H.C. Andersen
Fra Illustreret Tidende 1860

Johan Peter Emilius Hartmann

Ved en Aftenunderholdning i Foraaret 1832 hørte man første Gang Oehlenschlægers Digt »Guldhornene« fremsagt som Melodrama til en Musik af J. P. E. Hartmann, en ung Componist, af hvem Musikens Venner allerede kjendte enkelte lovende Arbeider; denne Aften hørtes første Gang i det kongelige Theater en Musik af ham. Den sluttede sig til »Guldhornene«, et Varsel blev det, at ham skulde forundes at hæve mangt et Tonekonstens Guldhorn fra den danske Jordbund.

Det var et Stykke Poesiens Guld af Oehlenschlæger, hvori Hartmann indgravede Klangfigurer og satte sin Indskrift, hvilken vi nu, efter i Aaringers Række at have fornummet de Kræfter, hans Snille fik, dybere forstaae; just i »Guldhornene« ligger ligesom antydet hele Hartmanns kommende Virken. De klingende Runer mæle om den dybe danske Grund-Accord, vi siden høre svulme frem i »Liden Kirsten«, det Hjerteslag, i enkelt Melodi, vi fornemme hos »lille Kathrine« og »flyv Fugl, flyv over Furresøens Vover«, her bølger Luftning fra »en Sommerdag«, her bruser det om »Hakon Jarls Ouverture«, »Slaget ved Stiklestad« og »Thorvaldsens Sørgemarche«, der lød som om

»– de Dødes Rækker

Gik med bag Baaren op af Kirkens Gang

Betegnende ere de Ord, der nylig bleve sjungne ved Festen for Hartmann:

»Danmark har ingen Flod,

Men baade Flod og Fos

Svulmed’ i Dine Toner

For Nordens Folk med os.

I Danmark har de hjemme

Af Kæmpehøi sprungne,

Og her skal de længe

Med Tak vorde sjungne

Melodramaet »Guldhornene« var som en lille Vignet for Hartmanns kommende Værker.

»Hvem er denne Hartmann?« spurgte Mange dengang. Enkelte vidste et Slags Besked og sagde: »Det er Sønnesønnen af ham, som componerede »Kong Christian stod ved høien Mast!«« ja, det sagde man dengang, »han er en Sønnesøn af ham, der satte Musik til Ewalds »Fiskerne« og »Balders Død««. En Enkelt sagde vittigt, aldrig savnede vi det Slags Vittige: »Det er en Sekretair ved den borgerlige Indrulleringscommission!« Ja, det var Hartmanns Embede og det er det endnu; det klinger ganske snurrigt, ligesom det, at Skotlands store Digter Burns var et Slags Toldbetjent. Man vidste naturligviis ogsaa om hans Privatliv, vidste, at han havde taget sin juridiske Examen med bedste Charakteer og nylig var gift med en Datter af Agent, Grosserer Zinn og stod sig ret godt. – Mellem Tilhørerne sadde to Mænd, begge af Dygtighed, begge høist forskjellige i musikalsk Anskuelse, Weyse og Siboni, men de To mødtes i at føle Interesse for den unge Componist og vise ham Deeltagelse, og han var modtagelig for hvert nyttigt Vink.

»Hvem er denne Hartmann?« det spørge vi nu ikke længere her i Danmark; Enhver, som har Sind og Hjerte for god Musik, kjender Componisten til »Liden Kirsten«, »Dryadens Bryllup« og Sangene om »Salomon og Sulamith«.

I »Dansk Pantheon« er Hartmanns Levnet fortalt og hans Værker til den Tid opregnede; der og i mundtlig Meddelelse samlede vi nogle Træk.

Det er vel en halv Snees Aar siden, da stod paa Hjørnet af Bredgaden og Garnisonspladsen en gammel Bygning; der boede Organisten til Garnisonskirken, og her blev født, den 14de Mai 1805, Johan Peter Emilius Hartmann. Musik klang fra Stamtræet; Moderen, Christiane Wittendorf, var en Datter af Organisten paa Fredensborg, Faderen, August Vilhelm Hartmann, tidligere Violinist i det kongelige Kapel, dengang Organist ved Garnisonskirken, var Søn af den i den danske Musikverden berømte Schlesier Johan Hartmann, hvis mange Værker desværre gik tabt, da Christiansborg brændte. Velstaaende Folk vare Forældrene, og et ægte christeligt Sind havde de i Eie. Deres Huus var et Musikens Hjem; jevnligt blev her spillet Kvartetter. Hartmanns Fader havde selv et ikke ringe Compositionstalent, men holdt strengt og beskedent sine Arbeider tilbage. Den lille Søn, vor Hartmann, viste tidligt stor Lyst til Musik, og Faderen blev hans Lærer i Violin- og Klaveerspil. Den Lilles høieste Ønske var at bringe det saa vidt, at han kunde blive Kapelmusikus, men den fornuftige Fader, som vidste, at dette just ikke var nogen stor Lykke, holdt ham til at studere, og ved Hjelp af en Slægtning, nuværende Conferentsraad Sibbern, kom den unge Hartmann i Borgerdydsskolen. Dog, det at componere opgav han ikke, og Faderen lagde intet Baand paa ham i denne Retning, men opmuntrede ikke heller. En Dag havde den tolvaarige Søn fuldendt et Musikstykke og lagt de skrevne Noder paa Kakkelovnen for at tørres, Faderen saae Compositionen igjennem og gav den derpaa tilbage med de Ord: »Ja den er tør, min Dreng!«

Tidligt tog Faderen ham med paa Orgelet, ja tillod ham endog under Kirketjenesten at spille til Psalmesangen, men i Begyndelsen hændede det mere end een Gang, at Faderen pludseligt greb ham i Armen: »Naa, vil Du spille rigtigt, Dreng!« Snart var han imidlertid vel øvet og phantaserede tidt og smukt paa Orgel og Fortepiano. Componisten Weyse blev glad overrasket ved de geniale Tanker og det fornuftigt Gjennemførte hos den unge Componist og satte det igjennem, at den unge Hartmann blev taget ud af Skolen for at kunne anvende mere Tid paa at vinde musikalske Kundskaber. Studierne bleve imidlertid ikke opgivne, men fra nu af havde han i Weyse en trofast Ven, til hvem han viste enhver Composition.

Det var netop paa denne Tid, at der var kommet ligesom en ny Strømning i den kjøbenhavnske musikalske Verden. Ved den dygtige Sanglærer Siboni fik italiensk Musik Fremgang; den ildfulde Italiener søgte at hævde sit Fædrelands Compositioner, der ligge saa smukt for Menneskestemmen; hele den fornemme Verden sluttede sig til Siboni; denne musikalske Smag var aldeles mod Weyses Natur og Anskuelse; den Modstrid og Modstand, han herved mødte, bevirkede maaskee, at den store Componist stillede sig endmere dansk, endmere nordisk. Hartmann, hans begavede Discipel, sluttede sig forstaaende til ham; imidlertid læste vor unge Componist samvittighedsfuldt til juridisk Embedsexamen, som han i 1827 og 28 tog med bedste Charakteer. Nu begyndte en friere musikalsk Virksomhed.

Ansat som Lærer ved Musikconservatoriet, hvor Siboni var Direkteur, fik han Leilighed til nærmere at kjende denne dygtige Mand, og om de end vare forskjellige i mange Anskuelser, mødtes de dog snart i Venskab. Hartmann componerede aldrignogen Sang, uden at den blev viist til Siboni, ligesom til Weyse, Begges Vink og Raad bleve efter Overveielse benyttede.

Nu kom et nyt Afsnit i de stille henglidende Ungdomsaar, han forlod sine Forældres Huus, for selv at eie et lykkeligt Hjem. Hans unge Hustru, Emma Zinn, var en høitbegavet Kvinde med stor musikalsk Dannelse, og vi have af hende flere melodieuse Musikstykker. Ved hendes Humor og Naivetet fik Hjemmet her en egen poetisk Tillokkelse; det var et lykkeligt Ægtepar, med to Mennesker ret skabte for hinanden.

I disse første lykkelige Aar componerede Hartmann sin første Opera »Ravnen« og under denne Virken blev, som sagt, ogsaa Melodramaet »Guldhornene« givet os; snart fulgte Operaen »Corsarerne«, der ligesom »Ravnen« vakte stor Deeltagelse og Opmærksomhed, uagtet den unge Componist var gaaet sin egen Vei og slet ikke slaaet ind i den Retning, Modesmagen forlangte. Kjøbenhavnernes Musiksmag var dengang ikke udviklet, men det skulde den blive. I Aaret 1836, paa Weyses Fødselsdag, blev Musikforeningen stiftet. Hartmann var en af dens første Begrundere og har indtil nu vedblevet at være en af dens mest virksomme Ledere.

Componisten Marschner kom til Kjøbenhavn, gjorde Bekjendtskab med Hartmann og vakte hos ham Lysten til en Reise i Udlandet for nøiere at kjende det Dygtige der. Ved Marschner kom Hartmann i Forbindelse med den tydske Musikhandels mest betydende Mænd, ligesom han paa denne Reise lærte at kjende Componisterne Rossini, Paër, Spontini og Spohr; denne sidste var det især, han sluttede sig til og hos hvem han mødte stor Sympathi. Hartmann havde medbragt sin første Symphoni i G Moll og ved denne vandt han aldeles den store Mester; de kom i Brevvexling og Spohr skrev, at han vilde bringe »Ravnen« paa Theatret i Cassel. Det kom ikke istand af Mangel paa en Sangerinde for Armillas Parti.

I Mai 1846 kom »Liden Kirsten« til Opførelse og vandt en Erkjendelse, der som den ædle Viin er tagen til med Aarene; ogsaa til Udlandet er denne Opera naaet, man har opført den paa det storhertugelige Theater i Weimar, hvor denne ægte danske Musik vandt stor Opmærksomhed hos Musikens Elskere.

Endnu var ikke Sorgen traadt ind i Hartmanns lykkelige Hjem; det rige Tonevæld sprudlede i Huuslivets Solskin, han følte sig uendelig lykkelig. Nu kom Aaret 1851, da kaldte Gud bort fra ham hans elskelige Hustru Emma, og netop idet hendes Kiste førtes fra Huset hen til Garnisons Kirke, døde et elsket Barn; de to Grave staae som een, pyntet med Blomster, tæt op til det Hjem, hvor Hartmann tilbragte sin Ungdoms Tid. Ogsaa hans livsfriske, herlige Datter Sophie, gift med Componisten Gade, kaldte Gud herfra. Tunge Dage, dyb Hjertesorg, ogsaa disse modtage vi fra Herren, vor Gud. Med fromt christent Sind hældede den Bedrøvede sig til Ham, der aldrig slipper os i Sorg og Savn.

Det hyggelige Hjem blev her endnu; elskværdige Døttre, opvakte Sønner sluttede sig her om ham, han havde Børneverdenens Solskin. Der kom Ro og Fortrøstning.

Hartmanns anden Hustru Thora Jacobsen, en varm Sjel, et christeligt og trofast Sind, stræber med kjærligt Hjerte at bevare Hjemmets Hyggelighed, der saa ganske hører til for en Natur som Hartmanns. Enhver, som kjender ham, vil sige, at i ham smelter Mennesket og Konstneren sammen; forenede straale de ud fra hans Værker. Vi gjenkjende ham i de naive Toner om Storken i Pharaos Land; vi gjenkjende hans Inderlighed i:

»Hvad Bonden følte ved Kong Frederiks Grav,«

ligesom hans Genialitet i Storhed bruser gjennem »Sørgemarchen ved Thorvaldsens Jordefærd.«

Man træffer i Konst og Videnskab Mænd, hos hvem vi møde en saa stor Elskelighed, en saa tiltrækkende Personlighed, at man glemmer Storheden for Mennesket; i vort eget Land have vi Exempler herpaa i H. C. Ørsted og Thorvaldsen; hos begge aabenbarede sig et barnligt Sind, en Naivetet, en elskelig Uskyld, og til disse Naturer hører unegtelig Hartmann; derfor slutte de Unge sig saa varmt og saa snart til ham, derfor feirede danske Studenter nyligt en Fest for ham og afslørede hans Buste; »den første Steen til den danske Studenterbygning.« Og Sandhed var der i Sangen:

»Mens Du voxte fra din egen Ungdom,

Du voxte aldrig fra de Unges Kreds«.

Ungdomsfriskhed er der endnu hos ham, rigt sprudler Tonevældet.

Senest bleve fuldendte to Ouverturer, een til »Axel og Valborg«, een til »Correggio«. Operaen »Ravnen« er igjen tagetfrem, paany gjennemcomponeret, efter de Fordringer, Componisten nu har til sig selv; Dialogen er blevet Recitativ, og de gozziske Masker, dem man her ikke forstode, borttagne; omtrent en tredie Deel af dette musikalske Værk er blevet et nyt Arbeide for Scenen. Allerede ere et Par Acter af Bournonvilles nye Ballet »Valkyrien« fuldendte, en Balletdigtning, der synes at ligge saa ganske for Hartmanns Omraade og lover en Tonedigtning, charakteristisk og melodieus, som vi fik den i anden Act til »Et Folkesagn«.

Gud lægge Aar til Hartmanns Dage! Thi der rummes endnu en rig Skat, som Billedskriften paa »Guldhornene« antydede. Navnet Hartmann har en mægtig Klang; det leve lydeligt i Slægten! det leve i Toner og Meiselslag! –

»Aandens Snille kan man eie,

Men der maa et Hjerte til –!«

og tilvisse det findes her! Hjerte eier Hartmann! trofast er han i Venskab, hjelpsom og elskelig i Omgang; hos ham er den Aandens Uskyld, som Konstens Aladdin maa eie for at hente dens vidunderlige Lampe.

Johan Peter Emilius Hartmann

Trykt første gang i Illustreret Tidende, nr. 63, 9. december 1860. BFN 812

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

458,26»Danmark < Danmark
459,6Mast!«« < Mast!«
458
Johan Peter Emilius HartmannJohan Peter Emilius Hartmann (1805-1890), dansk komponist, organist og jurist.
Ved en Aftenunderholdning … J. P. E. Hartmannved Carl Winsløws (1796-1834) aftenunderholdning på Det Kgl. Teater den 19. februar 1832 reciterede skuespilleren N.P. Nielsen (1795-1860) Adam Oehlenschlägers (1779-1850) digt »Guldhornene« (fra Digte, 1803) til musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900).
hæve mangt et Tonekunstens Guldhorn … Jordbundhentydning til de to horn fra omkring 400 e.Kr., der blev fundet nær Møgeltønder i henholdsvis 1639 og 1734; 1802 blev begge horn stjålet fra Kunstkammeret i København og blev omsmeltet. Tyveriet inspirerede Adam Oehlenschläger til digtet »Guldhornene«.
fornummetfornemmet.
Snillekløgt, evne.
»Liden Kirsten«H.C. Andersen Liden Kirsten, originalt romantisk Syngestykke i een Act, 1846 (BFN 487) med musik af J.P.E. Hartmann; opført første gang på Det Kgl. Teater 12. maj 1846 (fra sæsonen 1858-1859 som opera i 2 afdelinger).
»lille Kathrine« og »flyv Fugl, flyv over Furresøens Vover«»Lille Cathrine« og »Flyv Fugl! flyv over Furresøens Vove«, 2 sange til tekst af Christian Winther (1796-1876) fra Digte, 1828, der sammen med flere udgjorde Hartmanns bidrag til Musikforeningens første prisopgave i 1837; »Lille Cathrine« efter digtet »Haandværkssvenden synger«. Dommerkomiteen fandt ikke betingelserne for guldmedaljen opfyldt blandt de indkomne forslag, så i stedet enedes man om i 1838 at udgive et hæfte med ni sange af fem forskellige komponister, heriblandt Hartmann med fire sange: de to nævnte samt to sange til tekster af Schack Staffeldt (1769-1826): »Indvielsen« og »Til de Døde«.
»en Sommerdag«En Sommerdag, 1854, poetisk idyl for sopran- og tenorsolo med damekor og orkester til tekst af Henrik Hertz (1798-1870), bygget over folkemelodien »Jeg gik mig ud en Sommerdag«.
»Hakon Jarls Ouverture«Hartmanns ouverture til Adam Oehlenschlägers tragedie »Hakon Jarl hin Rige« fra Nordiske Digte, 1807, blev opført første gang på Det Kgl. Teater 9. april 1844; stykket havde uden musik været opført på Det Kgl. Teater siden 30. januar 1808 (med titlen Hakon Hlade-Jarl, hin rige kaldet, Norges Behersker; fra 1833 blot Hakon Jarl), fra 1844 med ouverture og fra 1. maj 1857 tillige med mellemaktsmusik af J.P.E. Hartmann, jf. følgende note.
»Slaget ved Stiklestad«af Olaf den Hellige, tragedie i 5 akter af Adam Oehlenschläger med musik af J.P.E. Hartmann, opført første gang på Det Kgl. Teater 13. marts 1838; skønt tragedien kun opførtes 10 gange, overlevede »Slaget ved Stiklastad« i mange år, ikke mindst fordi Hartmann genbrugte musikken dels som mellemaktsmusik i Adam Oehlenschlägers Hakon Jarl (fra 1. maj 1857; jf. forrige note), dels i August Bournonvilles (1805-1879) ballet Valkyrien, opført første gang på Det Kgl. Teater 13. september 1861.
»Thorvaldsens Sørgemarche«ved den danske billedhugger Bertel Thorvaldsens (1770-1844) begravelse i Vor Frue Kirke 30. marts 1844 havde Hartmann komponeret sørgemarchen samt melodi til sangen »Thorvaldsen« (BFN 441) med tekst af H.C. Andersen.
de Dødes Rækker … Kirkens Gangaf H.C. Andersens digt »Den 14de Mai« (BFN 675), trykt i Samlede Skrifter. Femtende Bind, 1854, afsunget af musikkonservatoriets elever ved J.P.E. Hartmanns fødselsdag den 14. maj; det citerede recitativ om Hartmanns sørgemarch ved Bertel Thorvaldsens begravelse lyder: »Dyb Sørgemarschen lød, de Dødes Rækker / Gik med bag Baaren op af Kirkens Gang, / Da dybt for Kunstens Heros Orglet klang!«
Danmark har ingen Flod … sjungne»Danmark har ingen Flod, / men baade Flod og Fos / svulmed’ i dine Toner, / for Nordens Folk med os! / I Danmark har de hjemme, / af Kæmpehøj sprungne, / og her skal de længe / med Tak vorde sjungne!«; af Christian Richardts (1831-1892) »Til J. P. E. Hartmann. (I Studentersangforeningen d. 30 Novbr. 1860)« i Samlede Digte, bind 1, 1895, s 116-117.
459
Det er Sønnesønnen … »Balders Død«Johann Ernst Hartmann (1726-1793), dansk komponist og violinist, født i Schlesien, kom til København i 1762, hvor han bl.a. virkede som koncertmester i Det Kgl. Kapel 1768-1792; skrev symfonier, kantater, kammermusik og bl.a. også musik til Johannes Ewalds (1743-1781) Balders Død, 1775 (opført første gang på Det Kgl. Teater 9. marts 1778), og Fiskerne. Et Syngespil i tre Handlinger, 1779 (opført første gang på Det Kgl. Teater 31. januar 1780), hvorfra romancen »Kong Christjan stoed ved høien Mast« stammer.
IndrulleringscommisionJ.P.E. Hartmann blev 1828 juridisk kandidat og udnævntes i december samme år til sekretær i Den Borgerlige Indrulleringskommission under Borgervæbningen, der forestod udskrivningen; dette embede bestred han frem til 1870.
Burns … Toldbetjentden skotske lyriker Robert Burns (1759-1796) var i en årrække toldbetjent.
nylig var gift … Grosserer Zinnden 2. december 1829 giftede J.P.E. Hartmann sig med Emma Sophie Amalia Zinn (1807-1851); J.P.E. Hartmann og Emma Zinn havde kendt hinanden siden vinteren 1822-1823, blev i al hemmelighed forlovet i juni 1828 og deklarerede officielt deres forlovelse i januar 1829.
Weyse og Siboniden danske komponist C.E.F. Weyse (1774-1842) og direktøren for Det Kgl. Teaters syngeskole, italieneren Giuseppe Siboni (1780-1839). Som forkæmper for Gioacchino Rossinis musik blev Siboni af flere betragtet som en fare for den nationale danske musik, repræsenteret bl.a. ved Weyse.
»Dryadens Bryllup«korværket Dryadens Bryllup, efter Fr. Paludan-Müllers (1809-1876) Dryadens Bryllup. Et dramatisk Digt, 1844; opført første gang i Musikforeningen den 22. februar 1859.
»Salomon og Sulamith«sangkredsen Sulamith og Salomon, 1848-1850(-1863), efter det lyriske forspil til det dramatiske eventyr Salomons Ring, 1839, af B.S. Ingemann (1789-1862).
I »Dansk Pantheon« … opregnedeartiklen om J.P.E. Hartmann findes i Dansk Pantheon, et Portraitgallerie for Samtiden, 45. Levering, marts 1848.
Organsten til GarnisonskirkenJ.P.E. Hartmanns far, August Wilhelm Hartmann (1775-1850), var 1796-1817 violinist i kapellet og 1808-1824 organist og kantor ved Garnisons Kirke {F7}.
Christiane WittendorffChristiane Petrea Frederica Wittendorff (1778-1848).
FredensborgFredensborg Slotskirke.
hvis mange Værker … Christiansborg brændteved Christiansborgs brand 1794 gik også hofmusikarkivet op i flammer, hvori noder til størstedelen af Johann Hartmanns instrumentalmusik opbevaredes.
Kvartet(ter)musikstykke for fire instrumenter eller sangstemmer.
460
Conferentsraad SibbernAugust Wilhelm Hartmanns fætter, Frederik Christian Sibbern (1785-1872), professor i filosofi ved Københavns Universitet 1813-1870.
BorgerdydskolenBorgerdydskolen, stiftet 1787 af Selskabet for Borgerdyd, havde 1813-1843 til huse i den nuværende Gyldendalske Gård i Klareboderne {C4-D5} og lededes af Michael Nielsen (1776-1846).
tillod ham endog under Kirketjenesten … Psalmesangenden 24. maj 1824 fik August Wilhelm Hartmann udvirket, at sønnen fik bestalling som organist ved Garnisons Kirke; indtil da havde han fungeret som vikar ved Garnisons Kirke og Frederiks Tyske Kirke på Christianshavn, den nuværende Christianskirke i Strandgade {H3}.
Lærer ved Musikconservatorieti 1827 grundlagde Giuseppe Siboni det første danske musikkonservatorium, der skulle uddanne sangere til Det Kgl. Teater. J.P.E. Hartmann fungerede her som lærer i klaver, harmonilære og sang frem til lukningen 1842-1843.
461
melodieuse MusikstykkerEmma Zinn komponerede en mængde romancer (udgivet i 5 hæfter 1848-1853; 1882 udgivet samlet), bl.a. findes også fra hendes ungdom kompositionsforsøg i form af enstemmige melodier til tekster af J.L. Heiberg og Schack Staffeldt (NKS 2070, 2° VIII, Det Kgl. Bibliotek); hun debuterede officielt som komponist med to danse (en wienervals og en galopade, begge signeret E: H:) ved et bal for Studenterforeningens medlemmer i februar 1841 (Dandse componerede for Ballet i Studenterforeningen den 5. Februar 1841, 1841).
»Ravnen«Ravnen eller Broderprøven. Trylle-Opera i tre Acter, 1832 (BFN 196), tekst af H.C. Andersen efter Carlo Gozzis (1720-1806) Il corvo, 1761 (dansk »Ravnen, et tragicomisk Eventyr i fem Acter« i Italienske Maske-Comoedier af Carlo Gozzi. Fra det Italienske ved S. Meisling, 1825), musik af J.P.E. Hartmann; stykket blev opført første gang på Det Kgl. Teater den 29. oktober 1832, blev 1864-1865 omarbejdet og fra 23. april 1865 opført med titlen Ravnen. Eventyr-Opera i 5 Acter.
»Corsarerne«Corsarerne, opera i tre akter med tekst af Henrik Hertz, musik af J.P.E. Hartmann; opført første gang på Det Kgl. Teater den 23. april 1835.
I Aaret 1836 … Musikforeningen stiftetMusikforeningen i København blev stiftet på C.E.F. Weyses fødselsdag den 5. marts 1836 efter initiativ fra medlemmer af Studenterforeningen med det formål at støtte danske komponister  bl.a. ved at udgive deres værker; blandt foreningens stiftere var J.P.E. Hartmann, som indvalgtes i administrationen og 1839-1892 fungerede som dens formand.
Componisten Marschnerhofkapelmesteren fra Hannover Heinrich Marschner (1795-1861) var i foråret 1836 kommet til København for at få sin opera Hans Heiling, 1831, opført på Det Kgl. Teater (opført første gang på Det Kgl. Teater den 13. maj 1836). Heinrich Marschner optrådte bl.a. også ved en sammenkomst i Studenterforeningen.
Rossiniden italienske operakomponist Gioacchino Rossini (1792-1868), fra 1829 bosat i Paris.
Paërden italienske komponist Ferdinando Paër (1771-1839), bosat i Paris.
Spontiniden italienske komponist Gasparo Spontini (1774-1851), der fra 1820 var tilknyttet hof-operaen i Berlin, som Hartmann besøgte på rejsen 1836.
Spohrden tyske violinist og komponist Louis (Ludewig) Spohr (1784-1859), som J.P.E. Hartmann opsøgte i Heidelberg, og som fattede oprigtig interesse for hans musik; ved afrejsen fik Hartmann følgende udtalelse: »At de kompositioner af hr. Hartmann fra København, som jeg har hørt ham spille og set i partitur hører til de fortræffeligste i nyere tid og derfor må skabe stor sensation i Tyskland erklærer og bevidner hermed Louis Spohr« (ctf. Inger Sørensen Hartmann. Et dansk komponistdynasti, 1999, s. 157).
bringe »Ravnen« paa Theatret i Casselda J.P.E. Hartmann i 1841 sendte Louis Spohr det nyudgivne klaverpartitur til Ravnen eller Broderprøven. Trylle-Opera i tre Acter, forsøgte Spohr at få operaen opført på hofteatret i Kassel, men operaen blev aldrig godkendt af kurfyrst Friedrich Wilhelm 1.
opført den paa det storhertugelige Theater i Weimari januar 1856 blev Liden Kirsten, originalt romantisk Syngestykke i een Act opført én gang i Weimar efter ihærdigt forarbejde af H.C. Andersen.
1851 … et elsket BarnEmma Sophie Amalie Hartmann døde den 6. marts 1851 af komplikationer efter den 18. februar at have født et dødfødt barn; hun blev begravet den 13. marts; samme dag døde datteren Marie Hartmann (født 1845); de blev begge begravet på den nu nedlagte kirkegård ved Garnisons Kirke, hvor også J.P.E. Hartmanns forældre lå.
462
Sophie … kaldte Gud herfraEmma Sophie Christiane Hartmann (født 1831) blev 27. april 1852 gift med komponisten Niels W. Gade (1817-1890); hun døde den 17. juni 1855 som følge af fødselskomplikationer.
elskværdige Døttre … Børneverdenens SolskinEmma Hartmann havde bragt 10 børn til verden, hvoraf de 6 var i live ved hendes død i marts 1851.
Thora Jacobsenden 20. maj 1855 blev J.P.E. Hartmann i Garnisons Kirke gift med Thora Camilla Jacobsen (1807-1889), som var barndomsveninde med Emma Hartmann.
de naive Toner om Storken i Pharaos Landbørnesangen »Stork! Stork! Langebeen!« med musik af J.P.E. Hartmann, i Sex Sange af B. S. Ingemann, 1847; efter Ingemanns digt »Børnenes Sang til Storken« i Folkedands-Viser og blandede Digte, 1846.
»Hvad Bonden … Grav,«af H.C. Andersens digt »Den 14de Mai« (BFN 675) trykt i Samlede Skrifter. Femtende Bind, 1854.
H. C. Ørstedfysikeren og naturfilosoffen Hans Christian Østed (1777-1851).
Thorvaldsenbilledhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844).
feirede danske Studenter … Busteden 30. november 1860 afholdt Studentersangforeningen en stor fest med middag og bal på Skydebanen til ære for J.P.E. Hartmann, hvor hans buste, modelleret af billedhuggeren H.V. Bissen (1798-1868), afsløredes. På Studentersangforeningens generalforsamling 25. august 1859 havde man besluttet at hædre Hartmann med følgende begrundelse: »Ikke blot Professor Hartmanns Kunstnernavn har fremkaldt Ønsket herom, men ligesaameget taknemmelig Erkjendelse af den Interesse, han gjennem en lang Aarrække har viist Foreningen, den Aand hvori han har ledet og endnu leder dens Virksomhed, og hans elskværdige Personlighed, ved hvilken til alle Tider saavel Yngre som Ældre have følt sig knyttede til ham« (ctf. Inger Sørensen Hartmann. Et dansk komponistdynasti, 1999, s. 349).
»den første Steen … Studenterbygning«af Carl Plougs (1813-1894) skål for H.V. Bissen ved festen den 30. november 1860; jf. Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, nr. 282, 1. december 1860: »Derefter udbragte Ploug en smuk og humoristisk Skaal for Bissen, hvori han bemærkede, at denne Buste skulde betragtes som den første Steen til den kommende Studenterforeningsbygning«.
Studenterbygningsiden februar 1852 havde Studenterforeningen arbejdet for at skaffe sig en egen bygning, 11 år senere, den 17. april 1863, kunne studenterne så flytte ind i den nyrestaurerede bygning i Holmens Canal {F5}.
»Mens Du voxte … Unges Kreds«»og mens Du voxte fra din Ungdoms Foraar: / Du voxte aldrig fra de Unges Kreds«; fra Christian Richardts »Til J. P. E. Hartmann. (I Studentersangforeningen d. 30 Novbr. 1860)« i Samlede Digte, bind 1, 1895, s. 118.
»Axel og Valborg«Adam Oehlenschlägers sørgespil Axel og Valborg, 1810, havde været opført på Det Kgl. Teater siden 29. januar 1810. J.P.E. Hartmanns ouverture til stykket er slutdateret den 7. januar 1857 og blev opført første gang den 27. januar 1857 i Musikforeningen.
»Correggio«Adam Oehlenschlägers tragedie Correggio, 1811, var siden 29. januar 1811 blevet opført på Det Kgl. Teater. Hartmanns ouverture er dateret juni 1858 og opførtes første gang ved en koncert i Musikforeningen den 19. december 1860.
463
Recitativsanglig fremsigelse af replik eller monolog.
»Valkyrien«August Bournonvilles ballet Valkyrien med musik af J.P.E. Hartmann; opført første gang på Det Kgl. Teater den 13. september 1861.
»Et Folkesagn«August Bournonvilles ballet Et Folkesagn med musik af Niels W. Gade (1. og 3. akt) og J.P.E. Hartmann (2. akt); opført første gang på Det Kgl. Teater den 20. marts 1854.
Billedskriften paa »Guldhornene«de to guldhorn fra omkring 400 e.Kr., som blev fundet hhv. 1639 og 1734 i Gallehus nær Møgeltønder, og som begge 1802 blev stjålet fra Kunstkammeret i København og omsmeltet. Det ene af hornene bar runeindskriften: »Jeg Lægæst, holtijaz [muligvis: skovbo], gjorde hornet«. Begge horn var rigt udsmykket med billeder, men udsmykningen har ikke endnu været tolket overbevisende; muligvis også allusion til Adam Oehlenschlägers digt »Guldhornene« i Digte, 1803.
leve i Toner og Meiselslaghentydning til sønnerne Emil Hartmann (1836-1898) og Carl Christian Ernst Hartmann (1837-1901), der førte navnet videre som henholdsvis komponist og billedhugger.
»Aandens Snille … Hjerte til –!«af H.C. Andersen »Det har Zombien gjort« (BFN 323; se side 361) trykt i Tre Digtninger, 1838.
Konstens Aladdin … vidunderlige Lampehentydning til eventyret om Aladdin og den forunderlige lampe i Tusind og én nat, som Adam Oehlenschläger har gendigtet i »Aladdin, eller Den forunderlige Lampe«, Poetiske Skrifter, bind 2, 1805.

Del

[Sassy_Social_Share]