H.C. Andersen

Ungdoms-Forsøg

Villiam Christian Walter
1822

Den

Høie Kongelige

Theater-Direction

taknemmeligst og allerærbødigst

helliget

af

Forfatteren

Prolog

DANA (træder frem.)

Den unge Mai, i lysegrønne Dragt,

Bortsvævede paa Aarets Morgenvinge!

En fyrig Yngling fulgte efter den,

Med soelbrændt Kind og hede Flammeblikke;

Hiin, prydet var med unge Vaarvioler,

Men denne bar en Krands af Axets Guld.

I Sommerdragt stod Danmarks Bøgeskove,

Og Voven kyssed’ grønne Blomsterbred,

Et Guldhav bølgede paa Bondens Marker,

Og muntre Sværm drog ud fra snevre Stad

Til Skovens kjøle, blide Sommerskygge.

Da vandrede jeg gjennem Fionas Egne

Og traf en niaars Dreng, som legede,

Ei med de andre sunde muntre Drenge,

Men med at flette skjønne Blomsterkrandse,

Som han betragtede med stolt Tilfredshed,

I det han hang dem om sit lille Hoved,

Og, for de ikke skulde visne for ham,

Saa flettede han af det grønne Siv

En lille Baad, som Krandsene da pryded’,

Og, lig et Digterskib fra Phantasiens Rige,

Den seilede i flydende Chrystal,

Omgivet af nysgjerrige smaae Fiske,

Som nippede af grønne Blomsterskib! –

Jeg stod et Øieblik og saae derpaa,

Da treen en lille venlig Alfepige

Ned fra den gamle Nonnebakke; det

Var Phantasien, og hun trykkede

Sit hede Kys paa Drengens stumme Læber,

Og flagrede saa bort paa lette Vinger.

Nu siden den Tid har alt otte Somre

Tilsmilet Danmarks skjønne gyldne Sletter.

Jeg saae ham atter, men i Axelsstad;

Han stod i Døren nær ved Tempellunden,

Hvor han ei torde vove at indtræde;

Med Bæven rørte han de gyldne Strenge

Og hævede sit Øie op mod Himlen,

Hvis Taarer vædede de blege Kinder;

Jeg traadte til ham, ledede ham ind

I Lunden, og hvad han mig da fortalte

Var Ord for Ord saaledes Dannerfolk! –

I Odins Bye omgivet af Naturen,

Jeg skued’ Morgenrøden første Gang,

Som Barn jeg glædte mig bag Kirkemuren

At høre Philomeles Klagesang.

Først da jeg hørte Sanggudindens Toner,

Først da jeg ahnede, hvad Livet var! –

Vel lød de kun langt borte fra det Fjerne,

Men dog de trængte dybt i Barnets Sjel;

Stolt hævede den lille Blomst sit Hoved

Og skuede mod Himlens lyse Hvælving,

Sig Fuglen svang paa skjønne spætted’ Vinge,

Og ilede til fjerne fjerne Stad;

Som Blomsten hæved’ sig, og Fuglen steeg

Mod Himlens lyse Æther-Hvælving,

Saaledes steeg en Tanke i min Sjel,

Og blev en Alf med hvide Uskylds Vinger.

Barnagtig brød jeg ud: »jeg vil og stige,

Og lyse som en lille venlig Stjerne,

Der pryder Himlen i den dunkle Nat!« –

Saaledes Barnet tænkte som det skued’

De lyse Stjerner, men ei ahnede

Det vide Rum imellem Jord og Himmel. –

Nu fjorten Somre af mit Liv var svundne,

Jeg svor Alfader Dydens store Eed,

Saa rev jeg mig med Taarer i mit Øie,

(De rinde atter naar jeg mindes det)

Fra Moder og fra alle mine Kjære,

Og ilede alene ud i Verden.

Som Pilen fløi den store beged’ Søefugl,

Alt længer bort fra Fionas kjendte Egne,

Ei kjærlig Haand aftørrede de Taarer

Som trillede fra Øiet ned paa kolde

Og følesløse Bølgekarm, kun Voven

Begjerlig slugede de rene Perler. –

I Axelsstad jeg fandt igjen en Fader,

Som kjærlig rakte mig sin Haand. – Nu er

Jeg allerede sytten Aar, dybt i

Mit Indre brænder høit en mægtig Lue,

Jeg er for svag til at neddæmpe den;

En Aand mig driver, og dog skjælver jeg

Naar Haanden rører Harpens gyldne Strænge!

O tør jeg vel, vil man modtage mig,

Modtage en saa ung, saa svag en Sanger?

Saa var hans Ord. – Jeg trøstede ham kjærlig, –

»At Dannerfolket stedse overbar

Med Sangeren, naar første Gang han qvæder.« –

Thi træder jeg først frem og taler for

Den blege veemodsfulde unge Sanger,

Som føler vel sit ringe simple Værd

Og derfor skjælver ved at røre Harpen,

Naar Nogen lytter, som ei kjender ham;

Naar Aanden modnes, naar han bliver ældre,

Vil han med mere Kraft, med mere Ynde,

I huld Begeistring tolke Himlens Fryd

Og Menneskernes Dagværk her paa Jorden;

Nu bringer han ikkun en lille Krands,

Som flettet er af gamle Bøgerødder,

Og danske Blomster, som hans Phantasie

Opklækkede af Folkesagn fra Hjemmet. –

Jeg gaaer nu til ham, i det glade Haab,

At Dannerfolket vil modtage ham

Med Fadergodhed, Overbærenhed.

Gjenfærdet ved Palnatokes Grav, Original Fortælling

I

Tusmørket, Nattens mægtige Herold,

I Skoven staaer, dybt under Vesterlide;

Paa vældig Arm han bær det sorte Skjold,

Og æsker harmfuld Dagen til at stride.

Snart sprænger Natten Lysets gyldne Baand,

Og stiger op paa høie Himmelthrone,

Og sætter stolt med seiervante Haand,

Om sorte Lok den blanke Stjernekrone.

Det skumle Blik forjager Himlens Pragt,

Og Hav og Jord den sorte Vinge skjuler;

Da hylle Rædsler sig i Mørkets Dragt,

Og stige frem af Underverdnens Huler.

Boie

I Slutningen af det sextende og i Begyndelsen af det syttende Aarhundrede, under Kong Christian den Fjerdes Regjering indtil omtrent 1624, laae udenfor Odense ved Nonnebakken, hvor det saakaldte Steenhuggerhuus nu ligger, en Kroe. Over Døren var et Hul, hvori stod et gammelt Træebillede, som forestillede en lille Bachus der reed paa en Tønde. Munkemose var dengang Søe, men stærkt begroet med Siv og Rødder. Værten i Kroen var død for en snees Aar siden, men hans Kone havde derfor ikke forladt hans Næringsvei. Egnens Bønderkarle kom ofte hen i Kroen, drak og spillede Kort i de lange Vinteraftener, og fortalte hinanden Dagens Nyheder. En af de flittigste Gjester var en Nordmand ved Navn Jens Groner, han sad der ofte til silde ud paa Aftenen, og morede de Andre med at fortælle om sit kjere Norge og dets Fjelde. En maaneklar Vaaraften sad han der som sædvanlig og fortalte mange overtroiske Sagn, om Nykken, Havtudserne og Sleien, et Slags Staalorme, som han sagde, vare stedse blinde, uden ved Midnat og Middag. Klokken gik til 12, men ingen tænkde derpaa, saaledes morede hans Fortælling dem. Iblandt andet fortalte han, at have tjent paa en Mølle ved Dovre-Fjeld, hvor de hver Nat hørte til Havtudserne eller Nisserne, ofte, stod Møllen stille i sit stærkeste Løb, og man hørte en fæl Grinen. Klokken slog i det samme 12 fra Sanct Knuds Taarn, og Marthe, saaledes hedte Krokonen, trak sig ængstelig nærmere hen til de Andre. Eengang havde Groner ville gaaed op paa Mølleloftet for at see, hvad det var, som grinede, men blev strax kastet hovedkulds ned, under en høi Skoggerlatter. I det han fortæller dette, høres pludselig en hæs Grinen udenfor Kroen; Alle vendte Hovederne om og saae et Menneskes Ansigt trykket fladt ind imod Ruden.

»Hu, en ond Aand!« skreeg Marthe.

»O!« sagde Groner, »det er vel ikke saa farligt!« og gik hen til Vinduet, hvor Skikkelsen viste sig.

»Kongen skal jo vaage over sine Undersaatters Vel og Vee!« udbrød Marthe, »burde han da ikke lade alle disse Spøgelser og Natteaander jage ud af Landet, hvor de forskrække Folk!« »Det er maaskee denne Palnajæger, som ligger i Aasum, der skjød sin Søns Hoved af med Æblet! Jeg veed heller ikke, hvorfor man har begravet en Hedning her i et christent Land!«

Da Groner kom hen til Vinduet kjendte han strax Spøgelset og afbrød: »det er jo gale Stine fra Brobye! God Aften Stine! hvad skal det betyde? vil du gjøre os bange? Kom ind! staae ikke derude som en manet Natteaand!«

»Hi, hi, hi! god Aften Faer Groner,« svarede Stine, »giv mig et Glas Brændeviin!«

»Lad dog ikke det gale Spectakel komme herind, det er sildig og vi slippe ikke saa let af med hende igjen,« sagde Marthe til Groner, som aabnede Vinduet. »Skjænder nu Moer Marthe igjen,« spurgte Stine, »lad hende kun blive ved, saa renses hun fra de onde Vædsker!« –

»Der har Du da et Glas Brændeviin dit gale Dyr!« sagde Marthe, i det hun rakte det igjennem det aabne Vindue.

»Tak Marthe! Tak!« udbrød Stine, »hvor Du er god i Aften! kom med din Mund saa skal jeg give Dig et Kys derfor! eller vil Du maaskee hellere have en Vise?«

»Nei Tak Stine!« svarede Marthe, i det hun tog det tømte Glas fra hende, »gaae nu din Vei!« – »Hvor Du dog er god Marthe:« afbrød Stine, »men saa slet kan jeg ikke være, at gaae bort uden at gjøre Dig en Fornøielse!« og begyndte derpaa med skingrende Stemme at synge.

»O Marthe Dandsen træd Du med mig!

To Bukkeskindsstøvler skjænkes Dig,

Forgyldte Sølvsporer jeg spænder derom,

Naar Du vil høre mig huld og from!

Jeg ikke tør, jeg ikke maa,

I Morgen skal mit Bryllup staae!

Men Dandsen gaaer let gjennem Lunden

I det samme traad hun bort fra Vinduet, og var i Øieblikket inde i Stuen.

»God Aften Allesammen!« raabte hun, i det hun sprang lystig omkring, og nu saae man hende da i hendes hele Pynt, en pjalten forreven Hvergarnskjortel hang løst om de store magre Lemmer, rundt omkring havde hun heftet visne Markvioler ved Hjælp af nogle Gjerdetorne, Haaret var prydet med alle Couleurer Tøistrimler, som tabte sig under en gammel smudsig Straaehat, der var udpyntet med lange Hanefjær og deslige.

»Nu lukke vi snart lille Stine!« sagde Marthe, »Klokken er mange og jeg vil til Ro! Men hvor har Du faaet den deilige Ring fra, som Du der har paa Fingeren?«

»Hi, hi, hi!« grinede Stine og sang med dæmpet Stemme:

I Midnatsstunden

Jeg den har funden

Dybt nede paa Bunden

I Grunden

Med Sivkrandse omvunden.

Pludselig begyndte hun i en grædende Tone: »Gud bevare os! skil os ikke ved vore fem Sandser! Ja! nu har han Ro den Stakkel skjøndt han var en Kjeltring. Hi, hi, hi! han løb bort om Sommeren for han frygtede den kolde Vinter! Ond var han ikke, havde vor Herre sat en Glasrude paa hans bare Bryst, saa at man kunde havet seet hans Hjerte, da skulde enhver have fundet det lige saa rødt og godt som Præstens! – Men see god Aften lille Peder!« sagde hun til en ung Karl, som sad ved Bordenden, »lad mig sidde lidt ned hos Dig!«

»Nei, nei!« skreeg Marthe, »jeg vil ikke have dit gale Spectakel herinde, gaae nu.«

»Hi, hi, hi!« afbrød Stine, »Du er vel bange for at jeg skal fortælle dem noget om – –«

»O kast hende dog ud!« skreeg Marthe, og Ansigtet blev blodrødt, »jeg har saadan en Skræk for gale Folk, at« – –

»Kaste mig ud,« spurgte Stine, i det hun sprang fra sit Sæde og tog en Kniv som laae paa Bordet, »før skal denne kildre dit æddergule Hjerte! kaste mig ud?! Hi, hi, hi! jeg, som har været der, hvor Du neppe kommer! Jeg har faaet Vand og Brød paa Byens Bekostning og været stillet til Skue for mine Yndigheders Skyld, bundet til en Pæl, og havt to af Rettensfolk, af de røde Engle, til at holde Orden for min Skyld? jo, jo! man rører ei ved Dig! Du stinker som en Hedning, gamle Moer Rottekrudt

»O Groner faae hende dog ud!« bad Marthe.

»Det skal jeg nok det, det er jo min Skyld, at hun er kommet herind!« svarede han, »kom nu lille Stine, saa skal vi gaae og spadsere lidt derude i det smukke Maaneskin, det holder Du jo saa meget af.«

»Nei Tak! Fanden har lange Fingre; det passer sig ei at gaae med Mandfolk saa sildig paa en eensom Landevei; nu er jo Moer Marthe god igjen, jeg tør nok dele Seng med hende i Nat, og, gjør hun sig ud til Beens, saa sætter jeg hende mine danske Næver i Siderne, indtil hun bliver god igjen!«

»Nei, nei!« afbrød Groner, »nu skal Du følge med!«

»Hi, hi, hi!«

»Forvar Dig! forvar Dig!

Nu kommer Fanden og taer Dig

skreg Stine og tog atter til Kniven.

»Dit gale Dyr, vil Du herud!« afbrød Groner, og tog hende med Magt om Livet og satte hende udenfor Døren, hvor hun bandede og skreg: »det er Din Skyld Marthe! jeg skal qvæle Dig! – Du  Hælerske! – Du Morderske!« –

»O tag dog Baaden!« bad Marthe bønligt, »og sæt hende over til Odense og afleveer hende i Øvrighedens Hænder, hun slaaer mig ellers ihjel!«

»O, det har ingen Nød!« sagde Groner, »lad hende gaae det stakkels Skrog, for det, hun er!«

»Hi, hi, hi, Du har levet længe nok!« afbrød Stine, og sprang hen paa Marthe, som hun med Prygl og Slag kastede til Jorden.

Groner rev den Vanvittige med Magt bort og foreslog de andre, at levere hende i Rettens Hænder.

Han satte hende derpaa i Baaden, og roede selv, medens tvende Karle holdt Stine, der skreeg med en veltilfreds Grinen »hi, hi, hi Marthe! nu bliver Du dog hængt. Jeg fortæller Alt til Herrerne derinde, om mit Barn, om din Mand og Rottekrudtet!«

»O det gale Dyr gjør mig ulykkelig,« jamrede Marthe, som var ilde tilredt, hele Ansigtet var farvet med Blod, og Haaret stod stridt ud igjennem det iturevne Korsklæde. Hun kunde ellers takke Naturen at den havde sørget for at hendes Ansigt ikke skulde fordærves ved slige Leiligheder, thi den havde givet hende to vældige Kindbeen, som ragede ud og afværgede de fleste Slag, hendes lille flade Næse stod Fare for at føle. Groner roede rask, og Stine sang med skingrende Stemme.

Fare, fare Krigsmand,

Døden skal Du lide;

Den som kommer allersidst

Skal i den sorte Gryde!

»Hi, hi, hi!«

Efter nogle Minutters Forløb steg de i Land og gik ind i Byen. Borgemesteren, en Mand paa en 40 Aar, som var kommen fra Kjøbenhavn, og havde kun i et halvt Aar beklædet Dommersædet der i Byen, var gaaet til Sengs, da Klokken var henimod eet. Groner foreslog da de Andre at levere Stine til Arrestforvareren, som han kjendte, hvorfor de gik der hen. Røde Ole, saaledes kaldtes Arrestforvareren almindelig, for sit røde Haars Skyld, vaagnede strax, da Groner slog nogle vældige Slag med den store Jernhammer paa Døren, stod op og gik, brummende over at blive vaagnet af sin første Søvn ud for at lukke op. Da han blev underrettet om Aarsagen til deres Komme, tog han imod Stine, med Løfte at passe vel paa hende. Groner gav til en Flaske Brændeviin, og Ole bad dem derpaa at træde ind i hans lille Stue.

Her vare de tykke sorte Vægge behængte med gamle Klædningsstykker og beslagne med Hyller, hvorpaa stod Flasker, Talerkener og deslige. Værelset var tillige meget lavt, saa høie Folk stod Fare for blodige Pander paa de tykke smudsige Bjelker der bar Loftet. Ole behøvede dog ikke at frygte derfor, for sin egen Persons Skyld, thi hans Hoved hang mere ned imod Brystet, end det stod opad, saa han ikke som andre Folk stak sin Næse for høit i Skye. De smaae søvnige Øine spillede i Hovedet, da Brændevinen begyndte at muntre ham op.

»God Aften lille Stine,« sagde han med et kjærligt Smiil, »det er længe siden at Du var her, har Du nu ikke kundet styre dit onde Blod? Du skulde før have skilt Dig selv ved noget af det, end den stakkels Marthe ved hendes, dog, hun har vel heller ikke saa lidt af det sorte?«

»Tie stille,« afbrød Stine, »jeg vil sove; giv mig et Hul og et Knippe Halm!«

»Nei, bliv kun lidt herinde hos os!« vedblev Ole, »syng en Vise, saa skal Du faae et Glas Brændeviin! og Du Groner og I Andre, bliv her til i Morgen, Klokken er allerede henimod to, saa kan vi jo spille Kort og – –«

»O ja!« afbrød Groner, og de besluttede at blive der.

»Jeg vil sove,« skreeg Stine, »mit Hoved løber rundt paa min Hals; jeg maae sove, thi i Morgen skal jeg op for de sorte Herrer

»O giv hende et Hul!« bad Groner, »ellers faaer vi ingen Roe for hende!«

Ole tog Lampen i den ene og Stine ved den anden Haand, og førte hende ind i et reent Fangeværelse, hvor de favntykke Vægge vare prydede med rødmalede Bræder, som de stakkels Fanger af Kjedsomhed havde udprydet med alleslags Figurer. Stine kastede sig strax ned paa noget Halm som laae i en Krog, og Ole satte en Krukke fyldt med Vand ved Siden; da Stine ikke vilde svare ham paa hans mange Spørgsmaal gik han fortrydelig bort med Lampen, og lod hende blive i Mørket, lukkede Døren omhyggeligen i, og gik tilbage til sine Gjæster, hvor Natten gled hen under Spillen og Drikken.

Jeg vil imidlertid fortælle den ærede Læser lidt om Stine og Aarsagen til hendes Vanvid.

II

Her smiler Din Engel, den venlige Død

Glem Jorderigs Nød!

Dødens Vuggevise af Sander

Stine var kun et Barn paa 8 a 9 Aar, da hun kom til at tjene hos en rig Bonde for at passe Kreature. Hendes Fader, en gammel berygtet Person der forhen havde været Qvæghandler, men nu drev omkring paa Landet, signede og spaaede Egnens Beboere, kom kun sjelden til hende. Stine blev tilsidst Stuepige, og var meget elsket af hele Familien for sin Arbeidsomhed og Troskab. Et ungt Menneske, som opholdte sig i nogen Tid paa Gaarden, opdagede ved den daglige Omgang flere Skjønheder hos hende, og den raske fyrige Yngling var for svag til at neddæmpe den heftige, just ikke rene Lidenskab, som disse opvakte hos ham. Stine var kun 18 Aar, hendes Forstand altsaa ikke saa moden at den kunde overtyde hende om den tiltagende Fare hun stod i.

Det unge Menneske forlod Gaarden, og Stine hensank i en dyb Tungsindighed, tre Maaneder gik hen, ingen kunde udforske Aarsagen til hendes Kummer; pludseligt forsvandt hun en Nat, og trods al Efterspørgsel, var det ei mueligt at opdage hvad Vei hun havde taget.

»Ja, ja!« sagde Bondens gamle Moder, og rystede med Hovedet, »jeg frygter at Carl (saaledes hed det unge Menneske som havde opholdt sig i Gaarden) og Stine har leget Mand og Kone uden Præst og Vielse! Hun var en god Pige, men – – og det har jeg selv sagt hende, hun klædte sig altfor syndigt, Bryst og Hals stod offenlig tilskue for Enhver, og sligt er en Lokkemad, som trækker de unge Karle, og desuden, som Ordsproget siger: den er god at lokke, som efter vil hoppe

Den Gamles Formodning var ikke ugrundet. Stine mærkede at hun snart vilde blive Moder, og syntes at dette vilde være hende den største Skam, som hun umuligt kunde overleve, hvis hendes Bekjendtere erfarede det, hvorfor hun om Natten var flygtet ud af Gaarden med sit bedste Tøi, som hendes Fader hjalp hende at bære. Denne førte hende hen til Kroekonen, Moer Marthe, hvor hun blev skjult paa et lille Tagkammer indtil hun havde fødet. Her hørte hun en Nat hun vaagnede, følgende Brudstykke af en Samtale imellem hendes Fader, Marthe og en Mandsperson med en dyb Basstemme.

Marthe. »Ja, men en god Samvittighed er en blød Hovedpude

Mandsstemmen. »Den kommer kun af tykt Blod, Dunster fra Maven og fine Nerver, og dem har Gudskeelov ingen af os – –«

Stines Fader. »Din Mand har nu levet længe nok! han maae jo takke Dig for det Du hjelper ham lidt tidligere ind i Himmerige end han kunde have ventet sig. Knud er dog tusinde Gange smukkere end det gamle – –«

Her talede de saa sagte, saa at Stine intet kunde høre, skjønt hun gjorde sig al Umage. Efter en kort Tid talede de atter saa høit, at det ikke undgik Hendes Opmærksomhed.

Mandsstemmen. »Ja Rottekrudt – – da Du just nu har det i Huset – –«

Marthe. »– – i Caffeen.«

Stines Fader. »Velbekomme! – – den vil blive feed! – –«

Mere forstod hun ikke. Lidt efter listede Nogen sig ud af Havedøren. Stine kikkede derfor igjennem Vinduesruden somvar paa Straaetaget, og saae da en lang mager Karl i en blaae Trøie med mange store Blyknapper i, og Hvergarns Buxer, springe over Havegjærdet og ud paa Landeveien. Samme Morgen som dette hændede sig om Natten, fik Stine de heftigste Smerter og var uden Samling. Dagen svandt og først hen paa Aftenen fødte hun en smuk blaaeøiet Datter. Hun fik Forstandens Brug igjen, og hendes Glæde var grændseløs da hun trykkede den Spæde op til sin Moderbarm. Da hun faldt i Søvn rev Marthe Barnet fra hende, tog en Baad og roede langt ud paa Søen, hvor hun kastede det ud imellem Sivene.

Da hun kom tilbage og op til Stine var denne vaagen og savnede sit Barn, og da hun spurgte hvor dette var bleven af, svarede Marthe:

»Jeg har kastet den Uting bort!«

Stine blev som rasende af Fortvivlelse, sprang ud af Sengen, rev og beed om sig, men sank snart af Udmattelse til Gulvet. Stines Opførsel bragte Marthes sorte Blod ikaag, hvorfor hun i sin Harme gav den ulykkelige Stine nogle vældige Slag i Hovedet, saaledes, som hun selv sagde »at hendes Hjerne kunde vende sig i Skallen!« hun havde sikkert dræbt hende, hvis ikke Nogen i det samme vare traadte ind i Kroestuen, hvorfor hun maatte ned. Henimod Morgenstunden vaagnede Stine af sin lange Dødssøvn og da hun fornam at Marthe sov, krøb hun i hvor mat hun var hen til Vinduet, som hun med megen Anstrængelse fik lukket op, og styrtede sig derpaa ned i den udenfor Huset, halvt med Vand opfyldte Muddergrøft som gik ud til Søen. Marthe vaagnede ved Kladsket i Vandet, og savnede hende strax, og da hun saae det aabne Vindue ahnede hun let hvad Vei hun havde taget, og fik hende, skjøndt halv død op af Vandet og bragt i Seng, hvor hun gned og gav hende stærkt Brændeviin, indtil hun atter aandede. Samme Morgen døde Kroemanden, som der sagdes, af Slag (men snarere af Caffeen som Marthe havde tillavet.) Stine fik efter nogle Maaneders Forløb atter sine physiske Kræfter, men hendes Sandser vare forvildede. Faderen drog ud af Landet med hende og man hørte i nogle Aar intet om dem.

Da henved 6 Aar vare forløbne blev Faderen greben med en Røverbande og henrettet. Stine kom atter tilbage til Fyen og opholdt sig meest ved Brobye Egnen. Hendes forrige Husbond og hans gamle Moder vare døde og de øvrige af Familien adskildte.

Dette er alt hvad Forfatteren har kunnet opdage om Stine og vil derfor begynde Historien hvor han slap.

Da Dagen brød frem sad Groner, Arrestforvareren og de to Karle endnu ved Kaartene. Borgemesteren blev underrettet om Stines Opførsel imod Marthe og sendte derfor en Rettensbetjent efter den sidste, for at hun kunde aflægge Forklaring om Sagen.

Stine, Groner og begge Karlene, bleve kaldte op i den store Raadhuussal. Her vare de store høie Vægge prydede med gammeldags Betrækker, hvorpaa de Cimbres og Teutoners Tog vare afbildede. De forestilledes som Personer af høi Væxt, med blaae Øine og klædte i Jernpandsere, i Haanden en Hellebarde og forsynede med store Sværde, paa Hjelme og Skjolde vare malede alleslags vilde Dyr, Qvinderne saae ret ud som sande Amazoner. Raadhuussalen var meget høi og laae en 9 Alen ovenfor Gaden, da der var høie Værelser og Fangehuller neden under. I den yderste Ende var en Altan ud til Gaden. Midt i Salen sad Borgemesteren, nogle Raadsherrer og Skriveren, bag ved deres Stole stode Betjenterne i røde Kjoler, som Stine ængsteligen hilsede og tilhvidskede Groner, »at dette var de røde Engle!« forøvrigt viste hun megen Glæde, og udbrød da hun savnede Marthe, »Hi, hi, hi!! Moer Marthe er jo endnu ikke kommet! hun var ei bange for sin Mand, som alle kaldte Mads Kjødtønde, for hans Drøite, og nu synes det som om hun var bange for den lille smule Kjød, jeg kalder min Tunge!«

I det samme traadte den Betjent ind, som Borgemesteren havde sendt efter Marthe, og fortalte, at han havde fundet hende død, hængende i hendes Seng, formodentligt af Frygt for, at Stine vilde røbe hvad hun vidste om hende.

»Hi, hi, hi!« sagde Stine, »saa har da Fanden taget hende! hun bliver sikkert hans Dronning og faaer en deilig Krone af brogede Ædderkopper; hi, hi, hi! jeg skal dog sige de sorte Herrer Alting, skjøndt de røde Engle fniser og griner af mit Snakketøi!«

Man kaldte hende frem og gjorde hende adskillige Spørgsmaal, men hun taug til alles Forundring og stirrede stivt og ubevægelig, som et Marmorbillede hen for sig.

Endelig efter en lang Pause udbrød hun i et høit Glædesskrig, men syntes i det samme at ville skjule det og forlangte i en alvorlig Tone at tale ene med Borgemesteren, som hun da vilde aabenbare Ting af Vigtighed. De andre Herrer var derimod, men Borgemesteren besluttede dog at føie hendes Grille, og gik derfor, skjøndt langsomt, da han nylig var steget fra Sygesengen og var endnu meget kraftløs ud paa Altanen og tillukkede Døren.

»Velkommen Hjertensven!« skreg Stine og trykkede ham fast i sine Arme, »Skjæget er voxet stærkt siden den Tid da vi var sammen, derfor er jeg vel ikke god at kjende? men nu skal heller ingen skille os mere fra hinanden i denne Verden! – Lad os løbe! at ikke de røde Engle river Dig fra mit Bryst!« »Bort Afsindige!« skreeg Borgemesteren og vilde rive sig ud af hendes Arme.

»Kjender Du mig ikke Carl? Og jeg har dog længtes saa meget efter Dig! – Vores lille Datter har nu ligget saa længe derude i Mosen i de kolde vaade Lagener! O kom dog! man vil ellers dræbe Dig for mig!«

»Slip mig!« skreeg Borgemesteren og vilde med Magt rive sig løs. »Hellige Christus hjelp mig!« udbrød Stine, og styrtede ham ud over Altanen.

Da de inde i Salen hørte Borgemesterens Skrig, ilede de alle ud paa Altanen, Stine blev dem vaer og udbrød:

»Der ligger han nede! nu skal i aldrig faae ham! jeg skal narre Eder! Hi, hi, hi! Han er min Brudgom! Hop! – nu springer jeg i Brudeseng!« og styrtede sig ud over Rækværket i det hun sang:

Der kom to Duer fra Himlen – –

Man fandt Stine og hendes Forfører med knuste Pander.

III

Luunt bæved’ Vinden i de grønne Straa;

Den høie Hvælving, reen og himmelblaa,

Udstrakte sig med Aftenherlighed,

Mens langsom Solen gik i Vesten ned,

Og kasted’ venlig, medens ned den gik,

Igjennem Skyen hen sit Purpurblik,

Og sendte sine Straaler til Farvel,

Som Roser i den milde Sommerqvel,

Paa Himlen Maanen som en Dødning stod,

Og suged’ Sundhed ind af Solens Blod.

Øhlenschlæger

Lige over for Dalum, nær ved den lille Aae, som snoer sig igjennem Hunderup Skov, forbi Odense, og tilsidst flyder ud i Søen, laae en anseelig Bondegaard som blev beboet af dens velhavende Eier og hans Kone. Gjennem de smaae rene, kun lidet soelbrændte Ruder, havde man den skjønneste Udsigt over den dybtliggende Aae, med sine høie skrentede Bredder, som vare riigt begroede med Slaaenbuske og vilde Roser, til Christiansdals Stamhuus, Skoven, de kornrige Marker og de vidtomliggende Landsbyer, hvor Røgen blaalig hvirvlede op af Skorstenene. Det var allerede sildig om Aftenen, i Kirketaarnet slog Klokken 10. Maria Bondens Hustrue, en Kone paa en 30 Aar, af høi Væxt med et langt blegt Ansigt, hvori laae Strøg af Sørgmodighed blandet med fromt Sværmerie, sad ved Bordenden og strikkede, ved Siden af hende hendes Moster som var kommet fra Kjøbenhavn (hvor hendes Mand var Degn ved Sanct-Petri Kirke) for at gjøre et Besøg; ved den anden Ende sad Jørgen, en Karl som tjente der paa 8de Aar, men havde før den Tid opholdt sig i Kjøbenhavn.

»Men seer jeg ret!« udbrød Madam Steffens, saaledes hedte Mosteren, »jeg troer sandt for Herren, at Jørgen kun har tre og en halv Finger paa sin venstre Haand! hvorledes har han mistet de øvrige?«

»O Madam, det var mig Lærepenge for det jeg gav mig ikast hvor det ei behøvedes,« svarede Jørgen, og skjød sin røde Hue lidt i Veiret, i det han vedblev med et polidsk Smiil. »Husker I da vores Konge Christian den fjerde blev kronet

»Om jeg husker det?!« afbrød Madamen, »jeg var jo selv henne i vor Frue Kirke og saae hele Stadsen, det var jo Aaret 1596? Ja Maria, din salig Moder, min Søster, døde jo samme Aar!«

»Ja jeg glemmer det aldrig!« vedblev Jørgen, »paa Amagertorv ved Øster- og Kjødmagergade var opreist en Æreport med en Kjæmpe paa hver Hjørne, som bukkede nok saa naturlig, da Kongen kom derigjennem og en lille Dreng i Engleklæder med en Snoer i Ryggen, blev hisset ned og satte en Krone paa hans Hovede, under Trompeter og Kobbeltrommers Lyd. Ikke langt fra Æreporten, paa Amagertorv, stod en Post som der løb rigtig Viin ud af; og længere nede blev en stor Oxe stegt, som var fyldt med alleslags Vildt og Fugle, den blev jo givet til Priis for den gemene Mand, som da reves og sloges om den med store Knive. Jeg fik ogsaa Lyst til at nappe et Stykke, men en Satans Matros gjorde et Snit, saa at halvanden af mine Fingre gik med!«

»Ha, ha, ha, stakkels Jørgen!« udbrød Madamen, »og saa fik han vel ei engang Stegen at smage?« »Nei ikke andet end Lugten, jeg fandt ikke engang Stumperne af mine Fingre! – Men tør jeg ikke spørge Madamen, hvorledes den gamle Arnt og hans Datter lever?«

»Datteren?« udbrød Madammen, »den Snerpe! hun gaaer klædt broget som en Aand, og er dog næsten barfodet som den; stort skal det være, men kun lidet er det! nu kan aldrig saadanne Nogen blive udmaiede nok; i gamle Dage kjende man ei til sligt, jeg har læst i en raer Bog om en Konge her i Danmark, som hedte Regner, der gik alletider kun i Baadsmandsklæder og begede Buxer, og brød sig kun lidt om, hvad Keiser Magnus, Sultanen i Rom, og andre store Herrer sagde; ja Man kaldte ham saagar Regner Lodbrok, som skal være et fælt tartarisk Navn fra de hedenske Tider. Men hvad bliver der saa af slige Piger? ingen Mand tager dem, og de maae derfor tilsidst hænge Leiebrættet ud. Jeg gjør tusinde Gange mere af de umælende end af saadanne Damer, a la caserve, hedder det paa Fransøsisk; men det forstaaer nok Jørgen ikke, da han ei er Høilærd?«

»Ja, ja!« svarede Jørgen, »Dyrene har mintro lige saa god Fornuft som Vi; der er da heller ingen, som nægter dem den, uden Menneskerne, af Stolthed og Fordomme!«

»Ja det siger ogsaa min Mand« – svarede hun. »Naar Man ikkun saa er efter Fortjeneste? saa havde han sikkert været Præst, eller noget andet høiere oppe; thi er Sognepræsten syg, saa præker min Mandsling, og det saa deiligt, at det kan dirre i alle Tilhørernes Inderste; hans Gesticuleren og Armbevægelsen er saa naturlig, som om han havde lært at fægte fra Vuggen af, og de deilige hvide lange Manskjetter flagrer frem og tilbage, ret som Vingerne paa en stoer Vildgaas; og naar han saa slaaer i Prædikestolen, farer Menigheden forfærdet op, som ved den sidste Basunslyd.«

»Hvor min Mand dog bliver længe borte!« afbrød Maria, som havde kjedet sig ved deres lange Samtale, og gik derfor hen og saae ud af Vinduet. Han var i et Ærinde redet ind til Byen om Eftermiddagen, og havde lovet at være hjemme til Klokken 9 om Aftenen. – Maanens Belysning gav Egnen et skjønt livfuldt Udseende, da de belyste Partier hævedes mere ved de stærke Skygger. – Vaaren var i Aar kommet tidligere end sædvanlig, man var kun sidst i April og Solen brændte dog med Sommervarme. – Stolt kneisede de mørkegrønne stive Graner med deres røde Stammer, mellem lysegrønne frie nedhængende Birker udenfor Gaarden. – Da hun havde staaet nogle Øieblikke ved Vinduet hørte hun Hestetrampen, og hendes Mand kom ridende ind i Gaarden, havende, saa vidt hun kunde see, en Pakke under sin Kappe. – Hun ilede strax ud til ham, Madam Steffens og Jørgen fulgte efter, den sidste for at sætte Hesten i Stalden. »Hvad har opholdet dig saalænge Knud!« spurgte Maria i det hun vilde omfavne ham. – Men han støtte hende kjerlig bort, med de Ord »kom mig ei fornær, jeg har en Foræring til dig, som ei taaler for haard Omfavnelse!«

»En Foræring Søn?« spurgte Madam Steffens nysgjerrig. –

»Ja, det er da egentlig Findegods,« svarede Knud, og gik ind i Stuen med dem. –

»Har du fundet noget?« spurgte Madamen; »er det af Værdie? – – Hvis nu Eiermanden kommer!« .... »Det gjør han sikkert ikke« afbrød Knud, og trak et lille ganske nøgent Barn ud af sin Kappe, som han gav til Maria der forundret, men venligt tog det i sit Skjød, og lagde en varm blød Pude over det, da det sov.

»Du Fredsens-Gud!« skreg Madamen, da hun saae hvad det var, og foer nogle Skridt tilbage. – »Det er jo et Menneske Barn, hvor har du faaet den Uting fra?« Knud satte sig, og fortalte følgende.

Klokken var henimod 9, da han var redet ud af Odense vestre Port; strax der udenfor hørte han Skrig som af et Barn, fra den sivgroede Aae eller Søebred. – Nysgjerrig steeg han af Hesten og gik derhen, hvor han fandt dette Barn. I det første Øieblik vidste han ikke hvad han skulde gjøre, men tog det dog op, og saa sig omkring om Ingen var i Nærheden, blev da en Baad vaer som et eenligt Fruentimmer roede, (dette var ingen anden end Marthe, som havde kastet Stines Barn ind i Sivet), Knud skreg efter hende, men hun forsvandt i Aaens Krumninger. – Barnet saa med sine store blaae Øine saa stift og alvorligt paa ham, og Gud indgjød ham den Tanke: at tage sig af den lille ulykkelige Skabning, da han dog selv ingen Børn havde, svøbte det derpaa forsigtigt ind i sin Kappe at det ikke skulde omkomme i den kolde Aftenluft og reed hurtigt hjemad! –

Maria hørte med Taarer paa sin Mands Fortælling, og trykkede den spæde med Moderømhed, op til sit Bryst! »Men er I da gale begge toe?« skreg Madam Steffens, som den søde Most og Knuds Fortælling havde bragt i Heede, »vil I beholde den Tiggerunge; og styrke saadant liderligt Kram i at fylde Verden op med Unger! meld det dog til Øvrigheden, at Faderen kan blive hængt, og Moderen puttet i en Sæk og kastet ud i Vandet ....«

»Og hvad skal der saa blive af Barnet?« spurgte Knud med mørk Mine, over hendes slette Tænkemaade; – »Det kan sælges til de Sorte, og Pengene derfor tilfalde Landet!«

»Jeg har nu eengang besluttet at tage mig af Barnet, og Maria bifalder sikkert min Beslutning« afbrød han.

Maria trykkede et kjærligt Kys paa hans Læber, der noksom vidnede at hun bifaldt ham. Svøbte derpaa Barnet ind i noget reent Linnet, og lagde det i en blød Seng.

»Hvad troer I vel Folk vil sige om det?« spurgte Madam Steffens, »hvor Søster Sladder slipper ind, der bliver Broder Løgn ikke ude, og da!«

»Lad dem kun sige hvad de vil; Solen er klar, om end den Blinde ei seer den« – svarede Knud, »jeg skal i Morgen underrette Præsten derom, og høre hans Mening!«

»Nei gjør det heller endnu i Aften medens Sagerne ere friske! det er jo nødvendigt,« vedblev hun, og tilføiede: »Vil ikke I saa maae jeg, siden Himlen har gjort os til Slægtninger!«

»Jeg forstaaer Eder ikke?« afbrød Knud. –

»Jo!« vedblev Madam Steffens, »der er flere Æretyve end Pengetyve, og naar jeg skal tale lige ud af Hjertens Bund og Grund, saa vid da, at slette Mennesker vil falde paa den Formodning, at det er Dit eget Barn, som Du har ....«

»Lad dem tænke hvad de vil, naar kun Gud, Maria, og min egen Samvittighed veed mig frie,« svarede Knud, og omfavnede kjerlig sin Kone, som var af samme Tanker. –

Man satte sig til Bords, men Madam Steffens var taus den hele øvrige Tid, men viiste dog ellers en ret god Appetit. –

IV

»Mare Mareminde,

Est Du herinde

Saa skalst Du herud

Da Madame Steffens havde spist, sagde hun »God Nat!« og gik til sit Værelse. Dette var egentlig Stoerstuen, eller det største og peneste Sted i Gaarden og vendte ud til Haven, lige over for (kun en 500 Skridt derfra) laae Præsteboligen, til venstre gik en Stie, men til høire var Engbund med dyb Morads. –

Madam Steffens tog i Hast sit peneste Sæt og sin stumpede Kaabe paa, i den faste Beslutning at gaae til Præsten, og fortælle ham hvad hun vidste om det fundne Barn; at der dog kunde blive gjort Eftersøgelse om Moderen. – Det væsentligste som drev hende var den søde Most, og, at naar Knud og Maria døde, deres hele Eiendom tilfaldt hende eller hendes Søn, og nu kunde hun frygte at dette Barn vilde forstyrre hendes høie Planer. –

Sagte sneeg hun sig ud af Døren og igjennem Haven, da hun ellers maatte forbi, hvor Knud og Maria sov, og derfra ud paa Marken, som laae afsides fra Stien som førte til Præsteboligen. – Pludselig mærkede hun at den bløde Jord gav efter for hendes Tyngde, og formodede deraf at være kommet hen i Mosen. – Forskrækket gjorde hun nogle Sidespring, hvorved hun sank dybere ned i Mudderet med Fødderne, og da der just var gaaet nogle sorte tunge Skyer for Maanen, saa kunde hun ikke see til hvilken Side det var hende meest tjenlig at gaae, og i Angsten gik hun længere og længere ind i Mosen, indtil hun endelig sad fast. –

»Aa du Naadens Gud! forbarme Dig over mig Arme, der er bestedt i Nøden!« skreeg hun, og vilde, skjønt forgjæves, rive sig løs, »see det har man for sin gode Hensigt! O! hvad vilde min kjære Mand Nicodemus Steffens sige, naar han saae sin fromme Qvinde sidde fast i en gemeen Mose?! –«

»Uh, hvor det Fynske Muddervand er koldt! – Jeg maae krepere! – Og mit gode Skjørt er fordærvet! det har dog kostet mig over fire Rigsdaler! – Ak Herre je! hvis nu Nogen kom og røvede mig Liv og Ære, eller jeg blev bortført af Røvere som der fortælles saa meget om ....«

Her gav hun sig til at skrige saa det skingrede efter. – Da Skyen gik fra Maanen, blev hun til sin Glæde et Menneske vaer som kom hende nærmere og nærmere, hvem hun paa det kjærligste bad om Hjelp, men han hørte, som det lod, ikke, og gik dog lige hen imod hende, hvor han nogle Skridt fra, ligeledes blev siddende i Dyndet, og gav sig til at – synge.

Saadan er der under sorten Jord,

I Graven hos mig,

Som i det sortest’ Helved’;

Gjør Kors for Dig! –

»En Gjenganger!« skreeg Madame Steffens, og korsede sig, i det hun begyndte paa »Fader vor

»Hvorfor ligger Du saa langt borte Moer Sahra?« spurgte Manden; »lad mig faae lidet af Lagenerne; hvor de ere kolde og vaade! Du skulde dog ikke af Forskrækkelse have ....«

»Mare Mareminde

Est Du herinde

Saa skalst Du herud!«

Skreeg Madam Steffens i Dødsangesten, da hun mærkede at Aanden ikke forsvandt for »Fader vor« ...

»Skrig dog ikke saa høit for det jeg har drukket et Glas Brændeviin i Aften, ellers skal jeg stoppe Din brede Mund, Sahra Prahl

»O hjelp mig dog I smaae Guds Engle, hvis I kan!« skreeg hun, og sang med foldede Hænder:

»Herre Gud løse vil min Angst

Og Sorgen af mit Bryst

Forgjæves trods hendes Syngen og Beden, lod sig dog ingen Hjelper see; kun Frøerne løftede deres grønne Hoveder op af Kjæret, og istemmede en qvækkende Sang. –

»Du døer snart Sahra!« afbrød Manden; »hører Du hvor Faarekyllingerne synger

»O jeg ulykkelige Degnekone, Gjengangeren siger jeg skal døe! – Gid jeg var vel hjemme inden for mine fire gode Vægge!« –

»Ja!« svarede Manden.

»Fire Fjelle er vor Pragt

Naar vi bli’r i Graven lagt

»Men Du kan nok lade Dig nøie med en Skindsæk!«

»Det er et Under jeg ikke besvimer!« udbrød Madam Steffens: »mine fine Nerver!«

»Lille Sahra!« vedblev Manden, »Din Søster er dog en Allike! trakterede hun mig ikke med Kalun, der var saa seit som nyt Støvlelæder; – hendes Pirrekum-Brændeviin var dog bedre. – Men saa snak dog med; ellers har Du jo baade Mund og Kløer! – – Gid Du maa ædes op af Æderkoppe! staae dog ikke der og gloe, som en Koe paa Maanen, rask Mutter!«

»Kragen sidder paa Bjerget.

Hugnidal!!«

trak derpaa et Instrument (af Skikkelse som en Lire) frem af en Skindpose som han baer paa Ryggen, og gav sig til at spille en vild lystig Melodie.

»Troer jeg ikke det er en fuld Mand!« udbrød Madam Steffens, »o hellige Sanct Peder! da min Mand er Degn i Din Kirke, saa tag Dig af hans forladte Enke, og glæd hendes bedrøvede Sjæl!«

Om det var Sanct Peders Hjelp, eller kun Hændelsen, veed Forfatteren ikke, men nogle Bønder som kom sildig hjem fra Byen, hørte hendes Skrig, og kom hende og den Drukne, (der var en Skræder fra Dalum som spillede ved Bønderbryllupper) til Hjelp. – Hun indbildte dem da, at hun havde været i Besøg hos Præstens, men paa Hjemvejen forvildet sig, gav dem derpaa 2 Sølveneste Skillinger for den beviiste Tjeneste, og en af Bønderne viiste hende ud paa Veien som gik til Knudsgaard.

Det fornuftigste for hende vilde nu have været, at liste sig ligesaa sagte ind som hun gik ud, men tvertimod, hun bankede paa saa at alle i Gaarden vaagnede, der ikke lidet studsede ved at see hende i sin tilsølede Pynt. Knud og Maria kom ogsaa til, og med mange Omsvøb og Tilsætninger, fortalte hun dem sit Eventyr. Maria var ængstelig for at hun skulde have paadraget sig en Sygdom, og søgte derfor at faae hende til at lægge de vaade Klæder og gaae i Seng, hvor hun fik en Potte varmt Øl med Smør og Honning i, som gjorde at hun snart faldt i en god fast Søvn.

Næste Morgen gik Knud til Præsten og underrettede ham om det fundne Barn, men trods alle Undersøgelser opdagedes intet om dets Forældre. – Sommeren gik hen, Madam Steffens reiste hjem, og Barnet voxte til, skjønt alle Egnens gamle Koner spaaede, at det snart vilde døe, da det havde et sieldent Slags Livlighed og viiste megen Fornuft.

V

»Maanen skinner,

Dødmand griner

Est Du ikke ræd?« –

(Fragment af en gammel norsk Vise)

Endeel Aar gik hen, Sophia var allerede en skjøn fager Pige. – Præstens Søn, Johannes og hun, kom som Børn stedse sammen, da Forældrene vare fortrolige Venner, og lidt efter lidt blev det til sand Kjerlighed imellem dem; – Hun var i Sandhed ogsaa den skjønneste Pige i hele Landet, og var bekjendt under Navn af Skovlillien, som Egnens unge Karle kaldte hende. – For at Læseren nogenledes kan tænke sig hendes Billede, vil Forfatteren, skjøndt svagt, gjøre et Afrids af det. –

Et sværmerisk blegt, dog ikke sygeligt, men som for noget høiere, besjælet Ansigt. – Det lysegule lange Haar, bølgede i fyldige Ringe under den bredskyggede Straahat ned over Ryggen, fiint hvælvede de mørkere Øienbryne sig over de store udtryksfulde sorteblaae Øine. – En veldannet Næse, en lille rød Mund, der ved ethvert Smiil, viste de skjønneste Tænder, og en kløvtet Hage. Det mørkegrønne Livstykke hævede sig i sin Salighed, for den ungdomsfyldige runde Barm, som stod ej tilbage for Sneen i sin Hvidhed. – Enhver Bevægelse viste Legemets yndige Former, og liig en Daphnis svævede hun gjennem Skoven over det bløde Græs og tusinde Blomster, som strakte deres virakfyldte Urne op mod Himmelhvælvingen. – Og dog var Skjønheden intet imod hendes Dyder. – Jochum, Herremandens Søn, fattede hæftig Kjærlighed til Sophia, men hun viste ham bort med Kulde, og elskede kun sin Johannes. – Palnatokes Gravhøi ved Aasum, var deres kjæreste Samlingssted; her sade de ofte til sildigt ud paa Aftenen, og drømte sig ind i Fremtidens gyldne Dage. – Hvad han havde lært om Dagen, det meddeelte han hende, og hun erholdt derved et Slags Dannelse, fremfor de andre simple Bønderpiger. – Forældrene mærkede deres gjensidige Tilbøjeligheder, og Johannes’s Fader lovede at ville forene dem, naar hans Søn fik et Kald. (Den Gamle havde store Velyndere i Hovedstaden som havde lovet, at gjøre Alt, for at Sønnen kunde faae hans Kald, nu da han selv var gammel og sygelig, og dette skeete ogsaa).

Rask rullede Tiden hen – Johannes var i den Alder da han kunde træde ind i Præstekaldet. – Dagen kom, skjælvende fulgte Sophia med sine Pleieforældre hen i Kirken, hvor Johannes holdte en kort men hjertelig og tillige simpel Præken, som rørte hele Menigheden. Selv Madam Steffens som var indbudt med sin Mand til Sophias Bryllup (der var bestemt til næste Søndag). Om Aftenen, som var en Hellig tre Kongers Aften, vare flere indbudne til Præstens. – Paa Veien derhen viiste Madam Steffens sin Mand Mosen, hvor hun ved sidste Besøg i Byen var bleven siddende.

Da de om Aftenen kom til Bords, og den søde Most havde oplivet hende, gik Munden som et Hjul paa den gamle Madamme. »See hvor Tøsen skotter til hans Velærværdighed! hvor de smukke blaae Øine løber som en Raket lige ind i Præstemandens Hjerte! – Ja, ja, Barnlille! nu kan jeg godt lide Dig, siden Du dog har forlibet Dig i en honet Mand, og ikke i en gemeen Bondekarl. – Ja kom dog eengang ind til Kjøbenhavn, saa skal jeg nok give Dig Politur, saa Man skal kalde Dig Underblomsten og ikke Skovlillien!« –

Hr. Steffens afbrød hende, og begyndte at tale om Johannes’s Prædiken og Gestikuleren, som han ikke var ganske tilfreds med, thi Johannes havde gjort altfor faae Armbevægelser, og ikke slaaet nok i Prædikestolen.

Johannes søgte paa det Høfligste at forklare ham det Urigtige i hans Paastand, men Hr. Steffens var urokkelig i sin Mening, og vedblev at tale om Præsternes Pligter og disses Udøvelse. – »Thi at messe for Alteret, og læse et Evangelium, var ikke saa let, naar det skulde synges med Smag, og Linierne gaae i sit rette Fold! De maatte da ofte vende og dreie Ordene, for at de kunde faae et melodisk Sving, saa de ofte ikke vidste hvor de skulde ende, og da var det at viise Fatning!«

Madam Steffens nippede flittigen til det fulde Glas, saa at den gode Kone fik sig en halv Perial, som løste baade Hjerte og Tungebaand.

»Hvem skulde dog have troet, at der vilde blive en Præstekone af den lille Sophia?« udbrød hun. »Jeg vidste dog hvem der var mine Forældre, og det var agtede Borgerfolk! Fred med din Sjæl Claus Slagter! – men det veed Du ikke? –  Dine kunde baade være Hedninger og Moskevitter! – Ja, ja, jeg misunder Dig ikke! – – Kom saa skal vi klinke oven paa den Snak Barnlille!«

Talen gled lidt efter lidt hen paa Aanderiget, og da det just var Helligtre Kongers Nat, faldt det Madam Steffens ind at enhver Pige kunde i denne Nat erfare hvem hun skulde have til Brudgom naar hun ikkun sagde Verset til de Helligetre Konger!

Sig mig hellige Konger tre, o. s. v.

Og da vilde den Persons Skikkelse vise sig for hende som hun skulde blive viet til.

Nogle gamle Bønder som vare i Selskabet, fortalte da om Palnatoke, som de havde mødt nogle Gange, han havde været ridende, og spurgt dem om »sin elskede Langpatte«. I de sidste Aar var han sjeldnere seet, men derimod hans Elskede hver Nat ved hans Gravhøi, hvor hun græd og vred sine Hænder.

»Oh du Fredens Gud!« skreeg Madam Steffens, og skottede ængstelig hen til Døren; »Hun kommer dog vel ikke ind i Husene?«

»Nei!« svarede de, »men hun kikker stundom om Aftenen ind af Vinduet med sit blege Ansigt.«

»Gud bevares!« raabte Madammen og korsede sig. –

Klokken gik til tolv da hun tog hjem med Knuds. Hendes Mand laae i et afsides Værelse, men selv havde hun valgt sig et Andet mere afsides, med en skjøn Udsigt over Marken og ud til Landsbyen. Da hun kom derind løb de mange Fortællinger om Aander, som hun havde hørt, hende rundt i Hovedet; men i den bløde Seng forgik de snart, og den søde Most opsendte i deres Sted et moersomt Indfald, nemlig (Madam Steffens havde Godhed for en ung Kandidat, som ved sine høie Velynderes Hjelp kunde haabe at faae et Præstekald; dette unge Menneske fandt hun naturligviis smukkere end hendes Mand, som hun kun agtede for hans store Meritters Skyld, og ville derfor spørge de hellige tre Konger om hun ikke eengang skulde omfavne denne som sin elskede Hosbond).

Verset var læst. – Pludseligt sprang Vinduet op. – Madam Steffens saae forfærdet op, men blev Intet vaer.

»Maaskee Aanden viser sig usynlig?« udbrød hun, og svøbte sig ind i Lagnerne.

I det samme viiste sig en lang mager bleg Skikkelse udenfor, som strakte Overkroppen ind af det aabne Vindue.

»O lad mig ligge Hr. Kandidat!« udbrød Madame Steffens.

»Uhu!« skreeg Skikkelsen, og greb fat i Lagenerne hvori hun havde indsvøbt sig.

»O Jemini dog!« vedblev Madammen, »det er den Langpatte som de fortalte om! – o nu gaaer Veiret reent fra mig! Hjelp! hjelp!« – sprang derpaa ud af Sengen, Skikkelsen greb og trykkede hende fast ind til Muren, som var imellem dem, i det den spurgte:

»Moder Marthe! hi, hi, hi! skal jeg qvæle Dig?«

»O Nicodemus frels Din Qvinde!« skreeg Madammen i Dødsangesten, og vilde skjønt forgjæves rive sig løs.

»Hi, hi, hi! kjender Du den?« spurgte Skikkelsen og sang:

Han skar Braden af sit Bryst

Hængte den paa Lindeqvist,

Brystet svedte; Braden sprak,

Fuld ond var Fuglen at miste! –

»O hellige Sanct Peter! Du hjalp mig op af Mosen, skjønt jeg ingen Catolsk var, frels mig nu fra den Lang- eller Kort-Patte, hvad hun hedder, og evig skal jeg være Dig til Tjeneste!«

I det samme goel Hanen, og Skikkelsen søgte at efterligne den med nogle skrigende Toner, og sang derpaa:

»Nu galer Hanen den røde

Og maae jeg da afsted,

Til Jorden skulde alle de Døde,

Thi maae jeg følge med! –«

»Nu galer Hanen den sorte

Til Graven maae jeg ned?

Nu aabnes Helvedes Porte,

Og jeg maae flux afsted

Slap hende derpaa, og løb alt hvad den kunde over Marken ind i Skoven. – Ved Maaneskinnet saae Madamme Steffens at Skikkelsen var klædt som et Fruentimmer, (det var ingen anden end Sophias Moder! den vanvittige Stine) hurtig styrtede hun ud og vaagnede de Andre, som hun fortalte sit rædsomme Syn.

Den næste Dag var allerede Historien bekjendt over hele Egnen, og Alle formodede, at det havde været Gjenfærdet fra Palnatokes Grav.

Jochum, Herremandens Søn, kom just hjem fra Hovedstaden, Dagen før Sophias Bryllup; at faae hende til Brud var nu umuligt, hendes og den lykkelige Medbeilers Død, og saa selv springe i Vandet, var hans Beslutning. – Da de hver Aften pleiede at komme til Palnatokes Høi, formodede han at de ogsaa vilde komme denne Aften; skjulte sig derfor indsvøbt i et Lagen bag de høie mosbegroede Stene.

Johannes og Sophia kom, men en pludselig stærk Skylregn nødte dem til at krybe hen under den overliggende Steen; da indskjød Djævlen Jochum, at styrte denne over dem, som vilde knuse de Forhadte. – Han rørte ved Stenen – den laa løs – »Helvede staae mig bie!« raabte han, og stødte til – men ved den hæftige Bevægelse gled hans Fod i det vaade Græs, han styrtede om, og Stenen fulgte efter og knuste ham selv.

Forfærdet sprang de Elskende op og ilede hjem.

Næste Morgen bleve de viede, og levede et lykkeligt Liv. – Aldrig erfarede Sophia hvem hendes Forældre havde været, og da hun fødte sin første Datter, kaldte hun hende op efter sin fromme Pleiemoder – Anna Maria.

Bønderne som fandt Jochums Liig under Stenen korsede sig og sagde: »det har Gjenfærdet gjordt.«

Alfsol,

Original Tragedie i fem Acter

Fortællingen som ligger til Grund for Stykket, læses i Peder Friderich Suhms samlede Skrifters fjerde Deel, udgivet 1789. Det Historiske kan findes i Danmarks Historie af P. F. Suhm I. Tome. Forfatteren har søgt saameget mueligt var, at følge Fortællingens Gang. Af de handlende Personer har han ingen udeladt, da de alle vare nødvendige, ikkun forandret Præstinden til en Vala.

Personerne:

 • SIGURD RING
 • ALF,
  Konge i Vendsyssel i Jylland
 • ALFSOL,
  hans Datter
 • HARALD,
  Underkonge i Norge
 • THORGRIM,
  hiin Kjæmper, Haralds Ven
 • SIGNILD,
  Alfsols Terne
 • TJALFE,
  en Olding
 • Præstinder, Krigere og Folk
 • VALA,
 • DE TRE VALKYRIER,
 • DRAUGER

Forspil

Udenfor Alfs Kongeborg i Vendsyssel i Jylland

HAGBARTH og TJALFE
TJALFE

Stormens Hylen, Bølgens hule Brummen

Mod den nøgne nære Bred,

Døved’ syge Oldings Stønnen,

Som kun saae den blege Død!

Haardt var Leiet! – Tungen brændte,

Ei jeg fik en Lædskedrik! –

Da bad jeg med stumme Læber,

Taarer vædede min Kind,

Løs Alfader Støvets Lænke,

Mat er Livets Guddomsgnist,

Aanden efter Valhal længes,

Støvet efter kolde Jord.

Glad den ryster sine Vinger,

Og mod Himlens blaae sig svinger! –

Døren aabnedes til Hytten,

Ind en venlig Dise treen.

Det var Alfsol, hun mig pleied,

Jeg ved hende Sundhed fik! –

Hør mig derfor hulde Freia,

Og velsign den fromme Møe!

Dine Taarer rene perle,

Paa det grønne Sommergræs,

Og ved Morgensolens Flamme

Lue de som røden Guld,

Du er rørt! Du elsker hende!

Og gjør Alfsol lykkelig!

HAGBARTH

Ja Alfsol lykkelig! – Det ønske Alle.

Hun er saa god, saa venlig mod Enhver!

Og naar hun gaaer med sine Terner hen

Paa Blegen, for at toe det hvide Liin;

Saa bærer hun ei Mindre end de Andre,

Men stundom Mere; taler klogt og venligt,

Og aldrig mørker Vrede hendes Blik!

TJALFE (I det han seer mod Himlen.)

O skjænk mig Taarer! – Dug opliver Blomsten,

Men Taarer lindrer Hjertets hede Trang

Dog drømte jeg i Nat heelt underligt;

Om Alfsol og om Loke, Hæl, og Rhan

Mig syntes Solen var formørket; Vinden

Peeb fælt i Skoven, og den hele Himmel

Var rød som Blod, ret som i Ragnarok

Naar Ulven Minnagarmer sluger Maanen

Og oversprænger Himlen med sit Blod. –

Nu kom den hulde Alfsol, Loke fulgte,

Og Rhan gridsk spærrede tilbage Veien. –

De gik imellem høie bratte Klipper,

Der bævede ved Fossens Kæmpesang.

Blegt skinnede den runde Sølvermaane

Og Hæl jeg saae fremstige fra sin Afgrund

Krampagtig loe de blaae og blege Læber,

I det hun strakte sine visne Hænder,

Hen imod Alfsol, som hun da rev ned

Med sig i Underverdnens mørke Bolig!

Jeg gav et Skrig, hvorved jeg vaagnede,

Og spurgte tvivlsomt: »Var det vel et Varsel?«

Da rulled’ Thor hen over Himlens Hvælving,

Og Lynet fløi paa vilde Flammevinge

Igjennem Skoven, og jeg syntes høre,

En Røst som sagde: »Guderne jo leve,

Og Ondskab skal forgaae, men Uskyld seire!«

HAGBARTH

Ja Uskyld seirer. Gimle vil bestaae

Naar selv de høie Aser skal forgaae!

TJALFE

Men Hagbarth! siig mig: »hvad betyder vel

Den Støien inde i den gamle Borg,

En Mængde Trelle saae jeg bringe Bænker

Og smukke Hynder til at sidde paa;

Alt var jo i Bevægelse; siig venter

I nogen Gjæst?«

HAGBARTH

Nei! veed Du ikke,

At det er jo i Dag at Kongen vil

Raadføre sig med sine gode Mænd

Om han skal sende Alfsol bort til Norge.

TJALFE

Hvorledes? – Alfsol bort? – skal da vor Sol

Opklare andre Egne? – Nej umueligt!

Fortæl mig dog!

HAGBARTH

Da vores milde Dronning,

Den fromme Borghild døde, sørgede

Jo Kongen saa at han laae syg en lang Tid;

Da græd jo Jylland! – aldrig glemmer jeg

Den Morgen da han første Gang igjen,

Traad frisk og sund ud under Himlens Hvælving!

Den fromme Alfsol folded’ sine Hænder,

Med Tak til Himlen for sin Faders Liv,

Og Taarer perled’ i det blide Øie,

Liig Duggen paa den skjønne Vaarviol.

Da udbrød Kongen: »hør mig milde Guder!

I skjænke mig kun, at min elskte Alfsol

Maa lukke mine trætte Øienlaage

Naar Aanden svæver til det bedre Land!«

Og trykkede derpaa den Hulde til

Sit Fader Bryst, imedens Alle græd,

Og bad for dem til Valhals høje Guder.

Nu siden den Tid har alt trende Somre

Tilsmilet Alfsol. – Ingen Ungersvend

Har endnu vundet hendes Kjerlighed!

Vor gode Konge længes derfor efter

At kjende ham som bliver hendes Hosbond;

Og Brødrene ei mindre. Gjerne vilde

De ved et Svogerskab bestyrke Riget,

Og sætte det i Sikkerhed for hvert

Et fjendtligt Overfald. –

TJALFE

Naturligt! men ....

HAGBARTH (bliver ved)

Paa Vestfold, hist i Norge, staaer et Tempel

Indviet alle Guder og Gudinder.

Der er en hellig Vala-Qvinde, Hildur

Er hendes Navn, hun tjener Nornerne

Og er især berømt for sine vise

Orakelsvar. – Men kun Nærværende

Kan her erfare deres Fremtids Skjæbne,

Og derfor vil han sende Alfsol did!

TJALFE

O milde Guder! vender Alt til Held,

Og opfyld ei min bange Ahnelse!

HAGBARTH

Hvad frygter Du?

TJALFE

Jeg kan det ei forklare.

Nu staaer min Drøm mig atter levende

For Øiet, og jeg seer den blege Hæl,

Og Rhan og Loke, Alfsol mellem dem ...!

Kald mig en Drømmer Hagbarth ... men ...

... Følg mig til Hytten!

HAGBARTH

Men hvad fattes Dig?

TJALFE

Saa skjøn en Blomst er ej for denne Jord,

Den blomstrer kun ved lyse Alfers Pleie.

Hvad var vel Valhal? naar de milde Diser

Var her paa Jorden mellem Askurs Sønner!

(de gaae)

Kongens-Hal

KONGEN. ALF. INGE. SNÆR. BOLVISE og FLERE KJÆMPER
BOLVISE (reiser sig fra sit Sæde)

– Saa er det afgjort? – Alfsol skal da reise,

Og hendes tappre Brødre følge med?

Nu? – Kongen gammel er og sygelig,

Hvad om han døer imedens de er borte!?

SNÆR (afbryder)

Om Taget nu faldt ned og knuste os!

Om Havet slugte Danmark! eller Hæl

Rev Dig og hver en Christen flux til sig!

Frygtsomme Gamle! skam Dig dog!

BOLVISE (bliver roligt ved)

Nu nyligt

Har vi jo maattet bøie vore Halse

Med Taalmod, under Aaget af den gridske

Umættelige Sigurd Ring, og til

Slig umild Kriger give vi jo Skat,

Da før vi gav den til en mild og god,

Den store Harald Hildetand. – Og troer

I ikke at han sluger Riget, naar det først

Er Hovedløst? – han vil ej spare os!

Og kan vi vise Modstand? – Hvad er vunden

Ved at I føre hjem med Jer, et vildsomt,

Tvetydigt, mørkt Orakelsvar. Brug kun

Fornuften, den er sikkrest, er Orakel.

Een er kun Gud, og han har skabt Alt om os,

Og Norner, Thor og Odin er kun Støv!

SNÆR

See det er Frugten af hans Reise Konge!

Hvad skal en Afgudsdyrker i vort Land? –

Hvem er det han tilbeder? –

En fra det hede Syd, fra Muspelsheim

Opsteget Surturs Søn, som ved sit Ord,

Vil knuse Nordens høie gamle Guder!

BOLVISE

Snart Ragnarokr er nær! den hvide Christ

Sit Sejersbanner op mod Himlen svinger!

Det er jo sagt: at Nordens gamle Aser

Og skjønne Diser, Alle skal forgaae,

Men ikkun Støv forgaaer, ej høje Guder!

Dog – Gimle vil bestaae i Ragnarokr,

Det ligger jo i Syd, er klarere end Solen,

Og bliver alle Godes Opholdsted!

Betyder det da ikke? – Nordens Guder,

Vil synke hen i Gruus, forgaae, forglemmes,

Men hist i Syd en bedre Himmel aabnes,

Hvis Lære luttrer Støvets svage Børn!?

SNÆR

End er ei Kraften uddød her i Nord!

Den røde Odin overvinder Christ,

Den kjælne Blomst skal Stormen snart oprykke!

KONGEN

Jeg byder Taushed! – Ingen daarlig Trætte!

Bolvise – tappre Kjæmpe! – gjerne maae

Du dyrke selv den hvide Christ, skjønt Du

Har lært heelt anderledes i Din Ungdom,

Men nu har Munken Beda reent forandret

Dig paa den sidste Engellandske Reise!

Hver Gud kan være lige god og stor,

Og gjøre dens Tilbedere i Døden

Lyksalige, saaledes er min Mening!

Jeg takker Dig for Dine vise Raad,

Men tilgiv at vi ej kan følge dem!

Vi vil af Vala-Qvinden sikkert faae

Oplysende og kloge Svar, som gjør

Mig rolig. – Om jeg fejler veed jeg ikke?

Dog i det mindste, er det ingen Synd!

Jeg vil at Alting laves nu til Reisen!

Naar Morgenrøden stiger atter frem,

Skal Skibet skydes ud fra Stranden,

Den gyldne Mast opreises, Silkeseil

Udspændes, som kan bovne vidt i Vinden,

Der føre skal mit Alt til Norges Klipper!

BOLVISE (folder sine Hænder og udbryder)

O høie Christ, ledsag den fromme Alfsol!

Du ene Ondt til Godt kan atter vende!

KONGEN

Følg med i Lunden, lad os Alle bede!

(de reise sig og vil gaae)
ALFSOL (træder ind)

O Fader er det afgjort?

KONGEN

Ja! Du reiser!

ALFSOL

Ei snart?

KONGEN

Imorgen Datter!

ALFSOL

Milde Guder!

KONGEN

Vær rolig Barn! snart skal vi atter samles!

Sæt Liid til Freia, hun er stor og god!

(omfavner hende og gaaer)
ALLE (følger efter, uden) ALFSOL (Pause.)
ALFSOL

Fader! Fader! Du bortgiver

Alfsol til den blege Hæl!

Du mig fra Dit Hjerte river!

O far evig, evig vel!

Gjerne maatte kolde Bølge

Mig for Askurs Sønner dølge,

Favne mig med kolde Arm,

I sin vilde griske Harm.

Men, hvem vilde da Dig pleie

Og Din Alfsols Savn opveie?

Dog, de milde Diser lever!

De kan ogsaa frelse mig.

Sjunkne Mod sig atter hæver,

Fader Alt jeg gjør for Dig!

Første Act

Norsk Fjeldegn

HARALD og THORGRIM (kommer fra Baggrunden)
HARALD

Nu har jeg Freia seet! – Ei Dødelige

Kan tænke sig en Skabning skjøn som hun!

Den fulde Læbe, Kindens røde Roser,

Og Øiets Blaae, hvori en Himmel hvilte,

Den smekre Mid’je, Barmens rene Snee;

Det lange gule silkebløde Haar,

Alt sagde mig det var den hulde Freia,

Og ingen Emblas Datter! – Aldrig svinder

Det skjønne Billede ud af min Sjæl,

Før Døden slukker Livets Himmelflamme! –

THORGRIM

Jeg mærker at Du est forelsket Harald.

Hvo kan vel kjæmpe mod den stærke Sjofna?

Hvo kan imodstaae Elskovs søde Lyst?

Det var ej Freia, ingen Himmel Dise,

Som Du har seet; men Alfsol, Alf’s Datter,

En Konge i Vendsyssel hist i Jylland.

Hun kom hertil igaar, og skal i Dag

Adspørge Nornerne om hendes Skjæbne.

HARALD

Hvad siger Du? – – Min! min! maae Alfsol være!

O milde Vør, reen er min Kjerlighed!

Beskyt mig Vennehuld og da vil Lofn,

Bortrydde kjerligt hver en grusom Hindring!

– – Ja nu forstaaer jeg det! hør kjære Thorgrim:

Jeg gik i Morges da det dagedes

Imellem Klipperne, nær Valas Hule,

Og tænkede paa Eisten, paa min Broder,

Som er nu ude paa Fribytteri!

Vild Vinden peeb i Grannens mørke Toppe,

Og Fossen brusende igjennembrød

De stolte Klippers haarde faste Pandser!

Da mødte jeg den vise Qvinde, Hildur,

Hun var iført sin rige Valadragt.

Vildt flagred’ hendes blaa guldpryded’ Kaabe

I Vinden. Men det lange Haar, var bundet,

I Flætninger op under hendes Hue.

Hun gik med stærke Skridt og faste Blikke

Hen mod mig, og udstrakte mildt sin Stav

I det hun sagde – »Harald! skjønne Roser

I Danmark groer, men Heltene maae bløde!

Kun Egeløv, er Krandsen han bør vinde

Snart spirer Roser af det røde Blod!

Den blomstre skal tæt ved Dit Bryst min Harald!«

Og sang derpaa en Sang heel rædselsfuld,

Da den var ude tog hun mig i Haanden,

Og sagde – »Før Vi atter sees i Dag,

Skal Du den skjønne Danmarks Rose skue!«

Og løb derpaa med store raske Skridt,

Dybt ind i Skoven hvor hun saa forsvandt.

See! er det ikke Sandhed? Danmarks Rose

Har jeg jo skuet! – Alfsol var den Hulde!

Og Vala sagde at den skulde blomstre

Alene ved mit Bryst; betyder det

Da ikke?: Alfsol bliver min, min Elskte?!

Kom Thorgrim! kom! hen blandt de unge Mænd

Som øve sig i Hildurs stolte Leg.

Og naar jeg vinder Prisen maae den Hulde

Belønne mig og vide Haralds Elskov!

Beskyt mig Sjofna, og Du strænge Vør!

Jeg stride skal, som det en Helt sig bør.

(vil ile ud)
VALA (træder ind og standser ham)

Harald bliv!

Hør mit Ord!

Nornernes Bud

Lyde Du maa!

(strækker sin Stav imod Verdens fire Hjørner)

Tier Storme!

Tier Hav!

Sluk dig Flamme!

Rolig Grav! –

Skulda taler,

Helten blegner,

Skjæbnen Søstre

Vil det saa! –

– Roser lue!

Lue brænder!

Helte vorde maa til Støv!

Graven brister!

Døde svæve!

Blodet isner!

Flye! vend om!

Kun hos Freia,

Ei paa Jorden,

Blomstrer Kjerlighed!

Norner byde,

Støv maa lyde.

Blodet rinde skal paa Jord!

HARALD

Underfulde Qvinde! hvad betyde

Disse frygtelige Ord?

VALA

Vala tier! – høie Norner byde

Alt er mørkt som sorten Jord.

(Pause)
HARALD (farer op)

Kolde Skræk skal ikke isne Blodet,

Dine Ord ei knuse Modet.

Flux afsted! før næste Qvæl,

Alfsols, ellers blege Hæls.

(iler ud med Thorgrim)
VALA

Svage Dødelige,

Trods ei Nornerne!

Støv maa villig lyde

Skjæbnens høie Bud!

Sigurd Rings Telt

Paa Grændsen af Vestgothland. SNÆR, GJANDALF og HJALTE
SNÆR

I har da seet den hulde Alfsol?

GJANDALF

Ja!

SNÆR

Er hun ej skjøn?

HJALTE

Gid alle Valhals Diser,

Var hende liig, saa var det sødt at døe!

SNÆR

Idag skal hun, nu her paa Skirisal

Adspørge Nornerne om hendes Skjæbne,

Og flux naar Vinden blæser hen mod Jylland;

Vi seiler bort fra Norges stolte Klipper.

Jeg veed I hader Underkongen Harald,

Og dennes Broder, Eisten; men for svag

Er Eders Magt, og derfor maae i tie.

Det er naturligt! – Eders høie Frænde,

Den kjække Sigurd Ring, vil kunde knuse

Dem begge med sin Styrke, men det gjør

Han ikke, hvis han ei seer Fordeel ved det. –

Nu kunde vi med Held benytte Tiden,

Mens Alfsol er her – saadan Tjeneste ....

GJANDALF (afbryder)

Hvad mener Du?

SNÆR

Den store Sigurd Ring,

Har smagt al jordisk Salighed, Magt, Ære,

Navnkundighed! og været gift! vel gift! –

Og dog er dette intet imod Alfsol!

Maaskee Vendsyssel, ja selv hele Jylland,

Vil derved falde i hans Hænder. Paa

En saadan Maade fik Vidfadme jo

De danske Øer.

GJANDALF

Nu forstaaer jeg Dig.

Den gamle Sigurd skulde ægte Alfsol?

SNÆR

Nu ægte eller ei, er vel det samme!

Nok at han hende seer og bli’r forelsket.

Udfaldet bliver da som vi det vil!

Hvor er han nu?

GJANDALF

Ei langt herfra han rider

Herom i Vestgothland, for at udøve

Sin Kongepligt, for at tilskifte sine

Tro Undersaatters Ret. – Vi kan snart vente

Ham her tilbage!

SNÆR

Godt! ved Asa Loke,

Jeg skal nok overtale ham.

(Man hører Lyd af Lurer udenfor)
HJALTE

Der er han allerede, tys! hør Luren lyder!

SIGURD (træder ind)
GJANDALF og HJALTE (bøiende sig dybt)

Velkommen Herr Konning!

SNÆR (ligeledes)

Høie Konning!

SIGURD (afbryder. Til Snær)

Hvad Budskab bringer Du? staaer Alting godt

I Jylland? – Er det Sandhed hvad man siger?

At nu Bolvise har forandret Troe?

Fortæl mig Snær, men lyv ham intet paa!

Jeg veed at I er, just ei bedste Venner!

Jeg kjender Dig! Du kan heelt mesterligt

Med smidig Tunge, dreie og forvandle

En Myg til Elefant, naar Du det vil!

Din Tunge stemmer ikkun naar Du skal

Fortælle Sandt og Godt om Nogen, da

Det er heelt uvant ....!

SNÆR

Høie Herre Konge ...!

SIGURD

Det er mit Alvor! – Sigurd skjæmter ikke,

Og mindst med Dig! – Fortæl! saa er min Vilje.

SNÆR

Jeg hader ei Bolvise! – Han er gammel,

Og gaaer naturligviis i Barndom!

Den smule Blod han har, vil han ei miste,

Og kun for Helten aabner sig Valhalla!

Den nye Lære, som nu Munken Beda

Har præd’ket for ham er heel anderledes!

Den jo forbyde Blodsudgydelse

Og Heltestrid, og lover evig Glæde,

Til dem som faster, synger og gjør Bønner!

Og dette er jo ganske for Bolvise

Som han det ønsker; og derfor, naturligt ...

SIGURD (afbryder)

Den stakkels blinde Gubbe! Er han ei

Fulgt med herind til Norge?

SNÆR

Nei!

SIGURD

Hvorfor?

SNÆR

En pludseligen Sygdom, er Aarsagen.

SIGURD

Og hvor er Alfsol nu?

SNÆR

Paa Skirisal.

SIGURD

Er alting rede da? er Folket samlet?

SNÆR

Paa Veien nu herhid jeg mødte Mænd

Og Børn og Qvinder, som kom Langveis fra,

For selv at see den skjønne Alfsol, og

Erfare Svaret af den vise Vala!

Men tilgiv, jeg har lagt en Plan min Konge,

Til Eders Fordeel! – Tør jeg sige den?

Tro ei at Egennytte driver mig!

Nei Kjerlighed! Taknemmelighed! ...!

SIGURD

Hvorledes?

Taknemmelighed? – Du lyver Guldets Træl!

Jeg har jo endnu ikke gjordt Dig noget,

Hvorfor Du kunde være mig taknemmelig!

Hvad er Din Plan? tael! uden lang Indledning!

SNÆR

Har I seet Alfsol?

SIGURD

Nei!

SNÆR

Og vil det ikke?

SIGURD

Det er mig ligegyldigt.

SNÆR

Spørg kun selv

Nu Eders Slægtninger, om hun er skjøn ...!

HJALTE (afbryder)

Ja Herre, hun er skjøn og mild som Freia!

SIGURD

Nu det er godt for hende ...!

SNÆR

Men I skulde

Dog see den Underblomst for Jyllands Heder!

Lyksalig er den Konge som skal dele

Sin Throne med den Hulde. Hvilket Liv!

Og hvilken Ild i Øiet, det kan smelte

Selv Isen hos den haarde Slet paa Jorden.

O Salighed at turde favne hende!

SIGURD (afbryder)

Ha, nu forstaaer jeg Dig! Jeg fatter Planen

Men husk at jeg er gammel Snær!

SNÆR

Alfsol

Er ei vellystig!

SIGURD

Hendes tappre Brødre ...!

SNÆR

Maa frygte Sigurds Magt, en saadan Svoger,

Er dem en Ære jo ...!

SIGURD

Du troer da at

Den hulde Alfsol kunde elske mig? ...

At hun er skjøn det veed jeg! Alt forlængst

Har Rygtet sagt: at selv den høje Odins

Valkyrier var ikke skjønnere.

Endnu i denne Dag jeg gjæster hende,

Jeg vil dog see om Rygtet ej har smigret!

SNÆR

Du kommer Konge?

SIGURD

Ja! saa hen af Aftenen?

(vil gaae)
SNÆR

Men ei jeg bør forglemme, høje Konge.

Min Herre, Konning Alf, gav mig en Ring,

Som jeg i hans Navn skulde give Eder.

Kun som et ringe Venskabstegn ...!

SIGURD

En Ring?!

SNÆR

Ja store Konge! see, her er den.

(leverer ham den)
SIGURD

En deilig Guldring! men den passer ei!

Den er jo smedet for en Qvindehaand,

Og ei for Sigurds! see! – – Jeg lider og

Ei Ringe eller Kjæder, thi de viser,

Et Billede paa Slaveri Trælæt!

Har han ei andet at bortgive, var

Det bedre at han selv beholdt det,

Og viiste ei saa aabenbar sin Armod!

Jeg gider ikke bære sligt! see der!

Jeg skjænker Dig den!

(giver ham Ringen)
SNÆR

Ædle Herre Konning!

Saamegen Godhed mod en ringe Tjener ...!

SIGURD (til Gjandalf og Hjalte)

Reis endnu ikke ind i Landet! bliv

Kun her paa Vestfold, til jeg siger Eder!

(gaaer ind i det Indre i Teltet)
SNÆR

Vi har alt vundet! – Kom ud i det Frie,

Her kunde Sigurd muligt høre os!

(de gaae)

Udenfor Alfsols Telt

ALFSOL og SIGNE
ALFSOL

Hvor reen og fri er ikke Luften her!

Fra Fjeldets unge Blomsters Offerskaaler,

Opstiger Virak mod Alfaders Himmel.

De stolte, høie, Nordens Kjæmpegraner,

Staaer Vinter, Sommer, i sin Høitidsdragt,

Og synger høit, naar Stormen ryster Toppen,

En Sang om Nordens gamle faldne Kjæmper,

Imedens Fossen ryster faste Grundvold,

Og taarner skumhvid op mod Klippens Pandser,

Alt er et mægtigt Syn! dog ei jeg bytter

Det stolte Norge for det blide Danmark

Ei vilden Kjæmpe for en kjærlig Møe!

Sødt smiler Danmark, liigt et venligt Barn,

Som hviler trygt i sølvblaa Bølgefjold,

Og skuer roelig mod Alfaders Himmel!

Og Signe, hvor jeg længes efter Hjemmet!

Heel længselsfuld mit Øje søger efter

At øjne Danmark i det dunkle Fjerne,

Men kun forgjæves, o da maae jeg græde,

Og bange Ahnelser forfærde mig.

SIGNE

O kjære Alfsol! snart skal vore Aare

Slaae Skumhvid Bølge, som vil bære Snekken

Igjen til Danmarks, kjære Barndoms Egne.

Vær derfor rolig! Hvis Du det tillader?

Saa vil jeg synge Dig en lille Sang,

Den muligt kan adsprede Dig Din Tungsind.

(synger)

Liden Grindhild sidder og sorrigfuld

Seer igjennem Solbrændt Rude;

Men Maanen luer som røden Guld,

Vildt tuder Stormen derude.

Naar Maanen skinner,

Døemanden griner,

Og rider igjennem Lunden.

»Min Ovarodd, ak! hvi er Du ei her!«

Saa klager den bange Pige.

I Busken det rasler, han er nær,

Flux Kummer og Taarer vige.

Skjønt Maanen skinner

Og Døemand griner

De favner hinanden i Lunden.

ALFSOL (afbryder)

Tys kjære Signe! tys, der kommer Nogen!

Det er vel mine Brødre.

SIGNE

Jeg vil da

Gaae ind i Lunden for at flette Dig

Den Egekrands som Du skal have paa

Til Nornerne, naar Du adspørger Vala!

(gaaer)
ALFSOL (ene. Pause)
HARALD (iler ind, kaster sig for hendes Fødder; hvor han nedlægger sin vundne Seierskrands)

O hulde Freia, høie Himmel Dise!

Tør Askurs Søn nedknæle for Din Fod,

Og skue Himlen i Dit blide Øje?!

Jeg Prisen vandt i Hildurs haarde Leeg,

Men ene Du gav Helten denne Seier,

Og derfor bringer jeg Dig Egekrandsen.

O hulde Alfsol, kanst Du elske mig?

Uværdig er jeg ei Dit ædle Hjerte.

Kun giv mig Haab, og jeg det skal fortjene!

Kun Haab! – et venligt Ord! – ei mere!

Du tier! – vredes Du? umuligt!

ALFSOL (reiser ham)

Konge!

Utallige af Nordens skjønne Piger,

Vil prise sig lyksalig som Din Brud.

Men snart vil kolde skumhvid Bølge,

Optaarne mellem os ...

HARALD (afbryder)

Men Søen staaer

Jo aaben for Enhver! og ofte Norske

Og Jyder knyttet Ægtebaandet sammen.

Reen er min Elskov! ingen Feberblus,

Men høi og stor, som Freias til sin Oder.

Du tier – men Din Rødmen Dig forraader,

Den hulde Liljekind forvandler sig

Til Blyfærds skjønne rene Himmels Roser!

ALFSOL

De høie vise Norner, og min Fader,

Alene raader ...

HARALD

Ogsaa Du min Alfsol!

Og grusom kan saa skjøn en Sjæl ei være.

Sødt smiler Haabet paa sin lyse Stængel,

Thi Nornerne har sagt Du blive min!

Endnu i Dag afgjøres maae min Skjæbne! –

O Elskov søde Himmelflamme!

Du luttrer Askurs, Støvets Børn.

O Salighed som ei kan fattes,

Nedsteget fra en venlig Gud.

Ei Ord kan tolke Heltens Elskov!

Den rene skjønne Himmelild,

Som fører ham til Kamp og Sejer,

Og mildner Dødens hede Saar!

Den smerter, og er dog saa salig!

Den hæver Støvet til en Gud!

Og kold og grum maae Manden være,

Som aldrig kjender Kjærlighed!

Ja Alfsol! Ja! min skalst Du blive,

Hvis ei jeg vandre maae til Hæl!

Ved Dig jeg hæves kan til Himlen!

Men uden Dig, maae jeg forgaae!

(iler ud)
ALFSOL (Staaer et Øjeblik og seer efter ham. Knæler derpaa ned, og udbryder)

Milde Guder i det Høie!

O forlad mig ei.

Skuer Taaren i mit Øje,

Leed mig trygt paa Livets Vei!

SIGNE (Kommer tilbage med Egekrandsen som hun har flettet)

See her er jeg igjen! – men Du er ene?!

Du græder! hvad er hændet Dig Du Gode?

ALFSOL (reiser sig op)

O Fader! Fader! havde aldrig

Jeg skuet Norges stolte Klipper,

Saa var jeg lykkelig paa Jord!

SIGNE

Hvad fattes Dig? vær trøstig kjære Alfsol!

Snart vil vi skue Danmarks Bøgeskove,

Snart skalst Du hvile ved Din Faders Bryst.

ALFSOL

Hvad siger Du?! – Nei! Nei! – o milde Freia

Forlad mig ei! – jeg gyser for min Fremtid.

SIGNE

Din Skjæbne vorde liig Din Dyd min Alfsol!

Vær derfor rolig, Guderne jo lever!

ALFSOL

Men Loke er imellem dem ...! dog Nei,

Det var ei Loke! – Harald er ei troløs!

Hans rene hulde Blik var trofast Elskovs!

Hans Ord var ikke Læbens kunstlede,

Men Hjertets, Kjerlighedens søde Ord!

GRIM (træder ud af Teltet)

Prindsesse! Eders Brødre venter Eder.

ALFSOL

Jeg kommer! – – Milde Freia vær mig huld;

Mit Mod er brudt, mit Haab som Solen nede!

(gaaer med Signe)

Templet paa Vestfold

(Paa begge Siderne af Scenen sees de fornemste Guder og Gudinder udhugne af Steen, foran Enhver, staaer et lille Alter. Midt paa Scenen sees de tre høie Norner, ligeledes udhuggede af Steen. Den Mellemste holder en Ring i sin Haand. Baggrunden taber sig i mørke Buegange, som kun oplyses lidet ved en svag Ild.)
VALA (staaer med tilhyllet Aasyn foran den mellemste Nornes Alter, medens Præstinderne synger.)
CHOR

Høie Norner!

Støvets Skjæbnes Bestyrerinder!

Hører os!

Hører de Indviedes Sange!

Tause I sidde ved Ygdrasils Rod,

Qvæger dens Rødder med Vandet

Øst af den hellige Brønd.

Hører os!

VALA

Hører os!

CHOR

Synger Svanerne glade

Over Fortidens Brønd?

Eller er Vandet Kilden

Rødt som det røde Blod?

Hellige vise Norner,

Hører, hører os!

VALA (taler)

Urd, Varand og Skuld!

I hellige, vise Søstre!

Vredes ei paa Støvets Orme,

At de vovede at udforske

Deres Fremtids dunkle Skjæbne,

Og nedknæle for Jere Altre!

CHOR

Vredes ei!

Thi da maae Støvet,

Zittre, blegne,

For Eders Magt!

Vee os da hvis I vredes!

Vee! Vee! Vee!

(Jernporten aabnes)
VALA (taler)

Luren lyder! – taus nu Alle!

Alfsol den Fromme er nær! –

(hun sætter sig paa sin Stol)
(Dyb Stilhed. – Alfsol iført en hvid Dragt, med en Benvedgreen i Haanden, Haaret ned af Ryggen, og Tindingen prydet med Egeløv, kommer, efterfulgt af hendes Terner, som ligeledes ere hvidklædte, fra Baggrunden, dernæst hendes Brødre, Harald, Kjæmper og Folk fra Omegnen.)
ALFSOL (Nærmer sig med langsomme Skridt den mellemste Nornes Alter, og knæler paa Forhøiningen.)
VALA

Kongedatter! fat

Den skrækkelige Ring,

Og sværg

Den hellige Eed!

(dyb Stilhed)
STEMMER FRA DYBET

Reen maa Eden være,

Reen, hellig og stor!

Reent og ubesmittet

Dit Hjerte være maae!

(dyb Stilhed)
ALFSOL (fatter Ringen og sværger)

Saa sandt hjelpe mig den mægtige As,

Thor, Freir, Njord, Freia,

Og alle de Hellige

Aser og Asyniar,

Landets Guder,

Alle Bjergboer,

Og Landvætir:

Som jeg i fast Tillid med

Et ubesmittet

Hjerte,

Fremstiller mig her, for at

Udforske min Skjæbne af

De hellige vise Norner!

STEMMER FRA DYBET

Eden er hellig!

Alfsol er reen!

(Tordenen ruller)
CHOR AF PRÆSTINDER

Knæler Støv!

Falder til Jorden!

Bæver af Rædsel!

Nornerne taler!

(Alt bliver mørkt, Alterilden slukkes, Vala bevæger sig stærkt paa Stolen, og udbryder med høi, men huul Stemme i Begeistring, hvori Musikken udfylder Pauserne.)

Gudinde! –

– Dødelige! –

– Lykkelige! –

Vaandefulde! –

– Fra Øster, den Kjække! –

– Den Gamle! –

– Baal! Brand!

– Vee! Vee! Vee! –

– Himmel reen! –

– Spaadommen forvildes! –

(styrter ned af Stolen, Præstinderne knæler om hende)
(Tordenbrag)
(Alfsol segner om, Harald, hendes Brødre og Ternerne, ile hende til Hjelp.)
CHOR

Hellige Guder,

Forlad os ei!

Anden Act

Alfsols Telt

ALFSOL, ALF og INGE
ALFSOL

Den Sky er svar som hænger paa min Himmel,

En Storm allene kan fordrive den.

Men bliden Foraarsvind, som bøier Siv kun

Og spreder Blomsterstøvet over Jorden,

Den er for svag. De mindre Skyer drives

Hen i den større, saa de vorde een;

Og bliver den for tung, da vil den briste!

INGE

Jeg fatter ei Din Mening, kjære Søster!

ALFSOL

Nei Inge! aldrig seer jeg klar den Himmel,

Som fordum smilte i saa Skyfri Glands!

Forsvunden er min Barndoms glade Morgen,

Nu skjule sorte Skyer Himlens Blaae!

ALF

Vær rolig Alfsol! sæt Din Liid til Freia!

Hun sender Hjelp naar størst Dig synes Nøden.

Du saae jo ofte Himlen være mørk,

Og atter blive klar just som et Uveir

Trak fælest op. Endnu veed vi jo Intet ...?

ALFSOL (afbryder)

Jo! hør mig Brødre. – Hjertet vender sig

Af Skræk i Barmen ved Erindringen!

End staaer det Rædselssyn og truer mig,

End lyder hvert et Ord, med Tordenbulder,

Saa Dødens Isnen farer gjennem mig! –

I huske vel, da vi kom hen til Templet,

Hvor svag jeg var, hvor vaklende jeg gik,

Og skjælvede for Helligdommens Mørke?

Dengang min Haand berørte Jernringen,

Den skrækkelige, som mig Vala bød,

Da var det ret som om mit Hjerte brast,

Og alt mit Blod blev Iis! – Jeg veed ei selv

Hvad Tungen sagde. Alting sortnede!

Dog hørte jeg Orakelsvaret – Fast,

Krampagtigt holdt jeg mig i Veiret

Ved Ringen, da lød Tordenbrag, jeg sank,

Saa var det for mig, dybt, dybt, ned,

I sorten Afgrund, mellem fæle Drauger.

Og Jorden brast! De høie Klipper skjalv,

Mens Havet skumhvidt steeg mod Himlen,

Vildt Seen fyged’ – Ragnarokr var nær,

Og Fenrisulven løst af sine Baand,

Som truet med at sluge Valhals Guder.

Da steeg den onde Loke ud af Klippen,

Og knuged’ mig, vanvittig til sit Bryst.

Han ligned’ Berserk, den hvide Fraade

Stod ud af Munden, og hans sledske Øie

Var spilet op, og stirret liig en Døds.

Jeg skreeg af Rædsel, men mig hørte Ingen,

Kun fæle Drauger, sang en rædsom Sang.

Da steeg fra Dybet op de trende Norner,

Og Skulda sagde med mørkt, helligt Alvor, –

Og i en Tone som jeg aldrig glemmer,

Den trængte mig igjennem Marv og Been! –

»Den Gamle tyder, Sigurd! vee Dig! vee!

Dog snart vil iiskold Lædskedrik Dig qvæge!«

Da saae jeg Drauger, luftige, men blege

Og blodige, at svæve tæt for mig.

De vare alle rustede til Krig,

Og Lurer og Trompeter lød til Angreb.

»O høie Guder frels mig!« udbrød jeg,

Og Alt forsvandt, – jeg var igjen hos Eder.

INGE

Det lader sig jo let forklare Alfsol,

Og har ei at betyde. – Denne Angst

Du følte, Helligdommens Mørke, Sangen

Præstinderne istemte, Tordenbraget

Og Valaqvindens underfulde Ord,

Som blev udsagt i høi Begeistring fra

De vise Norner. Dette kan jo bringe

Den Modigste til Skjælven! sagtens skrække

En svag, en frygtsom Pige, og ved Hjelp

Af Phantasien at fremkalde sligt,

Som Du nu troer at have seet naturligt.

ALFSOL

Forklar det som Du vil. O milde Freia!

Du som beskytter Liljens skjøre Stilk,

At ei den knækkes i en stormfuld Nat.

Forlad mig ei, lad Ondt til Godt sig vende!

O Brødre, havde ei Bolvise ret?

Hvad nytter det at vi nu føre hjem

Med os, et mørk Orakelsvar som Ingen

Forstaaer.

INGE

Orakelet vil nok i Tiden

Opklare sig. – Min Arm, Din Dyd, vil gjøre

Dig sikker her og overalt i Norge!

ALF

Men hvad mon Øster vil betyde, Inge?

INGE

I Øster Sol staaer op! det jo betyder

Stor Lykke – og den Kjække fulgte strax

Derpaa ...

ALFSOL

Den Kjække. Hvem mon det vel er?

INGE

Det veed jeg ikke! uden det er mig

Som skal forsvare Dig?

ALFSOL

Men end den Gamle?

ALF

Det skulde vel ei være Sigurd Ring?

INGE

Umuligt!

Den gamle Gubbe haver tidsnok, Alf.

Baal, Brand, reen Himmel, – udentvivl betyder

Afvexlinger af Sorrig og af Glæde.

Det værste er at Spaadomme forvildes,

Og at Din Skjæbne Alfsol er uafgjordt.

Dog nei, det er den ikke! – Nei saalænge

Din Broder Inge lever, er den ikke,

Imorgen spænde vi flux Seilet ud,

Og lade staae ad Jylland til, hvis Vinden

Vil blive gunstig!

ALFSOL

Alt i Morgen bort?!

Nei Broder! Nei! – Dog jo! vi maae, vi bør!

INGE

Jeg fatter ei Din Tale.

ALFSOL (skjuler sit Ansigt i sine Hænder)

Milde Freia!

Smiil venligt fra Dit Folkevanger ned,

Og aftør Taaren i mit trætte Øie!

INGE

Hvad er det, Søster?

GRIM (træder ind)

Underkongen Harald

Er udenfor, han haver noget vigtigt

At tale om med Eder.

INGE

Lad ham komme.

ALFSOL (med Glædens Udbrud)

I Øster Sol staaer op! den Kjække kommer!

Ja nu forstaaer jeg, Vala.

HARALD (træder ind)

Kongesønner!

Selv Konger! Jotters Ære, og Forsvarer.

Mit Ærinde er vigtigt, Alfsol er

Mit Øiemed, til hende beiler jeg!

Reen Attraae boer i Haralds Bryst, jeg føler

Mig hende ei uværdig! er hun ikke

Imod det? kan hun elske mig den Hulde?

Saa kun udbeder jeg mig Eders Minde,

Min Længsel mægtig er og stor, afgjør

Nu Sagen. – Tier ei! – afgjør min Skjæbne.

INGE (lægger hans Haand i sin)

Jeg Broderskab tilsværger Dig! ja Harald,

Du est mig kjær! Din simple, frie Tale

Behager mig – men Alfsol raader selv.

ALF

Vor Søster raader, ikke vi min Konge.

HARALD (knæler for Alfsol)

Afgjør min Skjæbne hulde Freia,

Og dræb ei Helten i sit søde Haab!

ALFSOL

Helt! Konge! mørk og tvivlsomt er Oraklet.

Min Skjæbne tegner til at blive ond;

Og derfor vil jeg ikke gjøre Dig

Ulykkelig med mig ...

HARALD (afbryder)

Du elsker mig da?

ALFSOL

Ja Konge! Ja! jeg elsker Dig! men jeg

Vil ikke gjøre Dig ulykkelig

Ved denne Elskov hos den svage Pige. –

Lad nogen Tid gaae hen, Oraklets mørke

Tvivlsomme Tale bedre da udvikles,

Og da er Alfsol rolig, og desuden

Maae vi velsignes af min fromme Fader!

HARALD

Din Vilje er min Lov, thi den er billig!

ALFSOL

Staae op! at knæle sømmer sig ei Helten!

Hvis Vinden bliver gunstig, spænde vi

Nu alt imorgen Silkeseilet ud,

Og lade staae ad Jylland til, min Harald.

Did sidder i den gamle Kongeborg,

Og skuer længselsfuld hen over Havet

Min gode Fader, for at øine Snekken,

Som bringer ham igjen hans elskte Datter!

Hver Time tæller han, hvis jeg nu dvælte,

Og glemte Pligt for Elskovs søde Himmel,

Forvoldte jeg ham Frygt og bange Uroe;

Derfor er det nødvendigt at jeg reiser.

Rask ruller Tiden, let et Aar bortglider,

For Helten som i daglig Kamp kan færdes!

Imidlertid Oraklet vil udvikles,

Og sønderrive Frygtens sorte Sløer.

Kom da til Jylland, lad os der forenes,

Og glad jeg følger med Dig til Dit Norge!

HARALD

Det vil Du Alfsol? høie Valhals Diese,

Du aabner Himlens lyse Porte for mig!

Kjækt jeg for Dig vil gaae i Kampens Fare,

For Dig at stride, høje Himmellyst!

ALFSOL

O milde Freia sign vor Kjerlighed,

Hvis ei saa send flux Dødens blege Engel,

Der kan mig lede til Dig i Din Himmel!

HARALD (trækker Teltets Forhæng tilside, og man seer ud over Havet)

See overalt hvor klart! ei mindste Skye

Paa Himlen. – Balder skuer venligt

Fra Breidablik igjennem Middagssolen,

Og varsler os en glad og salig Fremtid!

See Alfsol! see! saa langt som Øiet rækker,

Staaer Jorden i en spraglet Sommerdragt.

Grønkrandset Klippe kneiser liig en Kjæmpe,

Og skuer kjerligt hen mod Gefions Øe,

Der liig en Blomsterkrands paa sølvblaa Skjold

Trygt hviler midt i Havets Moderarme.

Nordvinden piber ei! den gamle kolde Jette

Er slumret ind i stolte Ørneham.

Bjergblomsters Duft med kjøle Luftning blandet

Blidt vifter om os – Alt er trygt og roligt,

Bebuder det da ikke Held for os?!

ALFSOL

O høie Guder! hvad der end vil skee,

Saa see i Naade til os alle ned!

HARALD

Seil trygt min Alfsol, bort fra Norges Klipper

Op til det elskte Danmarks Bøgeskove.

En venlig Vind vil bovne Snekkens Seil,

Saa beged Søefugl glider rask og let

Hen ad den rene klare Sølverflade.

Naar Vinterkulden binder Kjæmpevoven,

Og Skoven staaer i hvide Vinterdragt,

Da sidder Du ved Arnens røde Lue

I snevre Jomfrubuur, imedens kjækt

Din Harald øver sig i Hildurs Lege,

Saa svinde rask de taagefulde Dage

Og lysegrønne Vaar i Ungdoms Dragt

Flux følger efter Aarets Morgenrøde,

Og smelter Sneen med sit hede Blik.

Stolt sønderbryder Fossen Klippens Bryst,

Og plukker flux de høie Kjæmpegraner,

Som Pigen plukker Engens spæde Blomster!

Da kommer jeg til Jylland, og begjærer

Dig af Din Fader. – Være derimod

Det kan han ei; stolt, ædelt er det Blod,

Som flyder gjennem disse Helteaarer,

Og det som mere er: Du elsker mig!

Farvel! tungt er det for mig at gaae bort,

Men Pligten byder, Elskov maae da vige!

ALFSOL

Farvel min Harald, Freia Dig ledsage!

INGE

De høie Guder signe Eders Elskov!

ALF

Det vil de, Inge! Guderne jo ere

Retfærdige!

ALFSOL

Ved Vør en evig Troskab!

HARALD

Ja evig Troskab! – Din som min, Farvel!

(iler ud)
ALFSOL (kaster sig med Glæde i sine Brødres Arme) (Pause.)

Vise Guder i det Høie!

Skuer Taaren i mit Øie,

Føel mit Hjertes rene Fryd!

Salighed mig gjennembæver,

Aanden sig paa Vinger hæver

Op mod Eder i det Blaae!

Jeg er glad, og dog mit Hjerte

Banker med en navnløs Smerte,

Som selv qvæger i sin Qval!

Freia, o forlad mig ikke!

Leed med hulde Moderblikke

Mig paa Livets mørke Vei!

Lad en venlig Stjerne tindre,

Og om Himlen mig erindre,

Hvis ei Harald bliver min!

Let i Kampen Helten falder,

Naar Valkyrierne kalder,

Maa han ile bort fra Jord;

Da vil mine Kinder blegne,

Men lad mig ei derfor segne,

Før min Fader slumrer ind.

Ingen vilde Gubben pleie,

Og hans Alfsols Savn opveie,

Hvis jeg sank for Smertens Piil.

Styrk mig da! skjænk Kraft og Mod!

Milde Freia Du er god.

(afbrydes ved Lurer, Trompeter og Gigers Lyd)
ALF (seer ud af det Aabne i Teltet)

See! – Hvad er det? – Hvad er det for en Trængsel?

See Inge! her de komme henimod.

En gammel stolt graahærdet Kriger sidder,

Krumbøiet paa sin Hest, og stirrer skarpt,

Og stift med stolte Blikke rundtomkring!

See unge Piger strøe hans Vei med Blomster,

Og en utallig Hær af Svenske, Gother,

Og Garderiker følge ham.

INGE (seer ud af Teltet)

Ved Thor!

Det er jo Sigurd Ring! hvad mon han vil?

ALFSOL

Hvad? Sigurd? – Frels mig høie Valhals Guder,

Lad ei Oraklet saa opklare sig!

INGE

Du blegner Søster?!

ALFSOL

Det er Intet! Intet!

Kun lad ei Sigurd komme! – siig til ham,

At jeg er syg ...! siig hvad I vil ... naar kun ...

INGE

Han er vor Overherre. Han vil vredes ...

ALF (som bestandigt seer ud)

Nu stiger han af Hesten! Hvad? det lader

Som om han vilde her til os.

Ja see! der er han alt. Nu kommer Grim!

ALFSOL

»Den Gamle tyder Sigurd!« sagde Nornen.

Orakelet vil snart opklare sig!

INGE

Frygt ikke Sigurd, sæt Din Liid til mig.

Hvis han fornærmer Dig, ved Asa Thor,

Mit Sværd skal stoppe Munden paa den Stolte!

ALFSOL

Bange Hjertet bæver,

Medens Bønnen hæver

Sig fra Læben op til Freia mild.

Frels Du mig Du Blide!

Ved min Haralds Side

Glad jeg gjæster Dig i høien Hal!

Haabet meer ei lyser,

Bange Hjertet gyser.

Freia staae mig bi!

GRIM (træder ind)

Kong Sigurd kommer for at gjæste Eder!

SIGURD (træder ind) (rækker Brødrene som møde ham i Døren Haanden)

Som Ven! Ei Fiende!

INGE

Ærligt, trofast Venskab!

SIGURD

Velkommen til mit Norge, tappre Helte!

Staaer alting vel og godt til hist i Jylland?

Som man fortæller mig har jo Bolvise

Forandret Troe, den stakkels blinde Gubbe!

Han gaaer i Barndom, veed ei hvad han gjør;

Det kan undskyldes. Men ved Asa-Thor,

Før jeg forlod de høie gamle Guder,

Og tro’de paa et luftigt Stjerneskjær,

Før vilde jeg døe bort af Anasot,

Og vandre ned til Helas Rædselsbolig!

Men hvor er Eders Søster? og hvorledes

Lød vel Orakelsvaret?

INGE (peger paa Alfsol)

Her min Konge.

Er vores Søster!

SIGURD

Ha! hvorledes? Alfsol?

(tager hendes Haand)

Men Du er bleeg! er syg, og dog saa skjøn!

Ja skjønnere end Rygtet mig har sagt!

Jeg troede neppe, at jeg skulde finde

Saa faur en Blomst i Norges barske Egne;

Ei saae jeg Nogen før saa skjøn som Du,

Du smelter Sneen om mit kolde Hjerte!

Bliv her! Du maa ei reise! bliv i Norge!

Jeg er uden Dronning, bliv Du min,

Og gjerne deler jeg mit Rige med Dig!

ALFSOL

Jeg er uværdig denne Ære Konning.

Jeg kan ei! lad en Anden nyde den!

SIGURD

Hvad?! vover Alfsol at forsmaae min Godhed?

Er jeg Dig ikke god nok?

ALFSOL

Alt for god!

Men jeg har endnu ei bestemt mig Konge!

Jeg er endnu saa ung – Orakelet

Er mørkt, og muligt at jeg aldrig giftes.

SIGURD

Ha! nu forstaaer jeg Dig! Du elsker alt

En Anden, heller vil Du have Dig

En ung Vellystning end den gamle Sigurd.

Hvem er den lykkelige Ungersvend

Som tør sig maale med mig? Dog vel ikke

Den kjælne Harald, som kom ud herfra,

Nys da jeg reed paa Klippen over ham?

Du rødmer! – Ja Du elsker Harald, Alfsol!

Vellystig brænder Du af Længsel efter

Hans hede Favnetag, frygter for at spilde

Din Uskyld i en kraftløs Gubbes Arm.

INGE (afbryder)

Vor Søster saa forhaanes! Nei ved Odin,

Du skal ei ægte denne rynken Trold,

Før skal jeg ofre ham til Nastrons Flammer!

(drager sit Sværd og vil styrte ind paa Sigurd, men Alf holder ham tilbage)
ALF

Hvad gjør Du Broder!? han er vores Konge

Og Overherre ...!

SIGURD (til Inge)

Stedets Hellighed

Forbyder mig at stride her, men hvis

Du tør, saa mød mig med Din Hær ved Sarpen!

(kaster sin Handske)

Ved Asa Thor og alle Valhals Guder!

Før tvende Døgn skal Alfsol være min.

(gaaer)
ALF

Nu kom den Gamle da fra Øster! Sigurd

Var det, Oraklet sigted’ til.

ALFSOL

Ja Sigurd!

Jeg skjælver for hans Magt, den Følesløse ...

Han kunde ... Guder ...! dog jeg skjælver ikke

For mig men kun for Eder kjære Brødre! ...

INGE

Og for Din Harald.

ALFSOL

Ja! ogsaa for ham.

Det skammer jeg mig ikke ved at tilstaae –

Men vores Fader? ... aldrig see ham mere,

Ha Rædsels Tanke! aldrig skulle favne

Sin elskte Datter! Nei det er formeget!

O hør mig Freia, Thor og alle Guder!

I veed jeg elsker Harald høiere end Livet,

Ja høiere end Jordens Herligheder.

Dog vil jeg gjerne mig frasige ham,

Kun lad mig leve for min gamle Fader!

ALF

O Søster! Søster! Du er stor i Dyd,

De høie Guder vil Dig sikkert lønne.

HAGBARTH (træder bevæbnet ind)
INGE

Hvorledes? Hagbarth! hvad betyder vel

Dit Komme her? staaer alting godt i Jylland?

HAGBARTH

Stod alting godt, saa kom jeg neppe her.

INGE (afbryder)

Hvad er Dit Ærinde? hvad er vel hændet?

HAGBARTH

Jeg bringer Sorgens Bud! vor Herre, Konning ...

ALFSOL

Min Fader?! O fortæl.

HAGBARTH

Saalænge som

Han kunde øine Snekkens hvide Segl,

Stod han paa høien Loft, og skuede

Ud over Havet efter Eder; men

Da den forsvandt i fjerne Taagekreds,

Brast han i Taarer, og udbrød: »I Guder,

Gjør Alfsol lykkelig, jeg kan det ei!

Vi samles aldrig mere!«

ALFSOL

Aldrig? jo i Gimle!

Hist over Himlens lyse Stjernehvælving

Skal vi ei grusomt skilles fra hinanden.

HAGBARTH

Han var den hele Dag heel sorrigfuld,

Og bad for sine Børn til Valhals Guder.

Da Natten kom, og Alle var til Roe,

Laae jeg endnu halvvaagen paa mit Leie,

Og blev da vaer igjennem Vinduet,

Ved Maanens Skin, en Mængde Krigere,

Som søgte paa at liste sig ind i

Den gamle Kongeborg. Jeg kjendte Nogle,

Ogsaa deraf de tjente Nabokongen,

Som havde muligt faaet Nys om, at

I vare bortreist med den største Deel

Af vores Kjæmper; hvorfor han nu vilde,

Paa Niddingsviis i sorten Midnatstime,

Da feigt han frygtet aabenbare Feide,

Os overfalde, dræbe eller fængsle,

Som Lykken vilde det, og derved da

Udvide sig sit Rige. – Jeg sprang op

Og gjorde Larm, hvorved de Andre vaagned’,

Som greeb’ til Værge, og i Øjeblikket

Vi nedslog og forjagede den hele

Feighjerted’ Flok, som allerede var

Indtrængt i Borgen, – Kongen selv var med,

Og fægtede som det en Helt sig sømmer.

Af vores Flok fik Odin ikke mange,

Men mellem disse var ... vor elskte Konge!

ALFSOL (afbryder med vaklende Stemme)

Min Fader faldt?

HAGBARTH

Han faldt i Kampen Alfsol ...

(med et Blik mod Himlen)

Nu er han blandt Einharierne hos

Den høie Odin!

ALFSOL

Død? Fader! Guder!

(segner til Jorden)
ALF og INGE

O høie Aser! Alfsol! Alfsol! Søster!

(knæler ved hende)
(Pause)
(Hagbarth seer bedende mod Himlen, Alf bryder i Graad og skjuler sit Ansigt i sine Hænder, Inge lægger hendes Hoved i sit Skjød og udbryder i det han strækker sine Hænder mod Himlen)

O Guder! Guder! send os Hjelp i Nøden!

(Pause)
ALFSOL (hæver sig langsomt i Veiret)

Min Fader! Brødre! – Harald! – o hvad var det?

En Drøm? ei Andet? Nei de vise Guder

Kan ikke være uretfærdige!

I tier? – fælder Taarer – er det muligt?!

O Freia tag mig til Dig i Din Himmel!

Min Lykkesblomst er knust i Spiren, knust

Til Roden, aldrig kan den rettes mere!

ALF

O kjære Søster! ...

ALFSOL

Stille! seer Du ei

Han kommer? Skaren glider langsomt frem ...

Bleeg, kold og stiv han ligger paa sin Baare,

Og Engle vogte paa de hvide Lokker,

Som bølge venligt sig omkring hans Pande.

Jeg kommer, Fader! – Uveirsskyen brister;

Dens Lyn vil luttre og fortære mig Min

Vandringskappe skal da synke ned,

Og Aanden svæve op, til Dig, til Fred!

INGE (reiser hende op i sine Arme)

O fat Dig Søster, Smerten dræber Dig!

ALFSOL (strækker sine Hænder i Veiret og udraaber med Begeistring)

Himlens skjønne smaa Kjerminder

Blegt i Morgenrøden svinder,

Og forgaaer i Ætheren.

Evighedens Sol oprinder,

Ingen Lænke Aanden binder,

Fri og reen den svinger sig!

Hisset Savnets Graad ei rinder!

Jordens bittre Sorger svinder

I det høie rette Hjem.

Harald! – Brødre! – søde Minder!

Intet mig herneden binder,

Kjære Død velkommen vær!

Roligt vil jeg Hoved bøie,

Medens Sjælen mod det Høje

Svinger sig til Freias Sal,

Syner mig for Øjet svæver ...

Mindet døer, men Aanden lever,

Hist i varig Salighed!

Aftenrøden Himlen maler.

Hvide Skyer langsomt daler

Fra det Høie ned mod Jord!

Freia venligt af mig vinker,

Livets Aftenstjerne blinker,

Kalder mig fra Sorg og Qval!

Salighed mig gjennembæver,

Let og fri sig Aanden hæver

Bort fra Prøvens bittre Land!

(segner udmattet i Inges Arme)

Tredie Act

Alfsols Telt

(Aften) ALFSOL (bleeg og med løse Lokker siddende paa en Forhøining) ALF og INGE (er hos hende)
INGE

Hvorledes er det med Dig kjære Søster?

ALFSOL

En venlig Drøm har styrket mig. Jeg saa

Vor gode Faders Aand, den mig velsigned’

I det den svævede op mod Valhalla.

Han var saa mild som da han levede,

Og klare Skyer, med skjønne gyldne Kanter,

Baer ham fra Jorden til den høie Odin.

ALF

O Fader lad mig aldrig gjøre noget,

Uværdigt Dig!

ALFSOL

Nu daler Solen ned,

Og maler med sit Blod den hvalte Himmel.

Fra Mørkets Afgrund stiger Natten frem

Og skjuler Alting under sorten Vinge.

Nordlyset flammer Glimt i Glimt saa vildt,

Thi det er faldne Kjæmpers Aand vi skue,

Som svæve hen paa Nattens dunkle Skyer,

Og synger sælsomt gjennem Skovens Kroner!

Et Uveir trækker op, alt knittrer Lynet

Med svovlblaae Flamme, i det fjerne Graae!

Dog er jeg roelig! al min Frygt er svunden,

Jeg skjælver ei for Sigurd og hans Magt.

Jeg ved en Nøgle som kan aabne mig

Flux Livets Fængsel, skjænke mig min Harald,

Og frelse mig fra den Forhadtes Favnetag!

Naar Sekler svinde, Klipper smuldre bort,

Vil dog et Minde paa Erindringshimmel

Staae lyst og klart for Efterverdenen,

Begeistret Barde sjunge vil ved Harpen,

Om høi og trofast Kjerlighed i Nord,

Man vil os ofre søde Veemods Taarer,

Og sige: Alfsol blev sin Harald troe!

INGE

End er ei alting tabt! den mørke Nat

Kan vige, og da vil Din Lykkessol

Fremstige dobbelt klar paa skyefrie Himmel!

ALFSOL

Det vil den! Ja en varig Sol fremstiger

I Evighed, naar Livets Nat bortviger!

Over Himlens høie Bue,

Over Middagsolens Lue,

Er jo Freias gyldne Hal?

Hist hvor Stjerneblomsten blinker

Og af Emblas Døttre vinker,

Smiler Folkevanger huldt!

Der den blide Freia troner.

Søde milde Harpetoner

Klinger i den skjønne Hal.

Moderømhedsfuldt hun smiler,

Froe og glad jeg didhen iler,

Kan ei Harald blive min!

INGE

Sorg, Glæde, underfulde Søstre to,

Som vandrer Haand i Haand her gjennem Livet!

Skjøndt Eders Gaver ere vidt adskilte,

Er Begges Værd dog lige stort aldeles.

Ei Støvets Børn bør maale Viisdomskjæde,

Hvad var vel Glæde, kjendte vi ei Sorg!

Ja Alfsol, vær kun trøstig! Guderne

Jo styrer Alt med venlig Viisdom, de

Vil sende Hjelp, naar størst os synes Nøden!

ALFSOL

Velan da, Skjæbne, som Du vil! jeg følger,

Skjøndt Fremtids Dage i en rædsom Taage

Indhylle sig. – –

HARALD (træder ind)

Hvad hører jeg! o Guder!

Min Alfsol vil jo ægte Sigurd Ring?!

INGE

Hvo siger det?

HARALD

Snær.

INGE

Den Forræder! derfor

Var det da, at han drev saameget paa

At faa vor Søster her til Skirisal,

For at bortsælge hende, sælge bort

Sin Konges Datter og sit Fædreland

For Guld, for det foragtelige Guld!

O havde vi kun aldrig spurgt Oraklet,

Vor Lykkeshimmel var da klar og reen!

HARALD

Du tier Alfsol – men Dit blide Øie,

Mig siger Alt, det kan ei lyve, Nei!

Du est mig tro! hvor kunde jeg vel tvivle,

Om Alfsols Troskab, hendes Kjerlighed!

ALFSOL

Nei aldrig skalst jeg svigte Dig min Harald,

Jeg veed et Sted hvor jeg er evig Din,

Hist hvor ei Sigurd, ei Tyranner kommer!

Ei nogen Urtes Kraft er end mig ubekjendt,

Liv, Død, er nedlagt i dem, Livets Traad

Afskjæres kan i korte Øieblikke;

Alt vil jeg vove! ogsaa Nordens Piger

Kan døe en Heltedød!

HARALD

Nei Alfsol! Nei!

Du døe? for min Skyld døe? og jeg Din Morder?

Du spotte Nordens Throne for min Skyld!

Gid jeg Dig kunde give den! Nei Pige!

ALFSOL (afbryder)

Det

Er ei saa frygteligt, som Mange troe,

At gaae fra Jorderige. Nei vi leve

Jo evigt uadskillelige hisset!

I Vaar og Høst vil Egnens Piger pyndte

Vor Brudeseng med Roser og Violer.

I Efteraaret Skovens Kjæmpeege,

Forgylde dem med deres gule Blade!

Den venligt blege Maane smile vil,

Mens Vinden leger med det faldne Løv,

Der vil, liig Kilden, os saa kjerligt synge

Om Menneskenes Dagværk her paa Jorden.

I Natten vorde Træerne til Kjæmper,

Og Blomsterne smaae skjønne Alfepiger,

Som lege hele Natten hen for os!

Vor Liv kan de vel tage, men vor Elskov

Skal følge os igjennem Graven, hisset

Vil Freia huldt os række Ægtekrandsen,

Og aldrig visner den, men grønnes Vinter, Sommer.

HARALD

Hvor sød, hvor salig klinger ei Din Tale!

Saa elsker kun den bedste paa Jorden.

Din Kjerlighed! o Guder, hvilken Himmel

Herneden, værd at kjæmpe, lide for!

Du har mig styrket, uforsagt jeg gaaer

Mod Faren! – Alfsol vinde eller døe!

INGE og ALF

Ved Asa Odin! seire eller døe!

HARALD

Mit Liv, mit Blod, og mine Folk, alt staaer

Til Eders og til Alfsols Tjeneste!

Sød Døden er, Død er Belønning jo

For Livets Qval ...

ALFSOL

Og Død er vis min Harald

Hvorledes skulde vi vel seire med

Faa Folk, imod en saadan Skare som

Den Sigurd har. – Nei Harald, vis er Døden!

Maaskee før næste Qvæl den hos os gjæstet,

Og Aanden svæver hist blandt Stjerner smaae.

INGE

Vist vil det blive svært at vinde Alfsol!

Dog have ofte faae, men kjække Folk,

De Flere overvunden, og desuden,

Saa lønner Odin Helten! Seier eller

Valhalla viser sig for mig!

ALFSOL

Liv eller Død! os Guderne staae bi!

HARALD

Men om jeg gik til Sigurd! muligt kunde

Jeg bøie hans haarde Sind ...!

ALFSOL

Det troer Du?

O var det muligt! søde Glimt af Haab!

Dog skjælver jeg ...!

HARALD

Maaskee han laer sig bøie?

Han maae! – han kan ei andet! – Ja afsted!

Farvel min Alfsol, vær kun rolig for mig!

(iler ud)
ALFSOL

O høie Frigga send Din Hlyn herned!

Og leed min Harald trygt igjennem Faren.

INGE

Blegt skinner Maanen paa den hvide Fos,

Og tryller alt med sine dunkle Straaler.

Ret som en Kjempe kneiser stolten Klippe,

Og Fossen er dens sølverhvide Skjæg.

I Storm og Uveir staaer den kjekt og roligt

Med Granekronen paa den nøgne Isse,

Og byder Heltene at staae som han,

At Odin ei skal vredes i sin Himmel!

Dog væder Duggens rene klare Taarer

Hans haarde Bryst, naar Dagens Rose daler,

Og viser, at og Heltene kan føle,

At Hjertet slaaer selv under haarden Pandser!

ALFSOL

Sødt lindrer Taarer Øiet, Duggen Blomsten,

Og Havet kjøler Solens hede Blik!

Kom Brødre! kom! ud i den frie Luft!

Ud under Himlens dunkle Stjernehvælving.

Der vil jeg bede, bede Thor og Freia,

Om Seier eller salig Heltedød!

Sigurds Telt

SNÆR, GJANDALF og HJALTE (træder ud af det Indre i Teltet)
SNÆR

– Seer I?! – Som jeg har sagt saa gik det jo!

Den gamle Sigurd brænder som en Glød,

Af Længsel efter Alfsols bløde Favntag!

HJALTE

Men hun har jo bortviist ham, Snær, med Kulde,

Og sagt at hun ei kunde elske ham!

Og altsaa ...?

SNÆR

Intet! tro Du ikkun mig,

Jeg kjender Qvinderne! de gjøre sig

Kostbare, for at bringe Beileren

I Fyr og Flamme. Først i Ægtestanden,

Der kommer Kjerligheden af sig selv,

Den ægte, varig’, og fornuftige,

Ei hiin, som svinder tidt med Bryllupsnatten!

GJANDALF (trykker hans Haand)

Din Lykkes Sol oprinder riig og skjøn!

Kong Sigurd gavmild est! Guldringe,

Armbaand, gyldne Sværd og Skjolde,

Han skjænker Dig! – Saaledes kunde ei

Den jydske Konge, for sin Armod, lønne

En sjelden Tjener! bliv nu her, thi Sigurd

Vil tale med Dig! – Vi skal flux til Sarpen,

Alt rustet er til Krig mod Alfsols Brødre!

SNÆR

God Lykke! Thor og Odin følge Eder!

GJANDALF og HJALTE (gaaer)
SNÆR (ene) (han gaaer med Armene korslagte, grundendes frem og tilbage paa Gulvet, og udbryder)

Ret heldigt! – – Ja! sov ikkun trygt i Jylland

Den lange Søvn hvoraf man aldrig vaagner!

– – Men Brødrene? – – og Harald? – – Nei! Kong Sigurd

Est mere mægtig! hans maa Alfsol være!

HARALD (træder ind)

Hvad gjør Du her? – Er Kongen i sit Telt?

SNÆR

Nei! men han vil strax være her.

HARALD

Hvad er

Dit Ærinde hos Sigurd?

SNÆR

Jeg har talet

Til Alfsols Bedste ...

HARALD

Du?!

SNÆR

Ja jeg min Konge!

Jeg har afmalet ham den Huldes Ynde

Og Deilighed! og ved As Odins Hjelp,

Saa haaber jeg, hun blive skal hans Dronning!

(med et ondskabsfuld Smiil)

Hun vil vist takke mig, at jeg saa kjerligt

Har sørget her for hendes Fremtids Lykke!

HARALD (i det han løfter paa sit Sværd)

Uværdige! – Din Lykke er det at

Vi er paa Skirisal! ...

SNÆR

Styr Eders Vrede,

Jeg ei fortjener den! – Alt har jeg gjordt

For Alfsols Bedste, ei af Egennytte!

Ved Syn jeg er uskyldig Herre Konge!

HARALD

Du lyver! – bort! – Jeg kunde ellers ...! bort! –

Dit blege, lumske, og fortrukne Aasyn,

Kun tyder Ondt! ... bort fra mit Øie! bort! –

SNÆR (i det han langsomt trækker sig ud af Teltet)

Husk!: Sigurd Ring er Eders Overherre!

SIGURD (træder ind)

Vold i mit Telt!? forglemmer Du Dig Harald?

HARALD

Nei Sigurd, denne Redde kan ei see

Det blanke Sværd. – Men Tiden er for kort

Til at bortspilde den, paa saadan Nidding!

Om Alfsol vil tale ...

SIGURD

Hun er min!

HARALD

Som Undersaat! og jeg er hendes Brudgom. –

Min var hun før Du hende saae ...!

Mig har hun svoret Troskabs høie Eed,

Og Ingen skal adskille os min Konge!

SIGURD

Bør ikke alting falde mig til Fode?!

Alt bør adlyde mig! jeg hersker over

Upsala Øde; hele Norden lyde

Mit Vink! og Du ...

HARALD

Min Magt er ikkun ringe

Mod Din, men desto større er mit Mod ...!

SIGURD

Du trodser, Vestfolds Usling?!

HARALD

Jeg Dig viger

I Magt, men Lovene er paa min Side!

SIGURD

Dem skaber jeg! og hvo tør sætte Lov?

Mod mig?

HARALD

Dit eget Hjerte! Guderne!

SIGURD

De ere døde, Ragnarokr dem brænder!

Jeg svoret har, og ei jeg Eden bryder!

Alfsol skal vorde min ...!

HARALD (afbryder)

Nei aldrig Sigurd!

Min er hun! min! – kjækt gaaer vi did,

Hvor aldrig Du, hvor ei Tyranner kommer!

(gaaer hurtigt ud)
SIGURD (seer forundret efter ham)
SNÆR (træder ind bøiende sig dybt)
SIGURD

Den lille Normand vrededes! – Dog ei

Det skrækker mig! ved Upsalspiir, jeg skal

Nok stække Ørnens raske unge Vinger,

At ei den brænder sig i Middagssolen!

Snær! gjør et Forsøg! gaae til Alfsol; lok,

True, overtal. – Blødt Kjønnet er, maaskee

Det stolte Pigesind sig bøier. Hvis

Det lykkes skal jeg kongeligt Dig lønne!

Forsikre hendes Brødre om min Naade,

Saafremt de ikke stivner deres Søster,

Men bringer hende paa fornuftig Tanke!

SNÆR

Jeg skal udrette tro Din Villie!

Evindelig Du leve Herre Konge.

Dit Aasyn er som Solens stolte Glands

Det deler Glæde ud og Torden med ...!

(bukker og gaaer)
SIGURD (seer foragteligt efter ham)

Den Usling ofrer alt for egen Fordeel!

... Dog han er mig til Nytte! ... han maa taales!

Mørk Klippehvælving ved Havet

(Igjennem Aabningerne i Baggrunden skumme Bølgerne med vild Brusen mod de lave Klippestykker. Midt paa Scenen er en Ild, hvor over staaer en Kjædel, Vala puster til Ilden.)

Blusser, brænder,

Brune Bene,

Brudt af Bjørnens

Brede Ryg!

(stirrer i Kjædlen)

Sort er Seiden!

Saften syder.

Snogen skyder

Svarteham.

(kaster magiske Reqvisiter i Kjædelen)

Brændings Runer,

Bjørne Klo!

Bryst af Ulven

Barsk og vild!

Fiske Finner!

Fugle Indvold!

Blandes maa!

(rører i Kjædlen)

Gjære, gjære,

Goden Galder,

Rune blandt!

(hun gjør Tegn over Kjædlen)

Vidolf, Vilmeid,

Vølvers Fædre,

Staa mig bi!

(stænker Saften af Kjædlen paa Hulens Baggrund)
(Pause. Hun synger)

Storme suse!

Bølger bruse!

Ruller vildt hen over Jorden

Du lynsvangre Torden

I Din sorte Sky!

Vala synger høit i Natten,

Vise Norner hører mig!

Styrk den hulde ædle Pige,

Hæver Heltens raske Mod!

Lad mig skue bag det Dække,

Som tilhyller Deres Fremtid!

Vise Norner hører mig!

THORGRIM (træder ind)

Saa fandt jeg Dig da endeligen her,

Du vise underfulde Qvinde! Tilgiv

At jeg indtræder i Din mørke Bolig!

Men vældig Længsel drager mig til Dig,

Du ene kan mig sige Haralds Skjæbne,

Kald Syner frem, jeg roligt skuer dem!

VALA

Du fordrer meget, svage Dødelige!

Ei Støvet læser Viisdomsmørke Runer,

Kun Tiden kan forklare dem for Dig!

Tag flux en Baad! roe over Fjorden Thorgrim!

Der vil Du finde Harald eensom, ved

Sin Fader, Halfdans Hvidbeens Gravhøi!

Der venter han Indskydelse, og haaber

At Aanden vil sig aabenbare for ham!

Gaae strax herfra! Du kan ei være her!

Det blev Din Død hvis Nornerne Dig skued’.

THORGRIM

Jeg frygter ei! men bør Din Vilie lyde!

VALA (ene)

Vise Norner

Hører Vala,

Vredes ei!

Lad fremstige

dunkle Syner,

Lad dem svæve mig forbi!

Alfsols Skjæbne!

Hendes Brødres!

Haralds! –

Siger mig I vise Søstre!

(hun tilhyller sit Hoved. Pause)

Hellig Ild mig gjennemstrømmer!

Høi Begeistring hæver Aanden!

Syner svæve mig forbi!

(synger med stærk Stemme)

Maanen sveder Blod!

Blod kun lædsker Jorden!

Vældigt Himlens Torden

Ruller over Jord.

Stiger Dybets Drauger

Flux af Jorden ud!

Lyder mit Bud!

Nornerne tale ved mig!

(gjør Kreds omkring sig. Pause. Hun siger langsomt)

Ud af Fjeldet

Kildevældet,

Demandt klart og reent fremspringer!

Himlens Torden

Over Jorden,

Døver Fossens dybe Sang!

Vildt sig svinger

Paa blodige Vinger

Valkyrierne ned!

Tier nu Storme!

Tier nu Torden!

Roligen Hav!

(De tre Valkyrier viser sig i Baggrunden, de ere fuldkomne klædte som Skjoldmøer, men med Vinger paa Ryggen. De synge)

Saa venlige smiler

Valhallasmøer,

Naar Helten ei hviler

Men kjæmper og døer!

Vi varslende byde,

Og Støvet maa lyde,

Thi kjæmper og døer!

FØRSTE VALKYRIE

Snart Luren vil lyde

Snart Blodet vil flyde,

Og Heltene vandre til Odinshal!

ANDEN VALKYRIE

Dig Harald jeg tegner!

For Sværdet Du segner,

Snart løser jeg Dig fra Jordens Qval!

TREDIE VALKYRIE

Intet Skjæbnens Magt kan bøie!

Ned Vi stige fra det Høie,

Bringe Helten salig Død!

Thi Død!

FØRSTE VALKYRIE

Død!

ANDEN VALKYRIE

Død!

ALLE TRE

Død! Død! Død!

(de forsvinder)
VALA

Forsvunden! forsvunden!

Nu hæver sig Dækket,

Din Skjæbne o Alfsol staaer klart for mit Blik!

(Baggrunden bliver pludselig klar. Man seer Havet. Pause som Musikken udfylder. Et brændende Skib seiler paa Bølgerne, hvorpaa staaer en gammel rigklædt Kjæmpeskikkelse med en død Pige i sine Arme. Han styrter sig i sit Sværd, – Skibet hvirvler op i Ild og Røg, synker i Bølgerne, og Baggrunden bliver atter mørk.)
VALA

Rhan skal da favne Dit blege Liig!

Du skalst da ei slumre hos Harald!

I eget Sværd vil Sigurd falde,

Og Snekken borthvirvle i Røg og Damp!

(Pause. Underfulde Toner høres, en bleeg Skikkelse stiger op af Jorden med en Krands om sit Hoved som den leverer Vala og forsvinder.)
VALA

Høie Norner nu forstaaer jeg Eder!

Denne Krands I skjænker Alfsol,

Og ved den hun faaer sin Harald,

Den forener dem for evig!

Tak I underfulde Væsner,

Vala indvier Eders Gave!

(knæler og tilhyller sit Aasyn, i det hun med Haanden gjør nogle Tegn over Krandsen)

Rædsomme Urter groede

I Nastrons giftige Flod.

Kysset af smidige Slanger,

Lædsked’ af Moderens Blod.

Plukket af blege Drauger,

Flættede til en Krands,

Og for Nornernes Øie,

Svinged’ i lystige Dands.

Her Valmuen saa saftig,

Fiirblads Kløveret kraftig,

Hilser Dig Maanerund!

(svinger Krandsen tre Gange over sit Hoved)

Giv dem Dødens kolde Isnen,

Nordlys, giv dem hurtig dræbende!

Styrk deres Saft,

Hæv deres Kraft,

Vinde kjøl deres Blade!

Fjerde Act

Udenfor Alfsols Telt

(Morgendæmring)
ALFSOL (ene)

Nattens sorte Svartalf viger!

Morgensolen venlig stiger

Hist fra Bølgen blaae.

Brist nu ikkun qvalte Hjerte,

Hæv Dig Aand fra Støvets Smerte,

Til en varig Fred og Ro!

(knæler)

Milde Freia i det Høie,

Modtag mig i Salighed!

Aftør Taaren i mit Øie

Og skjænk Hjertet saa dets Fred!

Styrk mig i min sidste Stund,

Salig vorde Dødensblund!

(hun reiser sig. Pause.)

Danmark! elskte Fødeland!

Ei Du eier Fjeld, ei Bjerge.

Landets Sønner, Viv og Mand,

Dig med Liv og Blod mon værge!

Bølgen favner grønne Bred,

Alting aander Enighed,

I det elskte Hjemstavns blide Egne!

Svundet! tabt for mig! Erindring,

Ene Du mig skjænker Lindring,

Qvæger mig i sidste Stund!

(folder sine Hænder og udbryder barnligt)

Fader! Moder! Elskte! Kjære!

Hist jeg Eder favne skal.

Snart vi atter samled’ ere

Løst fra Livets bittre Qval!

Nu jeg ikke frygter Døden,

Hisset straaler Morgenrøden!

Livets kolde Nat bortviger,

Evighedens Sol fremstiger,

Kraft og Mod er i mit Bryst!

SNÆR (kommer fra Baggrunden)

Saa tidligt Alt her ude i det Frie!?

Forkiøl ei Eder! Morgenluften er

Heel barsk og kold her i stolte Norge!

Skarp blæser Vinden, Duggen falder kold,

Og isner Fjældets spæde Sommerblomster!

Dog maae jeg takke Lykken, at saa huldt

Den skjænker mig et sjældent, herligt Møde!

ALFSOL

Et Sjældent?

SNÆR

Ja et sjældent, Kongedatter

Hvad har jeg gjordt? jeg veed af ingen Brøde!

Hvormed har jeg forskyldt at I mig hader?

ALFSOL (afbryder)

Jeg hade Eder?

SNÆR

Ja! I undgaaer stedse

At tale mig, kalder mig Loke,

Og vilde ikke at jeg maatte følge

Med Eder her til Skirisal! O Guder

Hvad Ondt har jeg vel gjordt? jeg veed af Intet!

Dog, skjøndt I hader mig, vil jeg dog handle

Som Ven, og gjøre Alt for Eders Lykke!

Den store Sigurd Ring har været her!

Han har begjert Jer til sin høie Dronning –

– En sjælden Lykke! – hvilken herlig Glæde!

Hvad Salighed er vel paa Jorden stor

Som den, at sidde paa de høie Guders

Opreiste Stol i Upsal! og at eie

Den mægtigste, den største Konges Hjerte!

Og dog har I jo givet Sigurd Afslag? –

Det var – tilgiv mig – ikke handlet klogt!

I elsker Harald, han er ung, høi, rank

Og velskabt, een af Nordens største Helte,

Naturligviis at I maa finde ham

Langt skjønnere end Gubben Sigurd!

Men lad ei Elskovs kjælne Stemme døve

Fornuftens Røst. Hvis Eders Fader leved’,

Han vilde sikkert byde Eder ægte

Den store Konge, ei ...!

ALFSOL (afbryder)

Forskaan mig for

At høre mere Snær!

SNÆR (bliver ved)

Jo Alfsol, Jo,

Det er min Pligt, thi hør mig, hør en Ven

En trofast Tjeners Stemme! Ægt kun Sigurd;

Han er jo gammel, snart han gjæster Odin!

Halvfjerdsindstyve Vintre har han seet.

Naar han saa døer, kan Du jo ægte Harald,

Og da ...

ALFSOL (afbryder)

Nei! Kydsk og ubesmittet vil

Jeg lægges ved min elskte Haralds Side!

Mit Navn er mig langt kjærere end Livet,

Og Sigurds Enke, var ei Harald værdt!

Heel nedrig maatte Alfsol være, hvis

Hun lod sig binde til en Mand, som ei

Hun kunde elske, hun bedrog ham jo;

Hun ønskede hans Død ...! Nei slig en Handling

Var ikke høi og stor, men lumsk og nedrig,

Ei Danmarks Døttre værdig!

SNÆR

Stakkels Pige!

Du myrder Dine Brødre ved Din Stivsind!

Du spinder Liiglagn til Din elskte Harald!

Og Slutningen vil dog da blive, at

Du falder i den gamle Sigurds Arme!

ALFSOL

Nei aldrig Snær, saalænge jeg kan døe!

SNÆR

Døe da! – Ulykkelige! – Danmark vil

Forbande Dig! Dit Navn man nævne vil

Som et af Hælas Onde! Annasot,

Pest, Hungers Død, man vil ei hade meer

End Dig. Den vilde Sigurd vil opægges;

Mord, Brand, Død, Nederlag, alt truer os!

Og dette, dette Skrækkelige vil Du,

Alene for en ussel Grilles Skyld? umueligt!

ALFSOL

Du kjender ei de blide Følelser,

Som Kjerlighed indskyder; denne Længsel,

Som martrer, skjøndt den qvæger. O Du kjender

Ei Saligheden ved en Elskets Bryst.

Jeg føler dine Ord, men følge Dig,

Nei aldrig! Sigurd kan ei vorde min!

Ved Freia Thor og alle Valhals Guder,

Jeg sværger det. Kun Harald eller Døden.

SNÆR

Ulykkelige Trods! kan selv en Himmel

Tilgive den?

ALFSOL

Ja! thi den er ei Brøde.

Jeg sætter i min Pligt min hele Lykke.

SNÆR

Men viid da, at en Lykke, kjøbt med Synd,

Er ingen Lykke, er Forbandelse!

Og altfor svag er bittrest Anger selv,

Til at udsone her. Derfor i Tide

Kjæmp mod den vilde Strøm, som river Dig

I Undergang og Død! Det er for seent

At fælde tunge Taarer, naar først Sigurd

Er vordet opbragt, Blod, alene Blod,

Vil kunde da udslukke Hævnens Flamme!

ALFSOL

Nei Svartalf! Nei! viig bort! faer ned til Hæl!

Din Tale giftig er som Øglens Tand;

Forbit’r mig ei de Timer jeg end lever!

Uværdigen Du est at være Dansk!

Langt værre est Du, end den stolte Sigurd!

Guld, Glimmer, det foragtelige Guld,

Er Dig langt skjønnere end Himlens Stjerner.

Dig Guderne tilgive al Din Synd,

Og frelse Dig Din Sjæl fra Nastrons Flamme!

SNÆR

Døe da! døe da! Ulykkelige Stolte.

(iler ud)
ALFSOL (seer efter ham. Pause)

Skænk mig Kraft, Alfader i det Høie!

Lad mig ikke segne i min Qval.

(knæler)

Elskte Fader! lad Din Skygge svæve

Trøstende og venligt mig forbi!

Er Du her alt? – Ja venligt smiler Du! ...

Skal ikke Harald blive min? ... Du viger! ...

Alt sortner for mit Øie ... høie Guder! ...

Jeg svæver alt paa Skyen bort fra Jord!

(Hendes Hoved segner mat ned. De tre Valkyrier viser sig i Luften over hende, og berører hendes Isse med deres Spyd, i det de sige)
DEN FØRSTE

Fat Mod!

DEN ANDEN

Hos Freia est Du Haralds!

DEN TREDIE

Til Kamp! til Heltedød! den høie Odin kalder!

(De forsvinder. Alfsol hæver sig halvt op og udbryder)

Min Harald! jeg er Din! til Kamp! til Seier!

Nu frygter jeg ei meer den stolte Sigurd!

Mit Bryst er Ild! Kraft luer i mit Indre!

(iler ind i Teltet)

Vild Fjeldegn ved Havet

(Solen staaer op. Vala sees paa Klippetoppen, strækkende sin Stav ud over Havet, i sin anden Haand har hun Krandsen med de giftige Urter)
VALA

Ras! – Bruus! – taarner i vilden Brænding med Klippens Isse!

Skuum! – Knuus! – ryster i vilden Vrede den faste Grundvold!

Kast! – Sluug! – hvirvler riigladte Skib ned i Dit Dyb!

Storm! – Hviin! – døver forladte sørgende Enkes Skrig!

Stiig! – Bryd! – oversvøm, bortriv Mennesker, Qvæg og Hytter!

Ras! – Bruus! – skummer med hvinende Skrig!

Snart skal blodige Liig

Gynge vildt i Din Arm!

Snart skal Krigens Larm,

Døve Din Vredes Harm!

Før Du da atter er venlig blaae,

Hæla sit skjælvende Bytte skal faae!

Thi ras, thi bruus, med hvinende Skrig!

Snart skalst Du favne blodige Liig.

SNÆR (træder ind, og bliver Vala vaer)

Hist staaer hun! hist fra Klippens høie Tinde

Hun skuer over Havet mod det Fjerne,

Og taler med usynlige Svartalfer!

Ja hun! – ja ene hun, kan overtale Alfsol!

Hun maa! hun er jo Støv, – Guld blænder Øiet!

VALA (stiger ned af Fjeldet)
SNÆR

Hun stiger ned! raskt vil jeg standse hende.

Nu gjelder det! As Loke staa mig bi!

VALA (nærmer sig Snær)

Du søger mig?! Hvad vil Du usle Orm?

Dit Bryn jo skjælver! Dine Ansigts Muskler

Fortrække sig i bange Hyklersksmilen!

Hvad vil Du?

SNÆR

Konning Sigurd har mig sendt,

Med Hilsen, og med ....

(tager Ringen af Haanden som Sigurd gav ham i 1ste Act)

Denne Ring.

VALA (stirrer ham stivt ind i Øinene i det hun tager Ringen. Pause)
SNÆR (begynder forlegent)

Kong Sigurd,

Har fattet Elskov til den hulde Alfsol!

Har friet, men fik Afslag. Nu først fatter

Han ret Oraklets Svar! de sidste Ord

Var jo: »reen Himmel« som betyde sikkert

At Alfsol bliver Sigurds ....

VALA

Ti!

SNÆR

Hvis I

Nu vilde overtale Alfsol ...

VALA

Ha!

SNÆR

Nu er hun i sit Telt ....

VALA (som har seet hen for sig, udbryder)

I vil det Norner!

(stirrer stivt paa Snær, i det hun flætter Ringen ind i Krandsen, lægger derpaa sin Haand paa hans Hovede, og iler ud.)
SNÆR (som er sjunken halvt i Knæ ved Haandspaalæggelsen, stirrer i nogen Tid taus og med vidt opspilede Øine efter hende før han udbryder)

Hvad var det!? Hu! hvor foer det gjennem mig!

Det var ret som en Iisstrøm rislede mig

Mig gjennem Haaret og langs ned af Ryggen.

Er hun en Aand? – ja sikkert! sikkert! Guder!

Blier Alfsol ikke Sigurds? seire de? umuligt!

Men muligt dog. Da favn mig kolde Rhan,

Og bær mig i den blege Hælas Arme!

Ha, lystigt! lystigt! snart vil Maien komme,

Og række mig en herlig Seierskrands.

Blodsdraaberne skal vorde smaa Rubiner,

Og Alfsols Taarer klare Diamanter.

Hvor jeg vil funkle! hvilken pragtfuld Klædning!

(vil ile ud, men standser ved Udgangen og farer med Haanden for Øinene tilbage)

Vee! Vee! mig Nastrons Flammer brænder!

Tungt hviler hendes Haandtryk paa min Isse!

Vee! Vee mig! Vee!

EKKO

Vee!

SNÆR

Hi, hi, hi hør kun

Hvor Dybets Aander synge Velkomstsangen!

Min Hjerne syder, al mit Blod er Ild!

See kun hvor Træer, Klipper, ja selv Havet

I Kogledands sig dreier rundt omkring mig!

O Loke! frels Du. Luft og Alting brænder!

Jeg maae forgaae! Jeg qvæles! Loke!

O hvor det martrer! føel mig kolde Rhan!

(iler ud)
THORGRIM og HARALD (træder ind)
HARALD

Farvel min Thorgrim; jeg gaaer nu til Alfsol.

THORGRIM

Og jeg til Sarpen! der jeg venter Dig.

Kjækt jeg for Dig og Alfsol stride skal!

Du kjender mig, jeg holder hvad jeg lover!

HARALD (trykker hans Haand)

Jeg kjender Dig!

THORGRIM

I Magt est Sigurd stor!

Men Guderne og Retfærd er med os!

Mod luer i mit Bryst! vi stride jo

For Uskyld, og for høi og hellig Elskov!

Farvel! Thor følge Dig!

HARALD

Farvel min Thorgrim.

(gaaer)
SNÆR (sees paa Klippetoppen)
THORGRIM

I Mandeblod mit Sværd er hærdet! Odin!

Gyd Styrkens Seid i hver af mine Sener,

Og jeg skal lave Dig en herlig Ret,

For Dine Fugle og for Skovens Ulve!

– Men hvad er det! staaer ikke hist paa Klippen

En Kriger? .... Thor! nu styrtet han sig ned

I Havet!

(iler hen til Foden af Klippen og stirrer efter Snær, som i sit Vanvid har styrtet sig ned)

Sjunken! Rahn har fanget ham

I vaade Net! – Dog Nei! hist gynger han; –

Men kan ei frelses! – Kun et Bølgekast,

Og han er knuust mod Klippen! – – Ah! alt skeet!

As Odin vær Dig naadig hvis han kan,

Og frelse Dig Din Sjæl fra Nastrons Flamme!

Alfsols Telt

ALFSOL og SIGNE
SIGNE

Mit Hjerte brister i min Barm af Sorg!

O stakkels Alfsol, alt er tabt ....!

ALFSOL

Nei Intet!

Du er dog ikke bange for at døe?

Dog jo, Du er saa ung! den skjønne Blomst

Som alle kalde Haab, er endnu ikke

Bortvisnet paa Din Vei! – O milde Freia!

Tag hende venligt i Din Varetægt,

Naar snart jeg slumrer under grønne Dække!

Hvad er vel Livet? kun et Skridt fra Intet

Til Evigheden, gjennem tunge Prøver!

En Time fyldt med Sorg og salig Glæde!

Et Bisted mellem Hæls og Freias Bolig!

SIGNE

O Alfsol! kan jeg intet gjøre for Dig?

Betragt mig som et Bræt paa vilden Bølge;

Bestemt til Redning, til at frelse Dig!

Og, lad den synke! jeg velsigner Døden,

Kun Du er ræddet, Du er lykkelig!

ALFSOL

Hvad skulde Du vel kunde gjøre, Signe?

Nei, hvis ei Harald bøier Sigurds Sind,

Saa er ei mere for! – Dog ei jeg frygter.

En venlig Alf har underfuld mig styrket.

Kjækt skal jeg følge Harald bort fra Jord!

VALA (træder ind)

Jeg kommer til Dig Alfsol i Dit Telt!

Opklares maae Din Fremtids dunkle Skjæbne!

Frygt ikke Vala! Tidens skarpe Haand

Har pløiet Furer i min brune Pande,

Og Drauger suget Blodet af min Kind

Ægt Sigurd, Alfsol! og al jordisk Lykke

Vil smile til Dig!

ALFSOL

Aldrig! aldrig! Nei

Ved Thor og Freia, Harald eller Døden.

VALA

Det er Dit faste Forsæt?

ALFSOL

Ja ved Valhal!

VALA

Tag da Din Brudekrands. – Den, Dig forener

Med Harald, evigt! Freia styrke Dig!

(gaaer)
ALFSOL (seer et Øieblik forundret efter hende)

Min Brudekrands?

(i det hun kjender at det er giftige Urter som Krandsen er flættet af)

Ha! nu forstaaer jeg det! –

– Tag mit Hjertes Tak, i vise Norner!

Dyrebar mig Eders Gave er.

Sød er Saften i de dunkle Blade,

Nøglen til mit Livs saa mørke Fængsel!

Intet binder mig herneden!

(Hun opdager Ringen i Krandsen)

Men hvad er det!? – En Guldring! Fader! Fader! –

Det er jo Din! hvorledes kom den her?

O søde Varsel! Fader! Fader! snart!

Ret snart vi sees! – O stolte skjønne Tanke,

At skulde samles hos de høje Guder!

SIGNE (med Taarer)

O Alfsol! Alfsol! – Hør mig milde Diser!

ALFSOL

Fæld ingen Taarer! – Nei, nu bort med Taarer!

SIGNE

Den store Freia græd jo Guld for Oder,

Kan da ei Signe græde?

ALFSOL

Rolig Barn!

HARALD, INGE og ALF (træde ind)
ALFSOL (iler i Haralds Arme)

Min Harald! hvi saalænge fra Din Alfsol?

HARALD

Jeg var hos Sigurd, jeg har talt med ham,

Men intet Haab er for os, uden i

Vort Bryst ....

INGE og ALF

I Valhal ...!

ALFSOL

Og hos Freia hisset!

INGE

Nu blæser Børen blid, alt er nu rede

Vort Folk er underrettet! – Seier eller Død!

ALF

Kong Sigurd har en stor, utallig, Hær!

En tyve Mand mod een af vores.

Vis er os Døden, skeer ei Underværker!

HARALD

Varmt Hjertet slaaer i hver en Dansk, hver Norsk

De tænke kun paa Seier og paa Odin!

Kjækt vil de døe med deres Konger, og

For Alfsol. – Ja for Dig, for Dig Du Hulde,

Vil Alle glade ofre Liv og Blod.

ALFSOL

Giv mig en Rustning! lad mig ved Din Side,

Tilkjæmpe Seier eller Heltedød!

HARALD

Det kan ei skee! hvis Du nu faldt?

Nei! Du maa blive midt i Hæren i

Dit Telt. En Skjoldborg vil vi gjøre om Dig,

Saa Sigurd skal faa haardt at overvinde!

End har jeg Haab! naar Asa Odin vil,

Kan Sigurd falde, Dansken vinde Seier!

ALFSOL

Krampagtigt vrider Midgaardsslangen sig,

Og ryster Jorden som den fast omslynger,

Og venter længselsfuld paa Ragnarokr!

Den fæle Fenrisulv vil eengang sluge Odin, –

Og dette vidste Guderne jo forud

Men turde dog ei dræbe den i Fødslen

Da Skjæbnen bød dem handle anderledes! –

Hvorledes kan da Asa Odin? naar

De mørke Norner skue Blod i Kilden.

Alt er jo tabt! kun ikke Saligheden!

INGE

Alt Hæren samlet er, høit lyder Sangen

Fra deres Læber. – Hør! det klinger ret

Som tusind’ Bjørne tirrede til Vrede,

Der brøle vildt i Skovens tause Øde.

HARALD

Ei Bjørnelappen mangler Bjørnesaften!

Den stærke Haand kan bryde Jern og Steen!

CHOR AF KRIGERNE udenfor.

Kjækt vil vi lege,

Med Hildur den blege,

For Retfærd og Fædreneland!

Saa Jorden skal knage

Og Egene brage,

Hvor Danske og Norske mon staae.

Med hvinende Skrig

Over Faldenes Liig,

Skal Heltene modige gange.

Og naar De da segner,

Og Kinderne blegner,

De nævner Fædreneland,

Og døer!

HARALD

Ja stride, Seier eller Død! hvo kan

Imodstaae Dans og Norges Sønner!

Nu, først er Haab, med Mod det aldrig glipper

Thor knuse kan, selv Norges stolte Klipper.

(Dækket falder i det Krigerne gjentage Choret)

Femte Act

Valdpladsen ved Sarpen

(Paa Fjeldene i Baggrunden, sees Alfsols Telt, som Krigerne har gjort Skjoldborg om, paa den anden Side Sigurds Leir)
DE TRE VALKYRIER (kommer fra hver sin Side syngendes)

Iil! Iil! i Storm og Nat!

Tiden sig hvirvler saa brat saa brat!

Nornerne sidder ved Ygdrasilsrod!

Vandet i Kilden er rødt som Blod!

Thi kjæmper! thi strider! – Før Sol gaaer ned,

Før Stjernerne tindre og byde Fred,

Vi Eder skal hilse hos Odin!

(taler)
FØRSTE VALKYRIE

Hvor var Du Søster?

ANDEN VALKYRIE

I Kampens Bulder

Paa Høilands Bjerge i vilden Skotland

Der Helte strede, med nøgne Arme,

Saa Blodet klæbet paa nøgne Hud!

Raskt gik de fremad, slog ned for Fode,

Og Klipper gjenlød af Seiersskriig.

En Hær fik Odin! de bedste faldt.

Vildt Tordnen rulled’, thi Thor sig frydet,

Og Odin smiled’ fra Valaskjalf!

Men hvor var Du?

DEN FØRSTE

I Klippehulen

Hos Vala var jeg. Hun bad mig spare

Den kjække Harald, og frelse Alfsol

Fra Dødens Smerte, men ei jeg kan.

Hvad Skjæbnen byder kan ei forandres,

Selv høie Guder maa lyde den.

Men hvor var Du?

DEN TREDIE

Jeg var paa Thule. –

Trygt slumred Kjæmper, med Sværd ved Side,

De ikke frygted for Overfald.

Min Læbe rørte de Kjækkes Læbe,

Og dobbelt lued Kraft i hver Bryst.

DEN ANDEN

Snart lyder Luren! snart Kjæmpers Skriig

Med Seier lyder ved Faldnes Liig!

DEN TREDIE

De kjække Helte jeg Kraft indgyder!

Og naar de segner, naar Blodet flyder,

Og Øiet brister i søde Qval,

Jeg Aanden hæver til Odins Hal!

DEN FØRSTE

Thi rask til Kamp med hvinende Skriig;

Hvor Sværdene klirrer over blodige Liig!

Høit vil vi os svinge

Paa blodige Vinge,

Og tegne Helten med Spyd til Død!

(de forsvinde)

Alfsol’s Telt

ALFSOL. HARALD. INGE og ALF
INGE

Jeg er af Staal, jeg brister før jeg viger!

ALF

As Odin lad mig give Sigurd Livsbrød!

Og glad jeg da vil savne Jordens Glæder.

INGE

Vi skal ei sætte hvide Skjold i Mast!

Ei trygle Fred. Vi er jo fødte Danske,

Og kan kun seire eller døe som Helte!

ALFSOL (som væbner sin Harald)

Fægt tappert Elskede! fægt mandigt! høit

Jeg elsker Dig, men hellere vil dog

Jeg see Dig død paa blodigt Skjold, end som

Beskjemmet. Hellere igjennemboret,

End flygtet feigt for Sigurds større Magt.

Din Alfsol døde vel, dog ei for Dig,

Men kun for ei at vorde Gubbens Brud,

Og aldrig samledes vi da hos Freia!

HARALD (afbryder)

Tie, kjære Alfsol! tie! hvo er ei tapper

Naar Du o Freia er Belønningen?!

Sød Døden er! og dobbelt sød for Dig!

ALFSOL

Hvis Du i Kampen falder, skal Din Alfsol

Kun overleve Budskab derom!

HARALD

Du følger mig? – O søde Fryd min Alfsol!

ALFSOL

See Himlen fuld af hvide Lysetsalfer!

I Straaledragt de svæve rundtomkring os

Hør! søde Toner fra de spæde Læber

Opfylde Luftens klare Telt foroven.

Mildt Freia vinker os! hist er jeg evig Din!

– Aarhundreder hensvinde! Glemsels Aand

Kold suser over Heltens Bautastene!

Da svæve vore Aander, tause kjerligt

Hen over Søen til det kjære Jylland.

Naar Maanen venligt smiler ned fra Himlen,

Vi sidde da saa barnlig’ lykkelige,

Og hos min elskte Fader paa hans Gravhøi!

Omduftet af de venligste Violer,

Og af de Roser som saa festligt rødme

I Nattens stille underfulde Time!

Naar udenfor en Storm gaaer gjennem Lunden,

Da tye vi ind, da sidde begge, vi,

I Gravens Bolig nær ved Askeurnen,

Der sidde vi mens Stormen kaster Hagl

Mod Hvælvingen, og Lynets røde Pile

I Flammedands oplyser alt omkring os!

HARALD

O Alfsol! Alfsol! sødt at døe for Dig!

– Farvel! vi sees maaskee ei mere her

Paa Jord, men evigt hos den milde Freia!

ALFSOL

Der er jeg evig Din! der vil ei Nogen

Adskille grusomt dem, som Elskov har

Forenet!

INGE (til Harald)

Kom! vi kan ei tøve længer!

Alt holder Sigurd med sin Hær, hist paa

Den anden Side Klipperne. – Hvinende

Istemmer Kjæmperne nu deres Skriig

Til Seier eller Død.

ALFSOL (favner sine Brødre)

Farvel! farvel!

O høie Odin staa Dig bi! – og Thor

Beskjerm Dig huldt ...!

INGE og ALF

Dig Freia vil velsigne

Og gjøre lykkelig!

ALFSOL

Farvel da Harald!

Ei skal Du see Din Alfsol fælde Taarer,

Nei roligt vil jeg sige Dig Farvel! –

Om nogle korte, mørke, Øieblikke,

Skal vi gjenfavnes i det skjønne Folkvang.

Mit Hjerte gyser vel? men ei af Frygt,

Kun kjære Minder staaer mig end for Øiet!

Farvel min Harald! – stærk’ er’ Nordens Piger,

Selv naar i Døden deres Hjerte brister!

(favner ham, og trykker et Kys paa hans Læber)

Med dette Kys, jeg mig trolover med Dig!

HARALD

O Salighed! nu er jeg Din! til Kamp og Seier!

Jeg seer i Aanden alt min gyldne Lykke!

Du est min Dise hulde skjønne Alfsol!

Dit Billede min Fylgie, min Skytsaand!

Til Kamp og Seier! – Ild mig gjennemstrømme!

Din Aand jeg føler høie Asathor! –

– Farvel min Alfsol! snart vi samles.

ALFSOL

Snart!

HARALD (river sig ud af hendes Arme)

Hør Ravnene, den store Odins Fugle,

Mig kalder! – Seier eller Død! – Lev vel!

Lev evig vel!

(iler ud. Inge og Alf følger efter)
ALFSOL

Ja evigt! evigt, Harald!

(segner om i sine Terners Arme. Pause)
SIGNE

O Alfsol! Alfsol! est Du død, Du Fromme!?

(Pause)
ALFSOL (hæver sig op)

Græd ikke! – det bedrøver mig saa meget

At see I fælder Taarer. Jeg er rolig!

Jeg frygter ei! – det lyse Folkevanger,

Staaer venligt for mit Blik! – O lad mig ene!

Ved Ensomhed, kan Aanden kun sig hæve

Mod Himlens Blaae, og Støvet fælde Taarer!

O søde Barndoms Minder! venligt svæve

I mig for Øiet og en Himmel tryller!

O lad mig være ene kjære Piger!

Jeg bede vil, beed ogsaa I en Bøn

For mine Brødre, og for mig og Harald,

Imedens kjækt de stride nu derude.

(Ternerne yttre hende rørt deres Kjærtegn, og gaae)
ALFSOL (ene)

Tak Freia, at de gik, at jeg er ene!

(tager Krandsen med de giftige Urter)

Kom hulde Gave fra de mørke Norner,

Du skal mig lede til min elskte Harald,

Hvis Døden sender ham til Odins Valhal!

(presser Saften i et Bæger)

Forunderligt! hvert Blad saa fuldt af Saft?!

Snart er jo Bægeret alt fyldt til Randen!

(Pause. Hun bliver færdig)

Nu er jeg færdig! Guder tag min Tak!

(tager Bægeret i Haanden)

Befrier! Du min sidste sikkre Tilflugt!

Dig favner jeg! Du fører Livet i Dig!

Ved Dig jeg skal forenes med min Harald,

Hvis Rota tegner ham til Heltedøden!

O søde Bæger! sødere end Mjød!

Du skjænker mig ham evigt hist hos Freia!

(sætter Bægeret)

Ei rædes jeg! min frie Sjæl ei rædes!

Kun Støvet er det, som end frygter Dig!

Freia kan mig ei forsage!

Kort er Støvets Prøvedage,

Evig Saligheden hist.

Aanden kan ei frygte Døden!

Hisset straaler Morgenrøden,

I en varig Salighed.

Støvet kun for Døden skjælver!

Thi saa mørkt og tungt sig hvælver

Porten mellem Liv og Død!

(efter et kort Ophold)

Nei jeg vil ei grue!

Roligt vil jeg skue

Dig Du blege Død!

I det lyse Fjerne,

Glimter Haabets Stjerne!

Freia smiler mildt!

(i Begeistring)

Aanden skuer

Rene Luer –

Salighed!

Freia kalder,

Lænken falder,

Jeg er fri!

Alting viger!

Sjælen stiger

Op til Dig!

Haabets Stjerne

I det Fjerne

Lyser mildt!

Freia taler,

Støvets Qvaler

Vige bort!

Ingen Længsel,

Intet Fængsel,

Findes hist!

Aanden svæver,

Frit den hæver

Sig til Freias Folkevang!

(Larm af de Kjæmpende i Dalen høres blandet med hvinende Skriig)
TERNERNE (ile ind)
SIGNE

O Alfsol hør! vildt Vaabengny og Bragen

Opfylde Luften. – Hør kun hvor de stride!

O Rædsel!

ALFSOL

Rolig! viis at Du er Dansk!

Ei Danmarks Døttre kjende maa til Skjælven,

– Syng før en Sang som kan opmuntre Eder,

Jeg frygter ei, det skee som Freia vil!

SANG AF TERNER (under hvilken Vaabengnyet tiltager)

Tungsindigt Freia sidder

Med Haanden under Kind.

I Vinden Haaret flagrer,

Hun er saa mørk i Sind.

Fra Øiet triller Taarer,

De ere røden Guld,

Hun græder for sin Oder,

Som ...

SIGNE (afbryder)

Nei Alfsol! nei! ei Læberne kan synge,

Naar Hjertet briste maa af bittre Qval!

ALFSOL (som har staaet indesluttet i sig selv, udbryder)

Saa strid! strid! op til Kamp Valkyrier,

Før Alt er tabt! – Selv vil jeg støde Sværdet

I Sigurds Bryst! op! ruster Eder! værer

De Tapres Fylgier! saa byde Odin

Igjennem mig. Til Seier eller Død!

Strid kun som Dansk, og da maa Sigurd tabe.

(rækker dem Rustninger, selv ruster hun sig)

Høit lyder Hærens vilde Seiers Skriig!

De kalde os! kom! strid! lad Fjenden føle

At vi er Danmarks sande kjække Døttre!

(vil ile ud med Ternerne, men standser)
ALF (bringes dødelig saaret ind af tvende i Harnisk klædte Krigere)
ALFSOL

Min Broder! Alf! o høie Guder! Du

Er saaret! Du forbløder Dig! Livsgnisten

Kun ulmer svagt i Øiet ..!

ALF

Alting er

Forloret! – – Alfsol! Søster! – Alt er tabt

Undtagen Æren – – Jeg saae Inge faldt

For Gjandalfs Sværd, selv skiftede jeg Hug

Med Sigurd! – – dødeligen har han saaret

Mig! – – Valhal aabner sig – –!

ALFSOL

End Harald da?!

ALF

Alt vigede for ham! en Hær af Døde

Laae om ham! og han faldt bestænket

Med Fjenders Blod. Selv saae jeg det.

ALFSOL

Han faldt?

ALF

Ja Alfsol, Harald faldt! – Alt er forloret!

ALFSOL (med Ild)

Forloret?! Intet er forloret! Harald

Er min! han er mig værdig! Freia vinker!

Ei skal mit Øie skue Sigurd meer!

Hil Freia være Dig! hil Dig min Harald!

(hun tømmer Giftbægeret)
ALF

Ja Alfsol, Du est troe! Snart samles vi!

(døer)
SIGNE

Ja Du er stoer! – Tilgiv min svage Graad,

Og beed for mig hist i Din lyse Himmel!

ALFSOL (trykker kjærligt hendes Haand)

Den virker Alt! – Farvel, Farvel i Kjære!

Om føie Tid skal vi gjensamles atter,

I Freias Bolig til en evig Glæde!

HARALD (træder bleeg og blodig uden Hovedbedækning og forbunden, vaklende ind)
ALFSOL (stirrer stift paa ham)

Hist staaer jo Harald! hist i hvide Skyer,

Og kalder paa mig? ja jeg kommer Harald!

(døer)
HARALD (vakler hen imod hende)

Min Alfsol! Guder hun død! o høie Vala!

Hvi frelste Du mig fra den blege Død,

Og kjærligen forbandt de dybe Vunder?

For at jeg skulde see at hun var tro.

Det vidste jeg! – Uværdig var ei Alfsol,

Det skjønne Navn at turde kaldes Dansk!

(opdager Giftbægeret)

Gift! Gift har Du indsuet, og jeg lever!

Jeg følger Dig!

(river Forbindingen op)

Sprud’l høit i røde Strømme,

At Livets Lænke falde kan til Jord!

Jeg seer Dig Alfsol! evigt er jeg Din!

Modtag mig Freia! smiil Du høie Odin!

(styrter sig i sit Sværd)
ET BUD (træder ind)

Min Herre, Konning Sigurd, sender mig!

Snart vil han være her! – Men hvor er Alfsol?

EN AF TERNERNE

Der ligger hun, som I det have vilde!

Gaae, siger til Tyrannen hun er frie!

Den høie Sjæl er hist i Freias Bolig,

Det døde Legem’ hører ham nu til!

SIGURD (styrter ind)

Hvor er hun!? hvor? – Ha stolte Pige! død!

Du holdte troligt Dine Rædsels Ord.

Dog Dig trods, vil jeg Din Brudgom være!

Mit Navn er kjendt og frygtet overalt,

Faae er de Timer som jeg har tilbage!

Min sidste Daad skal ei de andre mørkne.

(til hans indtrædende Krigere)

Opkaster flux en Høi ved Sarpens Bred,

Som efter mig skal kaldes Rings’s Høi;

Dernæst, bereed det bedste Skib jeg har

Med Svovl og Beeg og Gummi, fyld det med

De Ihjelslagnes Kroppe, saavel mines

Som Fjendens, sæt det saa i Ild og Lue,

Og med min Brud jeg vil betræde det,

Og falde i mit eget Heltesværd!

Naar alting hvirvler da i Røg og Damp,

Skal Rahn mig bære til den høie Odin!

(tager Alfsols Liig i sine Arme)

Saaledes sømmer det en Konge sig

At døe, og gjæste Odin i hans Valhal.

Ungdoms-Forsøg. Af Villiam Christian Walter

Udkom første gang i august eller september 1822. I Dagen, nr. 165, 12. juli 1822, bragtes en forudannoncering af skriftet, der angav udgivelsesdatoen til slutningen af august 1822.

Da bogen kun solgtes i meget få eksemplarer, blev oplaget afhændet til boghandler P.Th. Schovelin, som i 1827 udgav den på eget forlag forsynet med et nyt titelblad (BFN 9). Her gengives det første tryk fra 1822. BFN 2

45
Villiam Christian Walterpseudonymets enkelte navne hentyder til den engelske dramatiker William Shakespeare (1564-1616), til H.C. Andersen selv og til den skotske romanforfatter Walter Scott (1771-1832).
47
Den Høie Kongelige Theater-DirectionDet Kgl. Teaters direktion fungerede tillige som bedømmelsesudvalg for indleverede stykker; i 1822 bestod direktionen af Jonas Collin (1776-1861), F.C. von Holstein (1771-1853), G.H. Olsen (1760-1829) og Knud Lyne Rahbek (1760-1830).

Prolog

Trykt første gang i Ungdoms-Forsøg. BFN 3

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

50,25»jeg < jeg
50,26Og < »Og
51,16veemodsfulde < vedmodsfulde
49
Danapersonificering af Danmark.
Hiin … denneførstnævnte ... sidstnævnte.
Ax(ets)kornaks.
Vovenbølgen.
kjølekølige.
Fiona(s)(latin) Fyn.
treentrådte, kom.
Nonnebakkebakke syd for Odense Å, tæt ved Skt. Knuds Kirke; oprindelig lå her en ringborg eller trelleborg (Burgh), der i middelalderen tilhørte Skt. Knuds Kloster og deraf fik navnet Nundeborrig, dvs. nonneborg.
AxelsstadKøbenhavn; 1500-tallets historikere tillagde fejlagtigt byens grundlægger biskop Absalon (ca. 1128-1201) fornavnet Aksel.
50
Odins ByeOdense; navnet Odense stammer fra det gammeldanske ord »Othenswi«, »Odins vi« (»vi«: en nordisk, hedensk helligdom).
Philomeles Klagesangi græsk mytologi voldtog kong Tereus sin hustru Proknes søster, Filomele, og skar hendes tunge ud, så hun ikke skulle røbe ugerningen. Filomele skildrede det skete i et vævet billede, som kom Prokne i hænde. I harme slagtede hun sin og Tereus’ søn, Itys, og satte hans kød for Tereus, tilberedt som mad. Søstrene flygtede, forfulgt af Tereus; som hjælp forvandlede guderne Prokne til en nattergal, som klagede over sin døde søn, og Filomene til en svale. En anden version af fortællingen lader Filomele forvandle til en nattergal, hvorfor hun er blevet et poetisk navn for denne fugl.
Æther(-Hvælving)i klassisk filosofi og kosmologi det klare, rene, luftformige stof, der fylder himmelrummet; her: himmelrum, verdensrum.
jeg vil ogjeg vil også.
AlfaderGud.
beged’ Søefuglskib behandlet med beg for at gøre det vandtæt.
Alt længerstadig længere.
51
Bølgekarmegentlig bølgevogn, skib.
qvædersynger.
Thiderfor.
huldvenlig, behagelig, yndig.
ikkunkun.
opklækkedeopfødte.

Gjenfærdet ved Palnatokes Grav, original Fortælling

Trykt første gang i Ungdoms-Forsøg. BFN 4

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

54,37Vise?« < Vise?
54,39hende, »gaae < hende,« gaae
54,39Vei!« – < Vei! –
55,7Lunden.« < Lunden.
55,17»Klokken < Klokken
55,19Fingeren?« < Fingeren?
55,36nu.« < nu.
55,38om – –« < om – –
56,28»og < og
57,13»Hi, hi, hi!« < Hi, hi, hi!
58,3bliv < blev
58,6og – –« < og – –
59,29os – –« < os – –
59,30»Din < Din
59,33gamle – –« < gamle – –
59,37»Ja < Ja
59,38Huset – –« < Huset – –
59,39»– – i Caffeen.« < – – i Caffeen.
59,40»Velbekomme < Velbekomme
59,40feed! – –« < feed! – –
60,25ned i den < ned i en
61,1Arrestforvareren < Arrestforvaren
64,16øvrige?« < øvrige?
64,18behøvedes,« < behøvedes,
64,38Jørgen!« < Jørgen!,
65,14Høilærd?« < Høilærd?
65,18»Ja det siger < Ja det siger
65,18Mand« < Mand
66,2Knud!« spurgte < Knud! »spurgte
66,6Søn?« spurgte < Søn? »spurgte
66,7Findegods,« svarede < Findegods, »svarede
66,9noget?« spurgte < noget? »spurgte
66,10kommer!« < kommer!
66,11ikke« afbrød < ikke »afbrød
66,15Fredsens-Gud!« skreg < Fredsens-Gud! »skreg
66,19Klokken < »Klokken
66,23vidste < viste
66,36Knuds Fortælling < Kunds Fortællingen
66,36Heede < heede
67,11Mening!« < Mening!
67,13nødvendigt,« < nødvendigt,
67,19har ….« < har ….
67,20»Lad < Lad
67,21frie,« < frie,
67,28herud!« < herud!
68,2Planer. < Planer
68,22om ….« < om ….
68,37have ….« < have ….
68,40herud!« < herud!
69,15»O < O
69,17Manden. < Manden
69,28Mutter!« < Mutter!
70,11vaagnede < Vaagnede
70,28ræd?« < ræd?
71,1Ryggen, < Ryggen..
73,1Hr. Steffens < »Hr. Steffens
73,2Gestikuleren < gestikuleren
73,32Langpatte«. < Langpatte ..
74,23»O Jemini dog!« < O Jemini dog!
74,23»det er < det er
74,25hjelp!« < hjelp!
74,36»O < O
74,38Tjeneste!« < Tjeneste!
52
Palnatoke(s)dansk sagnhøvding, tillagt drabet på Harald 1. Blåtand (død senest 987). Palnatoke kendes fra beretninger i Saxos danmarkshistorie, Gesta danorum (10. bog, kap. 7), hvor han benævnes Toke, og fra Jomsvikingesagaen (omkr. 1200); H.C. Andersens kilde er snarere Thiele 1, 1, s. 110. Flere lokalieter har med tiden gjort krav på at huse Palnatokes gravsted; én af dem er en nu forsvunden gravhøj mellem Seden og Åsum, SØ for Odense.
53
Tusmørket, Nattens mægtige … Hulerfra den danske præst og digter C.J. Boyes (1791-1853) lyriske drama »Elisa eller Venskab og Kjærlighed«, I,2, i Digte, 1819.
Heroldbudbringer.
Vesterlideden vestlige del af himlen eller jorden, hvor solen går ned.
æskerudfordrer.
Christian den Fjerdes RegjeringChristian 4.s (1577-1648) regeringstid: 1596-1648.
Nonnebakkenbakke syd for Odense Å, tæt ved Skt. Knuds Kirke; oprindelig lå her en ringborg eller trelleborg (Burgh), der i middelalderen tilhørte Skt. Knuds Kloster og deraf fik navnet Nundeborrig, dvs. nonneborg.
Bachus … TøndeBacchus, i romersk mytologi vinens gud; egentlig latiniseret tilnavn til den græske vingud Dionysos. Narreskikkelsen Bacchus på tønden, vinens tykmavede gud, som sidder overskrævs på en vintønde, var fast inventar i bl.a. fastelavnsoptog.
Munkemosemosedrag syd for Odense Å, senere omdannet til park.
sildesent.
Nykkennøkken, ifølge folketroen et overnaturligt væsen i menneske- eller hesteskikkelse, der holder til i elve, åer og søer, hvor det lokker mennesker til sig med sit spil.
Havtudse(rne)fiskearten havtudse; her snarere havuhyre eller havtrold.
Sleienstålorm, egentlig snogeøgle; ifølge folketroen farligere end hugormen.
stedsetil enhver tid, ved enhver lejlighed.
udenpå nær.
54
Dovre-Fjeldfjeldkæde syd for Trondheim i Norge.
Sanct Knuds TaarnOdense Domkirke, Skt. Knuds Kirke, er opført i anden halvdel af 1200-tallet; kirketårnet stammer fra 1500-tallet.
Palnajæger … ÆbletPalnatoke; jf. Thiele 1, 1, s. 110: »Palne-Jæger«. I Saxos danmarkshistorie (10. bog, kap. 7) berettes om Toke, der praler af sine store evner som bueskytte. På stor afstand kan han ramme et æble på en pæl. Kongen forlanger, at pælen erstattes med Tokes søn: »Derpå tog han tre pile op af koggeret, lagde den første til strengen og plantede den i det mål, han sigtede på. Havde den ramt drengens hoved, havde sønnens ulykke utvivlsomt bragt faderen i fare: et fejlskud ville have betydet døden for såvel den, der ramte, som den ramte.« (Saxos Danmarkshistorie, oversat af Peter Zeeberg, bind 2, 2000, s. 19).
AasumÅsum, landsby SØ for Odense.
kjendtegenkendte.
Brobyelandsby på midtfyn mellem Odense og Fåborg.
manetfremmanet.
onde Vædskerudtryk for ældre tiders tro på sundhed som en balance mellem legemets væsker; opfattelsen udgår fra den græske læge Klaudios Galenos’ (ca. 129-ca. 199) væskelære, hvor forholdet mellem legemets fire kardinalvæsker: gul galde, slim, blod og sort galde afgør individets temperament (kolerisk, flegmatisk, sangvinsk og melankolsk) og sundhedstilstand.
55
O Marthe … gjennem Lundenjf. DgF 47, »Elveskud«, især B-versionens strofe 5, 6 og 9, hvor elverkongens datter forlokker den unge mand, Hr. Oluf, som forgæves henviser til sit forestående bryllup: »»Hør du, Her Oluf, træd dansen med mig: / To bukkeskinds støvle saa giver jeg dig. // To bukkeskinds støvle, sider vel om been: / Forgyldene spore derom spend. // (...)« »Ieg ikke tør, jeg ikke maa: / I morgen skal mit bryllup staa.««.
Hvergarnskjortelkjortel, dvs. lang eller halvlang, løst nedhængende klædning af hvergarn, hjemmevævet stof af hør og uld.
Gjerdetornetorne fra den vilde gærderose.
Tøi(strimler)stof.
56
ædder(gule)edder; ondskab, had.
Pælbyens kag eller skampæl, til hvilken bl.a. løsagtige kvinder blev bundet og pisket offentligt.
de røde Englepolitibetjente, der dengang bar røde uniformer.
Rottekrudtarsenik, især anvendt til rottebekæmpelse.
gjør hun sig ud til Beensstritter hun imod, gør hun modstand.
Forvar Dig … taer Digældre trylle- eller besværgelsesformular, i utallige versioner anvendt i fx skillingsviser.
tvendeto.
57
Korsklædetrekantet klæde, der bindes om pande og hoved.
Fare, fare Krigsmand … Grydecitat fra børnevisen »Bro, Bro Brille«, jf. S. Tvermose Thyregod Danmarks Sanglege, 1931, s. 220-230.
Dommersædetfrem til 1919 var byens borgmester tillige dommer og i flere tilfælde også politimester.
58
de sorte Herrerbyens juridiske myndighed, bestående af borgmester og rådmænd.
Her smiler Din Engel … Nødden danske forfatter Levin Chr. Sanders (1756-1819) »Dødens Vuggevise«, trykt i Charis for 1799, 1799.
signe(de)fremsige magiske formularer for at beskytte mod ondt.
59
overtydeoverbevise.
den er god at lokke … hoppeordsprog, jf. Mau 5465.
god (at lokke)let (at lokke).
en god Samvittighed … Hovedpudeordsprog, jf. Mau 8318.
tykt Blodblod, der gør individet usundt eller tungsindigt ifølge den gamle lære om legemsvæskerne og de fire temperamenter.
Dunsterluft.
60
Trøiekort overbeklædning, båret af almuen.
i hvor mat hun varhvor mat hun end var.
Slagslagtilfælde.
hendes Sandser vare forvildedehun var fra forstanden.
61
Kaartenekortene.
Betrækkerstoftapeter, gobeliner.
Cimbres og Teutoners Togden germanske folkestamme cimbrerne drog i slutningen af 100-tallet f.Kr. hærgende ned gennem Europa og fik tilslutning fra andre stammer, bl.a. teutonerne. I 102 f.Kr. rykkede cimbrerne ind i Norditalien og blev året efter knust af de romerske styrker i slaget ved Vercellae. Romerske historieskrivere skildrer cimbrerne som høje kæmper med lyst hår og blå øjne.
Hellebardehellebard, spydøkse.
Amazoneri græsk sagnhistorie et mytisk folk bestående udelukkende af kvinder. De formerede sig med mænd fra nabofolkene, men kun pigebørnene fik lov at leve; disse fik en streng militær opdragelse.
Skriver(en)sekretær, der tager referat.
Drøitedrøjde, legemsbygning.
62
god at kjendelet at genkende.
nu skal ii, dvs. I.
Der kom to Duer fra Himlencitatet har ikke kunnet lokaliseres, sandsynligvis H.C. Andersens opfindelse.
Luunt bæved’ Vinden … Blodaf Adam Oehlenschlägers (1779-1850) digt »Aften-Vandring« fra »Langelands-Reise«, Poetiske Skrifter, bind 1, 1805, s. 366-371.
Sommerqvelsommeraften.
Dalumlandsby tæt ved Odense; nu bydel ca. 4 km fra Odense centrum.
soelbrændte Rudernår ruderne bliver anløbet af vinterens fugt, trækker soda ud af glasset, som siden hærdes af sommersolen; herefter er ruderne mindre klare.
64
Christiansdals Stamhuushovedgård syd for Odense, egentlig Dalum Kloster, i perioden 1682-1930 kaldet Christiansdal. Fra slutningen af 1100-tallet til 1580, hvor den sidste nonne døde, fungerede det som benediktinerkloster.
Sanct-Petri Kirkefra 1585 den tyske evangelisk-lutherske menigheds kirke i St. Peder-Stræde {B2-B3}.
polidsksnedigt, fiffigt.
da voresvor Konge Christian den Fjerde blev kronetChristian 4. blev kronet i Vor Frue Kirke {C3} 29. august 1596.
Amagertorv ved Øster- og KjødmagergadeAmager Torv {D4}, hvor Østergade (Strøget) og Købmagergade (oprindelig kødmangergade, dvs. slagtergade) mødes.
Æreportifølge Niels Pedersen Slanges (1656-1737) Den Stormægtigste Konges Christian den Fierdes Konges til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, Greves til Oldenborg og Delmenhorst, Historie, 1749, s. 99, som øjensynligt er H.C. Andersens kilde, var der oprejst æresporte for det kongelige optog, som var ledsaget af »Pouken-Skral og Trompeters Klang«, men der nævnes ingen »Kjæmpe«. Sjællands biskop og rigsråderne hjalp kongen med at sætte kronen på hovedet.
hissethejst.
Kobbeltrommer(s)sammenbundne trommer; jf. Niels Slange, 1749, s. 93-94: »Først gik en Pukken-Slager med tvende Sølf-Pouker eller Trommer, overhængde paa Siderne med Damask (...) og 9 Trompeter med Sølf Trompetere iligemaade vel stafferede (...) Efter disse Rigens Raad gik atter en Pukken-Slager med tvende Pukker (...)«.
Amagertorv … med store Knivejf. Niels Slange, 1749, s. 99: »Offentligen paa Torfvet sprang nogle Timer rød og blank Viin; ikke vidt derfra blef heele Oxer steegt, opfyldt med alle slags Vildt og spekkede med Fugle. Imidlertid dend gemeene Mand her om nappedes, holdte Kongen sit Taffel (...)«.
den gemene Mandden almindelige mand.
65
raerinteressant.
begede Buxerbegindsmurte bukser; forvanskning af sagnet om den danske sagnkonge Regnar Lodbrog, der ifølge Saxos danmarkshistorie, 9. bog, bar bukser af fåreskind, vendt med pelssiden udad, dyppet i vand og derpå frosset til is, da han fældede den svenske kong Herrøds to slanger.
Keiser Magnus, Sultanen i Romifølge Saxos danmarkshistorie, 9. bog, besejrede Regner Lodbrog den franske konge og romerske kejser (fra år 800) Karl den Store (747/748-814; latinsk navneform: Carolus Magnus) i et slag i Sachsen.
tartariskaf ta(r)tar, centralasiatisk folkestamme; her måske blot: barbarisk.
Leiebrættetskilt med påskrift om, at noget lejes ud; her øjensynligt om en prostituerets reklame for sig selv.
gjør … afregner for noget.
a la caservemuligvis forvanskning af det franske »caserne«, kaserne, dvs. bordel.
Gesticulereni datidens prædikekunst spillede gestikken en stor rolle.
Manskjettermanchetter.
66
støtte hendestøtte, dvs. stødte.
Mostspirituøs drik.
liderligt Kramafskyeligt, væmmeligt pak.
de Sortepersoner med mørk hudfarve; her nok tatere, sigøjnere.
67
hvor Søster Sladder … udeordsprog, jf. Mau 6152.
Solen er klar … seer denordsprog, jf. Mau 9262.
der er flere Æretyve end Pengetyveordsprog, jf. Mau 10781.
Mare Mareminde … herudbesværgelsesformular, jf. Thiele 2, III, nr. 751; ifølge folketroen er maren et kvindeligt væsen, der hjemsøger sovende om natten og sidder, »rider«, på deres bryst, hvad der giver åndenød og onde drømme, jf. udtrykket mareridt.
Stoerstuenstadsstuen.
Moradssumpet og ofte tilgroet område.
68
Ak Herre jeherre je(h), forkortelse af herre Jemini eller herre Jesus.
Saadan er der … Kors for Digjf. DgF 90 A, »Fæstemanden i Graven«, 16. strofe.
69
Herre Gud … Brystjf. DgF 78, »Hr. Peder og Mettelille«, 1. strofe.
Faarekyllingerne syngerifølge folketroen et dødsvarsel.
Fire Fjelle … lagt9. strofe af Dorothe Engelbretsdatters (1634-1716) salme »Afften-Psalme« (»Dagen viger og går bort«), 1677.
Fjellebrædder.
Kalunkallun, bageste del af maven hos drøvtyggere, regne(de)s for en billig og mindre fin spise.
Pirrekum(-Brændeviin)perikum eller perikon; plante, hvis blomsterknopper kan tilsættes brændevin.
Kragen sidder paa Bjergetbørneremse, jf. V.J. Brøndegaard Folk og fauna, bind 2, 1985, s. 278.
Lirestrengeinstrument, hvis strenge sættes i svingning ved hjælp af et hjul med et håndtag, der drejes med den ene hånd, mens den anden hånd passer tangenterne.
Sanct Pederfolkeligt navn på apostlen Peter, som Skt. Petri Kirke har fået navn efter.
70
Sølvenesteselvlavet ordform, af det reneste sølv.
Maanen skinner … ræden vise med denne ordlyd har ikke kunnet identificeres, men der er formodentlig tale om en vise bygget over Le(o)noresagnet, som fx også G.A. Bürgers (1747-1794) spøgelsesballade »Lenore«, trykt i Göttinger Musenalmanach auf das Jahr 1774, 1774, s. 214 ff. Her lyder strofe 27: »»Graut Liebchen auch? – – Der Mond scheint hell! / Hurrah! die Todten reiten schnell! / Graut Liebchen auch vor Todten?« – / »O weh! Laß ruhen die Todten!« – – –«.
Skovlillie(n)liljekonval eller sværd-skovlilje, begge meget lette, spinkle hvide blomster.
71
Livstykkedel af kvindens klædedragt, der dækker overkroppen.
Daphnisyndet motiv i 1600-tallets hyrdedigtning, jf. fx Anders Bordings (1619-1677) hyrdedigt »Daphnis gik for nogle Dage, / Over den Græs-grønne Eng«, 1645; i græsk mytologi var Dafnis søn af Hermes og en nymfe; som spæd blev han sat ud i en laurbærbusk, hvor han blev fundet af hyrder; Dafnis brød et løfte til nymfen Echenais om evig troskab og blev dræbt; i hyrdedigtningen er Dafnis en litterær figur, »den forelskede hyrde«, der optræder i talrige variationer.
virakfyldtevirak, oprindelig udtryk for hellig, viet røg, der bringes som offer; her: vellugtende.
Urnebæger.
erholdtfik.
Hellig tre Kongers Aften5. januar.
Velærværdighedtiltaleform til præster.
forlibetforliebt, forelsket.
honethonnet, ærlig.
Polituregentlig alkoholholdig opløsning, som bruges til polering af træ; her: pæne manerer.
Underblomst(en)blomst af slægten mirabilis; også billedligt fx om en kvinde i betydningen underskøn blomst.
73
naar det skuldehvis det skulle.
Foldmål for størrelsen af et høstudbytte; her: form, rytme.
Perialrus.
Moskevittermoskovitter, russere.
Helligtre Kongers Natnatten mellem den 5. og 6. januar; i denne nat kunne pigerne ifølge overtroen se deres tilkommende i spejlet, hvis de fremsagde den nævnte remse; jf. Thiele 2, III, nr. 619.
Palnatoke … »sin elskede Langpatte«jf. Thiele 1, 1, s. 110. Sagnet om den vilde jæger er udbredt i Norden og findes i flere varianter. Slattenpatte eller Slage Langpatte, som hun også benævnes, er en troldkvinde med bryster så lange, at hun kunne kaste dem over skuldrene. Ofte er hun set bærende et barn på ryggen, som så kunne die hende. Et andet sagn fortæller, at hun ved nattetide jages af kong Valdemar på en sort eller hvid hest og i følgeskab med tre hunde med røde, gloende tunger.
74
Han skar Braden … mistejf. DgF 56 D, »Jomfruen i Fugleham«, 10. strofe: »Hand skar braaden aff hans bryst, / han hengde den paa linde-quist, / braden reste, och brøstet dit suedt, / saa und vaar foulen at miste«.
75
Nu galer Hanen … flux afstedjf. DgF 90 A, »Fæstemanden i Graven«, strofe 21 og 22.
Thi maaederfor må.

Alfsol. Original Tragedie i fem Acter

Trykt første gang i Ungdoms-Forsøg. Stykket blev sandsynligvis i juli 1822 indleveret til bedømmelse ved Det Kgl. Teater og forkastet som uegnet for skuepladsen den 3. september 1822. BFN 5

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

78,23HAGBARTH < HAGBART
79,3HAGBARTH < HAGBART
82,33Sønner! < Sønner’!
84,16Odin < Odjn
87,10Mid’je, < Mid’je’
91,32HJALTE < HIALTE
102,30taler! < taler.!
109,21Konge. < Konge
120,9ALF < ALFSOL
125,26Sommer. < Sommer
128,6est < ist
129,33Nidding! < Ridding!
132,22Vølvers < Bølvers
134,17viser sig < viser
134,18synge) < synge
134,34VALKYRIE < VALKYRIER
141,7Øglens < Yglens
141,27sortner < forster
146,18Sener, < Scener,
150,3Seier! < Seier:
155,32suser < fuser
158,25forenes med < forenes
159,31(Larm < Larm
78
Peder Friderich Suhm(s)Peter Frederik (Friedrich) Suhm (1728-1798), historiker og forfatter; Suhms skrifter blev udgivet samlet 1788-1799 med titlen Kammerherre og Kongelig Historiographus Peter Friedrich Suhms samlede Skrifter. »Alfsol« blev første gang trykt anonymt med titlen »Alfsol. En Fortælling« i Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber, Fjortende Stykke, 1783, s. 43-102; samme år blev fortællingen udsendt selvstændigt, og 1789 blev den optaget i fjerde bind af Suhms samlede skrifter.
Danmarks HistorieP.F. Suhm Historie af Danmark, fra de ældste Tider til Aar 803, 1782, første bind af Suhms danmarkshistorie, der udkom i 14 bind frem til 1828 og altså først blev færdiggjort efter hans død; fortællingen om den danske sagnheltinde Alfsol findes i det nævnte første bind (s. 525).
ikkunkun.
Valaeller vølve; i nordisk mytologi en kvinde med spådomsevner, jf. »Vølvens Spaadom« i Den ældre Edda, hvor vølven forudsiger de nordiske guders undergang.
Ternetjenestepige (især hos kvinde af fornem stand).
Valkyrieri nordisk mytologi guden Odins møer, der på hans bud bestemmer kampenes udfald, udvælger de krigere, der skal falde, og bringer dem derefter til Valhal, hvor de opvarter de faldne krigere; de tre valkyrier optræder tillige i Johannes Ewalds (1743-1781) »Balders Død. Et heroisk Skuespil i Tre Handlinger« (trykt første gang i Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber, Ellevte Stykke, 1774).
Draugerdrager.
79
AlfaderOdin, i nordisk mytologi den øverste gud, der er far til de øvrige guder.
Valhali nordisk mytologi Odins hal i gudernes (asernes) land, Asgård, hvor de på slagmarken faldne krigere opholder sig.
Disedis, i nordisk mytologi er diserne en gruppe af kvindelige guder, der er knyttet til et enkelt menneskes eller en enkelt slægts skæbne, særlig i forbindelse med fødsel og kamp; sandsynligvis blev diserne oprindeligt opfattet som frugtbarhedsgudinder, men betydningen er blevet udvisket, og de er siden gledet sammen med valkyrierne, nornerne og slægternes følgeånder. Dis bruges tillige poetisk om en kvinde i almindelighed, jf. Anders Bæksted Guder og helte i norden, 1963, s. 181.
treentrådte.
huldeegentlig yndige; her nok: nådige.
Freiai nordisk mytologi gudinde for frugtbarhed og kærlighed.
80
Blegenblegepladsen, hvor man bleger lærred eller vasketøj ved at lade det ligge i sollyset.
toevaske.
Liinlinned eller lærred, ofte af hør.
underligtforunderligt.
Lokei nordisk mytologi en tvetydig gudeskikkelse, der både optræder som hjælper og modstander af guderne; Loke er af jætteslægt, men optaget blandt aserne som fostbroder til Odin. Han er far til Fenrisulven, Midgårdsormen og dødsgudinden Hel.
HælHel, i nordisk mytologi både navnet på dødsriget og dets hersker; Hel er datter af Loke og jættekvinden Angerboda.
RhanRan, i nordisk mytologi gudinde for havdybet, gift med havjætten Ægir.
Solen var formørket … RagnarokRagnarok, i nordisk mytologi forestillingen om verdens undergang, bl.a. beskrevet i »Vølvens Spaadom«: »Solen sortner, / synker Jord i Hav, / styrter fra Himlen / Stjerner klare;« (Edda 1, s. 72).
Ulven Minnagarmer … Blodjf. den islandske skjald Snorre (Snorri) Sturlusons (ca. 1178-1241) Edda (første del, »Gylfaginning«): »Det fortælles, at af Slægten bliver een den mægtigste, den som hedder Maanegarm; den fylder sig med alle de Menneskers Liv (Blod), som dør, og den vil sluge Maanen og bestænke Himlen og hele Luften med Blod« (Snorre, s. 18).
Fos(sens)vandfald.
velmon.
Da rulled’ Thor … Flammevingei nordisk mytologi er Thor tordenens guddom; med sin vogn, forspændt med to tænderskærende bukke, Tandgnjost og Tandgrisnir, kører han hen over himlen, heraf navnet Agethor.
Gimlei nordisk mytologi de lykkelige slægters bolig i den verden, der opstår efter Ragnarok.
Aseri nordisk mytologi den ene af de to gudeslægter; den anden kaldes vanerne.
81
Trel(le)slave.
Traadtrådte.
Vaarviolmartsviol.
Huldeyndige, smukke.
trendetre.
82
Vestfoldlandskab i Norge beliggende på vestsiden af Oslofjorden; i det 8. og 9. århundrede var Vestfold sæde for den kongeslægt, der senere kom til at herske over Norden.
Nornernei nordisk mytologi kvindelige skæbnegudinder, der på jorden gæster det nyfødte barn og bestemmer dets skæbne (spinder dets livstråd); de tre mest fremtrædende norner er Urd, Verdande og Skuld.
Orakel(svar)religiøs institution, der udtaler sig om fremtiden, menneskers skæbne, gudernes vilje osv.; P.F. Suhms beretning om templet i Skirissal på Vestfold har flere træk tilfælles med oldgræske beretninger om oraklet i Delfi dog med den forskel, at hvor oraklet i Delfi kunne besøges på vegne af andre (fx sender Ødipus sin ypperstepræst), er det her nødvendigt, at Alfsol selv er til stede i Skirissal.
didderhen.
lyse Alfer(s)efter nordisk folketro er alferne (alverne) småvæsner, der færdes nær jorden eller vandet; Snorre Sturluson skelner mellem to slags alfer: lysalferne, der bor i det himmelske Alfheim (som også er guden Freys bolig), og mørkalferne (svartalferne), der bor nede i jorden; mens lysalferne er »mere straalende end Solen«, er mørkalferne »sortere end Beg« (Snorre, s. 26).
naarhvis.
Askurs Sønnermænd; i nordisk mytologi var Ask den første mand.
83
Sigurd Ring … Harald HildetandHarald Hildetand (muligvis 5eller 600-tallet), dansk sagnkonge, der blev dræbt i Bråvallaslaget mod den østgøtiske kong Sigurd Ring (hans morbroder); ifølge overleveringen udvidede Harald sit rige til at omfatte hele Danmark eller det sydlige Norden.
Tvetydigt, mørkt Orakelsvaroraklet i Delfi var berygtet for at give uklare, dunkle svar.
Een er kun Gudjf. 5. Mosebog 6,4.
Muspelsheimifølge Snorre Sturluson fandtes før verdens skabelse det store tomme rum, Ginnungegab; nord herfor lå Niflheim, tågeverdenen, syd herfor lå Muspelheim, ildens og lysets verden; det første levende væsen, urjætten Ymer, opstod ved at gnister fra Muspelheim og rim fra Niflheim mødtes (Snorre, s. 11 ff.).
Sutur(s)Surt, i nordisk mytologi en ildjætte, der holder vagt ved Muspelheim; i Ragnarok dræber Surt først frugtbarhedsguden Frej for derefter at slynge ild ud over Jorden og brænde den op (Snorre, s. 73-74).
84
den hvide Christde nordiske hedninges betegnelse for Kristus.
luttre(r)rense eller påvirke og dermed gøre stærkere og mere ædel.
den røde Odinmuligvis hentydning til Odins rolle som kampens gud; i nordisk mytologi brugtes røde klæder af krigerstanden.
kjælneømskindede, her i retning af det umandige, jf. fx første akt af Adam Oehlenschläger »Hakon Jarl hin Rige«: »Sydens kiælne Elskov« (Nordiske Digte, 1807, s. 265).
Trættestrid, uenighed.
Munken BedaBeda (672/673-735), angelsaksisk benediktinermunk, en meget flittig skribent, der ud over grammatikker, salmer og prædikener også forfattede bibelkommentarer af stor betydning; hans vigtigste værk er Historia ecclesiastica genetis anglorum, (latin) Det engelske folks kirkehistorie.
bovnespile sig ud, bugne.
mit Altmit et og alt.
85
dølgeskjule.
86
Harmharme, vrede.
din Alfsols Savnsavnet af din Alfsol.
87
smekreslanke, smidige.
Mid’jemidje, talje.
Emblas Datterkvinde; i nordisk mytologi var Embla den første kvinde.
Hvohvem.
Sjofnai nordisk mytologi tilhører Sjofn (eller Sjøvn) en gruppe af  kvindelige guddomme kaldet asynjerne; ifølge Snorre Sturluson findes der 14 asynjer, hver med specifikke egenskaber: Sjofn »giver meget Agt paa at vende Kvinders og Mænds Hu til Elskov, og af hendes Navn kaldes Elskovshu for »Sjavne«« (Snorre, s. 41).
Vørøjensynligt asynjen Vaar, som »hører paa Folks Eder og de Aftaler som Mænd og Kvinder indgaaer med hinanden« og straffer dem, der bryder deres ord (Snorre, s. 41); i »Trymskvadet« nævnes hun som den, der knytter ægtefolk sammen (Edda 1, s. 146); der kunne dog også hentydes til asynjen Var: »hun er vis og spørger gærne, saa at intet kan holdes skjult for hende« (Snorre, s. 41).
Vennehuldtrofast, hengiven (som følge af venskab).
Lofnasynjen Lofn (eller Lovn): »hun er saa mild og god at paakalde, at hun hos Alfader eller Frigg opnaar tilladelse til at Kvinde og Mand faar hinanden, selv om det i Forvejen er forbudt eller synes ganske forment« (Snorre, s. 41).
88
Fribytterii krigstid med eller uden regeringens tilladelse at opsnappe og røve fjendtlige skibe.
Kun Egeløv, er Krandsen han bør vindeen krans af egeløv blev brugt til at betegne værdighed eller anden udmærkelse.
Hildurs stolte Legkrig og kamp; Hilde (Hildur) er navnet på en valkyrie, der i den nordiske mytologi netop er knyttet til krig og kamp.
videkende.
Lydeadlyde.
89
SkuldaSkuld, i nordisk mytologi den ene af de tre mest fremtrædende norner; Skuld råder over fremtiden.
Qvælkvæld.
90
VestgothlandVästergötland, landskab i Sydsverige mellem Göteborg og Vättern.
maae i tiei, dvs. I.
Frændeslægtning.
91
En saadan Maade … danske Øerden danske sagnkonge Ivar Vidfadme var ifølge islandsk overlevering hersker over et stort dansk-svensk rige med Skåne som det centrale sted i slutningen af 600-tallet; han giftede sin datter Aud den Dybsindige med den danske kong Hrørik og gennem intriger lykkedes det ham at underlægge sig den danske kongeæt skjoldungernes rige. Ivar Vidfadme efterfulgtes af Harald Hildetand.
tilskiftetildele ved skifte.
Lur(en)hornlignende blæseinstrument fra bronzealderen.
Konningkonge.
92
lyv ham intet paaret ikke falske beskyldninger mod ham.
Myg til Elefantat give en lille sag stor betydning; udtrykket stammer oprindeligt fra Erasmus af Rotterdam (1467/1469-1536).
ikkunkun.
saa er min Viljesåledes er min vilje.
94
den Underblomst for Jyllands Hederden vidunderlige blomst, dvs. kvinde, fra Jyllands heder.
Sletslæt, afgrøde.
95
smigretforskønnet.
Jeg lider og Eijeg bryder mig heller ikke om.
Trælættrælleslægt, slaveslægt.
96
Virakhellig, viet røg, der bringes som offer.
Bølgefjoldøjensynligt fejl for »Bølgeskjold«, »Bølgefjord« eller »Bølgefold«.
Snekke(n)mindre krigs- eller handelsskib med sejl.
97
Liden Grindhild … Lundenstrofen er ikke identificeret, men der er formodentlig tale om en vise bygget over Le(o)nore-sagnet, som fx også G.A. Bürgers (1747-1794) spøgelsesballade »Lenore«, trykt i Göttinger Musenalmanach auf das Jahr 1774, 1774, s. 214 ff.
sorrigfuldsorgfuld.
solbrændt Rudenår ruderne bliver anløbet af vinterens fugt, trækker soda ud af glasset, som siden hærdes af sommersolen; herefter er ruderne mindre klare.
Døemand(en)død mand eller dødning, dvs. genfærd; i C. Molbechs (1783-1857) Dansk Ordbog, 2. forøgede og forbedrede udgave, 1859, anføres sp. 386 en variant af sangens omkvæd: »(»Maanen skinner og Dødmand rider« Fragment af et Folkesagn)«.
hvihvorfor.
Saa klagersåledes klager.
98
Freias til sin Oderfortællingen om Frejas kærlighed til Od kendes fra Snorre, s. 41; her fortælles det, at Freja ægtede Od, der drog væk på langfart, og at Freja derfor græd guldtårer over ham.
Blyfærd(s)blufærdighed.
99
vordeskal blive.
100
kunstledekunstig, kunstfærdig, unaturlig.
Tause I sidde ved Ygdrasils Rod … hellige Brøndi nordisk mytologi er Yggdrasil verdenstræet, der med sin krone og sine rødder omfatter hele det kosmiske rum; træet gror af tre dybe rødder: en under Asgård, en under Jotunheim, og en, der strækker sig hen over dødsriget i Niflheim; under hver af de tre rødder rinder en kilde: under den første rinder kilden Hvergelmer, under den anden Mimers Brønd, der er fyldt med visdom, og under den sidste Urds Brønd, hvor guderne hver dag samles for at holde dom; ved denne kilde bor de tre største norner (Urd, Varand og Skuld), som hver dag overøser Yggdrasil med vand fra Urds Brønd for at det ikke skal gå ud.
Qvægerforfrisker.
102
Thor, Freir, Njord og Freiai nordisk mytologi er Tor den stærkeste af guderne og jætternes største fjende, han er gud for styrke og menneskets beskytter mod ondt; Frey er den mandlige, Freja den kvindelige gud for frugtbarhed og trivsel; Njord er far til Frey og Freja, han er gud for købmænd og søfolk og råder over vinden og havet.
Landvætirlandvætter; overnaturlige små væsner, som i nordisk mytologi og folketro bor under jorden, i naturen eller nær menneskets bolig, og som det er vigtigt at have et godt forhold til.
Vaandefuldelidelsesfulde.
105
svarstor, voldsom.
106
Og Fenrisulven … Valhals GuderFenrisulven, barn af Loke og jættekvinden Angerboda; da guderne indså, at dens styrke med tiden ville blive enorm, fik de den bundet med den ubrydelige lænke Gleipner; i Ragnarok brydes alle lænker, Fenrisulven slipper løs, og under det endelige slag dræber den Odin, hvorefter den fældes af Vidar, Odins søn (Snorre, s. 74).
Berserkbersærk, i norrøn litteratur en kriger, der i kamp blev grebet af vildt og ustyrligt raseri, gik bersærkergang.
Den Gamlehersker- og seerguden Odin, der bl.a. er kendetegnet ved sin meget høje alder.
107
underfuldegådefulde.
skjøreskrøbelige.
108
Sorrigsorg.
forvildesgøres uklare, bliver uklare.
lade staae ad Jylland tilsætter kursen mod Jylland.
FolkevangerFolkevang, gudinden Frejas gård på himlen.
109
Jotte(rs)jotun, dvs. jætte (i P.F. Suhms »Alfsol. En Fortælling«, 1783, benyttes formen »Jote«); i nordisk mytologi er jætter store troldagtige væsner med overmenneskelig styrke, ofte guders og menneskers fjender og er som regel knyttet til de naturkræfter, der griber voldsomt ind i menneskets liv.
110
billigrimelig, fornuftig.
111
Balder … Breidabliki nordisk mytologi er Balder søn af Odin og Frigg; Breidablik er Balders bolig i Asgård.
Gefions ØeSjælland; Gefion er en af de 14 asynjer; Snorre Sturluson beretter i sin Heimskringla (»Ynglingasaga«), at Gefion af Odin blev sendt af sted for at søge land og kom til kong Gylfe i Sverige, der lovede hende det land, hun kunne pløje på et døgn. Med fire okser som forspand (hendes egne sønner) pløjede hun det nuværende Sjælland ud af Sverige, hvorved søen Mälaren blev dannet; hun trak landstykket ud i havet og placerede det i nærheden af Fyn.
den gamle kolde Jetteder findes flere slags jætter, heriblandt storm- og frostjætter (de såkaldte rimturser); den jætte, der fremkalder vinden, hedder Hræsvelgr (ligslugeren); han har ørneskikkelse og sidder yderst mod nord ved verdens rand, hvor han ved sine vingeslag forårsager vinden.
Ørnehamdragt, der giver den, der bærer den, mulighed for at flyve; både guder og jætter råder over disse dragter (jf. Odins tyveri af jætten Suttungs mjød).
kjølekølig.
beged Søefuglskib behandlet med beg for at gøre det vandtæt.
Jomfrubuurung, ugift piges rum eller hus.
112
signevelsigne.
113
Gige(rs)violin eller violinlignende strygeinstrument.
graahærdetgråhåret.
Gotherperson fra Götaland, et område i det sydlige Sverige (jf. fx Kongeloven af 1665, hvor Frederik 3. benævnes »Wendis och Gottis Konning«).
Garderik(er)person fra Gárdarige, i den islandske litteratur navnet på det russiske rige i Novgorod og Kiev, hvor svenskerne herskede i oldtiden.
115
Anasoten stille død i en høj alder; udtrykket kendes bl.a. fra Snorre Sturlusons Heimskringla, hvor det fortælles om sveakongen Ane, at han opnåede en høj alder ved at ofre ni sønner; af Odin var han blevet lovet ti års liv for hver søn, han ofrede.
Helas RædselsboligHels rædselsbolig; dødsriget, hvortil de, der dør af sygdom og alderdom, kommer.
faurfager, smuk.
116
spildemiste.
Nastrons Flammeri nordisk mytologi er Nastrond (ligstrand) et kuldehelvede, hvor de uværdige døde straffes; at der skulle være flammer i Nastrond er en misforståelse, H.C. Andersen øjensynligt har overtaget fra Johannes Ewalds »Balders Død. Et heroisk Skuespil i Tre Handlinger«, III,2, 1774: »Buldrende brøle / Nastronds Flammer«; i sine ordforklaringer til skuespillet gør Johannes Ewald da også opmærksom på, at han med Nastrond egentlig mente Muspelheim.
Sarpenden højeste fos, dvs. vandfald, i den norske elv Glommen.
kaster sin Handskeudfordrer til handling, meningsudveksling, duel o.lign.
tvendeto.
118
Gimlede overlevende slægters bolig i den verden, der opstår efter Ragnarok.
Paa Niddingsviishandle som en fej, nedrig eller foragtelig person, en nidding.
120
Einharierneeinherjerne, i nordisk mytologi de udvalgte faldne krigere, som valkyrierne førte til Odins bolig, Valhal.
121
Kjerminderforglemmigej.
Æther(en)det rene, luftformige stof, som ifølge klassisk filosofi og fysik fylder himmelrummet.
Aftenstjerneplaneten Venus, opkaldt efter den romerske kærlighedsgudinde, der svarer til Freja i den nordiske mytologi.
122
hvaltehvælvede.
Nordlyset flammer … Skyeri nordisk mytologi forklaredes nordlyset ved, at det er valkyrierne, der ridder fra Valhal for at udvælge dem, der skal falde i kamp; lysstriberne var deres flammende sværd, lysglimtene reflekser fra deres skjolde og de kæmpestore buer var Bifrost, broen hvorover de døde sjæle gik til den næste verden.
altallerede.
123
Seklerårhundreder.
Bardesanger, trubadur.
Endendnu.
Sorg, Glæde … gjennem Livetmuligvis allusion til Thomas Kingos (1634-1703) »Dend XIV. Sang (Hver har sin Skæbne)« i Aandelige Siunge-koors Anden Part, 1681: »Sorrig og Glæde de vandre tilhaabe, / Lykke, Ulykke de ganger paa Rad, (...)«.
124
Velanudråb, der udtrykker, at man tager konsekvensen af noget eller tager noget til efterretning.
Hvohvem.
Livets Traadved hvert barns fødsel gæstes det af nornerne, skæbnegudinderne, der spinder dets livstråd og fæster den ude i verden.
125
vordebliver.
ung pige.
126
O høie Frigga … Hlyn hernedFrigg og Hlin er begge asynjer; Frigg er den øverste, hun er gift med Odin; Hlin sendes for at beskytte dem, som Frigg vil skærme mod fare.
127
ikkunkun.
129
Synén af de fjorten asynjer, som »vogter Hallens Dør og lukker den for dem, som ikke maa træde ind, og hun er sat til Værn paa Tinge i de Sager, hun vil modbevise og afkræfte« (Snorre, s. 41-42).
130
falde … til Fodeunderkaste sig, ydmyge sig.
Upsala ØdeUppsala öd, en samling af godser og jordejendomme, der tilhørte kronen i middelalderens Sverige; i 1200-tallet mindskedes den økonomiske betydning af Uppsala öd for kongemagten, hvilket betød, at en række godser overgik til kirken og adelsfamilier.
131
UpsalspiirUppsala Domkirke, nordens største gotiske domkirke; påbegyndt efter fransk forbillede omkring 1273, men først indviet i 1435. Kirkens to vesttårne med høje spir er først kommet til herefter; efter branden 1702 blev kirken genopbygget i en mere barokpræget stil.
Ørnens raske unge Vinger … Middagssolenjf. den græske mytologis fortælling om Ikaros’ fald; Ikaros var sammen med sin far Daidalos blevet indespærret i Labyrinten i Knossos af kong Minos, og for at undslippe konstruerede Daidalos vinger af fjer og bivoks til Ikaros og sig selv; Ikaros kom i sit overmod for tæt på solen, hvorved voksen smeltede, og han faldt i havet.
stivnerstøtter.
132
Seid(en)egentlig trolddom, magi; her: trylledrik.
Snogen skyder Svartehamden sorte snog skyder ham, dvs. afsondrer det yderste hudlag.
Runerbogstaver i de tidlige germanske folks alfabeter (fra 1. århundrede e.Kr.) beregnet til indridsning i træ og sten; fra folkeviser o.l. vides det, at runerne også tillagdes magisk betydning.
Galdertrolddomskunst (især i forbindelse med tryllesange).
Vidolf, Vilmeid, Vølvers FædreVidolv og Vilmeid er begge mytiske personer fra den nordiske mytologi; forestillingen om et slægtskab med alle vølver stammer fra »Hyndlasangen«: »Alle Vølver stammer / fra Vidolv, / vise Spaamænd / fra Vilmeid« (Edda 1, s. 166); det er dog kun Vidolv, der er fader til vølverne.
134
Demandtdiamant.
Skjoldmø(er)i vikingetiden en ung kvinde, der bar våben og deltog i krige.
OdinshalValhal.
135
RhanRan, i nordisk mytologi gudinde for havdybet, gift med havjætten Ægir.
Nastrons … Slangeri »Vølvens Spaadom« fortælles det, at slanger snor sig om salen på Nastrond (Edda 1, s. 69); Snorre Sturluson udbygger billedet ved at fortælle, at alle slangerne vender hovedet ind i huset og spyr edder, således at der gennem salen løber floder af edder, der gennemvades af ordbrydere og mordbrændere (Snorre, s. 77).
137
Qvægervederkvæger, forfrisker, opliver.
138
Brødesynd.
141
berører hendes Isse med deres Spyddødsmærker hende; jf. Johannes Ewalds »Balders Død. Et heroisk Skuespil i Tre Handlinger«, 1774, hvor valkyrien Rota med sit spyd dødsmærker den elskovssyge Balder: »Dødens Fugl sidder paa hendes Skulder. Hun vender Ansigtet bort, i det hun berører hans Isse med sit Spyd og siger: Til Kamp, min Ven! til Saar! og Fald! – og Mørke!« (Johannes Ewalds samlede Skrifter, bind 3, 1916, s. 74).
144
Kogledandsdans knyttet til kogleri, dvs. hekseri.
147
Bistedet sted, hvor man bier, dvs. venter.
148
kjendererkender, gennemskuer.
149
hvihvorfor.
Bør(en)(med)vind.
Skjoldborgkreds af krigere, der står tæt sammen med skjoldene foran sig.
150
Midgaardsslangen … omslyngermidgårdsormen, barn af Loke og jættekvinden Angerboda; da guderne frygtede for ormens fremtidige styrke, smed Odin den i det dybe hav, der omgiver jorden; her voksede ormen til en så voldsom størrelse, at den omslynger jorden og bider sig selv i halen (Snorre, s. 37).
den fæle Fenrisulv … Fødslensammen med Midgårdsormen og Hel er Fenrisulven barn af Loke og jættekvinden Angerboda; selv om det var blevet forudsagt, at ulven engang ville dræbe Odin, ville guderne ikke dræbe den, da de ikke ville besudle deres helligdomme og fristeder med ulvens blod; i stedet lænkede de den med den ubrydelige lænke Gleipner (Snorre, s. 37 ff.).
KildenUrds Brønd, der rinder ved den ene af Yggdrasils rødder; ved denne kilde bor de tre største norner, Urd, Varand og Skuld, der skuer hhv. fortid, nutid og fremtid.
gangegå.
151
Dan(s)dansk sagnkonge; ifølge Saxos danmarkshistorie (1. bog, kap. 1-3) var Dan og Angel danskernes første herskere; Angel blev stamfader til anglerne (angelsakserne), Dan til danerne.
153
Valdpladsenvalpladsen, slagmarken.
Høilands Bjerge … Skotlandjf. Johannes Ewald »Balders Død. Et heroisk Skuespil i Tre Handlinger«, 1774, hvor den første af valkyrierne kommer fra et slag i Skotland (Johannes Ewalds samlede Skrifter, bind 3, 1916, s. 37).
Valaskjalfi Den ældre Eddas »Grimner hos kong Geirrød« nævnes Valaskjalv som det sted, hvor en as i urtiden har valgt at bosætte sig (Edda 1, s. 105); den omtalte as er ukendt, men muligvis kan der være tale om Vale, Odins søn. Navnets betydning har ikke nødvendigvis noget med Vale at gøre, men kan betyde »de faldnes hal«; ifølge Snorre Sturluson tilhører Valaskjalv Odin, men tolkningen beror på strofen fra Den ældre Edda.
154
Thuleantikkens betegnelse for en lyksalighedens ø ved verdens nordlige ende.
give Sigurd Livsbrøddræbe Sigurd.
155
hvide Skjold i Mastsom tegn på at man ønsker fred.
157
Fylgieskytsånd; i nordisk mytologi findes to forestillinger om fylgjer, dels som en dobbeltgænger i form af et dyr, der personificerer den dødes karakteristika, dels som en slags slægtsbeskyttere i form af kvindelige væsener.
Ravnene, den store Odins FugleOdins to ravne Hugin og Munin, som han hver dag sender ud, for at de kan bringe ham nyheder fra verden; ravnene har dog ikke kun været opfattet som visdomsfugle, og de er vel oprindeligt knyttet til Odin, fordi de er ådselsfugle, og han var at finde, hvor ligene var.
158
Rotaen af Odins valkyrier; i Johannes Ewalds »Balders Død. Et heroisk Skuespil i Tre Handlinger«, 1774, er det også Rota, der mærker Balder til døden med sit spyd (Johannes Ewalds samlede Skrifter, bind 3, 1916, s. 74).
Mjøddrik af vand, gæret honning og krydderier.
159
Vaabengnykamplarm.
160
Harniskrustning.
161
forlorettabt.
i Kjærei, dvs. I.
162
Vundersår.
indsuetindsuget.
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

[tilegnelse] Prolog Gjenfærdet ved Palnatokes Grav, Original Fortælling I II III IV V Alfsol, Original Tragedie i fem Acter Forspil Udenfor Alfs Kongeborg i Vendsyssel i Jylland Kongens-Hal Første Act Norsk Fjeldegn Sigurd Rings Telt Udenfor Alfsols Telt Templet paa Vestfold Anden Act Alfsols Telt Tredie Act Alfsols Telt Sigurds Telt Mørk Klippehvælving ved Havet Fjerde Act Udenfor Alfsols Telt Vild Fjeldegn ved Havet Alfsols Telt Femte Act Valdpladsen ved Sarpen Alfsol’s Telt

Del

[Sassy_Social_Share]