H.C. Andersen

Sang ved Afsløringen af Mindestøtten paa Holsteinborg, den 18de October 1870

Mel. »Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden.«

Der var en Tid, – til Træl var Bonden kaaren,

Var ufri Mand, hans Huus en ussel Vraa,

Uvidende fra Vuggen og til Baaren;

Men bedre Tider skulde Landet faae.

Den Ufri blev fribaaren, Tanken klaret,

Nu sidder Bonden med i Kongens Raad;

Fra Slægt til Slægt, velsignet og bevaret,

Velgjører, staaer dit Navn, din ædle Daad.

Her fra den gamle Gaard med Taarn og Fløie

For Egnens Bønder Friheds-Ordet lød;

Snart Korn og Plantning krandsed’ Mark og Høie,

Ind i hver Hytte Kundskabs-Straalen brød.

Hil Frederik Adolf Holstein, vor Velgjører!

Her gik Du med din barnefromme Viv.

Til dette kjære Sted os Hjertet fører;

Bortgangne! see her Takkens Folkeliv!

Her, hvor I To gik kjærlige og stille

Og virked’ Stort og Godt i Tro paa Gud,

Skal Mindestøtten staae; er den end lille,

Rigt Eftermælets Blomst groer fra den ud.

Paa vor Velgjørers Fødselsdag vi mødes,

Det hele Grevskabs Folk med Sang og Flag.

Taknemlighed fra Slægt til Slægt gjenfødes,

Den Dag i Dag er Hjertets Mærkedag!

(Efter Afsløringen)

Afsløret staaer med Indskrift Mindestenen,

Og festligt staae i Hjerterne de To.

Hvert Foraar vil til Krandse Bøgegrenen

Sig snoe her, hvor Forglemmigeier groe;

Og Sagn fortælles om de ædle Tvende,

Om Trofasthed i Glæde og i Sorg.

I Børn og Børnebørn vi dem gjenkjende. –

Velsigne Gud det kjære Holsteinborg!

Sang ved Afsløringen af Mindestøtten paa Holsteinborg, den 18de October 1870

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 1003

416
Mindestøtten paa Holsteinborgpå 86-års-dagen for lensgreve F.A. Holsteins fødsel, 18. oktober 1870, rejste grevskabet og omegnens bønder en mindestøtte over ham og hans hustru, Wilhelmine Juliane, i parken på Ludvig og Mimi Holsteins herregård Holsteinborg ved Rude Skov på Sydvestsjælland, hos hvem H.C. Andersen var hyppig gæst gennem fra 1856 til 1874.
Der er et Land … Nordenførstelinjen af C.J. Boye »Sang for danske« fra sørgespillet Svend Grathe, 1825, med musik af C.E.F. Weyse, 1826.
kaarenkåret, udvalgt.
Vraahytte.
Baarenligbåre; ligkiste el. særligt leje, hvor en afdød ligger før og under begravelsen el. bisættelsen.
fribaarenfødt fri.
med i Kongens Raadhentydning til oprettelsen af Folketing (og Landsting) i forbindelse med Grundloven af 1849.
Friheds-Ordet lødF.A. Holstein, der var stærkt påvirket af brødrene Reventlows arbejde for bondens frigørelse, opløste i 1809-1811 hoveriet på Holsteinborg.
Plantningbeplantning.
Kundskabs-Straalen brødF.A. Holstein oprettede på egen bekostning flere skolebygninger, bl.a. aften- og håndgerningsskoler.
(Frederik) AdolfAdolph.

Del

[Sassy_Social_Share]