H.C. Andersen

Sørge-Cantate over Høisalig Kong Frederik den Sjette

Sat i Musik af J. P. E. Hartmann, afsungen ved Sørgefesten i Studenterforeningen den 28de Januar 1840

Før Talen

CHOR

Død er vor Konge! Død Kong Frederik!

Hans Kongevei tidt gjennem Tjørne gik,

Han meente ærligt det med Folk og Rige.

Død er vor Konge! Død Kong Frederik!

Og Hjertet føler, hvad de Ord vil sige!

RECITATIV

Ved Sommerslottet suse Skovens Ege

Om tunge Aar og ei om Barnets Lege,

Om Kongesønnen i de kolde Sale! –

Høit om hans Ynglings Daad skal Stenen tale;

Paa Bondens brudte Aag er Støtten sat,

Mod Himlen peger den i Sorgens Nat.

Høit ruller Bølgen mod den danske Slette,

Den synger om den Sortes Takke-Bøn,

Velsignet være Frederik den Sjette,

Ei sælges tør, o Afrika, din Søn!

Naar Svalen kommer hid fra Keiserborgen,

Fra Donaus Keiserborg, den qviddrer Sorgen,

Den Sorg, dens Moder saae paa Kongens Pande,

Da der han værnede om Hjemmets Lande.

Om Oldtids Tingsted Bondens Marker tale,

Om Bonden nu forkynde Raadets Sale,

Thi der udtaler jo sin bedste Skjønnen,

Ei Adelsbaaren kun, men Bondesønnen.

FIIRSTEMMIG SANG MED DUET OG CHOR

Kongen er død!

Hør over Vangen

Sørgesangen,

Som den ved Femte Fredriks Kiste lød:

»Hold Taare op at trille,

Og du min Cithar stille!

Nu bæres Kongen bort

Til Graven!«

CHOR

»Nu bæres Kongen bort til Graven!«1

SANG

Den danske Bonde bad: o, maae vi bære

Vor Konge til hans sidste Hvilested!

Den lange Vei er kort, og let vil være

Den Byrde, som har al vor Kjærlighed.

Han Byrden bar for os, und os den Ære,

Den lange Vei er kort, naar ham vi bære!

Gud signe Bonden! her var Hjertet Tolk.

Taknemlighed, betegn du Danmarks Folk!

I hvert et Bondehuus, om nok saa lille,

Et Lys er tændt, langs Veien hvor de gaae,

Og i den kolde Nat, ved Grøften stille

Med deres Børnebørn de Gamle staae:

»Nu kommer Kongens Liig! see Faklen brænder!«

Og Barn og Gubbe folde deres Hænder;

De glemme aldrig dette Øieblik.

»I Jesu Navn! Farvel Kong Frederik!«

CHOR

Lad Floret hænge ned om Sørgestaven,

Og Faklen lyse rød!

For os hiin Sørgesang gjenlød!

»Nu bæres Kongen bort til Graven!«

Efter Talen

CHORAL

Hvad er mod Aandens Rige hist

Den Pragt, os Jorden viste.

Den samler sig til allersidst

Her i den snevre Kiste!

VEXELSANG

I Kirkens gamle, hvælvede Gange

Lød de dybe Sørgesange Over Kongens Baare.

Det var ei den sidste Taare,

Mangt et Øie der ham gav;

Grædes vil der langt fra Kongens Grav.

DUETTINO

O, mangt et Træk, saa ærligt, ligefremt,

Tegn paa hans Hjerte, har vort Hjerte gjemt,

Det bliver aldrig glemt.

CHOR

Det trætte Støv de Hvile gav;

Der er saa tyst nu ved hans Grav.

EN ENKELT STEMME

Kun Maanens Straale kysser Kongens Kiste.

CHOR

Tag vort Farvel! det er det sidste!

Ewalds Sørgesang over Høisalig Kong Frederik V.

1

Ewalds Sørgesang over Høisalig Kong Frederik V.

Sørge-Cantate over Høisalig Kong Frederik den Sjette. Sat i Musik af J. P. E. Hartmann, afsungen ved Sørgefesten i Studenterforeningen den 28de Januar 1840

Først kendte tryk 28. januar 1840 i Dagen, nr. 23, i Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, nr. 22, samt som lejlighedstryk. Førstnævnte udgave følges her. BFN 367.

I modsætning til trykket i Dagen og til lejlighedstrykket bringes kantaten i Berlingske uden titel, men indledes med den redaktionelle tekst: »Ved Sørgefesten i Studenterforeningen i Eftermiddag blev følgende Cantate af H. C. Andersen og Hartmann afsjunget«; ligeledes findes der i Berlingske en redaktionel note, som ikke findes i de to andre tryk: »Disse tvende sidste Vers ville udkomme særskilte under Titel af: »Den danske Bonde og Kong Frederik den Sjette«, og ledsagede af Hartmanns Musik sælges i Loses og Olsens Musikhandel til Fordeel for Asylerne«; der henvises her til den indlagte sang på to strofer »Den danske Bonde bad ... Farvel Kong Frederik!«.

16
Kong Frederik den SjetteFrederik 6. døde 3. december 1839.
Studenterforeningenforening stiftet i 1820 »til Videnskabelighed og Brodersinds Fremme« af beboere på kollegiet Regensen; foreningen holdt i begyndelsen til i lejede lokaler på Store Købmagergade i København.
28de Januarkong Frederik 6.s fødselsdag.
Recitativreplik el. monolog, som fremsiges i et syngende tonefald.
SommerslottetFrederiksberg Slot, der fungerede som kongens sommerresidens.
Om tunge Aar … Legesom 4-årig mistede Frederik 6. kontakten til sin mor, Caroline Mathilde, efter hendes forhold til Struensee blev afsløret i 1772; og til sin sindssyge far, Christian 7., fik han aldrig nogen tæt forbindelse.
hans Ynglings Daad … Støtten satFrederik 6. gennemførte som regerende kronprins i 1788 stavnsbåndets ophævelse; til minde herom opførtes i 1792-1797 Frihedsstøtten.
den Sortes … din Sønhandlen med afrikanske slaver blev forbudt i Danmark i 1792 (med reel effekt fra 1802).
Donaus Keiserborg … Hjemmets Landeslottet Hofburg i Wien, hvor næsten alle europæiske fyrster, herunder Frederik 6., opholdt sig under Wienerkongressen fra 16. september 1814 til 10. juni 1815, med det formål at ordne de territoriale forhold efter Napoleons 1.s fald.
Om Bonden … Salesigter til Frederik 6.s indførelse af de rådgivende stænderforsamlinger, hvor også bønderne var repræsenteret; der var valg til disse i 1834, og i 1835 mødtes de første stænderforsamlinger.
Vangenmarken.
Femte Fredrik(s)kong Frederik 5.
17
Hold Taare … Graven!første solo og andet kor i J. Ewald »Da den høysalige Konge blev udført« fra Sørge-Sange i Christiansborgs Slots-Kirke den 18de Martius 1766 da Kong Frederik den Femte skulde føres til sit Hvilested, 1766; hvor H.C. Andersen skriver »Og du min Cithar stille!«, har Ewald: »Og du vor Cithar – stille!«.
signevelsigne.
Florether: sørgefloret; sort slør el. stof, der bæres el. hænges op som tegn på sorg.
Sörgestavenfane med et omviklet sørgeflor, anvendt ved en ceremoniel ligfærd.
18
Vexelsangsang, hvor to el. flere kor el. sangere skiftes til at synge.
Duettino(italiensk) lille duet.
Det trætte StøvDen trætte krop.
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

Før Talen Efter Talen

Del

[Sassy_Social_Share]