H.C. Andersen

Tanker over et Nul

(Brudstykke efter det Tydske)

0

For ret nøie at kunne betragte dig, har jeg nedskrevet dig, du underlige lille Nul. Saaledes som du der staaer, er du Intet. Det siger andre Folk om dig, men jeg siger det ikke. Saaledes som du der staaer, er du en lille hvid Plet paa Papiret, der er omgivet med en sort Ring, en lille Figur, der skal betyde Nul, eller Intet. Du er altsaa Noget, men kaldes dog Intet.

Det gaaer dig ligesom mange andre Ting her i Verden, der vel ere Noget, men kaldes Intet, og gjælde for Intet; men læg dig slet ikke det paa Hjerte, det gaaer mange Mennesker her ikke bedre end dig.

Der findes ingen Ting i Verden, man mere har været uenig om, end dig og din Betydning af Intet; men mig forekommer det som du med dit lille runde Øie udloe os allesammen. Du skal være Intet, og er dog saa nødvendig; vil man tælle, maa man dog have dig med, ja du er ligesaa god som 9. Lad det store Tal kun bryste sig; faaer du bare saadan en lille Hale ved dig, ligesom det, saa er du ogsaa saadan en Figur som 9. Det beroer altsaa allene paa denne lille Hale, at du ogsaa kan blive saadant et fornemt Tal. Det er dog underligt! Men jeg vil nu slet ikke undre mig; vi syndige Mennesker ere alle ikke uden Nuller, efter det almindelige Udtryk, naar vi ikke have en eller anden lille Hale efter os.

Føler kun eders Værd, I kjære Nuller, som synes saa ubetydelige! den store Regnemester histoppe, der tæller alle Stjernerne, og hver Dag og Time adderer, subtraherer, multiplicerer og dividerer os Mennesker, han har ogsaa talt Eder med, I stakkels Nulmennesker, og kan ikke uden Eder faae det store Regnestykke, hvori Konger og Tiggere, Niere og Nuller staae ved Siden af hinanden.

Der foregaae underlige Ting med dig! du er Intet, og hedder Intet, og sætter jeg ogsaa et Nul ved Siden af dig, saa er du heller ikke mere end to Gange Ingenting, men sætter jeg bare et 1 foran dig, saa bliver du strax et stort Tal og hedder Hundrede, og sætter jeg nu et 1 bag ved dig, saa bliver du endogsaa til Tusinde og een.

Gud bevares! hvad der dog kan blive af et Nul i denne Verden, naar det bare kommer  i Forbindelse med betydende Tal.

Det er altsaa stedse kun et Nul, naar det staaer allene, men naar det kommer paa den rette Plads i Verden, saa kan det gjøre utrolig Nytte.

Naar ikke de stakkels Nuller vare, saa kunde de andre fornemme Tal heller aldrig komme til at betyde saa meget som de gjøre; det er Nullerne, der udgjøre den kjære Guds største Summa, det er paa en Maade den arbeidende Classe, og derfor maae vi altid bede vor Herre, naar vi see saadan en lille rund Ting, at ere vi et Nul i denne Verden, vi da altid maae være et rundt, sundt Nul, og naar Han engang adderer os sammen i Evigheden og subtraherer de Onde fra de Gode, vi da maae komme paa vor rette Plads. Amen.

Tanker over et Nul. (Brudstykke efter det Tydske)

Trykt første gang i Kjøbenhavns-Posten, nr. 201, 18. december 1829. BFN 50

264
Brudstykke efter det Tydskenoget direkte forlæg har ikke kunnet identificeres, men muligvis refererer H.C. Andersen her til en udtalelse i sin strid med den skånske baron Carl Adam von Nolcken (1811-1857), hvor han i »Et Stykke Kage til den lille XXX, for hans Ricochets mod Hr. Andersen« (BFN 30; se side 477) ender sit svar på von Nolckens kritik af Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret (BFN 28) med følgende: »(...) vil De ret frappere Verden, saa siig nu selv Deres rette Navn, da vil man see, hvem der staaer: »wie ein Nülchen««.
vi syndige Mennesker … Udtrykmuligvis allusion til Horats’ (65-8 f.Kr.) Epistler I,2,27: »nos numerus sumus et fruges consumere nati ...«, (latin) vi er nuller og født til at spise afgrøderne.
265
betydendeaf betydning, anerkendte.
Naar ikkehvis ikke.
Summasum.

Del

[Sassy_Social_Share]