitsen er H.C. Andersens besøg i Schweiz 2.-30. maj 1867.

482
NeufchatelNeu(f)châtel i det nordvestlige Schweiz tæt ved den franske grænse ved foden af Jurabjergene. Byen ligger ved den store sø, Lac de Neu(f)châtel.
Dijonby i det sydøstlige Frankrig ca. 120 km fra grænsen til Schweiz.
Henad Bjerge, gjennem Bjergedette og de to andre digte findes i Dagbøger VII, 11.-12. maj 1867.
483
Byron(s)George Gordon Lord Byron (1788-1824); hans digtning provokerede samtiden med sin kredsen om det splittede, oprørske, dæmoniske.
LocleLe Locle, by i Jurabjergene lidt nordvest for Neuchâtel; se kort.
Jules Jürgensen(s)(1808-1877), urfabrikant i Le Locle, søn af den københavnske urmager Urban Jürgensen.
484
»Agnete og Havmanden«H.C. Andersen hjemsendte fra Le Locle anden og sidste del af læsedramaet den 11. september 1833 if. Dagbøger I, s. 174.
Chaux de FondsLa Chaux de Fonds i Jurabjergene lidt nordøst for Le Locle; se kort.
Leopold RobertLouis Léopold Robert (1794-1835), fransk-schweizisk maler.
Daniel Jean Richardurmager, død 1741.
1833 … LocleH.C. Andersen var gæst hos familien Houriet i Le Locle 25. august-14. september 1833.
O. T.i O. T., 1836, 1. Del, kapitel 16, ANDERSEN bd. 4, s. 450 ff.
485
DoubfaldetSaut-du-Doubs, Jura-massivets største vandfald i floden Doubs tæt på Le Locle.
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

[artiklen] [Kort over Schweiz]

Del

[Sassy_Social_Share]