H.C. Andersen
Fra Folkekalender for Danmark 1854

Jens Adolf Jerichau og Elisabeth Jerichau, født Baumann

Til egen huuslig Lykke og til Gavn for Kunsten, mødtes og forenedes disse to, hvis Liv og Virken vi her give i en tro, kort Skizze.

Jens Adolf Jerichau er født den 17de April 1816 i Assens i Fyen; hans Fader, der som Kjøbmand havde en lille Handel, døde tidlig fra Kone og mange Børn; fjorten Aar gammel blev Sønnen, Jens Adolf, sat i Huset hos en Maler i Odense for der at lære Maler-Haandværket, og en Kontract sluttet om en Læretid paa fem Aar, i hvilke Mesteren skulde lære ham »det finere Maleri,« det vilde sige, at male Portraiter og Landskaber, noget Mesteren slet ikke forstod eller gav sig af med, hans »finere Maleri,« var kun Forziringer og Ornamenter, sædvanligviis malede igjennem Skabeloner.

Et Aar gik, og endnu var det kun blevet ved at sætte Farver paa Vægge og Vindueskarme, »det Finere maa vi vente med,« sagde Mesteren, »hvad skulde jeg ellers lære dig i de sidste Aar.«

Det kun Haandværksmæssige trykkede den opvakte Dreng, og paa egen Haand tegnede han Figurer, Landskaber og Ornamenter, om hvilke Mesteren sagde: »vidste jeg det ikke bedre, vilde jeg troe, at jeg selv havde gjort dem!« ja da han engang skulde male som Forziring paa en Muur en Morian, sagde han: »det er bedst Du tegner den op, saa skal jeg corrigere!«

Paa det andet Læreaar var det den unge, geniale Natur umueligt længer her at holde det ud, en indre Trang drev ham afsted, hemmeligt pakkede han sin Kuffert, og før Mester vidste det, var han borte.

Reisen gik til Kjøbenhavn, hvor den unge Jerichau bragte det til at faae Adgang til Kunstacademiets Skole. Moderen, der sad med flere Børn, kunde ikke understøtte ham meget, og uagtet han snart vandt begge Sølvmedaillerne, var det dog ikke nok til at lette ham hans Ophold; hertil kom endnu, at der var en Uklarhed i det gjærende unge Sind, han var uvis om han skulde udvikle sig til Maler eller Billedhugger. Enkelte Gange opgav han ganske sig selv, og troede at han aldrig blev Kunstner; al Skoletvang var ham trykkende, en Uro var over ham, han syntes, at Ingen forstod ham, og forstod endnu ikke sig selv; kun det klaredes for ham, at hans Sind og Tanke drev ham til at være Billedhugger.

Vi finde i det Kongelige Academies Udstillingskatalog for 1837 af Eleven Jerichau en Balders Statue i Gips og en Christus efter Michel Angelo. Ved Udstillingen 1838 nævnes en Gruppe forestillende »Tro, Haab og Kjærlighed en »Amor-Statue« og en Skizze til et Gravmæle.

I Aaret 1838 sendte Regjeringen et Skib til Italien for at hjemhente Thorvaldsen og hans Værker. Jerichau følte en uimodstaaelig Lyst til at gaae med Skibet, for i Rom at studere Kunsten og der selvstændig udvikle sig. Christian den Ottende, den Gang Arveprinds, gav ham, da han søgte derom, Tilladelse til at følge med Skibet, men Jerichau havde ikke endnu endt sine academiske Studier hjemme og kunde altsaa intet Stipendium faae. Penge maatte han have eller ogsaa opgive Reisen, og Gud lagde det til det Bedste.

I Kjøbenhavn var en ældre Dame, der selv med Talent for at male, skattede og fulgte alt Godt og Herligt i Kunsten; eet af hendes høieste Ønsker var at komme til Udlandet og see Mesterværkerne der; Tid efter anden havde hun, sparsommeligt, henlagt nogle faae Penge, som nu vare blevne en Sum af flere hundrede Rigsdaler, disse gave hun Jerichau, overtydet om, at hans Reise vilde blive til større Udbytte for Kunsten, end om hun kom afsted.

Jerichau gik ombord, men her følte han sig snart trykket og eensom; mistvivlende om sig selv fortrød han næsten at være taget afsted; forknyt og med tungt Sind kom han til Rom, men her modtog Thorvaldsen ham saa hjerteligt, saa deeltagende, og ved det Velkomstkys, den store Mester gav ham, løftede sig igjen det fortrykte, sorgfulde Sind.

Men kun kort Tid bleve de sammen, Thorvaldsen selv reiste hjem til Danmark; Jerichau havde faaet Lov til at studere i hans Atellier; Thorvaldsens Værker og Antikerne, paa hvilke det gamle Rom er saa rigt, opfyldte og beskjæftigede den unge Kunstners Tanke, og paa samme Tid samlede han sig efter Naturen en Mængde Studier af Dyre-Hoveder, især Hunde, Bøfler og Gjeder. – Saaledes hengik et Par ikke lyse og ikke lette Aaringer. De Penge han havde bragt med til Rom, vare forlængst givne ud, han blev syg, faldt fra een Sygdom i en anden og med sit første Arbeide, en Adonis Statue, havde han detUheld, at den styrtede sammen for ham, før den blev støbt; fattig, mismodig og syg gik han i den store By.

Hjemme i Kjøbenhavn, fra de første Academies Aar, havde Jerichau sluttet inderligt Venskab med den noget yngre Kunstner, Thorald Læssøe1, et Venskab, der prøvet og styrket gjennem Aarene, varer ved; til ham havde han hjemsendt nogle Skizzer og Udkast til paatænkte Værker.

Hendes Majestæt, Enkedronning Caroline Amalie saae disse Tegninger og var da den første af Alle, der gjorde en Bestilling hos Jerichau, den første, der gav ham Leilighed til at udføre et Arbeide, og til dette opgav hun ham Frisen: »Alexander og Roxanes Bryllup.«

Endnu legemlig svag og under Sorg og Savn, tog Jerichau fat paa Arbeidet og havde det fuldendt netop (1845), da der til Indtægt for Fuldendelsen af Domkirken i Cöln, var i Rom en Udstilling, og paa denne blev hans Arbeide seet. Den kraftige Opfattelse og Udførelse af Emnet, dertil den smukke, antike rene Stiil, der viste sig her, tildrog sig Kunstneres og Kunstkjenderes Opmærksomhed, men denne selv blev først almindelig og Jerichau kom først ret i Omtale, da han senere udstillede sin colossale Gruppe, »Herkules og Hebe imidlertid forskaffede Frisen ham dog det, at han af Doktor Abendroth fik en Bestilling paa »Penelope.«

Gipseren, som afstøbte Herkules og Hebe Gruppen, havde opstillet nogle Stykker af denne i sit Værksted paa Corso, den berømte tydske Maler Cornelius, kom tilfældigviis forbi, blev staaende og betragtede disse Arbeider, forundret spurgte han om Kunstnerens Navn, og da han hørte det og hvor han boede, opsøgte han ham og udtalte sin Glæde over, at et saa fortræffeligt Arbeide som dette var bragt af en Landsmand til Thorvaldsen, den store Mester, der Aaret forud var død.

Professor Adolf Stahr fra Oldenborg, som da opholdt sig i Rom omtalte i tydske Blade, paa det meest hædrende den unge danske Billedhuggers Geni og Dygtighed, men nu vaagnede Misundelsen hos andre Kunstnere i Rom, og de søgte at nedsætte Jerichaus Værk, ved at sige, at Herkules kun var en restaureret Gjengivelse af den berømte Torso fra Belvedere, som findes i Vaticanet. Jerichau svarede med at lade opstille en Afstøbning af dette Kunstværk ved Siden af sit, og hans Seier var fuldkommen; men nu blev der talt om hvilken Forfængelighed detvar af det unge Menneske at stille sit Arbeide sammen med en Antik, og idet man vel indrømmede Fortjenesten ved hans Værk, begrændsede man hans Dygtighed ved at sige, at han kun kunde efterligne Antiken; da var det at han 1846 efter den levende Model formede sin Pantherjæger, og Meningerne deelte sig i, om hiint eller dette Værk var hans fortrinligste.

Aaret forud var en ung polsk Malerinde, Elisabeth Baumann, kommet til Rom og der, efter nogle Ugers Besøg i Bjergene, hvor hun henrevet af Folkelivet og Naturen, strax havde gjort Udkast til et stort Maleri, forestillende italienske Qvinder ved Brønden. Maleren Cornelius, der alt tidligere, ved at see hendes polske Billeder, levende og varmt havde udtalt sig, ja sagt de Ord: »hun er det eneste Mandfolk i den düsseldorfske Skole!« fik ved at see dette i Carton fornyet stor Interesse for hende.

Det var i Warschau den 21de November 1819, at Anna Maria Elisabeth Baumann fødtes af tydske Forældre. Hos disse, i et stort gammelt Huus paa en Skrænt ud mod Weichselfloden med Omgivelse af store Haver og Gaarde, havde hun et kjærligt, hyggeligt Hjem.

Ved Revolutionens Udbrud blev det stille, velsignede Familieliv forstyrret, og Forældrene troede, at det var bedst for Børnene, at de sendtes bort og saaledes kom nu Elisabeth til en gammel, ugift Tante i Danzig; her, overladt til sig selv, levede hun helst eensomt med Naturen. De nylig ved Revolutionen modtagne Indtryk forøgedes ved Krigsbegivenhederne, og det blev hende en Trang, i Skizze, at bringe paa Papiret mangt et Moment hun havde seet. En Reise til Kiew, hvor hun besøgte en gift Søster, gav hende nye Motiver til Billeder, idet hun grebes af det Maleriske i de brogede Nationaldragter hos Russer, Polakker og Jøder. Den unge Pige, som ikke var uden Talent for Musik, vendte sig meer og meer fra denne, idet Tegning og Malning tog hele hendes Interesse og Tid. Venner og Bekjendte raadede hende til at udvikle sig kunstnerisk, det blev meer og meer hendes Lyst, og Forældrene tillod hende derfor i et Aarstid at tage Ophold i Berlin. De Skizzer og Udkast, hun her medbragte og viste til Professor Hübner, bleve af ham erklærede for aldeles talentløse. I sin store Bedrøvelse herover kunde hun dog endnu ikke opgive den Vei, som hun af hele sin Sjæl og Tanke alt havde valgt, og da hun for Hübner udtalte det, var hans Raad, at hun jo kunde tage til Düsseldorf, der vilde det nok blive hende klart, at hun ikke burde vælge den Bane, hun nu tænkte at gaae.

Hun kom til Düsseldorf, Uger og Maaneder gik, men intet af hendes Arbeider endnu tydede paa Fremskridt. Imidlertid havde hun skizzerende henkastet nogle Scener af det polske Folkeliv, disse vakte Director Schadows Opmærksomhed og han gav hende det Raad at følge sin egen Natur og Indgivelse, og nu, i Løbet af to Maaneder, fuldendte hun, under Professor Carl Sohns Veiledning, i naturlig Størrelse to Billeder af det polske Folkeliv, som ved deres Fremstilling, Kraft og Farve, i høi Grad vakte Opmærksomhed. Det ene: en polsk Bondekone flygtende med sine tre Børn,2 det andet, en polsk Bondefamilie paa den afbrændte Tomt af deres Hytte;3 af dette sidste have vi paa den kjøbenhavnske Udstilling 1848 seet en lille Skizze.

Den levende Erkjendelse af sand Talent, Kunstnerinden nu rundt om erholdt, gav hende Mod, og ene reiste hun til Rom, hvor hun indtraf 1845; og, som vi have sagt, strax besøgte Bjergene, og begyndte sit store Maleri. Mellem de mange Kunstnere som kom og saae dette, var ogsaa Jerichau; senere, i de forskjellige Kredse af kunstelskende Fremmede, mødtes de jevnligen, de vare jo begge de to, som i Kunstverdenen der, for Øieblikket vare i meest Omtale.

Elisabeth Baumann var og er, som vi nu Alle kjende hende, en aaben, genial Natur med inderlig og dyb Følelse, dertil fuld af Liv og Elskværdighed. Med stor Inderlighed vidste hun at foredrage polske og russiske Folkesange, kjendte de slaviske Nationaldandse og udtrykte sig dertil færdigt i flere Sprog. Efter nogle Maaneders Forløb forlovede Jerichau sig med Elisabeth Baumann, og Aaret efter, (den 19 Februar 1846) bleve de viede i det preussiske Gesandtskabs Capel paa Capitoliet i Rom.

De følte sig lykkelige i deres Ægteskab, erkjendtes for dygtige Kunstnere, deres Arbeider erholdt Roes og Anerkjendelse, men der kom ingen Kjøber. Jerichau var uden offentlig eller privat Understøttelse, og snart, idet han troede kun at see Fattigdom for sig, sank han hen i en nerveus melancholsk Tilstand. Med den inderligste Kjærlighed, ved kjækt at holde Sindet oppe, virkede og levede Hustruen for ham; hans trofaste Ven, Maleren Læssøe, pleiede aandelig og legemlig, den sygnende Ven, som var nær ved at gaae tabt for Kunsten. Men da Nøden syntes at være størst, var ogsaa Hjælpen nærmest.Netop paa sin Fødselsdag, den 14de April 1846 fik Jerichau pludselig, fra Kong Christian den Ottende, der havde læst og hørt om Gruppen »Herkules og Hebe« en Bestilling paa denne, og endnu samme Dag fra Fyrst Galotzin i Petersborg en lignende Bestilling paa »Panterjægeren« og faae Dage derefter en tredie Bestilling, nemlig et Grav Monument for Göthes Sønnedatter Alma. Det var, som om Lykken vilde strømme ind paa ham.

Nu kom der Mod og Livslyst, men hans Sundhed var brudt, og fordrede, at han, som Lægerne bød det, maatte styrkes i et nordligt Clima, ved de modtagne Bestillinger saae han sig i Stand til at reise, og gik saaledes med sin Kone tilbage til Danmark, hvor han tilbragte Sommeren 1846; styrket kom han derpaa i Efteraaret igjen til Rom.

Her i hans Attelier besøgte ham en Dag Prindssesse Albrecht af Preussen; hun saae hans Arbeider og opmuntrede ham til at concurrere med nogle fremmede Kunstnere i at indlevere Skizzen til en colossal Christus, som hun agtede at bestille. Jerichau gav sin Skizze og vandt Prisen. Lykkelige Dage vare komne, han følte sig rask, var i Virksomhed og nød Erkjendelse, ogsaa hans begavede Hustrues Talent blev almindeligt erkjendt, idet hun nu ganske havde fuldendt sit før omtalte store Maleri, der ved sin Farveglands og Opfatningsaand tyder paa de gamle venetianske Mesteres Indvirkning. Ogsaa her var det Professor Adolf Stahrs hædrende Anmeldelse og Kunstcritik,4 der bidrog til at vække Udlandets Opmærksomhed paa dette, den Gang, hendes betydeligste Værk5.

I Foraaret 1847 reiste Jerichau anden Gang til Kjøbenhavn, idet han kun heroppe i den koldere Luft følte sig styrket; under sit Ophold her fik han af Grev Wilhelm Moltke til Bregentved Bestilling paa en Flora-Statue, samt paa en Gjentagelse af den tidligere fuldendte Penelope.

I Efteraaret kom Jerichau igjen til Rom, og fuldendte den af Prindssesse Albrecht bestilte colossale Christus Figur og begyndte tillige paa et nyt, større Kunstværk, af stor Betydning: Gruppen Adam og Eva efter Syndefaldet; paa dette Værk blev han Medlem af Kunstacademiet i Kjøbenhavn.

Den 20de Januar 1848 døde Kong Christian den Ottende. Sørgebudskabet herom naaede snart til Rom, og dybt bedrøvetstod Jerichau ved Tabet af sin første og bedste Beskytter. Nu udbrød Revolutionen i Paris, dens Bevægelser sporedes i Kirkestaten, Revolutions-Interesser fortrængte Kunstens, Rom blev snart øde, rige Fremmede, Kunstyndere og Kunstnere forlode den beleirede By og 1849 gik ogsaa Jerichau med Kone og Barn derfra, efterladende sit Atellier med de der i Marmor paabegyndte Arbeider.

I Kjøbenhavn, hvorhen de kom og indrettede sig, havde de strax den Sorg, at det syge Barn døde. Elisabeth Jerichaus Arbeider kom her første Gang paa Udstillingen i April 1849, men de fandt en mindre varm Paaskjønnelse end hendes geniale Opfatningsmaade vistnok fortjente, bedrøvet, idet hun i Kjærlighed til sin Mand her ønskede at voxe fast, at erkjendes som Borgerinde i Land og Kunst, fornyede sig den tidligere Selv-Miskjendelsestid hos hende; dog drev hendes livlige Natur og kunstneriske Dygtighed hende snart igjen til Virksomhed, og i saa faae Uger, som hun brugte til at tilegne sig det danske Sprog, for klart og godt i Tale og Skrift at udtrykke sig, i saa faae Aar har hun vundet Rang i Danmark, som genial Kunstnerinde.

I Vinterens Løb blev Jerichau ansat som Professor ved det kongelige Kunstacademi. I Familielivet aabnede sig alle de første og bedste Kredse for ham og hans Hustru. Selv havde de her fundet og vundet et hyggeligt Hjem under lykkelige Forhold, og i den nordlige friske Luft følte han sig styrket paa Sjæl og Legeme. Tidligere paabegyndte Arbeider fuldendtes, saaledes paa Bestilling af Kong Frederik den Syvende: »Fredens Engel,« der som Monument nu staaer paa Hans Majestæts Moders Grav i Rom.

Krigsaarene her hjemme vare begyndte, men under disse gik gjennem det danske Folk en frisk Aands-Strømning, den føltes i Poesi og Kunst, og vi saae i Jerichau og Kones Attelier, fremspringe flere værdifulde Arbeider. Han modelerede den herlige store Gruppe: Dødens og Opstandelsens Engle, en sovende Høstpige og en Slavinde i Lænker6.

Fra Fru Jerichau erholdt vi en Mængde Malerier, af hvilke vi maae fremhæve i 1848, Portraitet af hendes Mand; 1849 Portrait-Maleri af Hendes Majestæt Enkedronning Caroline Amalie; Billedet af den islandske Pige; 1850 Portrait af et Barn der fra sin Ammes Arm strækker Haanden ud imod en Papegøie og endelig Maleriet »Danmark den kraftige, herlige Qvindeskikkelse, der med Oltidssmykker om Pande og Hals, bærende Sværd og Danebrog, skrider frem gjennem den rige Kornager.

I Aaret 1851 gav hun os det deilige Stykke: »en Bondepige læsende i Bibelen det blev kjøbt af Kunstforeningen i Kjøbenhavn. 1852 malede hun det uendeligt skjønne Billede, »danske Bønderbørn legende med Faar,« et Værk, der unegtelig hører til det Fortrinligste af denne Kunstnerinde; det viser, hvor fast hun er voxet til den danske Jordbund, og hvor genialt hun veed at gribe og gjengive det Nationale. Kort efter udstillede hun, et i Omfang større Billede, der viiste de rige Indtryk hendes Sjæl endnu gjemte fra Syden, det var en romersk Carnevalsscene, hvor en Gruppe smukke Qvinder fra en Loggia kaste Blomster og Confetti7.

Strax efter, endnu samme Foraar, reiste hun til London, hvor Aaret forud ved den store Udstilling, Jerichaus Pantherjægeren, samt de to colossale Hunde, i Stiil som de antike Løver, bestilte af Baron Hambro vare sete og kjendte. Et Anbefalings-Brev fra Enkedronning Caroline Amalie hvis Portrait Malerinden selv havde at overbringe Dronning Victoria, forskaffede hende den engelske Dronnings Naade og høie Beskyttelse. I Bridgewaters Galleri var blevet opstillet »Carnevalsstykket,« »den islandske PigePortraiterne af Etatsraad Thomsen, H. C. Andersen og Adolf Jerichau. »Times« omtalte denne Udstilling særdeles anerkjendende og rosende, og fremhævede, at Billedernes bedste Anbefaling var, at de kunde gjøre sig gjældende ved Siden af de bedste gamle Mesterværker. Hendes Majestæt Dronning Victoria lod give Befaling til, at alle Malerierne henførtes til Buckinham Palace og der opstilledes; selv udvalgte Hendes Majestæt sig Billedet af »den islandske Pige.«

I Eftersommeren kom Fru Jerichau igjen tilbage til Danmark og fuldendte 1853 sit store Stykke: »Huus Andagt8,« et af hendes anerkjendte, fortrinligste Arbeider, og som vi derfor, i den korte Skizze vil slutte med, uagtet andre Billeder af Betydning, f. Ex. en dansk Bondekone hældende sig over sit lille Barn9, maaskee endnu burde omtales.

Til Jerichaus seneste Virksomhed hører Busterne af Thomsen og Andersen, samt de to af Universitetet bestilte Arbeider, et Crusifix og en colossal Statue: Kong David, bestemt til at staae udenfor Indgangen til Frue-Kirke, ligeoverfor en Moses Statue modeleret af Bissen.

Og hermed vilde vi slutte denne korte Skizze, medens der endnu for Jerichau og hans Hustru ligger en riig Fremtid, riig i deres huuslige Lykke og riig i Kunsten; i begge disse have de en gjensidig lykkelig Indvirken paa hinanden, og medens hans Indflydelse paa Correctheden i hendes Tegning er af stor Betydning, er hun igjen, ved sin Aandsfrihed og Livlighed, den styrkende Aand og ligesom Baandet mellem ham og den travle Omverden; en Hæder er det hende idet for Verden hendes Navn knyttes til Jerichaus, dog mere skatter hun det, i engere Kreds at nævnes som hans trofaste Hustru og deres Børns kjærlige Moder.

Danmark har i de to et genialt, rigt begavet Kunstnerpar, deres Slægt og Venner har i dem to hjertelige, velsignede Mennesker.

Broder til Oberst Læssøe, der faldt ved Idsted.

Billedet tilhører nu Fyrst Radzewill i Berlin.

Dette eies af Lord Landsdowne i London.

Weserzeitung, April 1847.

Maleriet er senere kjøbt af Baron Hambro i London.

Denne sidste, udført i Marmor, er bestilt af Grosserer F. Tutein.

Det tilhører Etatsraad Suhr.

Tilhører Hendes Majestæt Enkedronningen.

Tilhører Kammerherre Scavenius.

1

Broder til Oberst Læssøe, der faldt ved Idsted.

2

Billedet tilhører nu Fyrst Radzewill i Berlin.

3

Dette eies af Lord Landsdowne i London.

4

Weserzeitung, April 1847.

5

Maleriet er senere kjøbt af Baron Hambro i London.

6

Denne sidste, udført i Marmor, er bestilt af Grosserer F. Tutein.

7

Det tilhører Etatsraad Suhr.

8

Tilhører Hendes Majestæt Enkedronningen.

9

Tilhører Kammerherre Scavenius.

Jens Adolf Jerichau og Elisabeth Jerichau, født Baumann

Trykt første gang i Folkekalender for Danmark 1854, der udkom i november 1853. BFN 636

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

443,18»hvad < hvad 450,25 Jerichau. < Jerichau
443
Jens Adolf JerichauJens Adolf Jerichau (1816-1883), dansk billedhugger. Jens Adolf Jerichau blev ved Kunstakademiets udstilling i 1850 omtalt som en »af Danmarks to betydeligste Billedhuggere efter Thorvaldsen«.
Elisabeth JerichauElisabeth Maria Anna Lisinska Jerichau-Baumann (1819-1881), polsk-dansk malerinde; født på landstedet Jolibord ved Warszawa.
hans Fader … BørnCarl Christian Jerichau (1767-1821) blev efter en tyfussygdom i 1813 ramt af en mental svækkelse, der varede til hans død i 1821; han efterlod sig sin hustru af andet ægteskab, Karen Birch (1781-1855) og en række børn (6 af første og 6 af andet ægteskab).
Maler i OdenseJens Adolf Jerichau kom i malerlære hos »Mester Fich paa Overgaden i Odense«, og der blev indgået aftale om en 5-årig læretid.
Forziring(er)fint detaljeret udsmykning.
Morianneger (egentlig maurer, nordvestafrikaner); anekdoten angives senere i Nicolaj Bøgh Erindringer af og om Jens Adolf Jerichau, 1884, med følgende slutning: »Jerichau tegnede Billedet og Fich – korrigerede, det vil sige: han malede Negeren sort, dermed var hans Arbejde gjort« (s. 29).
faae Adgang til Kunstacademiets SkoleDet Kongelige Danske Kunstakademi, i perioden 1814-1969 Det kongelige Academie for de Skønne Kunster, oprettet 1754 af Frederik 5.; Jens Adolf Jerichau blev optaget på kunstakademiets første frihåndsskole i efteråret 1831.
vandt begge SølvmedaillerneJens Adolf Jerichau vandt Kunstacademiets mindre og større sølvmedalje i henholdvis 1833 og 1834; sommeren 1835 konkurrerede han uden held til den lille guldmedalje.
444
drev ham til at være Billedhugger1836 begyndte Jens Adolf Jerichau at modellere på modelskolen under billedhuggeren, professor H.E. Freund (1786-1840).
Balders StatueBalder; Statue i Gips, nr. 356 i tillægget til Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for Skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker for 1837; i den nordiske mytologi er Balder søn af Odin og Frigg.
Christus efter Michel AngeloChristus; efter Michel Angelo, nr. 357 i tillægget til Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for Skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker for 1837; den italienske renæssancekunstner Michelangelo Buonarroti (1475-1564) skabte en række malerier og skulpturer, hvor Jesus indgår, men det er uklart, hvilket værk Jerichau kopierede.
»Tro, Haab og Kjærlighed«Tro, Haab og Kiærlighed, nr. 256 i Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for Skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker for 1838. Motiet stammer fra 1. Korintherbrev 13,13.
»Amor-Statue«Amor. Statue, nr. 257 i Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for Skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker for 1838. Amor er den romerske betegnelse for den græske kærlighedsgud Eros, der ofte fremstilles som et drengebarn.
Skizze til et GravmæleSkizze til et Gravmæle. Basrelief, nr. 258 i Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for Skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker for 1838.
sendte regjeringen et Skib … hans Værkerfregatten Rota forlod København den 11. maj 1838 og nåede Italien 12. juli 1838; 17. september 1838 ankrede fregatten atter op på Københavns Red med billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844) og en stor del af hans kunstværker.
Christian den OttendeChristian 8. (1786-1848), dansk konge fra 1839.
en ældre DameCaspare Christina Juliane Ulrikke Preetzmann (1789-1876), dansk maler; lånte i 1838 Jens Adolf Jerichau sine sammensparede penge, der var tænkt brugt på en rejse til Italien; 1856-1857 betalte Jens Adolf Jerichau så hendes rejse til og ophold i Rom.
Antikernede antikke kunstværker.
Studier af Dyre-Hovederfx maleriet En Hund, Studie af Naturen, 1835, samt forskellige dyrefigurer: en hund i bronze (udstillet 1844), en hund i terracotta (udstillet 1846) og en ged i bronze (udstillet 1849).
Adonisi græsk mytologi kærlighedsgudinden Afrodites elsker, der blev dræbt af et vildsvin under en jagt på Cypern. Jens Adolf Jerichau arbejdede sommeren 1840 på en stor Adonisfigur, som han dog opgav i oktober samme år.
445
Thorald LæssøeThorald Læssøe (1816-1878), dansk maler, broder til H.C. Andersens gode ven Frederik Læssøe (1811-1850), der 25. juli 1850 faldt i Slaget ved Isted, og hvis død fik Jerichau til at udføre en portrætbuste i årene 1850-1851, der i dag findes på Fyns Kunstmuseum og Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Thorald Læssøe blev 1834 optaget på Det kongelige Academie for de Skønne Kunster, hvor han i (korte) perioder frem til 1839 fulgte undervisning, men han var først og fremmest autodidakt.
Caroline Amalie saae disse TegningerCaroline Amalie (1796-1881), 1815 gift med den senere Christian 8. (1786-1848; konge fra 1839). 1841 udstilledes ved Charlottenborgs Forårsudstilling på Akademiet en del af Jerichaus skitser, som Caroline Amalie kan have set.
»Alexander og Roxanes Bryllup«Alexanders og Roxanes bryllup, Ny Carlsberg Glyptotek, 1842-1864; frisen blev 1841 bestilt til dronningens påklædningsværelse på Christiansborg, men den blev aldrig opsat, i stedet henlagdes den på Christiansborg Slots loft og brændte med slottet i 1884; en kopi (og ubenyttede brudstykker af den oprindelige frise) befinder sig på Ny Carlsberg Glyptotek. Roxane var den baktriske fyrste Oxyartyes’ datter, som i 328 f.Kr. giftede sig med den makedonske konge Alexander den Store (356-323 f.Kr.).
Domkirken i Cölnkirkens kor opførtes 1248-1322, men forskellige problemer gjorde, at kirken først i 1880 stod færdig med fuldførelsen af de to tårne.
var i Rom en Udstillingdele af frisen Alexanders og Roxanes bryllup blev 1844-1845 udstillet i Rom.
»Herkules og Hebe«Herkules og Hebe, Ny Carlsberg Glyptotek, 1845; kopi i marmor (på bestilling af Christian 8.) findes på Dronningens Trappe på Christiansborg. I november 1845 udstilledes gruppen i Rom i et udstillingslokale ved Piazza del Popolo. I græsk mytologi er Herakles (Herkules) søn af Zeus og kongedatteren Alkmene; efter et begivenhedsrigt liv fyldt med prøver, blev Herakles udødeliggjort og gjorde sit indtog hos guderne på Olympen, hvor han blev gift med Hebe, gudernes mundskænk, datter af Zeus og Hera.
Doktor Abendroth … »Penelope«Penelope, Ny Carlsberg Glyptotek, påbegyndt i efteråret 1843 efter bestilling fra doktor Abendroth i Hamburg, afsluttet 1846. I græsk mytologi er Penelope datter af Ikarios og gift med helten Odysseus; i Homers Odysseen skildres Penelope som den trofaste hustru, der holder sine bejlere hen med list i 20 år, mens hun afventer Odysseus’ hjemkomst fra Troja.
Corso(italiensk) løb; betegnelse for hoved- eller strøggader i en række storbyer. I Rom er Via del Corso en smal gade, der løber fra Piazza del Popolo til Piazza Venezia.
CorneliusPeter von Cornelius (1783-1867), tysk maler, fungerede 1821-1825 som direktør for kunstakademiet i Düsseldorf.
Adolf StahrAdolf Wilhelm Theodor Stahr (1805-1876), tysk forfatter. I erindringsværket Ein Jahr in Italien, bind 2, 1848, skriver Adolf Stahr om sit og Peter von Cornelius’ møde med Jerichau, dateret 13. november [1845]: »Heute waren wir im Ausstellungssaale bei Porta di Popolo, um mit Cornelius das Gypsmodell einer Colossalgruppe: Herkules und Hebe zu sehen, welche der junge dänische Bildhauer Adolf Jerichau, dort ausgestellt hat. Dies Werk gehört unbedingt zu den Schönsten was die neuere Plastik geschaffen hat und darf selbst den Vergleich mit der Antike in keiner Weise scheuen« (s. 301); de nævnte omtaler i tyske blade har ikke kunnet lokaliseres.
at Herkules kun var … en Antikjf. Ein Jahr in Italien, bind 2, 1848: »In Rom sind vielfach Stimmen laut geworden, welche diese Gruppe als einen gewagten Restaurationsversuch des berühmten Torso vom Belvedere betrachten. Der Künstler hat einfach damit geantwortet, daß er neben seiner Gruppe den Gypsabguß des Torso zur Prüfung und Vergleichung ausstellte, mißgünstige Stimmen nicht scheuend, die auch hierüber laut wurden und vom herausforderndem Hochmut sprachen. Und wahrlich! Die Antwort war schlagend« (s. 302).
Torso fra BelvedereTorso Belverede; torso af en hellenistisk marmorskulptur, sandsynligvis fra midten af 1. århundrede f.Kr. Skulpturen forestiller en satyr, der sidder på en klippe dækket af et dyreskind; torsoen blev fundet i Rom før 1433 og har siden 1500-tallet været opstillet i Belvederepaladset i Vatikanet.
446
PantherjægerPanterjægeren, 1845-1846; statuen findes i gips på Ribe Kunstmuseum og Ny Carlsberg Glyptotek og i bronze på Statens Museum for Kunst.
italienske Qvinder ved Brøndenet arbejde udført i 1845, hvor hun opholdt sig i Ariccia i bjergene ved Rom; jf. Illustreret Tidende, nr. 452, 24. maj 1868: »Ved den sidstnævnte By ville vi dvæle; her opholdt hun sig længst, og her var det at hun paavirkedes af Indtryk, der dannede et Centrum i hendes Konstnervirksomhed i Rom, idet hun har fastholdt dem paa Lærredet og udtalt, hvad der saa stærkt bevægede hendes Phantasi. Det var især disse deilige Kvinder med deres antiktformede Concaer paa Hovedet, hentende Vand fra Fontainerne, der opfyldt hende og gav hende Motivet til et stort Billede, som nu befinder sig i England i Middelton Abbey, Baron Hambros Majoratgods« (s. 298).
»hun er det eneste Mandfolk … Skole«»Dies Weib ist der einzige Mann unter Euch«, (tysk) denne kvinde er den eneste mand blandt jer; ctf. Nicolaj Bøgh Elisabeth Jerichau-Baumann. En Karakteristik, 1886, s. 202.
WarschauWarszawa.
21de November 1819Elisabeth Maria Anna Lisinska Baumann blev født den 27. november 1819.
Weichselflodendet tyske navn for floden Wisla, der er Polens længste og passerer forbi Warszawa.
Revolutionens UdbrudNovemberopstanden, national opstand i Polen, der opstod i forlængelse af revolutionerne i Frankrig og Belgien i 1830 og varede fra 29. november 1830 til november 1831. Opstanden begyndte på officersskolen i Warszawa og bredte sig derefter til hele Polen og resulterede i, at man erklærede den russiske kejser Nikolaj 1. (1796-1855; kejser fra 1825) for afsat og Polen for en selvstændig nation; kampene fortsatte indtil november 1831, hvor russerne med stor brutalitet slog opstanden ned.
Danzigtysk navn for den daværende preussiske, nu polske havneby Gdánsk.
Professor Hübnerden tyske historiemaler Rudolf Julius Benno Hübner (1806-1882), bosat bl.a. i Berlin, fra 1839 professor ved kunstakademiet i Düsseldorf.
alt havde valgtallerede havde valgt.
447
Director Schadow(s)Friedrich Wilhelm von Schadow (1789-1862), tysk maler; fra 1826 akademidirektør i Düsseldorf, hvor han grundlagde den såkaldte Düsseldorf-skole inden for tysk malerkunst.
Professor Carl Sohn(s)Karl Ferdinand Sohn (1805-1867), tysk maler, underviste fra 1832 ved kunstakademiet i Düsseldorf.
polsk Bondekone … Børnbilledet blev, ifølge Frederik Bøgh i Illustreret Tidende, nr. 452, 24. maj 1868, efter en udstilling i Köln købt af kunstforeningen i Berlin og herefter overladt til en »fyrst Radziwitt« (s. 291), øjensynligt fejl for den preussiske fyrst Wilhelm Radziwill (1797-1870), der var bosat i Berlin; det vides ikke, hvor billedet nu befinder sig.
en polsk Bondefamilie … Hyttedebutarbejde, udstillet 1844 på kunstkademiet i Düsseldorf; billedet blev efter en udstilling i Köln købt af markisen af Landsowne, hvorefter det overgik til galleriet i Landsowne (Illustreret Tidende, nr. 452, 24. maj 1868, s. 291); det vides ikke, hvor billedet befinder sig nu.
Tomtjordstykke, hvor der har ligget en bygning.
den kjøbenhavnske Udstilling 1848Charlottenborgs Forårsudstilling i 1849, hvor Elisabeth Jerichau lod udstille 17 forskellige billeder og skitser, heriblandt en skitse af En polsk Bondekone flygtende med sine tre Børn og ikke, som H.C. Andersen skriver, En polsk Bondefamilie paa den afbrændte Tomt af deres Hytte.
forlovede Jerichau sig Elisabeth BaumannJens Adolf Jerichau og Elisabeth Baumann blev forlovet den 30. december 1845; den 19. februar 1846 blev de viet i det preussiske gesandtskabs kapel på Capitol, den ene af de syv høje, Rom efter traditionen blev grundlagt på.
erholdtfik.
uden offentlig eller privat Understøttelsei juni 1840 bevilgede akademiet Jens Adolf Jerichau 300 rbd. for at han kunne vende hjem og optage sin afbrudte akademiske uddannelse; størstedelen af pengene gik imidlertid til afbetaling af gæld, og Jerichau forblev i Rom.
448
Fyrst Galotzinøjensynligt fyrst Vasilij Golitzyn fra Skt. Petersborg (jf. Illustreret Tidende, nr. 451, 17. maj 1868, s. 282).
Grav Monument for Göthes SønnedatterGravmæle over Alma Goethe, Statens Museum for Kunst, 1846. Alma Goethe (1827-1844) var datter af August Goethe (1789-1830), søn af den tyske digter Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).
Prindsesse Albrecht af Preussen … Skizzen til en colossal Christusopfordringen kom fra Marianna af Oranien (1810-1883), prinsesse af Nederlandene, senere gift med prins Albert af Preussen; et eksemplar af Jerichaus Christus findes ved hendes grav på kirkegården ved Johanneskirche i Erbach im Rheingau.
ChristusChristus, Ny Carlsberg Glyptotek, 1847-1849; ydermere findes eksemplarer i marmor i Herlufsholm Kirke og på prinsesse Marianna af Oraniens grav.
gamle venetianske Mestere(s)den venetianske skole; skole af kunstnere i renæssancens Venedig (opstod i midten af 1400-tallet og kulminerede i 1500-tallets første halvdel), der udviklede sansen for farven og dyrkede storladne former og mytologiske motiver; blandt skolens betydeligste malere findes bl.a. Giovanni Bellini (1430-1516), Tizian, egentlig Tiziano Vecellio (ca. 1488-1576), og Tintoretto (1518-1594).
Weserzeitungøjensynligt Weserzeitung i Bremen; anmeldelsen har ikke kunnet lokaliseres.
Baron Hambrobaron Carl Joachim Hambro (1807-1877), chef for handelshuset C.J. Hambro & Søn i London; 1851 tildelt den danske titel af baron.
I Foraaret 1847 … Kjøbenhavnifølge Nicolaj Bøgh Erindringer af og om Jens Adolf Jerichau, 1884, er det »ikke rigtigt, naar H.C. Andersen i sin Skildring af Jerichau siger, at denne i Efteraaret 1847 atter var i Danmark paa Besøg, ligesom heller ikke senere sammesteds, at han rejste hjem i Følge med Kone og sit Barn« (s. 186).
Grev Wilhelm Moltke til BregentvedAdam Wilhelm Moltke (1785-1864), dansk statsmand og godsejer. Bregentved er en herregård ved Haslev.
Flora-StatueFlora, stående med blomster i sit draperi, som hun holder op for sig, Statens Museum for Kunst, 1847-1850.
Adam og Eva efter Syndefaldet … Medlem af Kunstakademiet i KjøbenhavnAdam og Eva efter syndefaldet, 1847-1849; flere eksemplarer findes, bl.a. et eksemplar i marmor på Ny Carlsberg Glyptotek. Adam og Eva blev opgivet Jens Adolf Jerichau som medlemsstykke til Det kongelige Academie for de Skønne Kunster, og Jerichau fik undtagelsesvist lov til at udføre arbejdet i Rom under opsyn af de af akademiet udnævnte kommissærer Wilhelm Marstrand (1810-1873) og Ernst Meyer (1797-1861); arbejdet færdiggjordes i foråret 1849 og sendtes til København. 25. juni blev han optaget som medlem af kunstakademiet.
449
Revolutionen i ParisFebruarrevolutionen, der fandt sted i Frankrig i perioden 22. februar til 26. juni 1848; ved revolutionen blev Julimonarkiet under den siddende kong Ludvig-Filip (1773-1850) afskaffet og Den Anden Republik indført.
KirkestatenVatikanet i Rom.
1849 gik ogsaa Jerichau med Kone og Barn derfraJens Adolf Jerichau forlod Rom i begyndelsen af maj 1849; Elisabeth Jerichau-Baumann var sammen med parrets førstefødte Caroline i (sen)sommeren 1848 rejst til Danmark. Caroline døde i oktober/november 1848 efter længere tids sygdom.
Professor ved det kongelige Kunstakademiden 26. november 1849 valgtes Jens Adolf Jerichau til professor ved Kunstakademiet; professoratet var blevet ledigt ved maleren Martinus Rørbyes (1803-1848) død.
første og bedste Kredsefineste og bedste kredse.
»Fredens Engel« … RomFredens Engel, 1846-1847, findes i marmor på kronprinsesse Charlotte Frederikkes (1784-1840) grav på Santa Maria della Pietà i Rom. Charlotte Frederikke var gift med prins Christian, den senere Christian 8. (1786-1848), men blev 1809 efter en affære med sin sanglærer forstødt fra hoffet og året efter skilt fra Christian. 1829 flyttede hun til Rom, hvor hun konverterede til katolicismen. Charlotte Frederikke er begravet i Rom, og da hendes søn Frederik 7. (1808-1863) i 1848 blev konge, lod han hendes grav rigt udsmykke.
Krigsaarene … begyndteTreårskrigen eller 1. Slesvigske Krig (1848-1851), borgerkrig og konflikt mellem de tyske stater og Danmark, der opstod i kølvandet på Februarrevolutionen i Paris i 1848.
Dødens og Opstandelsens EngleDødens og Opstandelsens Engle, 1850-1851; findes i dag kun i fragmenteret tilstand, da originalen i gips aldrig blev udført i marmor.
en sovende HøstpigeEn sovende høstpige, Ny Carlsberg Glyptotek, 1851-1852; flere eksemplarer eksisterer, bl.a. ét på Statens Museum for Kunst.
en Slavinde i LænkerSlavinden. Stående, halvt draperet med sammenlænkede hænder, 1852; eksemplarer på bl.a. Statens Museum for Kunst, Ny Carlsberg Glyptotek og Randers Kunstmuseum.
Grosserer F. Tuteingrosserer Johann Friedrich Tutein (1757-1853).
Portraitet af hendes MandBilledhuggeren J.A. Jerichau, kunstnerens ægtefælle, Statens Museum for Kunst; H.C. Andersen daterer maleriet til 1848, men værket har angiveligt påskriften »Elisabeth Jerichau Baumann Hamburg 1846«.
Portrait-Maleri af … Caroline Amaliejf. Illustreret Tidende, nr. 453, 31. maj 1868: »I 1852 reiste Fru Jerichau til London med sin Mand (...). Hun skulde overbringe Enkedronning Caroline Amalies Portrait til Dronning Victoria, og et Anbefalingsbrev fra Enkedronningen skaffede hende den engelske Dronnings Beskyttelse« (s. 299); samme artikel daterer maleriet til 1849 (s. 298). Maleriet udstilledes ved Charlottenborgs Forårsudstilling 1851. Det vides ikke, hvor maleriet i dag befinder sig.
Billedet af den islandske Pigeifølge Illustreret Tidende, nr. 453, 31. maj 1868, malet i 1849 og senere købt af dronning Victoria af England; udstillet ved Charlottenborgs Forårsudstilling 1851. Det vides ikke, hvor maleriet i dag befinder sig.
Portrait af et barn … Papegøieøjensynligt malet i 1849; det vides ikke, hvor maleriet i dag befinder sig.
450
»Danmark«Danmark, Ny Carlsberg Glyptotek, 1851; udstillet ved Charlottenborgs Forårsudstilling 1851.
»en Bondepige læsende i Bibelen« … »danske Bønderbørn legende med Faar«ifølge Illustreret Tidende, nr. 453, 31. maj 1868, blev begge malerierne købt af Kunstforeningen i København; det vides ikke, hvor de i dag befinder sig.
romersk Carnevalsscenemaleriet købt af grosserer og etatsråd Johannes Theodor Suhr (1792-1858); udstillet ved Charlottenborgs Forårsudstilling i 1852. I Illustreret Tidende, nr. 453, 31. maj 1868, oplyses det, at købet skete ved Johanne Luise Heibergs (1812-1890) mellemkomst; det vides ikke, hvor maleriet i dag befinder sig.
Loggiaåben gang eller buegang langs en bygning med et loft, der bæres af søjler eller piller; betegner tillige en bygning, der åbner sig med kolonnader eller arkader mod én eller flere sider.
den store Udstillingden første verdensudstilling afholdtes i det nyopførte Crystal Palace i London 1851.
de to colossale Hundejf. Nicolaj Bøgh Erindringer af og om Jens Adolf Jerichau, 1884: »1859: To Hunde i gult Marmor til Baron Hambro i London. De ere udarbeidede i Rom« (s. 241). Det vides ikke, hvor skulpturerne befinder sig i dag.
Dronning VictoriaVictoria (1819-1901), dronning af Storbritannien og Irland og kejserinde af Indien.
Bridgewaters GalleriBridgewater Gallery i London, hvor Elisabeth Jerichau Baumann udstillede i 1852, jf. Illustreret Tidende, nr. 453, 31. maj 1868: »Earlen af Ellesmere tilbød hende, at hun maatte benytte det berømte Bridgewaters Galleri til sine Billeders Opstilling, hvor de bleve seete af et udvalgt Publicum, men hvorfra de senere paa Dronningens Befaling bleve henflyttede paa Buckingham Palace og opstillede der« (s. 299).
Portraiterne af Etatsraad ThomsenChristian Jürgensen Thomsen (1788-1865), dansk arkæolog og museumsdirektør, hvis portræt Elisabeth Jerichau Baumann lod udstille i 1852. Jens Adolf Jerichau lavede en buste af C.J. Thomsen med titlen Portræt af oldforskeren Chr. Jürgensen Thomsen, som også udstilledes i 1852, og som nu befinder sig på Fyns Kunstmuseum.
H. C. AndersenElisabeth Jerichau Baumann malede H.C. Andersen flere gange, her drejer det sig sandsynligvis om det portræt, som hun malede i 1850, og som nu befinder sig på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
»Huus Andagt«udført 1853, udstillet ved Charlottenborgs Forårsudstilling samme år (et værk eller skitse til værk med samme titel tillige udstillet 1851) og solgt eller videregivet til enkedronning Caroline Amalie (1796-1881); jf. Illustreret Tidende, nr. 453, 31. maj 1868: »Fra denne Periode skriver sig ogsaa hendes Huusandagt, det bekjendte store Billede, som hun med forskjellig Opfattelse har gjentaget ikke mindre end ni Gange (til Kammerherre Scavenius, til Geheimeraad Treschow, til Grev C. A. Lerche, til Mr. Hegman i Newcastle, til Canterbury Hall i London, til Sir Morton Peto, til Keiser Napoleon III, til Baron Hambro og til Kongen og Dronningen af Danmark)« (s. 299).
Kammerherre ScaveniusPeder Brønnum Scavenius (1792-1858), dansk godsejer og politiker, kammerherre fra 1840.
451
AndersenH.C. Andersen, udført 1852; busten findes i gips på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot og i bronze på Museo Nazionale i Napoli.
et Crusifixifølge H.C. Andersen bestilt af Københavns Universitet; Nicolaj Bøgh anfører dog i Erindringer af og om Jens Adolf Jerichau, 1884, en anden version: »1853: Et Krucifix, anvendt til Ophængning i forskjellige Landsbykirker. (Bronze)« (s. 224).
Kong DavidDavid, udført 1852-1858. Statuen findes i bronze foran Vor Frue Kirke {C3} og i gips på Fyns Kunstmuseum; bestilt i 1850 af rektor for Københavns Universitet, H.N. Clausen (1793-1877); statuen skulle sammen med en statue af Moses, udført af kollega og konkurrent Herman Wilhelm Bissen (1798-1868), opstilles foran Vor Frue Kirke. Bissens statue blev opstillet 1859, Jerichaus i 1861.

Del

[Sassy_Social_Share]