H.C. Andersen

Sange ved det kongelige Opfostringshuus’s hundredeaarige Fest, den 29de Juni 1853

CHORAL

Det er saa godt at mödes

I Gudsfrygt og i Tro,

Der Barnets Sind gjenfödes,

Der kommer Fred og Ro.

Guds milde, rige Naade,

Taknemlige vi see.

Hvo, ham kun lader raade,

Veed, at kun Godt vil skee.

CANTATE

Et Huus blev reist ved Konge-Sind og Hjerte,

Der Armods Sön aftörrede sin Graad,

Der Tanken löfted’ sig fra Savn og Smerte,

Og ud derfra han gik til gavnfuld Daad.

Paa Husets Flag og Fane staaer afmalet,

Et Barn ved Moderbrystet ömt husvalet,

Bikuben tætved Billed er paa Fliden.

Udfold Dig Fane over denne Bolig,

Udfold Dig over denne unge Kreds,

Der lever, lærer, leger her fortrolig,

Og seer en Fremtid glad og veltilfreds.

Nævn Huset kun Barmhjertighedens Hjem,

Dets Börn i Gud og Dygtighed gaae frem!

Velsignelse og Lykke fölge dem!

Imellem fattigt Græs og Urt

Tidt blomstrer Skjönheds Rose,

Og Liliens Bæger reent og puurt

Staaer frem fra vildsom Mose.

Spörg ikke om hvor Planten groer,

Men hvad af Gud der i den boer.

Gud, vor Fader, mild og stor!

Ja, mellem fattigt Græs og Urt etc.

Til Dig, vor Fader, Takkesangen stige,

For Din uendelige Kjærlighed!

Hil Landets Konge, Held det hele Rige!

Rundtom derfra om Hjertelag vi veed.

Ja Solskinsstraaler styrkende og milde,

I eet Aarhundred’ strömmede herhid.

Et Secel svinde, og Brödre ville

Paaskjönnende see Frugter fra vor Tid.

Löft Dig vor Sang, löft Dig paa Svanevinger,

Bland Dig med Barnets, som her klinger.

Held dette Hjem, og Held hver dets Velgjörer,

Herre! Du Bönnen hörer.

Fader – Du milde – Du Magtens Herre!

Styrk os! leed os! Fader!

CHOR AF BÖRNENE

»Fader vor!« vi folde vore Hænder,

See mod Dig, Du Alles Hjerter kjender!

Du, som elsker Börn og Barne-Sind,

Led til Held og Gavn os her paa Jorden;

Naar Din Villie her med os er vorden,

Lad, som Börn, os gaae i Himlen ind!

CHORAL

Sjæl, löft Dig glad tilmode,

Ved Naadens rige Væld,

Al Gjerning i det Gode,

Vil trives og faae Held.

Gud styrke vil og lede,

Som kun han bedst det veed,

Han hörer hvad vi bede

I Tro og Ydmyghed.

Sange ved det kongelige Opfostringshuus’s hundredeaarige Fest, den 29de Juni 1853

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 629

208
det kongelige Opfostringshuus(’s)stiftelse for fattige drenge oprettet af Frederik 5. i 1753; stiftelsen havde 1775-1880 til huse i Store Kongensgade nr. 269 i København.
Hvohvem.
Armod(s)dyb fattigdom.
husvalettrøstet, lindret, opmuntret.
209
Held (det hele Rige)her brugt som ønske om held og lykke.
Secelsekel; århundrede.
vordenblevet.
Lad, som Börn … Himlen indjf. Matthæus 18,3, og 19,14.
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

Det er saa godt at mödes Et Huus blev reist ved Konge-Sind og Hjerte

Del

[Sassy_Social_Share]